Siunčiama nuotrauka

Informacija apie vykdomus ES projektus

Projektas „Transporto srautų matavimas realiu laiku, taikant inovatyvias technologijas, siekiant suvaldyti „kamščių“ situaciją mieste“

Projekto tikslas – sukurti transporto srautų matavimo realiu laiku, taikant inovatyvias technologijas, Kauno miesto susisiekimo sistemos stebėsenos sistemą, apimančią transporto srautų judėjimo ir jų funkcinių parametrų stebėseną bei analizę, kuri sudarytų sąlygas suvaldyti “kamščių” situaciją mieste.

Projekto idėja – sukurti transporto srautų matavimo realiu laiku sistemą, kuri leistų vertinti srautų funkcionalumą ir taikyti funkcionalumo didinimo priemones. Šiuo metu eismo valdymo, saugumo bei taršos priemonių parinkimas ir įgyvendinimas siejamas tik atsižvelgiant į pasekmes (pvz. avaringų ruožų tobulinimas vykdomas atsižvelgiant į jau įvykusius eismo įvykius), bet nesiekiant išvengti priežasčių (pvz. eismo saugumo priemonių diegimas padidėjus eismo intensyvumui atskirose gatvių atkarpose). Įgyvendinus ikiprekybinį pirkimą rinkoje atsirastų inovatyvi priemonė, kuri užtikrintų sąlygas nemažinant susisiekimo sistemos vartotojų (gyventojų, verslo subjektų ir kt.) susisiekimo galimybių optimaliau išnaudoti turimą gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų bei viešojo susisiekimo. Sukurtos sistemos įdiegimas leistų ženkliai pagerinti ne tik esamos susisiekimo sistemos funkcionavimą, bet sudarytų sąlygas optimizuoti jos priežiūros ir plėtros sąnaudas. Pagrindiniai naudos gavėjai:

 1. Visuomenė ir verslas – dėl pagerėjusios susisiekimo būklės Kauno mieste;
 2. Prekybos, paslaugų, nekilnojamo turto ir kt. verslas – dėl galimybių įvertinti atskirų Kauno miesto vietų patrauklumą ir prognozuotų galimus klientų srautus, atsižvelgiant į eismo intensyvumo rodiklius;
 3. Kauno miesto savivaldybės administracija – dėl galimybių tikslingiau ir efektyviau planuoti susisiekimo sistemos modernizavimą ir plėtrą.

Projekto įgyvendinamo laikotarpis – 2018–2020 m.

Projekto vertė – 787 950,90 Eur. ES fondų finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, t.y. 670 800,90 Eur.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“.

www.esinvesticijos.lt


Projektas „ITV sistemos, kurios pagalba įkraunamos PHEF galios mechanizmas būtų valdomas debesų sistemos pagrindu sukūrimas ir testavimas“

Projekto tikslas – sukurti ir išbandyti intelektinę transporto valdymo sistemą skirtą miesto autobusams, kuri inovatyviu technologiniu sprendimu didintų transporto srautų valdymo veiksmingumą bei mažintų aplinkos taršą.

Projekto idėja – sukurti ir išbandyti intelektinę transporto valdymo sistemą skirtą miesto autobusams talpinantiems ne daugiau nei 22 keleivius, kurios pagalba autobusų su įkraunama hibridine pavara (PHEV) galios mechanizmas būtų valdomas debesų sistemos pagrindu, priklausomai nuo transporto priemonės padėties maršrute bei pagaminus bandomąją transporto priemonių partiją testuoti naujus išmaniuosius judumo modelius Kauno miesto viešojo transporto maršrutuose. Taip pat ištirti ir nustatyti ITS sistemos poveikį aplinkai (oro taršos, triukšmo lygių sumažėjimą) ir, eksperimentui pasiteisinus, pateikti į rinką inovacinį technologinį sprendimą didinantį transporto srautų valdymo veiksmingumą bei mažinantį aplinkos taršą. Pagrindiniai naudos gavėjai:

 1. dėl pagerėjusios paslaugos kokybės – miesto viešojo transporto keleiviai;
 2. dėl sumažėjusios oro taršos ir triukšmo lygio – miesto ir artimojo priemiesčio gyventojai ir svečiai.

