Bendrojo planavimo skelbimai

PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KEITIMO

 

Paskelbta Savivaldybės internetinėje svetainėje ir seniūnijų skelbimų lentose 2020-07-02

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi ketinama rengti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, pakoreguoto Kauno miesto savivaldybės tarybos
2019 m.  gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-196 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), keitimą.

Planavimo (keitimo) tikslas: keisti (atnaujinti) tam tikras Bendrojo plano pozicijas, atsižvelgiant į Bendrojo plano 2018–2019 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos, patvirtintos Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A-1527 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2018–2019 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“, išvadas (šią ataskaitą galima rasti pagal nuorodą http://www.kaunas.lt/urbanistika/bendrasis-planavimas/stebesena/ ).

Informuojame, kad susipažinti su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima darbo valandomis iki 2020 m. liepos 20 d. (10 darbo dienų) adresu: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas, 606 kab.; kreiptis į Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Nataliją Danielienę-Tsebriy, tel. 8 (37) 423382 ar (8 37) 424604. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti ir el. paštu natalija.danieliene-tsebriy@kaunas.lt ar miesto.planavimo.architekturos.skyrius@kaunas.lt .

 

PRIDEDAMA:Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsnio 2 ir 6 dalimis, informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijoje yra organizuotas nuolatinis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 (korektūra patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-196) (toliau – Bendrasis planas) sprendinių įgyvendinimo stebėjimas (toliau – Stebėjimo ataskaita. Bendrojo plano sprendiniai ir jų pokyčiai, o taip pat patvirtintos Stebėsenos ataskaitos yra savalaikiai skelbiami Savivaldybės internetiniame tinklapyje www.kaunas.lt/urbanistika/bendrasis-planavimas/ .

Nuo Bendrojo plano patvirtinimo momento, Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo nuolatinį stebėjimą atlieka ir kasmetines Stebėsenos ataskaitas rengia Savivaldybės įmonė „Kauno planas“, vadovaudamasi Savivaldybės administracijos ir SĮ „Kauno planas“ sutartimis. Stebėsenos ataskaitos tvirtinamos kas 2 metus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, todėl Savivaldybės internetiniame tinklapyje www.kaunas.lt/urbanistika/bendrasis-planavimas/stebesena/  kas 2 metus skelbiamos patvirtintos Stebėsenos ataskaitos už 2 praėjusius metus. Stebėsenos ataskaitų tvirtinimas numatomas I ketvirčio pabaigoje arba vėliau, jei atsiranda objektyvios kliūtys savalaikiam Stebėsenos ataskaitų patvirtinimui.

Visuomenė gali teikti pasiūlymus dėl Bendrojo plano tobulinimo šiais adresais:

1) į Savivaldybės administraciją Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, el. p. info@kaunas.lt;

2) į Savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Nataliją Danielienę-Tsebriy, Laisvės al. 96, Kaune, 606 kab. (tel. 8 (37) 42 33 82, el. paštas natalija.danieliene-tsebriy@kaunas.lt);

3) į Savivaldybės įmonę „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, tel. (8 37) 22 01 46, el. paštas info@kaunoplanas.lt.

Paskelbta Savivaldybės internetiniame tinklapyje 2020 m. balandžio 2 d.


 

 

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Informacija paskelbta Savivaldybės internetinėje svetainėje ir Savivaldybės bei seniūnijų skelbimų lentose 2019-11-15

 

Po bendrojo plano koregavimo sprendinių viešinimo procedūros metu pastebėtų ir ištaisytų techninių klaidų, Kauno miesto savivaldybės administracija pakartotinai informuoja apie parengtus Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimo sprendinius. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPDRIS) TPD Nr. K-RJ-19-18-610.

Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas. Informaciją teikia Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Natalija Danielienė-Tsebriy, tel. (8 37) 423382, el. p.: natalija.danieliene-tsebriy@kaunas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. 8-37 220146, el. p. info@kaunoplanas.lt. PV Donatas Duoba

Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

koreguoti išorinės vaizdinės reklamos įrengimo ir sklaidos zonų tvarkymo principus ir su tuo susijusius specialiųjų planų sprendinius, nustatytus Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-206 „Dėl Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo“, ir Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-640 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano patvirtinimo“, o būtent:

1) integruoti į vieną Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialųjį planą (toliau – Specialusis planas) 12 punkte nurodytus specialiuosius planus;

2) patikslinti draudimo įrengti išorinę vaizdinę reklamą atvejus;

3) nustatyti sąlygas, leidžiančias įrengti reklamą ant uždengtų apleistų pastatų;

4) padaryti kitus Specialiojo plano esmės nekeičiančius pakeitimus.

