Siunčiama nuotrauka

Apie skyrių

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA,  LAISVĖS AL. 96, 255 KAB., TEL. (8 37) 42 40 58, (8 37) 20 91 43.

Kultūros skyrius – aukštos kvalifikacijos kompetentingų specialistų komanda, kurios nuomonė ir sprendimai yra reikšmingi kultūrinį gyvenimą organizuojantiems miesto bendruomenės nariams. Koordinuodamas savąją veiklą su kitais kultūros proceso subjektais
Skyrius siekia:
– kad Kaune vyktų miesto gyventojų reikmes atitinkantis kultūrinis gyvenimas, iniciatyvas ir dalyvavimo kultūroje poreikius skatinanti kultūros įstaigų veikla, padedanti formuoti šiuolaikinio, informuoto ir veiklaus žmogaus pilietinę bei socialinę brandą;
– siekti Kauno, kaip aktyvios kultūros miesto Lietuvoje ir vieno iš patraukliausių kultūros centrų Baltijos šalių regione, tęsiančio ir saugančio susiklosčiusias istorines ir kultūrines tradicijas ir tai pristatančio šiuolaikiniame kontekste, pozicijos;
Siekiama, kad kultūra įsitvirtintų kaip prioritetinė miesto vystymo(si) kryptis.

PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. A-3916

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai nustato Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus (toliau – skyrius) tikslus, uždavinius, funkcijas, veiklos organizavimą, teises, atsakomybę ir atskaitingumą, likvidavimo, reorganizavimo, reikalų, dokumentų ir turto perdavimo tvarką.
2. Skyrių steigia Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba.
3. Skyrius nėra juridinis asmuo.
4. Skyrius yra Savivaldybės administracijos padalinys, išlaikomas iš Savivaldybės biudžeto, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.
5. Skyriaus pareigybių sąrašą, nuostatus, pareigybių aprašymus tvirtina ir keičia Savivaldybės administracijos direktorius, pareiginius nuostatus – skyriaus vedėjas.
6. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais ir kitais teisės aktais.
7. Skyriaus valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, kitų darbuotojų – Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
8. Skyrius turi dokumentų blankus ir antspaudą su skyriaus pavadinimu.
9. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir operatyvių sprendimų priėmimo laisvę.

II SKYRIUS
SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

10. Skyriaus tikslai:
10.1. įgyvendinti valstybės ir Savivaldybės kultūros politiką Savivaldybės teritorijoje atsižvelgiant į vietos sąlygas ir aplinkybes;
10.2. kuruoti ir koordinuoti Kauno miesto kultūrinę veiklą, užtikrinančią gyventojų bendrosios kultūros ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą (dalyvauti kultūros plėtros projektuose, steigiant, reorganizuojant, pertvarkant, likviduojant Savivaldybės viešąsias bibliotekas, muziejus, teatrus bei kitas kultūros įstaigas ir prižiūrint jų veiklą);
10.3. didinti miesto konkurencingumą kuriant ir įgyvendinant Kauno miesto kultūros plėtros strategiją.
11. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:
11.1. Savivaldybės teritorijoje sudaryti sąlygas kūrybinei ir meninei veiklai, skatinti kūrybinę ir meninę įvairovę, užtikrinti profesionaliojo meno sklaidą ir puoselėti etninę kultūrą ir vietos tradicijas;
11.2. rūpintis kultūros ir meno sklaida Lietuvoje ir užsienio valstybėse.
12. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
12.1. analizuoja kultūros politikos tendencijas Lietuvoje ir užsienyje, rengia ir įgyvendina bendras kultūros ir meno programas, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybines ir regionines kultūros plėtros programas, Savivaldybės strateginius planus, planuoja lėšas, reikalingas programoms įgyvendinti, koordinuoja šių programų įgyvendinimą;
12.2. vykdo Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų kultūros įstaigų, priskirtų skyriaus reguliavimo sričiai, veiklos priežiūrą, kontroliuoja, kaip įstaigos vykdo Savivaldybės kontrolės institucijų pateiktas rekomendacijas ir šalina nurodytus trūkumus;
12.3. teikia siūlymų dėl Savivaldybės kultūros įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;
12.4. teikia informaciją, reikalingą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir programų, kitų šaltinių lėšomis finansuojamų investicijų projektų, susijusių su skyriaus veiklos sritimis, paraiškoms rengti, dalyvauja planuojant investicijų projektams įgyvendinti reikalingas Savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšas, dalyvauja įgyvendinant finansavimą gavusius investicijų projektus;
12.5. organizuoja Savivaldybės institucijų patvirtintuose savivaldybių planavimo dokumentuose numatytoms priemonėms, sprendimams kultūros srityje ir kitoms šios srities priemonėms vykdyti skirto finansavimo įgyvendinimą, atlieka skirto finansavimo įgyvendinimo ir atsiskaitymo priežiūrą, analizuoja rezultatus;
12.6. inicijuoja ir koordinuoja tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą, rūpinasi Kauno miesto kultūros ir meno sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
12.7. koordinuoja profesionaliojo ir mėgėjų meno, etninės kultūros sklaidą ir plėtrą Savivaldybės teritorijoje;
12.8. inicijuoja ir koordinuoja švenčių ir kitų renginių organizavimą;
12.9. pagal skyriaus kompetenciją įgyvendina Savivaldybės institucijų teisės aktus ir rengia šių institucijų sprendimų projektus;
12.10. inicijuoja viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją, rengia technines specifikacijas ir reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus ir kontroliuoja sutarčių vykdymą;
12.11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, pareiškimus ir skundus, Savivaldybės tarybos narių ir Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus, rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais, fizinių ir juridinių asmenų prašymu daro skyriuje saugomų dokumentų kopijas, nuorašus, rengia išrašus, saugomų dokumentų pagrindu rengia pažymas ir kitus dokumentus, reikalingus faktams patvirtinti;
12.12. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis Skyriaus veiklos klausimais;
12.13. dalyvauja įvairių Savivaldybės darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose, posėdžiuose;
12.14. registruoja ir tvarko skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
12.15. saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu;
12.16. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas su skyriaus veiklos sritimis susijusias funkcijas.

