Siunčiama nuotrauka

Programa „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

 

DĖMESIO: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ patvirtintu karantino režimu, informuojame, jog šiuo laikotarpiu bus vykdomos tik paruošiamosios veiklos, reikalingos priemonei įgyvendinti.

2020 m. startuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtinta projektų finansavimo programa „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, kurios pagrindinis tikslas skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Didelis vaidmuo šios programos įgyvendinime tenka bendruomeninėms organizacijoms, kurių atstovai yra įtraukiami į išplėstinę seniūnaičių sueigą. Ši sueiga priima sprendimą dėl konkrečioje teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti pagal šią Priemonę yra skiriamas finansavimas, prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertina paraiškas, priima sprendimą, kuri organizacija (-os) vykdys projektą (-us), vertina projekto (-ų) įgyvendinimą. Taip pat išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti konkrečioje teritorijoje, kurioje sudaroma išplėstinė seniūnaičių sueiga, veikiančių NVO, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

 1. PRIORITETINIŲ FINANSUOTINŲ VEIKLŲ NUSTATYMAS. Išplėstinės seniūnaičių sueigos (savivaldybėje sudaroma 11 išplėstinių sueigų: Aleksoto, Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Panemunės, Petrašiūnų, Šančių, Šilainių, Vilijampolės ir Žaliakalnio seniūnijų) ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl savivaldybės Priemonei įgyvendinti Savivaldybės aprašo priėmimo dienos priima sprendimą dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų  veiklų.
 2. KVIETIMAI. Savivaldybės administracija parengia  kvietimus teikti paraiškas pagal išplėstinių seniūnaičių sueigų pasirinktas prioritetines veiklas.
 3. VERTINIMAS. Projektų atitikties formaliesiems kriterijams vertinimo etape tikrinama, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai. 
 4. IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS.  Projektų naudos ir kokybės vertinimo etape, kurį atlieka išplėstinės seniūnaičių sueigos, Savivaldybės Administracijos direktoriui teikiamas sprendimas dėl lėšų skyrimo projektams.
 5. SPRENDIMAS FINANSUOTI. Direktoriaus įsakymu tvirtinamas finansuojamų projektų sąrašas pagal išplėstinių seniūnaičių sueigų patvirtintus finansuojamus projektus.
 6. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS. Su pareiškėju Savivaldybės administracija sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį.
 7. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projekte numatytų tikslų bei rezultatų. Išplėstinės seniūnaičių sueigos ir Savivaldybė projektų kontrolę vykdo veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.
 8. KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA. Viso proceso metu pareiškėjams konsultacijas ir metodinę pagalbą žodžiu, elektroninėmis priemonėmis teikia Savivaldybės specialistai ir išplėstinės seniūnaičių sueigos.

DOKUMENTAI

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas (2020 m. vasario 4 d.) atsisiųsti
Lėšų paskirstymas savivaldybėms (2020 m.) atsisiųsti
Priemonės įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašas (2020 m.)

Paraiškos forma (2020 m.)

Sąmatos forma, pridedama prie paraiškos

Pareiškėjo deklaracija, pridedama prie paraiškos

Paraiškos vertinimo forma

Nešališkumo deklaracijos forma (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams)

Konfidencialumo pasižadėjimo forma (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams)

Informacinis seminaras
2020 m. kvietimai teikti paraiškas pagal seniūnijas

DĖMESIO: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ patvirtintu karantino režimu, informuojame, jog šiuo laikotarpiu bus vykdomos tik paruošiamosios veiklos, reikalingos priemonei įgyvendinti.

Paraiškos forma (atsisiųsti) + sąmatos forma, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti).

Pareiškėjo deklaracija, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti)

PASIBAIGĘ KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

SENIŪNIJA TERMINAS SĄLYGOS
Aleksoto seniūnija  Kvietimas teikti paraiškas
Centro seniūnija  Kvietimas teikti paraiškas
Dainavos seniūnija  Kvietimas teikti paraiškas
Eigulių seniūnija  Kvietimas teikti paraiškas
Gričiupio seniūnija  Kvietimas teikti paraiškas
Panemunės seniūnija  Kvietimas teikti paraiškas
Petrašiūnų seniūnija  Kvietimas teikti paraiškas
Šančių seniūnija  Kvietimas teikti paraiškas
Šilainių seniūnija  Kvietimas teikti paraiškas
Vilijampolės seniūnija  Kvietimas teikti paraiškas
Žaliakalnio seniūnija  Kvietimas teikti paraiškas