Projekto įgyvendinamo laikotarpis – 2018–2019 m.

Projekto vertė – 825 179,31Eur. ES fondų finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, t.y. 702 494,31 Eur.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“.

www.esinvesticijos.lt


Projektas „Elektromobilių įkrovimo prieigų infrastruktūros kūrimas Kaune“

Projekto tikslas –sukurti viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą Kauno mieste, siekiant skatinti elektromobilių naudojimą ir taip mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.

Nepaisant nuolatinio elektromobilių skaičiaus didėjimo Lietuvoje, dėl elektromobilių stotelių trūkumo retas vairuotojas pasiryžta įsigyti tokią transporto priemonę. Siekiant paskatinti elektromobilių plėtrą Kaune, būtina plėtoti elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą. Projekto „Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros kūrimas Kaune“ tikslas – sukurti viešai prieinamą elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą Kauno mieste, siekiant skatinti elektromobilių naudojimą ir taip mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai.  Projekto uždavinys – skatinti alternatyvų energijos šaltinių (degalų) naudojimą Kauno mieste, sukurti tam reikalingą infrastruktūrą. Projekto metu bus įrengtos 22 elektromobilių įkrovimo prieigos (11 stotelių – 10 įprastos gralios ir 1 didelės galios) Kauno mieste.  Įgyvendinant projektą siekiama sukurti ir išplėtoti viešąją elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą Kauno mieste.

Projekto įgyvendinamo laikotarpis – 2017–2020 m.

Projekto vertė – 131 747,83 Eur. Europos regioninės plėtros fondo lėšų dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, t.y. 111 985,65 Eur.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“.

www.esinvesticijos.lt


Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kauno miesto savivaldybėje

Kauno miesto savivaldybės administracija kartu su Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešąja biblioteka įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kauno miesto savivaldybėje (I dalis)“ pagal priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“. Projekto tikslas – padidinti visuomenės pasitenkinimą Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu, Kauno m. savivaldybėje įgyvendinant paslaugų teikimo ir/ar asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones. Projekto bendra vertė – 258 200,83 Eur, iš jų 219 470,70 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

2017 metais Kauno miesto savivaldybės užsakymu buvo atlikti fizinių ir juridinių asmenų vartotojų pasitenkinimo tyrimai dėl Kauno miesto savivaldybės ir Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo. Tyrimo metu nustatytas Kauno miesto savivaldybės teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo indeksas – 81 proc. ir savivaldybės teikiamų paslaugų indeksas – 72proc. Skaičiuojant Kauno miesto savivaldybės teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo indeksą vertinamas gyventojų bendras pasitenkinimas savivaldybės institucijos veikla, mero veikla, seniūnijų veikla, teikiamomis viešosiomis ir elektroninėmis paslaugomis. Duomenys rodo, kad gyventojai išskirtinai gerai vertina mero darbą, tačiau skaičiuojant pasitenkinimą savivaldybės teikiamomis paslaugomis, kurios apklausoje grupuojamos pagal sritis, pasitenkinimas yra 9proc. žemesnis. Apklausos dalyviai tarp gyventojams skirtų paslaugų prasčiausiai vertino socialinės paramos teikimo organizavimą, socialinių paslaugų organizavimą, teritorijų planavimo paslaugas ir su statybomis susijusias paslaugas. Respondentų išskirti pagrindiniai aptarnavimo kokybės trūkumai – specialistų trūkumas, lėtas specialistų darbas, informacijos sklaidos trūkumas, viešų projektų svarstymo trūkumas.