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais abu specialieji planai pripažinti Bendrojo plano sudedamosiomis dalimis (atitinkamai 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-789 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano“ ir 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T-622 „Dėl Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi“).

Su parengtais sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2019-11-18 iki 2019-11-29 Kauno miesto savivaldybės patalpose (Laisvės al. 96, Kaunas), Kauno SĮ „Kauno planas“ patalpose (Kęstučio g. 66A, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-19-18-610).

Koreguojant Bendrąjį planą, nebuvo atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) ir atranka SPAV atlikti, nes nenumatomi nauji sprendiniai ar programos, kurių SPAV būtų privalomas pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pakoreguoto Bendrojo plano viešinimo procedūroms taikoma supaprastinta tvarka, nustatyta Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, VIII skyriuje.

Pasiūlymus dėl Bendrojo plano sprendinių visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, teritorijų planavimo dokumento rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-RJ-19-18-610) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešinimo procedūrų pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Ivadas_2019-10-21

IR Aiskinamasis rastas

IR aiskinamasis rastas_lyginamais variantas

suarchyvuoti brėžiniai (didesnės rezoliucijos)

______________________________________________________________

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Informacija paskelbta Savivaldybės internetinėje svetainėje ir seniūnijų skelbimų lentose 2019-10-23

 

Kauno miesto savivaldybės administracija informuoja apie parengtus Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimo sprendinius. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPDRIS) TPD Nr. K-RJ-19-18-610.

Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas. Informaciją teikia Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Natalija Danielienė-Tsebriy, tel. (8 37) 423382, el. p.: natalija.danieliene-tsebriy@kaunas.lt .

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. 8-37 220146, el. p. info@kaunoplanas.lt . PV Donatas Duoba

Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

 

koreguoti išorinės vaizdinės reklamos įrengimo ir sklaidos zonų tvarkymo principus ir su tuo susijusius specialiųjų planų sprendinius, nustatytus Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-206 „Dėl Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo“, ir Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-640 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano patvirtinimo“, o būtent:

1) integruoti į vieną Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialųjį planą (toliau – Specialusis planas) 12 punkte nurodytus specialiuosius planus;

2) patikslinti draudimo įrengti išorinę vaizdinę reklamą atvejus;

3) nustatyti sąlygas, leidžiančias įrengti reklamą ant uždengtų apleistų pastatų;

4) padaryti kitus Specialiojo plano esmės nekeičiančius pakeitimus.

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais abu specialieji planai pripažinti Bendrojo plano sudedamosiomis dalimis (atitinkamai 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-789 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano“ ir 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T-622 „Dėl Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi“).

 

Su parengtais sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2019-10-25 iki 2019-11-08 Kauno miesto savivaldybės patalpose (Laisvės al. 96, Kaunas), Kauno SĮ „Kauno planas“ patalpose (Kęstučio g. 66A, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-19-18-610).

Koreguojant Bendrąjį planą, nebuvo atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) ir atranka SPAV atlikti, nes nenumatomi nauji sprendiniai ar programos, kurių SPAV būtų privalomas pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pakoreguoto Bendrojo plano viešinimo procedūroms taikoma supaprastinta tvarka, nustatyta Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, VIII skyriuje.

Pasiūlymus dėl Bendrojo plano sprendinių visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, teritorijų planavimo dokumento rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-RJ-19-18-610) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešinimo procedūrų pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

Aiškinamasis raštas-Sprendiniai_2019-10-21_IR Ivadas_2019-10-21

Lyginamasis-Aiškinamasis raštas-Sprendiniai_2019-10-21_IR

Ivadas_2019-10-21

 

 

Suarchyvuoti brėžiniai (didesnės rezoliucijos)

_______________________

PRANEŠIMAS

APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO ORGANIZAVIMĄ

IR ŠIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOREKTŪROS RENGIMO PRADŽIĄ

 

Paskelbta Savivaldybės internetinėje svetainėje,

Savivaldybės ir seniūnijų skelbimų lentose 2019-01-14

 

Informuojame, kad atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T-622 „Dėl Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi“, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. A-74 pakeitė savo 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. A-4065 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“.

Todėl teikiame informaciją apie patikslintus Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimo tikslus ir patikslintą Bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programą.

Planavimo (koregavimo) tikslas: Bendrojo plano koregavimo tikslas – koreguoti išorinės vaizdinės reklamos įrengimo ir sklaidos zonų tvarkymo principus ir su tuo susijusius specialiųjų planų sprendinius, nustatytus Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-206 „Dėl Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo“, ir Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-640 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano patvirtinimo“.

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais abu specialieji planai pripažinti Bendrojo plano sudedamosiomis dalimis (atitinkamai 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-789 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano“ ir 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T-622 „Dėl Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi“).

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Bendrojo plano koregavimo rengėjas – Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“.

Planavimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A-4065 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“.

Koreguojant Bendrąjį planą, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) nebus atliekamas, nes koregavimo apimtyje nenumatyta jokia veikla, kuriai reikalinga atlikti SPAV pagal  Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Koreguoto Bendrojo plano viešinimo procedūroms taikoma supaprastinta tvarka, nustatyta Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, VIII skyriuje.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu (skelbime nurodytais adresais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS proceso Nr. K-RJ-19-18-610) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki sprendinių viešinimo procedūrų pabaigos. Apie sprendinių viešinimą ir susipažinimo su sprendiniais ir pasiūlymų bei pastabų teikimo tvarką bus paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.

Dėl klausimų, susijusių su Bendrojo plano koregavimo procesu ir numatomais Bendrojo plano koregavimo sprendiniais, galima kreiptis į Kauno savivaldybės įmonę „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, tel. (8 37) 22 01 46, el. paštas info@kaunoplanas.lt. ir į Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Nataliją Danielienę-Tsebriy, Laisvės al. 96, Kaune, 606 kab. (tel. 8 (37) 42 33 82, el. paštas natalija.danieliene-tsebriy@kaunas.lt). Informaciją apie procedūras, susijusias su Bendrojo plano sprendiniais, ir kt. galima rasti Kauno miesto savivaldybės svetainėje adresu:

http://www.kaunas.lt/urbanistika/bendrasis-planavimas/

 

Skelbiami priedai:

 1. Kauno miesto savivaldybės administracijos 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A-4065 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“ (patikslintas). Pakeistas-2019-01-09-Įsakymas-organizavimui-II-IVR-A-4065
 2. Planavimo darbų programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. A-4065 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“ (patikslinta). Priedas_programa-II-pakeista-2019-01-09-A-74-mažas

_________________________________________

 

PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO

Paskelbta Savivaldybės ir seniūnijų lentose ir internetinėje svetainėje 2018-12-20

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad ketinama tikslinti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimo apimtį. Skelbiame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. A-4065 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – sprendimo projektas).

Planavimo (koregavimo) tikslas: Bendrojo plano koregavimo tikslas – koreguoti išorinės vaizdinės reklamos įrengimo ir sklaidos zonų tvarkymo principus ir su tuo susijusius specialiųjų planų sprendinius, nustatytus Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. savo sprendimu Nr. T-206 „Dėl Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo“, ir Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-640 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano patvirtinimo“.

Specialieji planai pripažinti Bendrojo plano sudedamąja dalimi atitinkamai Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-622 „Dėl Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano dalimi“ ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-789 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano“.

Informuojame, kad susipažinti su sprendimo (įsakymo) ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima darbo valandomis iki 2019 m. sausio 9 d. (10 darbo dienų) adresu: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas, 606 kab.; kreiptis į Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Nataliją Danielienę-Tsebriy, tel. 8 (37) 423382. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti ir el. paštu natalija.danieliene-tsebriy@kaunas.lt .

