Nevyriausybinių neįgaliųjų sporto organizacijų sportinės veiklos programos

Nevyriausybinės neįgaliųjų sporto organizacijos


2019-12-27  2019 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A -4303 „DĖL 2020 METŲ NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ FINANSAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO“ SĄRAŠAI

1 sąrašas

2 sąrašas


2019-10-01 DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Kauno miesto savivaldybė skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 4 d. iki 2019 m. lapkričio 4 d.

Paraiškos priimamos Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriuje, adresu

 1. Gruodžio g. 16 (202 kab.) nuo 2019 m. spalio 4 d. iki 2019 m. lapkričio 4 d. 16:00 val.

Pareiškėjas privalo pateikti:

vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą;

kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje (išskyrus kompaktinį diską) pateikiama elektroninė projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versija;

projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip 2019 m. lapkričio 4 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos.

Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 17 punkte nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų kopijas.

Socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti Kauno miesto savivaldybė 2020 m. planuoja skirti 120 000 Eur., Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš valstybės biudžeto lėšų – 34208 Eur.

Projekto paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas)

Projekto išlaidų sąmatos forma (Nuostatų 2 priedas)

Deklaracijos forma (Nuostatų 5 priedas)

Konkursui pateiktos paraiškos

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Kauno miesto savivaldybės Sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jovilė Bartnikienė, tel. nr.  8 37 733516, el. paštas [email protected]

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 17 val., penktadieniais nuo 8:00 val. iki 15:45 val.


2018-12-27 2018 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO NR. A -4442 „DĖL 2019 METŲ NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ FINANSAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO“ SĄRAŠAI

1 sąrašas

2 sąrašas

3 sąrašas


2018-10-05 Skelbiamas 2019 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkursas

Vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533, skelbiamas 2019 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo atrankos konkursas. Konkursą organizuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyrius.

Socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti Kauno miesto savivaldybė 2019 m. planuoja skirti 100 000 Eur, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš valstybės biudžeto lėšų – 34220 Eur.

Reikalavimai pareiškėjams

 1. Projekto paraiškas gali teikti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems, kuris pagal veiklos pobūdį ir teisinę formą yra:
  • neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus;
  • neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti organizacija – asociacija (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir asociacijas, atstovaujančias neįgaliesiems, gyvenantiems ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių), labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija, viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė) ir vykdanti sporto veiklas neįgaliesiems.
 2. Steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas vykdo arba organizuoja neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklą;
 3. į projekte numatytas nuolatinio pobūdžio veiklas projekto vykdymo laikotarpiu
  planuojama įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų;
 4. projekte numatytoms veikloms vykdyti turi pakankamai žmogiškųjų ir materialinių išteklių.
 5. Pareiškėjas gali planuoti veiklas įgyvendinti kartu su partneriu(-iais). Partneris turi būti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Kauno miesto savivaldybės teritorijoje ir atitinkantis pareiškėjui keliamus reikalavimu

Paraiškų priėmimo tvarka

Paraiškos priimamos Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriuje, adresu
J.Gruodžio g. 16 (202 kab.) nuo 2018 m. spalio 5 d. iki 2018 m. lapkričio 5 d. 15.45 val.

Pareiškėjas privalo pateikti:

 1. vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą;
 2. kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas;
 3. projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip 2018 m. lapkričio 5 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos.

Aktualūs dokumentai

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į Sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Jovilę Bartnikienę
tel.: (8 37) 73 3516, el. paštu:
[email protected], Sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Jurgą Navickienę tel.: (8 37) 73 3516, el. paštu: [email protected]

 


2018-05-04   Vykdant 2018 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM prašymu dar kartą buvo perskirstytos gautos papildomos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto lėšų paskirstymo priedas 2018 05 032018-04-10
Vykdant 2018 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus iš valstybės biudžeto gauta papildomai lėšų, kurios išskirstytos Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Projekto lėšų paskirstymo priedas 2018-04-10


2017-10-11 Mokymu-medžiaga-2018-metu-neįgaliųjų NVO projektams PDF


2017-10-04 Informuoju, kad 2017 m. spalio 10 d., antradienį 14:30 val. Kauno miesto savivaldybėje, (Laisvės alėja 96) mažojoje salėje vyks  susitikimas dėl 2018 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų paraiškų teikimo. Kviečiu aktyviai dalyvauti ir aptarti kilusius klausimus.2017-09-25 Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyrius skelbia 2018 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo konkursą

Projekto paraiškas gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, veikiantis tos savivaldybės teritorijoje ir atitinkantis šiuos reikalavimus:
1. neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus;
2. neįgaliųjų nevyriausybinė organizacija, suprantama, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, ir vykdanti sporto veiklas neįgaliesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija. Steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą.
Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybės Sporto skyriui, adresu Gruodžio g. 16, 202 kab. (2 aukštas), iki
2017 m. lapkričio 1 d.
pateikia vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą, kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.
Projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip 2016 m. lapkričio 1 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos.
Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į Sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Jovilę Bartnikienę
tel.: (8 37) 73 3516, el. paštu:
[email protected]

Konkurso-nuostatai

Projekto-paraiskos-forma

Paskelbta 2017-12-28 Įsakymo priedas


2016-10-12     Informuoju, kad 2016 m. spalio 17 d., pirmadienį 13:00 val. Kauno miesto savivaldybėje,  (Laisvės alėja 96) mažojoje salėje vyks  susitikimas dėl 2017 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų paraiškų teikimo. Kviečiu aktyviai dalyvauti ir aptarti kilusius klausimus.2016-09-27 Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyrius skelbia 2017 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo konkursą

Projekto paraiškas gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, veikiantis tos savivaldybės teritorijoje ir atitinkantis šiuos reikalavimus:
1. neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus;
2. neįgaliųjų nevyriausybinė organizacija, suprantama, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, ir vykdanti sporto veiklas neįgaliesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija. Steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą.
Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybės Sporto skyriui, adresu Aušros g. 42A, 93 kab. (9 aukštas), iki 2016 m. lapkričio 1 d. pateikia vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą, kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.
Projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip 2016 m. lapkričio 1 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos.
Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į Sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Jovilę Bartnikienę tel.: (8 37) 73 34 49, el. paštu: [email protected]

konkurso-nuostatai

projekto-paraiškos-forma

sutarties-forma-ir-ataskaitos

mokymų-medžiaga-2017-metų-projektams

2017 m. gautos Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto paraiškos (lentelė)

Lėšų paskirstymas 2017 metų projektams finansuoti (Įsakymo priedas)


2015-10-07

2015 m. spalio 15 d. 10:00 val. Kauno miesto savivaldybėje, mažojoje salėje (Laisvės al. 96, Kaune) vyks Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto pristatymas. Organizacijas teiksiančias paraiškas kviečiame dalyvauti.2015-09-30 Kauno miesto savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyrius skelbia 2016 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo konkursą
Projekto paraiškas gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, veikiantis tos savivaldybės teritorijoje ir atitinkantis šiuos reikalavimus:
1. neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus;
2. neįgaliųjų nevyriausybinė organizacija, suprantama, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, ir vykdanti sporto veiklas neįgaliesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija. Steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą.
Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybės Kūno kultūros ir sporto skyriui, adresu Aušros g. 42A, 93 kab. (9 aukštas), iki 2015 m. spalio 30 d. 15.00 val. pateikia vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą, kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.
Projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip 2015 m. lapkričio 1 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos.
Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į Kūno kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Jovilę Bartnikienę tel.: (8 37) 733449, el. paštu: [email protected]
Projektų finansavimo tvarkos aprašas
Projektų finansavimo tvarkos aprašas
Projekto finansavimo sutarties forma
Projekto vykdymo ataskaitų formos
Projektų konkurso pristatymas
(Medžiagą parengė Neįgaliųjų reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)
Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą paraiškos pildymas
(Medžiagą parengė Neįgaliųjų reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)
Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Kauno miesto savivaldybė.

2016 m. gautos Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto paraiškos (Lentelė)

2016 m. Projektų finansavimo lėšų paskirstymo sąrašasDĖL VEIKLOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO UŽ PROGRAMŲ VYKDYMĄ

Prašome biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nustatytais terminais pateikti Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotų sporto programų įvykdymo ir lėšų panaudojimo ataskaitas.

Ataskaitos pristatomos į Kūno kultūros ir sporto skyrių, 9 aukštas, 93 kab.

Ataskaitų pildymo klausimais prašome kreiptis į Kūno kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Jovilę Bartnikienę, tel. (8-37) 73 34 49,el paštas [email protected]

 

Ataskaitų formos:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2)

Lėšų panaudojimo ataskaita

Veiklos, finansuojamos iš biudžeto lėšų ir jos vertinimo kriterijų įvykdymo ataskaita

Nevyriausybinės neįgaliųjų sporto organizacijos sportinės veiklos programos, finansuojamos iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, veiklos ataskaitaInformacija apie Nevyriausybinių neįgaliųjų sporto organizacijų projektų finansavimą 2015 metais

Kauno miesto savivaldybės taryba 2015 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. T-98 patvirtino Nevyriausybinių neįgaliųjų sportinės veiklos programų finansavimą 2015 metais iš Savivaldybės biudžeto.

Pridedame Nevyriausybinių neįgaliųjų sportinės veiklos programų finansavimą 2015 metais iš Savivaldybės biudžeto ketvirčiais (lentelė). Sudarydami sąmatas prašome vadovautis šioje lentelėje išdėstytu paskirstymu.

Sąmatas suderinimui (sutarties formos 5 lapas, 1 priedas) prašome pateikti iki šių metų kovo 13 d. el. paštu [email protected] ,

turintiems klausimų galima kreiptis ir tel. 86 86 23870 arba tel. (837) 73 34 49.

Suderinus sąmatas dėl sutarties pasirašymo būsite informuoti papildomai.

Sutarties forma (sutarties pildyti nereikia).

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content