Asmens duomenų apsauga

BENDRA INFORMACIJA

apie asmens duomenų tvarkymą Kauno miesto savivaldybėje

 

Kauno miesto savivaldybė  asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB)  (toliau – BDAR). Šiame pranešime rasite informaciją apie tai kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome duomenis ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

Duomenų valdytojas:                                                                                         

Kauno miesto savivaldybės administracija, kodas 188764867, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 42 26 31, el. p. [email protected].

 

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, BDAR nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Kauno miesto savivaldybėje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;
 • Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

 

Asmenys turi teisę:

Duomenų subjektų teisės yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR).

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12-14 str.);
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi (BDAR 15 str.);
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis (BDAR 16 str.);
 • Prašyti ištrinti su asmeniu susijusius (teisė „būti pamirštam“) duomenis (BDAR 17 str.);

(Ši teisė gali būti įgyvendinta tik tuomet, kai asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; asmuo atšaukia sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis; asmuo nesutinka su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.)

 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.);

(Ši teisė gali būti įgyvendinta tik tuomet, kai asmens duomenys yra netikslūs; asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau asmuo nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti; duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų savo tikslui įgyvendinti, tačiau jų reikia asmeniui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; asmuo prieštarauja duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už asmens priežastis.)

 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“) (BDAR 20 str.);
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su asmens konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už asmens interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (BDAR 21 str.).

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai Kauno miesto savivaldybė asmens teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas:

 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūnę – Rūtą Dubosaitę, tel. +370 37 42 46 00, mob. +370 673 08123, el.p. [email protected].
 • Jeigu asmuo nesutinka su Kauno miesto savivaldybės administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Tel. +370 5 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected].

Įgyvendinti duomenų subjekto teises asmenys gali:

 • atvykę į Savivaldybę (Laisvės al. 94, Kaunas), užpildę laisvos formos prašymą ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • siųsdami laisvos formos prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu (Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas)
 • siųsdami elektroniniu parašu pasirašytą prašymą elektroniniu paštu [email protected] arba jungdamiesi prie Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemos https://epaslaugos.kaunas.lt/paslaugos/fa-prasymai-vadovybei/ identifikuodami savo tapatybę elektroninėmis priemonėmis.

Prašymai įgyvendinti duomenų subjekto teises nagrinėjami, vadovaujantis Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu 2019 m. vasario 20 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-593 „Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Susipažinti su šiuo aprašu ir jame įtvirtintais prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises nagrinėjimo ir prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises pateikimo reikalavimais galite čia.

BENDRA INFORMACIJA apie vaizdo stebėjimą

 

Duomenų valdytojas:                                                                                         

Kauno miesto savivaldybės administracija, kodas 188764867, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 42 26 31, el. p. [email protected].

 

Duomenų tvarkymo tikslai.

Užtikrinti Kauno  miesto savivaldybės administracijos turto apsaugą, asmenų saugą ir viešąją tvarką.

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.

Duomenų saugojimo terminai:

Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų, po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau siekiant ištirti įvykusį incidentą ar apginti teisinius reikalavimus.

Tvarkomi duomenys:

Vaizdo stebėjimo duomenys (be garso).

Duomenys gali būti perduodami:

 • ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar  teismui  dėl  jų  žinioje  esančių  administracinių,  civilinių,  baudžiamųjų  bylų,  kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 • trečiosioms šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis;

Vykdydami vaizdo stebėseną naudojamės duomenų tvarkytojo UAB ,,Dorsimus“ (kodas juridinių asmenų registre 145843465, Metalo g. 4-201, LT-02190, Vilnius) paslaugomis.

Vaizdo stebėjimo vietos:

 • Įvaža į savivaldybės kiemą;
 • įvažiuojamasis kelias į kiemą;
 • L. Sapiegos g.;
 • vidinis kiemas;
 • automobilių aikštelė, paradinės lauko durys (Laisvės al. 96);
 • paradinės vidaus durys (fojė);
 • sukamieji varteliai į 2 aukštą;
 • rūbinė;
 • Interesantų priimamojo laukiamoji patalpa (Laisvės al. 94).

 

Asmenų teisės, susiję su vaizdo stebėjimu:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12-14 str.);
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi (BDAR 15 str.);
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis (BDAR 16 str.);
 • Prašyti ištrinti su asmeniu susijusius (teisė „būti pamirštam“) duomenis (BDAR 17 str.);
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. +370 5 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected]);
 •  Pasikonsultuoti su Kauno miesto savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūne – Rūta Dubosaite, tel. +370 37 42 46 00, mob. +370 673 08123, el.p. [email protected]..

 

Detalesnė informacija yra pateikta Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo apraše, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A-2357. Su Aprašu galima susipažinti čia.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

DĖL TELEFONINIŲ POKALBIŲ DUOMENŲ TVARKYMO

Kauno miesto savivaldybėje visi fiksuoto ryšio telefonų įeinantys ir išeinantys skambučiai yra įrašomi.

Duomenų valdytojas:
Kauno miesto savivaldybės administracija, kodas 188764867, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 42 26 31, el. p. [email protected].

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Asmenų aptarnavimo ir teikiamų konsultacijų telefonu kokybės užtikrinimo, asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumo tikslais.

Kokius asmens duomenis renkame?

Telefoninių pokalbių, vykstančių darbo metu, duomenys: konsultuojančio asmens vardas ir pavardė (jeigu garsiai įvardijama prisistatant), darbuotojo ir skambinančiojo asmens telefono ryšio numeris, pokalbio turinys, data, pradžios ir pabaigos laikas.

Kokiu pagrindu tvarkomi asmens duomenys?

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu;
Skambinančio asmens duomenys tvarkomi remiantis asmens sutikimu (BDAR 6 str.1 d. a);
Darbuotojų asmens duomenys tvarkomi siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (BDAR 6 str. 1 d. e).

Kaip užtikrinamas asmens duomenų saugumas?

Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo, BDAR nuostatomis bei LR Kibernetinio saugumo įstatymu ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Kiek laiko asmens duomenys bus saugomi?

Telefoninių pokalbių duomenys/metaduomenys saugomi ne ilgiau nei 3 mėnesius, po kurių automatiškai sunaikinami. Telefoninius pokalbius įrašo, saugo ir pasibaigus saugojimo terminui sunaikina pagal paslaugų teikimo sutartį pasitelktas duomenų tvarkytojas*. Telefoninių pokalbių įrašų perklausa atliekama jungiantis prie duomenų tvarkytojo informacinės sistemos.

*Pokalbių įrašymui vykdyti naudojamės duomenų tvarkytojo UAB „SCS Telecom“ (juridinio asmens kodas 111818067,  Perkūnkiemio g. 7, Vilnius) paslaugomis.

Iš kur gauname/kam teikiame Jūsų duomenis?

Duomenys gaunami iš skambinančiųjų; savivaldybės darbuotojų; duomenų tvarkytojo, teikiančio telefono ryšio ir pokalbių įrašymo paslaugas. Duomenys gali būti teikiami ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.

Asmenys turi teisę:

Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ir nebetęsti pokalbio;
Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12-14 str.);
Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi (BDAR 15 str.);
Prašyti ištrinti su asmeniu susijusius (teisė „būti pamirštam“) duomenis (BDAR 17 str.), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 • asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės;

Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.);

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas:

 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau
  informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Kauno miesto savivaldybės
  administracijos Duomenų apsaugos pareigūnę – tel. +370 37 42 46 00, mob.
  +370 673 08123, el.p. [email protected].
 • Jeigu asmuo nesutinka su Kauno miesto savivaldybės administracijos ar Duomenų apsaugos
  pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI),
  L.Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Tel. +370 5 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected].

Kauno miesto savivaldybės administracija  asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“);
 • Prašyti, kad automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, kurie yra susiję su asmeniu arba turi asmeniui reikšmingos įtakos ir yra pagrįsti asmens duomenimis, priimtų fiziniai asmenys, o ne kompiuterinės sistemos.

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis. (Laisvės al. 94, LT-44251 Kaunas, [email protected], tel. 8 (37) 42 26 08, 8 800 20000).
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Kauno miesto savivaldybės administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Išsami informacija:   Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašas

Savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūnė – Rūta Dubosaitė,

Duomenų apsaugos pareigūnės funkcijos – padėti  užtikrinti atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679:

 • stebėti kaip laikomasi Reglamento (ES) 2016/679;
 • dalyvauti, klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, sprendime;
 • teikti konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje;
 • padėti įgyvendinti duomenų subjektų teises.

Jeigu turite klausimų, problemų, rekomendacijų, pageidavimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Savivaldybėje, prašome kreiptis: el.p.: [email protected], Tel. 8 (37) 42 46 00 arba mob. 8 673 08123.

2020 m. balandžio 28 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-122 patvirtintos

„Asmens duomenų tvarkymo Kauno miesto savivaldybėje taisyklės”

 

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content