III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS

13. Skyrius turi šias teises:
13.1. gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių, įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją ir dokumentus, reikalingus pavestoms funkcijoms atlikti ir uždaviniams įgyvendinti;
13.2. gauti technines, transporto ir kitas skyriaus darbui reikalingas priemones;
13.3. teikti pasiūlymų dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo Savivaldybės biudžeto lėšomis;
13.4. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymų dėl skyriaus darbo organizavimo gerinimo;
13.5. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

14. Skyriui vadovauja ir, vadovaudamasis šiais nuostatais, jo veiklą savarankiškai planuoja ir organizuoja skyriaus vedėjas.
15. Skyriaus vedėjo pareigas jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, kai jo laikinai nėra, eina skyriaus vedėjo pavaduotojas arba Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.
16. Skyriaus vedėjas atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, kiekvienas darbuotojas – už savo pareigų atlikimą.
17. Skyriaus vedėjas leidžia įsakymus skyriaus kompetencijos klausimais.
18. Skyriaus valstybės tarnautojų funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, – jų pareiginiai nuostatai.
19. Skyriaus vedėjo ir darbuotojų atsakomybę nustato įstatymai, šie nuostatai, pareigybių aprašymai ar pareiginiai nuostatai.
20. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui. Skyriaus vedėjui pavaldūs ir atskaitingi skyriaus karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.
21. Skyriaus funkcijoms įgyvendinti sudaromi metiniai veiklos planai, taip pat gali būti sudaromi trumpesnio laikotarpio planai.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
23. Atleidžiamas iš pareigų skyriaus vedėjas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą naujam skyriaus vedėjui ar kitam Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui Administracijos direktoriaus įsakyme nurodyta tvarka. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma komisija.
24. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti surašomas perdavimo ir priėmimo aktas. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo akte ir jo prieduose pateikiami svarbiausi duomenys, apibūdinantys skyriaus organizacinę ir veiklos būklę, įsipareigojimus, prie akto pridedami skyriuje esančių dokumentų, žurnalų, bylų ir skyriui (jo darbuotojams) priskirto turto aprašai. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo juos perduodantis ir priimantis asmenys. Aktą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
25. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais: vienas egzempliorius atiduodamas Savivaldybės administracijos direktoriui, kitas – reikalus, dokumentus ir turtą priimančiam asmeniui. Reikalus, dokumentus ir turtą perdavęs asmuo turi teisę gauti akto kopiją.
___________________________

PATVIRTINTA

                  Kultūros skyriaus vedėjo

2017 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 69-6

 

2017 METŲ KULTŪROS  SKYRIAUS KOORDINUOJAMŲ IR KURUOJAMŲ RENGINIŲ KAUNO MIESTE

SĄRAŠAS

 

Eil. Nr. Renginys Data Vieta Organizatorius
1. Laisvės gynėjų diena Sausio 11–13 d.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelis,

Kauno kultūros centras „Tautos namai“

Kauno kultūros centras „Tautos namai“,

Kultūros skyrius

 

2. Projektas „Menininkų menininkas“ (įsimintiniausias Kauno menininkas) Sausio 28 d. Kauno menininkų namai

Kauno menininkų namai

 

3. Lietuvos Valstybės atkūrimo diena

Vasario 16 d.