Pasitenkinimo verslui skirtomis paslaugomis indeksas yra aukštesnis – 90 proc.  Šios paslaugos analizuotos atskirai, nes jomis dažniausiai naudojasi juridiniai asmenys, paslaugos yra skirtos verslo vykdymui, šių paslaugų teikimo procesas reikšmingai skiriasi nuo gyventojams teikiamų paslaugų, todėl duomenys negali būti renkami iš gyventojų apklausos namuose metu ir negali būti lyginami su gyventojams teikiamomis paslaugomis. Išskirti pagrindiniai aptarnavimo trūkumai – “siuntinėjimas iš vieno kabineto į kitą”, informacijos išsamumo  trūkumas, reakcijos į prašymą ir paslaugos laukimo laikas. Nors bendras pasitenkinimo lygis yra gana aukštas tyrimo metu nustatyta, kad prasčiau teikiamas paslaugas ir aptarnavimo kokybę vertina jaunos (iki 5m.) įmonės bei mikro ir mažos įmonės (iki 49 darbuotojų). Smulkaus ir vidutinio verslo vystymui  itin didelę reikšmę turi administracinės naštos mažinimas, todėl siekiama, kad projekto metu būtų gerinamas šis rodiklis.

Bibliotekos teikiamas paslaugas respondentai vertina geriausiai – 95,5 proc., tačiau siekiant dar labiau orientuotis į jaunesnius, dirbančius ir laiku nespėjančius grąžinti knygų klientus, siūloma svarstyti galimybę dėl automatizuotos knygų grąžinimo paslaugos bet kuriuo paros laiku ir bent keliuose Bibliotekos padaliniuose. Pasitenkinimas knygų išdavimo ir grąžinimo paslaugomis yra labai aukštas, tačiau atskaitoje yra pažymima, kad yra nustatyta koreliacija tarp knygų grąžinimo paslaugos pasitenkinimo indekso ir Bibliotekos paslaugų svarbos. Taigi sudarant geresnes sąlygas leidinių išdavimui ir grąžinimui siekiama gerinti Bibliotekos teikiamų paslaugų pasitenkinimo indeksą. Bibliotekų veikla apima ne tik leidinių išdavimo ir grąžinimo paslaugas, bet veikia kaip bendruomenės formavimo erdvė, jaunimo ir senjorų susibūrimo vieta, teikia pažeidžiamoms visuomenės grupėms paslaugas, kurių šiuo metu nereikia rinka. Tai patvirtina tyrimo duomenys, kad 67,4 proc. vartotojų renkasi gauti paslaugas atvykus į biblioteką. Todėl bibliotekos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas ir gyventojų pasitenkinimas šiomis paslaugomis padeda užtikrinti Kauno miesto gyventojams reikalingų paslaugų prieinamumą.

Atsižvelgiant į tyrimo duomenis ir siekiant didinti vartotojų pasitenkinimą Kauno miesto savivaldybės ir Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimo kokybe yra atliekamas tyrimas, kurio metu siekiama išanalizuoti numatytų paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procedūras (procesus) (tarpinstitucinius ir vidinius institucijos procesus) ir įvertinti poreikį jas optimizuoti (supaprastinti) ir (ar) pertvarkyti (iš esmės pakeisti) (t. y. atsisakyti besidubliuojančių, persidengiančių, pasikartojančių, perteklinių proceso veiksmų, vykdyti vieno langelio principo įgyvendinimui užtikrinti reikalingus veiksmus, pakeisti organizacinę paslaugos teikimo struktūrą ir pan.), siekiant sutrumpinti šių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procedūrų (procesų) laiką, sumažinti paslaugų gavėjų ir teikėjų patiriamus kaštus ir (ar) kitus paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės parametrus. Tyrimo metu bus atliekama esamos situacijos analizė siekiant nustatyti, kokius paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo aspektus reikia keisti siekiant pagerinti jų teikimo procesus. Remiantis tyrimo duomenimis bus nustatyta,  kurias paslaugas ir kokiomis priemonėmis (teisinio reglamentavimo pakeitimai, IT sistemų diegimas ir/arba atnaujinimas, procesų automatizavimas) yra tikslinga gerinti.

 

 


Įgyvendinant projektą skelbiamas Idėjų konkursas kasmetinei Aleksoto šventei VDU Botanikos sode

Kauno miesto savivaldybė įgyvendina URBACT miestų platformos tarptautinį projektą „Creative Spirits“ – „Kūrybinga bendruomenė“. Projektu Kaune siekiama paskatinti verslo ir kultūros sektorių bendradarbiavimą bei kultūros kūrybinių industrijų vystymąsi Aleksoto mikrorajone. Kiti miestai, kurie dalyvauja šiame projekte, dalinasi savo patirtimi ir kartu tobulinasi, yra Uibuda, Vengrijoje, Votefordas, Airijoje, Sofija, Bulgarijoje, Ibis, Ispanijoje, Ravena, Italijoje, Liublinas, Lenkijoje ir Mariboras, Slovėnijoje, Loule, Portugalijoje. Projektas vyksta 2016-2019 m., jį finansuoja Europos Sąjungos regionų vystymo fondas. Daugiau informacijos http://urbact.eu/creative-spirits.

Idėjos konkursas Aleksoto šventei

 

 

 

 


Stadiono rekonstrukcijai panemunėje – ES struktūrinių fondų lėšos

Buvusioje senųjų kareivinių teritorijoje (Kareivinių g. 13) esantį stadioną planuojama prikelti naujam gyvenimui. Rekonstrukcijos darbus numatoma dalinai finansuoti Europos Sąjungos teritorinio bendradarbiavimo programos Interreg V-A Latvija – Lietuva lėšomis. 2018 m. gegužės 1 d. pradėtas įgyvendinti projektas “Gyvenimas švarioje aplinkoje – geresnė ateitis!” (“Life in clean environment – a better future!“), trump. CLEAN BROWNFIELDS, Nr. LLI-303.

Projektas sudarys galimybę regeneruoti apleistas teritorijas projekto partnerių iš Lietuvos ir Latvijos savivaldybėse (Kuldigos, Skrundos, Saldaus, Klaipėdos, Telšių, Kauno), organizuoti inovatyvų ir profesionalų apleistų teritorijų planavimą, keistis gerąja patirtimi.

Tarpukario metu šis stadionas buvo naudojamas varžyboms, kariniams paradams. Dėl savo formos (pailgo stačiakampio formos aikštė su užstatymu perimetru) įtrauktas į kultūros vertybių registrą kaip komplekso dalis. Projekto metu numatoma sutvarkyti apleistą teritoriją, įrengti naują laistomą veją, futbolo vartus, aplink stadioną – bėgimo takus. Futbolo federacijos ekspertų nuomone, tokio dydžio atvirų stadionų poreikis yra didžiulis. Įgyvendinus projektą apleista teritorija bus pritaikyta kultūros ir sporto plėtojimui.

Bendra projekto vertė – 1.046.495 eurai, iš jų 144.770 eurų skirta Kauno miesto savivaldybei. Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojama 85% projekto vertės (123.054,50 eurų), Kauno miesto bendrojo finansavimo dalis –  iki 15% (21715,50 eurų, tačiau pusę lėšų bus galima susigrąžinti iš valstybės biudžeto). Projekto įgyvendinimo pradžia – 2018 gegužė, pabaiga – 2020 balandis.

Už šio straipsnio turinį atsako Kauno miesto savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis  negali būti laikoma, kad  jis  atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Daugiau informacijos rasite svetanėse www.latlit.eu ir www.europa.eu

 


Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kauno miesto savivaldybėje

Kauno miesto savivaldybės administracija kartu su projekto partneriu Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešąja biblioteka pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis dalinai finansuojamą projektą Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kauno miesto savivaldybėje (I dalis) pagal priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-R-920.