Skelbiami priedai:

 1. SAD įsakymo projektas: Įsakymas-II-keitimas-mažas
 2. SAD 2018-12-03 įsakymas Nr. A-4065: Įsakymas-organizavimui su programa-A-4065-IVR
 3. KMST sprendimas Nr. T-622: T-622-2018-12-18-pripažinimas BP

 

______________________________________

 

PRANEŠIMAS APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO ORGANIZAVIMĄ IR ŠIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOREKTŪROS RENGIMO PRADŽIĄ

Paskelbta Savivaldybės internetinėje svetainėje ir skelbimų lentoje 2018-12-05

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, 28 straipsnio 2, 5 dalimis ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 131, 136 punktais ir 139.3 papunkčiu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 18 punktu, informuojame, kad rengiamas Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimas.

Planavimo (koregavimo) tikslas: Bendrojo plano koregavimo tikslas – koreguoti išorinės vaizdinės reklamos sklaidos zonų tvarkymo principus ir su tuo susijusius specialiojo plano sprendinius, nustatytus Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-640 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano patvirtinimo“.

Specialusis planas pripažintas Bendrojo plano sudedamąja dalimi Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-789 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano“.

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Bendrojo plano koregavimo rengėjas – Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“.

Planavimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A-4065 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“.

Koreguojant Bendrąjį planą, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) nebus atliekamas, nes koregavimo apimtyje nenumatyta jokia veikla, kuriai reikalinga atlikti SPAV pagal  Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Koreguoto Bendrojo plano viešinimo procedūroms taikoma supaprastinta tvarka, nustatyta Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, VIII skyriuje.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu (skelbime nurodytais adresais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS proceso Nr. K-RJ-19-18-610) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki sprendinių viešinimo procedūrų pabaigos. Apie sprendinių viešinimą ir susipažinimo su sprendiniais ir pasiūlymų bei pastabų teikimo tvarką bus paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.

Dėl klausimų, susijusių su Bendrojo plano koregavimo procesu ir numatomais Bendrojo plano koregavimo sprendiniais, galima kreiptis į Kauno savivaldybės įmonę „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, tel. (8 37) 22 01 46, el. paštas info@kaunoplanas.lt. ir į Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Nataliją Danielienę-Tsebriy, Laisvės al. 96, Kaune, 606 kab. (tel. 8 (37) 42 33 82, el. paštas natalija.danieliene-tsebriy@kaunas.lt). Informaciją apie procedūras, susijusias su Bendrojo plano sprendiniais, ir kt. galima rasti Kauno miesto savivaldybės svetainėje adresu:

http://www.kaunas.lt/urbanistika/bendrasis-planavimas/

Skelbiami priedai:

 1. Kauno miesto savivaldybės administracijos 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A-4065 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“. Įsakymas-organizavimui-I-IVR-A-4065-2018-12-03
 2. Planavimo darbų programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. A-4065 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“. Planavimo darbų programa-I-IVR-A-4065-2018-12-03-priedas

__________________________________________________________

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje 2018-11-20

 

Kauno miesto savivaldybės administracija informuoja apie parengtus Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimo sprendinius. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPDRIS) TPD Nr. K-RJ-19-18-559.

Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas. Informaciją teikia Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Natalija Danielienė-Tsebriy, tel. (8 37) 423382, el. p.:  natalija.danieliene-tsebriy@kaunas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. 8-37 220146, el. p. info@kaunoplanas.lt. PV Donatas Duoba

Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-31 įsakymu Nr. A-3666 nustatyti Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

Koreguojant Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, koreguoti Vičiūnų vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos (VAZ1) griežto režimo apsaugos juostos ribas ir plotą, nustatytą Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiuoju planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. A-1698 „Dėl Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinės apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano patvirtinimo“ (toliau – Specialusis planas). Specialusis planas pripažintas Bendrojo plano sudedamąja dalimi Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T-493 „Dėl Kauno miesto Eigulių, Kleboniškio, Petrašiūnų ir Vičiūnų vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiųjų planų pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi“.

Su parengtais sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2018-11-27 iki 2018-12-11 Kauno miesto savivaldybės patalpose (Laisvės al. 96, Kaunas), Kauno SĮ „Kauno planas“ patalpose (Kęstučio g. 66A, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-19-18-559).

Koreguojant Bendrąjį planą, nebuvo atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) ir atranka SPAV atlikti, nes nenumatomi nauji sprendiniai ar programos, kurių SPAV būtų privalomas pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pakoreguoto Bendrojo plano viešinimo procedūroms taikoma supaprastinta tvarka, nustatyta Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, VIII skyriuje.

Pasiūlymus dėl Bendrojo plano sprendinių visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, teritorijų planavimo dokumento rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-RJ-19-18-559) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešinimo procedūrų pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

AR SP kaip BP  – Korektūros aiškinamasis raštas

– Sprendinių brėžinys

 

_________________________________________________________

PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO

 

Paskelbta Savivaldybės internetinėje svetainėje ir skelbimų lentoje 2018-11-15

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad ketinama organizuoti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimą. Skelbiame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymo „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“ projektą (toliau – sprendimo projektas).

Planavimo (koregavimo) tikslas: Bendrojo plano koregavimo tikslas – koreguoti išorinės vaizdinės reklamos sklaidos zonų tvarkymo principus ir su tuo susijusius specialiojo plano sprendinius, nustatytus Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-640 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano patvirtinimo“.

Specialusis planas pripažintas Bendrojo plano sudedamąja dalimi Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-789 „Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano“.

Informuojame, kad susipažinti su sprendimo (įsakymo) ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima darbo valandomis iki 2018 m. lapkričio 29 d. (10 darbo dienų) adresu: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas, 606 kab., kreiptis į Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Nataliją Danielienę-Tsebriy, tel. 8 (37) 423382. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti ir el. paštu natalija.danieliene-tsebriy@kaunas.lt. Informaciją apie procedūras, susijusias su Bendrojo plano sprendiniais, ir kt. galima rasti Kauno miesto savivaldybės svetainėje adresu:

http://www.kaunas.lt/urbanistika/bendrasis-planavimas/

Skelbiami priedai:

 1. SAD įsakymo projektas;
 2. Bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programa;
 3. KMST sprendimas Nr. T-640;
 4. KMST sprendimas Nr. T-789.

Įsakymas-organizavimui-I

Priedas_programa-I

T-640-2014-11-27-SP tvirtinimas

T-789-2017-12-19-sprendimas koreguoti

__________________________________________________________

 

PRANEŠIMAS

APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO ORGANIZAVIMĄ

IR ŠIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOREKTŪROS RENGIMO PRADŽIĄ

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, 28 straipsnio 2, 5 dalimis ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 131, 139.4 ir141 punktais, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 18 punktu, informuojame, kad rengiamas Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimas.

Planavimo (koregavimo) tikslas: koreguoti Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarines apsaugos zonas, nustatytas Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. A-1698 „Dėl Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano patvirtinimo“ (toliau – Specialusis planas).

Specialusis planas pripažintas Bendrojo plano sudedamąja dalimi Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T-493 „Dėl Kauno miesto Eigulių, Kleboniškio, Petrašiūnų ir Vičiūnų vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiųjų planų pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi“.

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Bendrojo plano koregavimo rengėjas – Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“.

Planavimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. T-276 „Dėl Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano koregavimo“, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. A-3619 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. A-3666 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Koreguojant Bendrąjį planą, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) ar atranka SPAV atlikti rengiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Koreguoto Bendrojo plano viešinimo procedūroms taikoma supaprastinta tvarka, nustatyta Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, VIII skyriuje.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu (skelbime nurodytais adresais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS proceso Nr. K-RJ-19-18-559) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki sprendinių viešinimo procedūrų pabaigos. Apie sprendinių viešinimą ir susipažinimo su sprendiniais ir pasiūlymų bei pastabų teikimo tvarką bus paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.

Dėl klausimų, susijusių su Bendrojo plano koregavimo procesu ir numatomais Bendrojo plano koregavimo sprendiniais, galima kreiptis į Kauno savivaldybės įmonę „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, tel. (8 37) 22 01 46, el. paštas info@kaunoplanas.lt. ir į Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Nataliją Danielienę-Tsebriy, Laisvės al. 96, Kaune, 606 kab. (tel. 8 (37) 42 33 82, el. paštas natalija.danieliene-tsebriy@kaunas.lt). (Paskelbta Savivaldybės skelbimų lentoje 2018-11-02).

PRIDEDAMA:

 1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. T-276 „Dėl Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano koregavimo“.
 2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T-493 „Dėl Kauno miesto Eigulių, Kleboniškio, Petrašiūnų ir Vičiūnų vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiųjų planų pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi“.
 3. Kauno miesto savivaldybės administracijos 2018 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. A-3619 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“.
 4. Planavimo darbų programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio d. įsakymas Nr. A-3666 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.
 5. Pasiūlymų schema

TS-T-276-Dėl Vičiūnų SAZ koregavimo

T-493-2018-10-09-Pripažinimas BP dalimi

SAD-Vičiūnų SAZ koregavimas-2018-10-26-A-3619

Isakymas_Bendrojo plano programa

Priedas_programa

Viciunu_vandenvietes_sp2-schema

 

________________________________________

PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ SPRENDIMĄ DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOREGAVIMO ORGANIZAVIMO

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad ketinama organizuoti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimą. Skelbiame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymo „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo organizavimo“ projektą (toliau – sprendimo projektas) ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus.

Planavimo (koregavimo) tikslas: koreguoti Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarines apsaugos zonas, nustatytas Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiajame plane, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. A-1698 „Dėl Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano patvirtinimo“ (toliau – Specialusis planas).

Specialusis planas pripažintas Bendrojo plano sudedamąja dalimi Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T-493 „Dėl Kauno miesto Eigulių, Kleboniškio, Petrašiūnų ir Vičiūnų vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiųjų planų pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi“.

Informuojame, susipažinti su sprendimo (įsakymo) ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima darbo valandomis iki 2018 m. spalio  26 d. (10 darbo dienų) adresu: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas, 606 kab., kreiptis į Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Nataliją Danielienę-Tsebriy, tel. 8 (37) 423382. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti ir el. paštu natalija.danieliene-tsebriy@kaunas.lt .

Papildoma informacija:

___________________________________

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

(Bendrojo plano korektūra)

Kauno miesto savivaldybės administracija informuoja apie parengtus Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimo sprendinius. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPDRIS) TPD Nr. K-RJ-19-16-484.

Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas. Informaciją teikia Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja Natalija Danielienė-Tsebriy, tel. (8 37) 423382, el. p.:  natalija.danieliene-tsebriy@kaunas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. 8-37 220146, el. p. info@kaunoplanas.lt. PV Donatas Duoba

Bendrojo plano koregavimo tikslai:

 • įvertinus visuomenės ir kitus pasiūlymus, panaikinti perteklinius, nustatyti papildomus ar pakeisti naujais planuojamosios teritorijos privalomuosius reikalavimus, kurie neprieštarautų nustatytiems planavimo tikslams ir uždaviniams;
 • ištaisyti technines klaidas Bendrojo plano brėžiniuose ir tekstinėje dalyje;
 • panaikinti Bendrojo plano sprendinių spragas;
 • išspręsti galiojančių Bendrojo plano sprendinių kolizijas;
 • patikslinti teritorijos vystymo galimybes;
 • panaikinti Bendrojo plano sprendinių prieštaravimus įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams.

Bendrojo plano koregavimo (koreguojama tekstinė ir grafinė dalys) uždaviniai:

 • taisyti technines klaidas, panaikinti sprendinių spragas;
 • patikslinti miesto teritorijų vystymo režimus pagal Teritorijų planavimo normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 „Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo“, reikalavimus;
 • koreguoti bendrojo plano sprendinius atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2014–2015 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu A-2355 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2014–2015 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“ ir į kitus pasiūlymus keisti Bendrojo plano sprendinius anksčiau suplanuotose Kauno miesto teritorijos dalyse, nekeičiant Bendrojo plano esmės.

Su parengtais sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2018-10-19 iki 2018-11-02 Kauno miesto savivaldybės patalpose (Laisvės al. 96, Kaunas), Kauno SĮ „Kauno planas“ patalpose (Kęstučio g. 66A, Kaunas) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-RJ-19-16-484).

Koreguojant Bendrąjį planą, tyrimai ir galimybių studijos nebuvo atliekami. Koreguojant Bendrąjį planą, nebuvo atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) ir atranka SPAV atlikti, nes nenumatomi nauji sprendiniai ar programos, kurių SPAV būtų privalomas pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pakoreguoto Bendrojo plano viešinimo procedūroms taikoma supaprastinta tvarka, nustatyta Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, VIII skyriuje.

Pasiūlymus dėl Bendrojo plano sprendinių visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, teritorijų planavimo dokumento rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-RJ-19-16-484) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešinimo procedūrų pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

BP taisytu_poziciju_schema (002)  

BP AR – Bendrojo plano aiškinamasis raštas

lyginamasis tekstas – Bendrojo plano aiškinamojo rašto lyginamasis variantas

SPRENDINIU konkretizavimas

Kita rengimo informacija:

ESAMA PADETIS

SPRENDINIU FORMAVIMAS

BRĖŽINIAI:

02-Pagrindinis brėžinys

01-Išorės aplinka

03-Kauno miesto identiteto formavimas

04-Rezervuojamos teritorijos

05-Sveikatos priežiūra

06-Švietimas

07-Bendrijos

08-Komercija-Pramonė

09-Žalieji plotai ir rekreacijos sistema

09a-Želdynų prioritetai

09-b-Želdynų pasiekiamumas

10-Kraštovaizdžio apsauga_Gamtinis karkasas_Saugomos teritorijos

11-Ekologinės apsaugos zonos

12-Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymas

13-Kauno miesto tvirtovės schema

14-Susisiekimo infrastruktūra

15-Susisiekimo tinklo plėtra

16-Keleivinių maršrutų transporto plėtra

17-Dviračių infrastruktūra

18-Eenergetikos infrastruktūra_Elektros energijos tiekimas

19-Eenergetikos infrastruktūra_ Centralizuotas šilumos tiekimas

20-Eenergetikos infrastruktūra_Gamtinių dujų tiekimas

21-Ekoinžinerinė infrastruktūra_ Vandentiekio tinklai

22-Ekoinžinerinė infrastruktūra_Buitinės nuotekos

23-Ekoinžinerinė infrastruktūra_Lietaus nuotekos ir atliekų tvarkymas

24-Rekomenduojami rengti TP dokumentai

25-Valstybinių miškų korektūra

 

________________________________________________________________

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, 28 straipsnio 2, 5 dalimis ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 131 punktais Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 8 skyriaus 41.1 punktu, informuojame, kad rengiamas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-2600 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“ patvirtinto Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas.

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Planavimo tikslas – Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas teritorijoje Europos pr. 27, Kaune (priede teritorija Nr. 88), būtų teikiamas derinti ir tvirtinti atskiru etapu.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 8 skyriaus 41.1 punktu, detaliojo plano organizatoriaus įgaliotas detaliojo plano iniciatorius detaliojo plano sprendinius paskelbia pasiūlymų teikimo, susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka.

Su sprendimo dėl bendrojo plano koregavimo projektu galima susipažinti nuo 2018-05-30 iki 2018-06-13 (10 darbo dienų), adresu: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas (412 kab., Urbanistikos poskyrio vedėja J. Strazdauskienė, tel. 8 (37) 424386.

Įsakymo projektas

2016-09-09 įsakymas A-2600

2017-06-02 įsakymas A-2135

2018-04-17 įsakymas A-1297

 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad yra rengiamas Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimas ir skelbiame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A-2600 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“ pakeitimo“ projektą ir su tuo susijusius kitus Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus.

Papildoma informacija:

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Bendrojo plano koregavimo rengėja – Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“.

Planavimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. A-2600 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. A-3306 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programos patvirtinimo“ ir  Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2014–2015 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. A-2355 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2014–2015 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“ (toliau – Stebėsenos ataskaita). Stebėsenos ataskaita paskelbta Teisės aktų registre, TAR, 2016, Nr. 2016-22312. Koregavimas vykdomas pagal Stebėsenos ataskaitos aiškinamojo rašto 5 dalies išvadas dėl Bendrojo plano koregavimo ir Stebėsenos ataskaitos Bendrojo plano sprendinių tobulinimui (koregavimui) siūlomų konkrečių pozicijų lentelę).