 

Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelis,

Žalgirio arena

Organizatorius, laimėjęs viešųjų pirkimų konkursą,

Kultūros skyrius

4. B. Brazdžionio gimimo 110-ųjų metinių minėjimas Vasario 2 d.

Kauno miesto muziejus,

Kauno miesto savivaldybės                        V. Kudirkos viešoji biblioteka,

Petrašiūnų kapinės

Kauno miesto muziejus,

Kauno miesto savivaldybės

V. Kudirkos  biblioteka,

Kultūros skyrius

5. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

Kovo 11 d.

 

Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelis, Vienybės aikštė

 

Organizatorius, laimėjęs viešųjų pirkimų konkursą,

Kultūros skyrius

 

6. Žemės diena Kovo 20 d.

Laisvės al.,

Savivaldybės prieigos

Aplinkos apsaugos skyrius,

Kultūros skyrius

7.

Tarptautinė teatro diena

 

Kovo 27 d.

 

Kauno sporto halė

Kauno menininkų namai

 

8. Kultūros diena Balandžio 15 d. Kauno valstybinė filharmonija

Kauno miesto simfoninis orkestras,

Kultūros skyrius

9. Velykų/Atvelykio šventė Balandžio 17 d., 23 d.

Laisvės alėja,

Rotušės aikštė

 

Kauno kultūros centras „Tautos namai“,

Kultūros skyrius

 

10. Medicinos darbuotojų diena (kultūrinė programa) Balandžio 27 d.

Kauno sporto halė,

Kauno Rotušė

Sveikatos apsaugos skyrius,

Kultūros skyrius

11. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena Gegužės 7 d. Knygnešių kiemelis Kultūros skyrius
12. Europos sąjungos diena Gegužės 9 d. Muzikinio teatro sodelis Kultūros skyrius
13. Romo Kalantos žūties metinių minėjimas Gegužės 14 d. Muzikinio teatro sodelis Kultūros skyrius
14. Tarptautinė šeimos diena Gegužės 15 d. Laisvės al. Kultūros skyrius
15.   Šventė „Kauno Hanzos dienos 2017“ Gegužės 19–21 d. Kauno senamiestis

Organizatorius, laimėjęs viešųjų pirkimų konkursą,

Kultūros skyrius

16. Gedulo ir vilties diena Birželio 14 d. Geležinkelio stotis, Petrašiūnų kapinės Kultūros skyrius
17. Birželio sukilimo diena Birželio 23 d. Kauno senosios kapinės Kultūros skyrius
18. Joninės Birželio 23 d. Senoji Nemuno prieplauka

Kauno kultūros centras „Tautos namai“,

Kultūros skyrius

19. Lietūkio garažo žudynių paminėjimas Birželio 27 d. Prie paminklo Lietūkio garažo žudynių aukoms atminti                      (Miško g. 3)

Kauno žydų bendruomenė,

Kultūros skyrius

20. Pasaulio lietuvių žaidynės (kultūrinė programa) Birželio 30                     liepos 2 d. Kauno sporto halė

Kultūros skyrius

 

21. Pasaulio vaikų žaidynės (kultūrinė programa) Liepos 4-9 d. Kauno sporto halė Kultūros skyrius
22. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena Liepos 6 d.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelis,

Kauno pilies prieigos

Kultūros skyrius
23. Žalgirio mūšio minėjimas Liepos 15 d. Laisvės al. prie Vytauto Didžiojo paminklo

Vytautų klubas

 

24. S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą minėjimas Liepos 17 d. Aukštųjų Šančių Lietuvos karių kapinės Kultūros skyrius
25. Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena Rugpjūčio 23 d. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelis Kultūros skyrius
26.