Paraiškos priimamos pagal Kvietimuose teikti paraiškas nustatytas sąlygas ir terminus.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Paraiškos forma (atsisiųsti) + Sąmatos forma, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti)

Pareiškėjo deklaracija, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti)

GAUTŲ IR UŽREGISTRUOTŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠAS (peržiūrėti)

GAUTŲ IR UŽREGISTRUOTŲ PARAIŠKŲ PAPILDOMAS SĄRAŠAS (peržiūrėti)

ATMESTŲ PO FORMALIŲJŲ KRITERIJŲ ĮVERTINIMO PARAIŠKŲ SĄRAŠAS (peržiūrėti)

FINANSUOTŲ IR NEFINANSUOTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAI PAGAL SENIŪNIJAS:

Aleksoto seniūnija
Centro seniūnija
Dainavos seniūnija
Eigulių seniūnija
Gričiupio seniūnija
Panemunės seniūnija
Petrašiūnų seniūnija
Šančių seniūnija
Šilainių seniūnija
Vilijampolės seniūnija
Žaliakalnio seniūnija 

 

PASIRAŠYKITE SUTARTĮ

Gavę pasiūlymą pasirašyti projekto finansavimo sutartį, atvykite šios sutarties pasirašyti nurodytu laiku. Pasirašę sutartį  Jūs tampate projekto vykdytoju. Iš  Savivaldybės administracijos sužinokite, kokius dokumentus ir kada Jums artimiausiu metu reikės pateikti.

Sutarties forma (atsisiųsti)

Išlaidų sąmatos forma (atsisiųsti)

Jeigu projektą įgyvendinsite su partneriu, prie sutarties turite pridėti bendradarbiavimo  (partnerystės) sutartį, kurioje būtų aiškiai nurodyta kokius įsipareigojimus prisiima partneris įgyvendinant projektą.

ĮGYVENDINKITE PROJEKTĄ

Svarbiausi žingsniai – tinkamai įgyvendinti  suplanuotas veiklas ir už jas atsiskaityti. Projekto įgyvendinimo eigoje, Jums reikės pateikti projekto veiklų grafiką, ketvirtines ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitas. Išsamesnę informaciją Jums suteiks Savivaldybės administracijos atstovai, atsakingi už programos įgyvendinimą.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (____ketvirčio (____metų) ataskaita (atsisiųsti)

Dokumentų, patvirtinančių (____ketvirčio (____metų) faktines išlaidas, suvestinė (atsisiųsti)

Projekto įgyvendinimo ir kriterijų įvykdymo (__metų) ataskaita, pildoma metų gale, atsiskaitant už visą projekto įgyvendinimą (atsisiųsti)

SVARBU: Projekto vykdytojas, kurio veikla yra daugiau kaip 50 proc. finansuojama iš valstybės, savivaldybių biudžetų lėšų, Europos Sąjungos lėšų, yra laikomas perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

SUTARTIES KEITIMAS

Atsiradus sutartyje nurodytų sąlygų pasikeitimams privalote Savivaldybės administracijai raštu pateikti pagrįstą prašymą pakeisti Sutartį ir pateikti susitarimo dėl Sutarties pakeitimo projektą. Jei keičiasi Projektui skirtas valstybės biudžeto lėšų dydis, kartu pridedamas detalusis Išlaidų sąmatos pakeitimo projektas.

VIEŠINKITE PROJEKTĄ IR JO REZULTATUS

Viešinkite vykdomą Projektą, nurodant Projekto finansavimo šaltinį – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir (arba) naudoti logotipą, kurį galite atsisiųsti ČIA.

 

Konsultacijas teikia:

SKYRIUS KONTAKTINIS ASMUO TELEFONO NR.
EL. PAŠTAS
Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius Greta Jorudaitė (8 37) 42 35 39 greta.jorudaite@kaunas.lt
Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius Evelina Revuckaitė (8 37) 42 29 14 evelina.revuckaite@kaunas.lt
SENIŪNIJA KONTAKTINIS ASMUO TELEFONO NR.
EL. PAŠTAS
Aleksoto seniūnija
Centro seniūnija
Dainavos seniūnija
Eigulių seniūnija
Gričiupio seniūnija
Panemunės seniūnija
Petrašiūnų seniūnija
Šančių seniūnija
Šilainių seniūnija
Vilijampolės seniūnija
Žaliakalnio seniūnija

Konsultacijas teikia:

SKYRIUS KONTAKTINIS ASMUO TELEFONO NR.
EL. PAŠTAS
Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius Greta Jorudaitė (8 37) 42 35 39 greta.jorudaite@kaunas.lt
Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius Evelina Revuckaitė (8 37) 42 29 14 evelina.revuckaite@kaunas.lt
SENIŪNIJA KONTAKTINIS ASMUO TELEFONO NR.
EL. PAŠTAS
Aleksoto seniūnija
Centro seniūnija
Dainavos seniūnija
Eigulių seniūnija
Gričiupio seniūnija
Panemunės seniūnija
Petrašiūnų seniūnija
Šančių seniūnija
Šilainių seniūnija
Vilijampolės seniūnija
Žaliakalnio seniūnija

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 1. Kas gali teikti paraiškas? Paraiškas seniūnijose paskelbtam kvietimui gali teikti organizacija, kuri atitinka bent vieną iš žemiau išvardintų punktų: 1. registruota toje teritorijoje 2. įstatuose/nuostatuose ir kt. įrašyta, kad kad telkia būtent konkrečios Savivaldybės seniūnijos gyventojus 3. buveinė ir patalpos yra teritorijoje, kuriai teikiama projekto paraiška.
 2. Kokios yra prioritetinės finansuotinos veiklos? Kiekvienai seniūnijai yra suformuotas atskiras kvietimas teikti paraiškas, kuriame yra nurodoma kokioms prioritetinėms veikloms toje seniūnijoje veikianti ir registruota organizacija gali teikti projektų paraiškas.
 3. Koks yra projekto įgyvendinimo laikotarpis? Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra šie kalendoriniai metai, t. y. iki 2020 m. gruodžio 31 d.
 4. Kas yra tinkama partnerystė? Partneris – tai kitos nevyriausybinės organizacijos (įskaitant  religines bendruomenes ir bendrijas). Projekte turi būti numatytas aiškus projekto rizikos, mokslinės patirties išlaidų („know how“) ir naudos pasidalijimas, projekto tikslai ir rezultatai turės įtakos visiems projekto partneriams, dalyvavimas projekte palaiko ir kelia kiekvieno partnerio kvalifikaciją bei gilina žinias, kurios neapsiriboja tik projekto rezultatais, bet suteikia galimybes įgyti naujų įgūdžių ir patirties.
 5. Kur pristatyti paraiškas? Paraiškos dokumentų originalas priimamas Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (Laisvės al. 94, 6 darbo vietoje). Darbo laikas: I – IV ( 8.00 – 17.00); V ( 8.00 – 15.45).
 6. Ar gali vienas pareiškėjas teikti (vienas juridinis asmuo) paraiškas kelioms atitinkamos seniūnijos išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patvirtintoms prioritetinėms veikloms? Projektų paraiškas galima teikti vienai ir (ar) kelioms atitinkamoje seniūnijoje patvirtintoms prioritetinėms veikloms. 
 7. Ar tas pats pareiškėjas gali teikti paraiškas kelioms seniūnijoms? Pareiškėjas konkursui gali teikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas gali teikti paraišką pagal seniūnijos Kvietimą, jeigu organizacija atitinka bent vieną iš žemiau išvardintų punktų: 1. registruota toje teritorijoje 2. įstatuose/nuostatuose ir kt. įrašyta, kad kad telkia būtent konkrečios Savivaldybės seniūnijos gyventojus 3. buveinė ir patalpos yra teritorijoje, kuriai teikiama projekto paraiška, kurioje yra registruotas ir vykdo savo veiklą. 
 8. Ar yra nustatytos kokios nors finansavimo “lubos”? Kiekvienos seniūnijos Kvietime yra nurodyta numatoma paskirstyti finansavimo suma.
 9. Kokios savanoriškos veiklos išlaidos gali būti padengiamos? Savanoriams už savanoriškos veiklos vykdymą gali būti padengiamos išlaidos, kurios yra nustatytos LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakyme Nr. A1-330 “Dėl savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo” (nuoroda).  

DOKUMENTAI

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas (2020 m. vasario 4 d.) atsisiųsti
Lėšų paskirstymas savivaldybėms (2020 m.) atsisiųsti
Priemonės įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašas (2020 m.)
Paraiškos forma (2020 m.) + paraiškos sąmatos forma
Paraiškos vertinimo forma
Pareiškėjo deklaracija

Nešališkumo deklaracijos forma (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams)

Konfidencialumo pasižadėjimo forma (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams)

Informacinis seminaras

Vykusios programos

Renginių kalendorius

Šiuo metu artėjančių renginių nėra.
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content