Kauno miesto savivaldybės administracija ir Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos viešoji biblioteka šiuo metu teikia daugiau kaip 250 paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims įvairiose srityse. Nuo šių paslaugų suteikimo kokybės ir greičio priklauso miestiečių gyvenimo kokybė, verslo sąlygos mieste, asmenų pasitenkinimas ir pasitikėjimas Kauno miesto savivaldybės administracija bei visu viešuoju sektoriumi.  Įgyvendinant projektą siekiama didinti visuomenės pasitenkinimą Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Kauno m. sav. V. Kudirkos viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu, Kauno miesto savivaldybėje įgyvendinant paslaugų teikimo ir/ar asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones. Projekto metu bus atliekami tyrimai, kurių metu siekiama išanalizuoti numatytų paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procedūras (procesus) (tarpinstitucinius ir vidinius institucijos procesus) ir įvertinti poreikį jas optimizuoti (supaprastinti) ir (ar) pertvarkyti (iš esmės pakeisti) (t. y. atsisakyti besidubliuojančių, persidengiančių, pasikartojančių, perteklinių proceso veiksmų, vykdyti vieno langelio principo įgyvendinimui užtikrinti reikalingus veiksmus, pakeisti organizacinę paslaugos teikimo struktūrą ir pan.), siekiant sutrumpinti šių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procedūrų (procesų) laiką, sumažinti paslaugų gavėjų ir teikėjų patiriamus kaštus ir (ar) kitus paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės parametrus. Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus bus gerinami procesai, kuriuos tikslinga gerinti taikant teisinio reglamentavimo pakeitimus bei rengiamos rekomendacijos dėl procesų, kuriuos tikslinga gerinti taikant Informacinių sistemų kūrimą, atnaujinimą, įsigijimą, įrangos įsigijimą ar atnaujinimą ir/ar kitomis priemonėmis.

Projekto bendra vertė 258.200,83 eurų, iš jų – 219,470,70 eurų Europos Sąjungos lėšos.


VI forto rekonstrukcijai skirta Europos Sąjungos fondų parama

Netoli K. Baršausko gatvės ir Pramonės prospekto žiedinės sankryžos esančiame VI forte jau šiemet ketinama pradėti rekonstrukcijos darbus įgyvendinant iš dalies Europos Sąjungos teritorinio bendradarbiavimo programos Interreg V-A Latvija – Lietuva lėšomis finansuojamą projektą „Tarpvalstybinio turizmo skatinimas regioninio kultūros paveldo srityje (Cross-border Increase in Regional Cultural Heritage Tourism)“ CIRCUIT, Nr. LLI-326. Interreg V – A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta  gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Projekto metu bendradarbiaujant su Daugpilio miesto savivaldybe siekiama skatinti regioninį turizmą užtikrinant kultūros paveldo objektų išsaugojimą ir turizmo paslaugų viešinimą. Projekto lėšomis numatoma atlikti Kauno VI forto užnugario kaponieriaus – kordegardo tvarkybos ir pritaikymo darbus, atvesti reikalingus inžinerinius tinklus (elektros, vandens ir nuotekų tinklus), įrengtas privažiavimas ir automobilių stovėjimo aikštelė forto lankytojams. Šis projektas yra vienas iš 12ha forto teritorijos rekonstrukcijos etapų, kuriuo siekiama fortą pritaikyti visuomenės poreikiams ir turizmo reikmėms įkuriant čia karinės technikos ekspoziciją.

Projekto partneriai Latvijoje atliks Daugpilio fortų 7 bastiono rekonstrukciją ir įsigis forto priežiūrai reikalingą įrangą. Abu projekto partneriai kartu rengs ir platins informaciją apie turizmo galimybės šiuose regionuose galimybės lankytis atnaujintuose kultūros paveldo objektuose.

Bendra projekto vertė – 705.856 eurų, iš 338.140,30 eurų skirta Kauno miesto savivaldybei. Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojama 85% projekto vertės (287.419,25 eurų), Kauno miesto bendrojo finansavimo dalis –  iki 15% (50.721,05 eurų). Projekto įgyvendinimo pradžia – 2018 balandis, pabaiga – 2020 sausis.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Kauno miesto savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis  negali būti laikoma, kad  jis  atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Daugiau informacijos rasite svetanėse www.latlit.eu ir www.europa.eu

 

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba