Apie Kultūros skyrių

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA,  LAISVĖS AL. 96,  TEL. (8 37) 42 40 58.

Kultūros skyrius – aukštos kvalifikacijos kompetentingų specialistų komanda, kurios nuomonė ir sprendimai yra reikšmingi kultūrinį gyvenimą organizuojantiems miesto bendruomenės nariams. Koordinuodamas savąją veiklą su kitais kultūros proceso subjektais
Skyrius siekia:
– kad Kaune vyktų miesto gyventojų reikmes atitinkantis kultūrinis gyvenimas, iniciatyvas ir dalyvavimo kultūroje poreikius skatinanti kultūros įstaigų veikla, padedanti formuoti šiuolaikinio, informuoto ir veiklaus žmogaus pilietinę bei socialinę brandą;
– siekti Kauno, kaip aktyvios kultūros miesto Lietuvoje ir vieno iš patraukliausių kultūros centrų Baltijos šalių regione, tęsiančio ir saugančio susiklosčiusias istorines ir kultūrines tradicijas ir tai pristatančio šiuolaikiniame kontekste, pozicijos;
Siekiama, kad kultūra įsitvirtintų kaip prioritetinė miesto vystymo(si) kryptis.

PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. A-3916

Pakeista 2017-03-02 įsakymu Nr. A-764

Pakeista 2021-03-04 įsakymu Nr. A-717

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai nustato Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus (toliau – skyrius) tikslus, uždavinius, funkcijas, veiklos organizavimą, teises, atsakomybę ir atskaitingumą, likvidavimo, reorganizavimo, reikalų, dokumentų ir turto perdavimo tvarką.
2. Skyrių steigia Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba.
3. Skyrius nėra juridinis asmuo.
4. Skyrius yra Savivaldybės administracijos padalinys, išlaikomas iš Savivaldybės biudžeto, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.
5. Skyriaus pareigybių sąrašą, nuostatus, pareigybių aprašymus tvirtina ir keičia Savivaldybės administracijos direktorius.
6. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais ir kitais teisės aktais.
7. Skyriaus valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, kitų darbuotojų – Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
8. Skyrius turi dokumentų blankus ir antspaudą su skyriaus pavadinimu.
9. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir operatyvių sprendimų priėmimo laisvę.

II SKYRIUS
SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

10. Skyriaus tikslai:
10.1. įgyvendinti valstybės ir Savivaldybės kultūros politiką Savivaldybės teritorijoje atsižvelgiant į vietos sąlygas ir aplinkybes;
10.2. kuruoti ir koordinuoti Kauno miesto kultūrinę veiklą, užtikrinančią gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą (dalyvauti kultūros plėtros projektuose, steigiant, reorganizuojant, pertvarkant, likviduojant Savivaldybės viešąsias bibliotekas, muziejus, teatrus bei kitas kultūros įstaigas ir prižiūrint jų veiklą);
10.3. didinti miesto konkurencingumą kuriant ir įgyvendinant Kauno miesto kultūros plėtros strategiją.
11. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:
11.1. Savivaldybės teritorijoje sudaryti sąlygas kūrybinei ir meninei veiklai, skatinti kūrybinę ir meninę įvairovę, užtikrinti profesionaliojo meno sklaidą ir puoselėti etninę kultūrą ir vietos tradicijas;
11.2. rūpintis kultūros ir meno sklaida Lietuvoje ir užsienio valstybėse.
12. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
12.1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybines ir regionines kultūros plėtros programas, Savivaldybės strateginius planus, planuoja lėšas, reikalingas programoms įgyvendinti, koordinuoja šių programų įgyvendinimą;
12.2. vykdo Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų kultūros įstaigų, priskirtų skyriaus reguliavimo sričiai, veiklos priežiūrą, kontroliuoja, kaip įstaigos vykdo Savivaldybės kontrolės institucijų pateiktas rekomendacijas ir šalina nurodytus trūkumus;
12.3. teikia siūlymų dėl Savivaldybės kultūros įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;
12.4. teikia informaciją, reikalingą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir programų, kitų šaltinių lėšomis finansuojamų investicijų projektų, susijusių su skyriaus veiklos sritimis, paraiškoms rengti, dalyvauja planuojant investicijų projektams įgyvendinti reikalingas Savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšas, dalyvauja įgyvendinant finansavimą gavusius investicijų projektus;
12.5. organizuoja Savivaldybės institucijų patvirtintuose savivaldybių planavimo dokumentuose numatytoms priemonėms, sprendimams kultūros srityje ir kitoms šios srities priemonėms vykdyti skirto finansavimo įgyvendinimą, atlieka skirto finansavimo įgyvendinimo ir atsiskaitymo priežiūrą, analizuoja rezultatus;
12.6. inicijuoja ir koordinuoja tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą, rūpinasi Kauno miesto kultūros ir meno sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
12.7. koordinuoja profesionaliojo ir mėgėjų meno, etninės kultūros sklaidą ir plėtrą Savivaldybės teritorijoje;
12.8. inicijuoja ir koordinuoja švenčių ir kitų renginių organizavimą;
12.9. pagal skyriaus kompetenciją įgyvendina Savivaldybės institucijų teisės aktus ir rengia šių institucijų sprendimų projektus;
12.10. inicijuoja viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją, rengia technines specifikacijas ir reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus ir kontroliuoja sutarčių vykdymą;
12.11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus, Savivaldybės tarybos narių ir Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus, rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais, fizinių ir juridinių asmenų prašymu daro skyriuje saugomų dokumentų kopijas, nuorašus, rengia išrašus, saugomų dokumentų pagrindu rengia pažymas ir kitus dokumentus, reikalingus faktams patvirtinti;
12.12. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis Skyriaus veiklos klausimais;
12.13. dalyvauja įvairių Savivaldybės darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose, posėdžiuose;
12.14. registruoja ir tvarko skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
12.15. saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu;
12.16. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas su skyriaus veiklos sritimis susijusias funkcijas.

III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS

13. Skyrius turi šias teises:
13.1. gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių, įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją ir dokumentus, reikalingus pavestoms funkcijoms atlikti ir uždaviniams įgyvendinti;
13.2. gauti technines, transporto ir kitas skyriaus darbui reikalingas priemones;
13.3. teikti pasiūlymų dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo Savivaldybės biudžeto lėšomis;
13.4. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymų dėl skyriaus darbo organizavimo gerinimo;
13.5. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

14. Skyriui vadovauja ir, vadovaudamasis šiais nuostatais, jo veiklą savarankiškai planuoja ir organizuoja skyriaus vedėjas.
15. Skyriaus vedėjo pareigas jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, kai jo laikinai nėra, eina skyriaus vedėjo pavaduotojas arba Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.
16. Skyriaus vedėjas atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, kiekvienas darbuotojas – už savo pareigų atlikimą.
17. Skyriaus vedėjas leidžia įsakymus skyriaus kompetencijos klausimais.
18. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančiųjų pagal darbo sutartis, funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai.
19. Skyriaus vedėjo ir darbuotojų atsakomybę nustato įstatymai, šie nuostatai, pareigybių aprašymai.
20. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui. Skyriaus vedėjui pavaldūs ir atskaitingi skyriaus karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.
21. Skyriaus funkcijoms įgyvendinti sudaromi metiniai veiklos planai, taip pat gali būti sudaromi trumpesnio laikotarpio planai.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
23. Atleidžiamas iš pareigų skyriaus vedėjas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą naujam skyriaus vedėjui ar kitam Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui Administracijos direktoriaus įsakyme nurodyta tvarka. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma komisija.
24. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti surašomas perdavimo ir priėmimo aktas. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo akte ir jo prieduose pateikiami svarbiausi duomenys, apibūdinantys skyriaus organizacinę ir veiklos būklę, įsipareigojimus, prie akto pridedami skyriuje esančių dokumentų, žurnalų, bylų ir skyriui (jo darbuotojams) priskirto turto aprašai. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo juos perduodantis ir priimantis asmenys. Aktą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
25. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais: vienas egzempliorius atiduodamas Savivaldybės administracijos direktoriui, kitas – reikalus, dokumentus ir turtą priimančiam asmeniui. Reikalus, dokumentus ir turtą perdavęs asmuo turi teisę gauti akto kopiją.
___________________________

2023 METŲ KULTŪROS SKYRIAUS KOORDINUOJAMŲ IR KURUOJAMŲ RENGINIŲ KAUNO MIESTE SĄRAŠAS

2022 METŲ KULTŪROS SKYRIAUS KOORDINUOJAMŲ IR KURUOJAMŲ RENGINIŲ KAUNO MIESTE SĄRAŠAS

2021 METŲ KULTŪROS  SKYRIAUS KOORDINUOJAMŲ IR KURUOJAMŲ RENGINIŲ KAUNO MIESTE  SĄRAŠAS

2020 METŲ KULTŪROS  SKYRIAUS KOORDINUOJAMŲ IR KURUOJAMŲ RENGINIŲ KAUNO MIESTE SĄRAŠAS

2019 METŲ KULTŪROS  SKYRIAUS KOORDINUOJAMŲ IR KURUOJAMŲ RENGINIŲ KAUNO MIESTE SĄRAŠAS

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content