Jaunimo dienos  (kultūrinė programa)

 

Rugsėjo mėn. Laisvės al., Senosios Nemuno prieplaukos amfiteatras

KMSA jaunimo reikalų koordinatorius,

Kultūros skyrius

27. Vytauto Didžiojo karūnavimo dienos minėjimas Rugsėjo 8 d. Laisvės al. prie Vytauto Didžiojo paminklo

Vytautų klubas

 

28. Europos paveldo dienos (kultūrinė programa) Rugsėjo mėn. Senamiestis, Laisvės al.

Kultūros paveldo skyrius,

Kultūros skyrius

29. Pagyvenusių žmonių mėnesio atidarymo ir uždarymo renginiai (kultūrinė programa) Spalio 1–31 d.

Kauno kultūros centras „Tautos namai“, Sporto halė

 

Kauno kultūros centras „Tautos namai“,

Kauno senjorų taryba,

Kultūros skyrius

30. Pasaulinė muzikos diena Spalio 1 d. Laisvės alėja Kultūros skyrius
31. Tarptautinė mokytojų diena Spalio 5 d. Kauno sporto halė

Kauno miesto simfoninis orkestras,

Švietimo skyrius

32. Vietos savivaldos diena Spalio 10 d. Kauno valstybinė filharmonija

Kauno miesto simfoninis orkestras,

Kultūros skyrius

33.

Vėlinės.

Mirusiųjų pagerbimo diena

Spalio 31 d. Miesto kapinės Kultūros skyrius
34. Lietuvos kariuomenės diena

 

Lapkričio 23 d.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelis, Rotušė

Lietuvos kariuomenės Kauno įgula

 

35. Kalėdų eglutės įžiebimo šventė Gruodžio 2 d. Rotušės aikštė

Organizatorius, laimėjęs viešųjų pirkimų konkursą,

Kauno miesto simfoninis orkestras,

Kultūros skyrius

36. Tarptautinė neįgaliųjų diena (kultūrinė programa) Gruodžio 3 d. Kauno sporto halė

Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras,

Socialinių paslaugų skyrius,

Kultūros skyrius

37. Naujųjų metų koncertas Gruodžio 31 d.

Rotušės aikštė,

Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelis

Organizatorius, laimėjęs viešųjų pirkimų konkursą,

Kultūros skyrius

38. Kalėdinis miestelis

Gruodžio 2 d.–

sausio 7 d.

Rotušės aikštė

Organizatorius, laimėjęs viešųjų pirkimų konkursą,

Kultūros skyrius

39. Kalėdinių renginių ciklas

Gruodžio 2 d.–

sausio 7 d.

 

Laisvės al., Senamiestis

Organizatorius, laimėjęs viešųjų pirkimų konkursą,

Kauno miesto muziejus,

Kauno kultūros centras „Tautos namai“,

Kultūros skyrius

40. Šviesų festivalis Visus metus (pagal atskirą planą)

Organizatorius, laimėjęs viešųjų pirkimų konkursą,

Kultūros skyrius

41. Tautinio kostiumo metams skirti renginiai (pagal atskirą planą) Visus metus Kultūros skyrius
42. Piliakalnių metams skirti renginiai (pagal atskirą planą) Visus metus Kultūros skyrius
43. Reformacijos metams skirti renginiai (pagal atskirą planą) Visus metus Kultūros skyrius
44. Lietuvių kalbos kultūros metams skirti renginiai (pagal atskirą planą) Visus metus Kultūros skyrius
45. Algirdo Juliaus  Greimo metams skirti renginiai (pagal atskirą planą) Visus metus Kultūros skyrius
46. Ievos Simonaitytės metams skirti renginiai (pagal atskirą planą) Visus metus Kultūros skyrius
47. Kazio Bradūno metams skirti renginiai (pagal atskirą planą) Visus metus Kultūros skyrius
48. Įžymių žmonių ir kūrybinių sukakčių pagerbimas Visus metus (pagal poreikį) Kultūros skyrius
49. Nusipelniusių sportininkų pagerbimui skirti renginiai, kitų sportinių renginių kultūrinės programos Visus metus (pagal poreikį)

Sporto skyrius,

Kultūros skyrius

50. Atminimo lentų atidengimas (kultūrinė programa) Visus metus (pagal poreikį) Kultūros skyrius
51. Mero vardu organizuojami renginiai/priėmimai Visus metus (pagal poreikį) Kultūros skyrius

Kaunas pilnas kultūros

coveris Kaunas švenčia Vasario 16-ąją!

2019-02-15

AFI XXI moksleivių chorų festivalis „Vilties daina“

2019-02-16

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba