Siunčiama nuotrauka

Programa „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

2020 m. startuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtinta projektų finansavimo programa „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, kurios pagrindinis tikslas skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Didelis vaidmuo šios programos įgyvendinime tenka bendruomeninėms organizacijoms, kurių atstovai yra įtraukiami į išplėstinę seniūnaičių sueigą. Ši sueiga priima sprendimą dėl konkrečioje teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti pagal šią Priemonę yra skiriamas finansavimas, prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertina paraiškas, priima sprendimą, kuri organizacija (-os) vykdys projektą (-us), vertina projekto (-ų) įgyvendinimą. Taip pat išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti konkrečioje teritorijoje, kurioje sudaroma išplėstinė seniūnaičių sueiga, veikiančių NVO, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

 1. PRIORITETINIŲ FINANSUOTINŲ VEIKLŲ NUSTATYMAS. Išplėstinės seniūnaičių sueigos (savivaldybėje sudaroma 11 išplėstinių sueigų: Aleksoto, Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Panemunės, Petrašiūnų, Šančių, Šilainių, Vilijampolės ir Žaliakalnio seniūnijų) ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl savivaldybės Priemonei įgyvendinti Savivaldybės aprašo priėmimo dienos priima sprendimą dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų  veiklų.
 2. KVIETIMAS. Savivaldybės administracija parengia  kvietimą teikti paraiškas pagal išplėstinių seniūnaičių sueigų pasirinktas prioritetines veiklas.
 3. VERTINIMAS. Projektų atitikties formaliesiems kriterijams vertinimo etape tikrinama, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai. 
 4. IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS.  Projektų naudos ir kokybės vertinimo etape, kurį atlieka išplėstinės seniūnaičių sueigos, Savivaldybės Administracijos direktoriui teikiamas sprendimas dėl lėšų skyrimo projektams.
 5. SPRENDIMAS FINANSUOTI. Direktoriaus įsakymu tvirtinamas finansuojamų projektų sąrašas pagal išplėstinių seniūnaičių sueigų patvirtintus finansuojamus projektus.
 6. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS. Su pareiškėju Savivaldybės administracija sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį.
 7. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projekte numatytų tikslų bei rezultatų. Išplėstinės seniūnaičių sueigos ir Savivaldybė projektų kontrolę vykdo veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.
 8. KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA. Viso proceso metu pareiškėjams konsultacijas ir metodinę pagalbą žodžiu, elektroninėmis priemonėmis teikia Savivaldybės specialistai ir išplėstinės seniūnaičių sueigos.

DOKUMENTAI

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas (2020 m. vasario 4 d.) atsisiųsti
Lėšų paskirstymas savivaldybėms (2020 m.) atsisiųsti
Priemonės įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašas (2020 m.) atsisiųsti

Paraiškos forma (2020 m.)

Sąmatos forma, pridedama prie paraiškos

Pareiškėjo deklaracija, pridedama prie paraiškos

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

Paraiškos vertinimo forma atsisiųsti

Nešališkumo deklaracijos forma (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams)

Konfidencialumo pasižadėjimo forma (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams)

Konfidencialumo pasižadėjimo forma (išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžio stebėtojui)

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Paraiškos priimamos pagal Kvietime teikti paraiškas nustatytas sąlygas ir terminus.

Paraiškos forma (atsisiųsti) + sąmatos forma, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti)

Pareiškėjo deklaracija, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti)

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBEI PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. liepos 8 d. Galutinis paraiškų pateikimo terminas Kauno miesto savivaldybei (toliau – Savivaldybė) yra 2020 m. rugpjūčio 10 d. 17:00 val.

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi kompiuteriu, lietuvių kalba užpildyti nustatytos formos paraišką. Visi reikalavimai paraiškoms ir jų teikimo procesai aprašyti Nevyriausybinių organizacijų bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas) 9-14 punktuose. Projekto įgyvendinimo trukmė – ne ilgesnė nei iki einamųjų metų gruodžio 15 d. (Savivaldybės tvarkos aprašo 10.2 papunktis). Kartu su paraiška turi būti pateikti visi dokumentai nurodyti Savivaldybės tvarkos aprašo 11 punkto papunkčiuose.

Pateikiamas užpildytos paraiškos ir paraiškos dokumentų originalas turi būti siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96 (5 darbo vieta), užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, Programos pavadinimas „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, nurodytas seniūnijos pavadinimas, kuriai teikiama paraiška, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

Tinkami pareiškėjai nurodyti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo (toliau – SADM aprašas) patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-86, 4 punkte ir Savivaldybės tvarkos aprašo 4 punkte.

Tinkamos finansuoti veiklos ir finansavimo prioritetai nurodyti SADM aprašo II skyriuje. Aleksoto, Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Panemunės, Petrašiūnų, Šančių ir Vilijampolės seniūnijose patvirtintos vykdytinos ir finansuotinos veiklos atitinka SADM aprašo 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 punktus, Šilainių seniūnijoje – SADM aprašo 12.1, 12.3, 12.5 punktus, Žaliakalnio seniūnijoje – SADM aprašo 12.1, 12.3, 12.4, 12.5 punktus.

Konkursui numatytos lėšos nurodytos 2020 metų lėšų paskirstyme savivaldybėms patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. A1-125. Kauno miesto seniūnijoms skirtos valstybės biudžeto lėšos nurodytos tinklapio skiltyje „Aktualūs kvietimai“.

Informaciją ir konsultacijas teikiančių asmenų kontaktiniai duomenys nurodyti tinklalapio skiltyje „Pagalba“, kuri randama nevyriausybinių organizacijų programos „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sekcijoje.

SENIŪNIJA
SENIŪNIJAI SKIRTOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS (EUR)
DIDŽIAUSIA VIENAM PROJEKTUI GALIMA SKIRTI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SUMA (EUR)
Aleksoto seniūnija 16 779,77 Eur 16 779,77 Eur
Centro seniūnija 14 581,21 Eur 14 581,21 Eur
Dainavos seniūnija 25 444,90 Eur 25 444,90 Eur
Eigulių seniūnija 21 730,03Eur 6 000,00 Eur
Gričiupio seniūnija 17 190,40 Eur 17 190,40 Eur
Panemunės seniūnija 14 662,35 Eur 14 662,35 Eur
Petrašiūnų seniūnija 13 918,15 Eur 13 918,15 Eur
Šančių seniūnija 15 989,34 Eur 15 989,34 Eur
Šilainių seniūnija 26 649,46 Eur 26 649,46 Eur
Vilijampolės seniūnija 17 481,80 Eur 17 481,80 Eur
Žaliakalnio seniūnija 16 874,58 Eur 16 874,58 Eur

GAUTŲ IR UŽREGISTRUOTŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠAS (peržiūrėti)

GAUTŲ IR UŽREGISTRUOTŲ PARAIŠKŲ PAPILDOMAS SĄRAŠAS (peržiūrėti)

ATMESTŲ PO FORMALIŲJŲ KRITERIJŲ ĮVERTINIMO PARAIŠKŲ SĄRAŠAS (peržiūrėti)

FINANSUOTŲ IR NEFINANSUOTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAI PAGAL SENIŪNIJAS:

Aleksoto seniūnija
Centro seniūnija
Dainavos seniūnija
Eigulių seniūnija
Gričiupio seniūnija
Panemunės seniūnija
Petrašiūnų seniūnija
Šančių seniūnija
Šilainių seniūnija
Vilijampolės seniūnija
Žaliakalnio seniūnija 

PASIRAŠYKITE SUTARTĮ

Gavę pasiūlymą pasirašyti projekto finansavimo sutartį, atvykite šios sutarties pasirašyti nurodytu laiku. Pasirašę sutartį  Jūs tampate projekto vykdytoju. Iš  Savivaldybės administracijos sužinokite, kokius dokumentus ir kada Jums artimiausiu metu reikės pateikti.

Sutarties forma (atsisiųsti)

Išlaidų sąmatos forma (atsisiųsti)

Jeigu projektą įgyvendinsite su partneriu, prie sutarties turite pridėti bendradarbiavimo  (partnerystės) sutartį, kurioje būtų aiškiai nurodyta kokius įsipareigojimus prisiima partneris įgyvendinant projektą.

ĮGYVENDINKITE PROJEKTĄ

Svarbiausi žingsniai – tinkamai įgyvendinti  suplanuotas veiklas ir už jas atsiskaityti. Projekto įgyvendinimo eigoje, Jums reikės pateikti projekto veiklų grafiką, ketvirtines ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitas. Išsamesnę informaciją Jums suteiks Savivaldybės administracijos atstovai, atsakingi už programos įgyvendinimą.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (____ketvirčio (____metų) ataskaita (atsisiųsti)

Dokumentų, patvirtinančių (____ketvirčio (____metų) faktines išlaidas, suvestinė (atsisiųsti)

Projekto įgyvendinimo ir kriterijų įvykdymo (__metų) ataskaita, pildoma metų gale, atsiskaitant už visą projekto įgyvendinimą (atsisiųsti)

SVARBU: Projekto vykdytojas, kurio veikla yra daugiau kaip 50 proc. finansuojama iš valstybės, savivaldybių biudžetų lėšų, Europos Sąjungos lėšų, yra laikomas perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

SUTARTIES KEITIMAS

Atsiradus sutartyje nurodytų sąlygų pasikeitimams privalote Savivaldybės administracijai raštu pateikti pagrįstą prašymą pakeisti Sutartį ir pateikti susitarimo dėl Sutarties pakeitimo projektą. Jei keičiasi Projektui skirtas valstybės biudžeto lėšų dydis, kartu pridedamas detalusis Išlaidų sąmatos pakeitimo projektas.

VIEŠINKITE PROJEKTĄ IR JO REZULTATUS

Viešinkite vykdomą Projektą, nurodant Projekto finansavimo šaltinį – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir (arba) naudoti logotipą, kurį galite atsisiųsti ČIA.

 

Konsultacijas teikia:

SKYRIUS KONTAKTINIS ASMUO TELEFONO NR.
EL. PAŠTAS
Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius Greta Jorudaitė (8 37) 42 35 39 greta.jorudaite@kaunas.lt
Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius Mantas Gudaitis 8 620 99283 mantas.gudaitis@kaunas.lt
SENIŪNIJA KONTAKTINIS ASMUO TELEFONO NR.
EL. PAŠTAS
Aleksoto seniūnija

Vytautas Narkevičius

Raminta Mačianskienė

(8 37) 39 14 18;

(8 37) 29 70 84

vytautas.narkevicius@kaunas.lt;

raminta.macianskiene@kaunas.lt

Centro seniūnija

Marius Švaikauskas

Violeta Baltutienė

(8 37) 22 24 14;

(8 37) 20 86 10

marius.svaikauskas@kaunas.lt;

violeta.baltutiene@kaunas.lt

Dainavos seniūnija

Jonas Tarasevičius

Edita Lažaunykienė

(8 37) 70 55 62;

(8 37) 41 28 00

jonas.tarasevicius@kaunas.lt;

edita.lazaunykiene@kaunas.lt

Eigulių seniūnija

Egidijus Pečiulionis

Rita Venckutonytė

(8 37) 38 69 60;

(8 37) 38 69 60

egidijus.peciulionis@kaunas.lt;

rita.venckutonyte@kaunas.lt

Gričiupio seniūnija

Jolanta Žakevičienė

Daiva Girdauskienė

(8 37) 45 13 33;

(8 37) 45 50 17

jolanta.zakeviciene@kaunas.lt;

daiva.girdauskiene@kaunas.lt

Panemunės seniūnija

Loreta Knėpienė

Linutė Ščepinienė

(8 37) 74 95 09;

(8 37) 74 94 15

loreta.knepiene@kaunas.lt;

linute.scepiniene@kaunas.lt

Petrašiūnų seniūnija

Asta Chanko

Vytautas Bakša

(8 37) 42 49 90;

(8 37) 76 98 83

asta.chanko@kaunas.lt;

vytautas.baksa@kaunas.lt

Šančių seniūnija

Alnora Bagdonienė

Rasa Jaskūnienė

(8 37) 34 22 49;

(8 37) 34 18 61

alnora.bagdoniene@kaunas.lt;

rasa.jaskuniene@kaunas.lt

Šilainių seniūnija

Virginijus Naruševičius

Ilona Damušienė

(8 37) 37 78 14;

(8 37) 24 09 40

virginijus.narusevicius@kaunas.lt;

ilona.damusiene@kaunas.lt

Vilijampolės seniūnija

Vygaudas Aloyzas Stundžia

Milda Gudavičienė

(8 37) 26 06 30;

(8 37) 45 12 90

vygaudas.aloyzas.stundzia@kaunas.lt;

milda.gudaviciene@kaunas.lt

Žaliakalnio seniūnija

Bronius Girdauskas

Daiva Sabiničienė

(8 37) 33 19 44;

(8 37) 45 50 17

bronius.girdauskas@kaunas.lt;

daiva.sabiniciene@kaunas.lt

Vykdomų projektų, finansuotų pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“,  veiklų grafikai pagal seniūnijas

Aleksoto seniūnija
Centro seniūnija
Dainavos seniūnija
Eigulių seniūnija
Gričiupio seniūnija
Panemunės seniūnija
Petrašiūnų seniūnija
Šančių seniūnija
Šilainių seniūnija
Vilijampolės seniūnija
Žaliakalnio seniūnija

Konsultacijas teikia:

SKYRIUS KONTAKTINIS ASMUO TELEFONO NR.
EL. PAŠTAS
Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius Greta Jorudaitė (8 37) 42 35 39 greta.jorudaite@kaunas.lt
Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius Mantas Gudaitis 8 620 99283 mantas.gudaitis@kaunas.lt
SENIŪNIJA KONTAKTINIS ASMUO TELEFONO NR.
EL. PAŠTAS
Aleksoto seniūnija

Vytautas Narkevičius

Raminta Mačianskienė

(8 37) 39 14 18;

(8 37) 29 70 84

vytautas.narkevicius@kaunas.lt;

raminta.macianskiene@kaunas.lt

Centro seniūnija

Marius Švaikauskas

Violeta Baltutienė

(8 37) 22 24 14;

(8 37) 20 86 10

marius.svaikauskas@kaunas.lt;

violeta.baltutiene@kaunas.lt

Dainavos seniūnija

Jonas Tarasevičius

Edita Lažaunykienė

(8 37) 70 55 62;

(8 37) 41 28 00

jonas.tarasevicius@kaunas.lt;

edita.lazaunykiene@kaunas.lt

Eigulių seniūnija

Egidijus Pečiulionis

Rita Venckutonytė

(8 37) 38 69 60;

(8 37) 38 69 60

egidijus.peciulionis@kaunas.lt;

rita.venckutonyte@kaunas.lt

Gričiupio seniūnija

Jolanta Žakevičienė

Daiva Girdauskienė

(8 37) 45 13 33;

(8 37) 45 50 17

jolanta.zakeviciene@kaunas.lt;

daiva.girdauskiene@kaunas.lt

Panemunės seniūnija

Loreta Knėpienė

Linutė Ščepinienė

(8 37) 74 95 09;

(8 37) 74 94 15

loreta.knepiene@kaunas.lt;

linute.scepiniene@kaunas.lt

Petrašiūnų seniūnija

Asta Chanko

Vytautas Bakša

(8 37) 42 49 90;

(8 37) 76 98 83

asta.chanko@kaunas.lt;

vytautas.baksa@kaunas.lt

Šančių seniūnija

Alnora Bagdonienė

Rasa Jaskūnienė

(8 37) 34 22 49;

(8 37) 34 18 61

alnora.bagdoniene@kaunas.lt;

rasa.jaskuniene@kaunas.lt

Šilainių seniūnija

Virginijus Naruševičius

Ilona Damušienė

(8 37) 37 78 14;

(8 37) 24 09 40

virginijus.narusevicius@kaunas.lt;

ilona.damusiene@kaunas.lt

Vilijampolės seniūnija

Vygaudas Aloyzas Stundžia

Milda Gudavičienė

(8 37) 26 06 30;

(8 37) 45 12 90

vygaudas.aloyzas.stundzia@kaunas.lt;

milda.gudaviciene@kaunas.lt

Žaliakalnio seniūnija

Bronius Girdauskas

Daiva Sabiničienė

(8 37) 33 19 44;

(8 37) 45 50 17

bronius.girdauskas@kaunas.lt;

daiva.sabiniciene@kaunas.lt

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 1. Kas gali teikti paraiškas? Galimi pareiškėjai: 1) bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas; 2) kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas; 3) religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.
 2. Kokios yra prioritetinės finansuotinos veiklos?  Išplėstinė seniūnaičių sueiga (toliau – ISS) priima sprendimą dėl konkrečioje savivaldybės teritorijoje prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų. Prioritetinių veiklų sąrašas pagal seniūnijas yra skelbiamas skiltyje „Aktualūs kvietimai“.
 3. Koks yra projekto įgyvendinimo laikotarpis? Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra iki einamųjų metų gruodžio 15 d.
 4. Kas yra tinkamas partneris? Partneris – tai kitos nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės, bendrijos ar kitos pelno nesiekiančios organizacijos.
 5. Kur pristatyti paraiškas? Paraiškos dokumentų originalas priimamas Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (Laisvės al. 94, 5 darbo vietoje). Darbo laikas: I – IV ( 8.00 – 17.00); V ( 8.00 – 15.45).
 6. Ar gali vienas pareiškėjas teikti (vienas juridinis asmuo) paraiškas kelioms atitinkamos seniūnijos ISS patvirtintoms prioritetinėms veikloms? Projektų paraiškas galima teikti vienai ir (ar) kelioms atitinkamoje seniūnijoje patvirtintoms prioritetinėms veikloms.
 7. Ar tas pats pareiškėjas gali teikti paraiškas kelioms seniūnijoms? Pareiškėjas konkursui gali teikti tik vieną paraišką. 

DOKUMENTAI

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas (2020 m. vasario 4 d.) atsisiųsti
Lėšų paskirstymas savivaldybėms (2020 m.) atsisiųsti
Priemonės įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašas (2020 m.) atsisiųsti
Paraiškos forma (2020 m.) + paraiškos sąmatos forma

atsisiųsti

atsisiųsti

Paraiškos vertinimo forma atsisiųsti
Pareiškėjo deklaracija atsisiųsti

Nešališkumo deklaracijos forma (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams)

Konfidencialumo pasižadėjimo forma (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams)

Konfidencialumo pasižadėjimo forma (išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžio stebėtojui)

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti


Vykusios programos

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content