Planavimo tikslas – koreguoti Bendrąjį planą, siekiant:

1) įvertinus visuomenės ir kitus pasiūlymus, panaikinti perteklinius, nustatyti papildomus ar pakeisti naujais suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus, neprieštaraujančiais nustatytiems planavimo tikslams ir uždaviniams;

2) ištaisyti technines klaidas (Bendrojo plano brėžiniuose ir tekstinėje dalyje);

3) panaikinti Bendrojo plano sprendinių spragas;

4) išspręsti galiojančių Bendrojo plano sprendinių kolizijas;

5) patikslinti teritorijos vystymo galimybes;

6) panaikinti Bendrojo plano sprendinių prieštaravimus įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams.

Koreguojant Bendrąjį planą, nebus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) ir atranka SPAV atlikti, nes nenumatomi nauji sprendiniai ar programos, kurių SPAV būtų privalomas pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu (skelbime nurodytais adresais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS proceso Nr. K-RJ-19-16-484) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Dėl klausimų, susijusių su Bendrojo plano koregavimo procesu ir numatomais Bendrojo plano koregavimo sprendiniais, galima kreiptis į Kauno savivaldybės įmonę „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, tel. (8 37) 22 01 46, el. paštas info@kaunoplanas.lt. ir į Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Nataliją Danielienę-Tsebriy, Laisvės al. 96, Kaune, 606 kab. (tel. 8 (37) 42 33 82, el. paštas natalija.danieliene-tsebriy@kaunas.lt). (Paskelbta Savivaldybės skelbimų lentoje 2016-12-27).

PRIDEDAMA:

 


Informuojame, kad pradedamas rengti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimas.

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Bendrojo plano koregavimo rengėja – Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“.

Planavimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. A-2600 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. A-3306 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programos patvirtinimo“ ir  Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2014–2015 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. A-2355 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2014–2015 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“ (toliau – Stebėsenos ataskaita)(Teisės aktų registras 2016 Nr. 22312).

Planavimo tikslas – koreguoti Bendrąjį planą, siekiant:

1) įvertinus visuomenės ir kitus pasiūlymus, panaikinti perteklinius, nustatyti papildomus ar pakeisti naujais suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus, neprieštaraujančiais nustatytiems planavimo tikslams ir uždaviniams;

2) ištaisyti technines klaidas (Bendrojo plano brėžiniuose ir tekstinėje dalyje);

3) panaikinti Bendrojo plano sprendinių spragas;

4) išspręsti galiojančių Bendrojo plano sprendinių kolizijas;

5) patikslinti teritorijos vystymo galimybes;

6) panaikinti Bendrojo plano sprendinių prieštaravimus įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams.

Koreguojant Bendrąjį planą, nebus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) ir atranka SPAV atlikti, nes nenumatomi nauji sprendiniai ar programos, kurių SPAV būtų privalomas pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu (skelbime nurodytais adresais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Dėl klausimų, susijusių su Bendrojo plano koregavimo procesu ir numatomais Bendrojo plano koregavimo sprendiniais, galima kreiptis į Kauno savivaldybės įmonę „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, 44304 Kaunas, tel. (8 37) 22 01 46, el. paštas info@kaunoplanas.lt. ir į Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Nataliją Danielienę-Tsebriy, Laisvės al. 96, Kaune, 606 kab. (tel. 8 (37) 42 33 82, el. paršas natalija.danieliene-tsebriy@kaunas.lt).

PRIDEDAMA:

 1. Kauno miesto savivaldybės administracijos 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. A-2600 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo.
 2. Planavimo darbų programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. A-3306 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programos patvirtinimo“.
 3. Stebėsenos ataskaitos aiškinamojo rašto 5 dalies išvados dėl Bendrojo plano koregavimo.
 4. Stebėsenos ataskaitos aiškinamojo rašto Bendrojo plano sprendinių tobulinimui (koregavimui) siūlomų konkrečių pozicijų lentelė.

  BP Stebėsenos ataskaitos aiškinamojo rašto 5 dalies išvados
  BP Stebėsenos ataskaitos BPsprendinių tobulinimui (koregavimui) siūlomų konkrečių pozicijų lentelė
  SAD-IS-ir-BP-programa-A-3306-2016-11-18
  SAD-IS-koregavimui-A-2600-2016-09-09

Skip to content