2022 metai

Kviečiame Kauno miesto savivaldybės bendruomenines organizacijas teikti paraiškas projektams pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė), įgyvendinant bandomąjį modelį.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu (toliau – Aprašas).

Priemonės įgyvendinimą organizuoja savivaldybė kartu su Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru bei Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (toliau – Priemonės konsultantas).

Svarbu! Paraiškų teikimo laikotarpis nuo 2022 m. birželio 23 d. iki 2022 m. liepos 18 d. 23.59 val. 

FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

 1. KVIETIMAS. Savivaldybės, suderinus konkurso datą ir eigą su Priemonės konsultantu, parengia kvietimą teikti paraiškas.
 2. ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS. Priemonės konsultantas, kuriam konkurso skelbime nurodytomis elektroninėmis priemonėmis pateiktos paraiškos įvertina, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai.
 3. EKSPERTINIS VERTINIMAS. Priemonės konsultanto ekspertai vertina paraiškas, nusprendžia, kuriai savivaldybėje veiklą vykdančiai bendruomeninei (-ėms) organizacijai (‑oms) siūlyti skirti finansavimą ir parengia paraiškų vertinimo suvestinę.
 4. SPRENDIMAS FINANSUOTI. Atsižvelgiant į ekspertų vertinimą Savivaldybės komisija priima sprendimą ir pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamas finansuojamų projektų sąrašas.
 5. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS. Su pareiškėju Savivaldybės administracija sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį.
 6. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projekte numatytų tikslų bei rezultatų. Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą. Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.
 7. KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

DOKUMENTAI

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašą (2022 m. balandžio 15 d.) atsisiųsti
Lėšų paskirstymas savivaldybėms (2022 m.) atsisiųsti

Paraiškos forma (2022 m.)

Sąmatos forma, pridedama prie paraiškos

Projekto partnerio sutikimas dalyvauti projekte

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

Paraiškos pildymo vadovas

Sąmatos formos pildymo vadovas

atsisiųsti

atsisiųsti


KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS (paraiškų teikimo laikotarpis pasibaigė) (atsisiųsti)

Paraiškos priimamos pagal Kvietime teikti paraiškas nustatytas sąlygas ir terminus.

Paraiškos forma (atsisiųsti) +  sąmatos forma, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti)

Projekto partnerio sutikimas dalyvauti projekte (atsisiųsti)

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS (EUR)
MAŽIAUSIA VIENAM PROJEKTUI GALIMA SKIRTI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SUMA (EUR) DIDŽIAUSIA VIENAM PROJEKTUI GALIMA SKIRTI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SUMA (EUR)
208 000 Eur 2000 Eur 20 000 Eur

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

 1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatyme, vienišų asmenų ir neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu ir su kova su pandemijos pasekmėmis;
 2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems iš emigracijos asmenims, migrantams įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos migrantams, atvykstantiems ir grįžtantiems iš emigracijos asmenims jų artimiesiems, teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 3. veikla, skirta organizacijos narių gebėjimų stiprinimui, bendradarbiavimui su vietos valdžios institucijomis, advokacijai ir bendruomenės interesų atstovavimui įsitraukiant į vietos lygmens sprendimų priėmimo procesą;
 4. veikla, skirta 2022 metams Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. XIV314 „Dėl 2022 metų paskelbimo Savanorystės metais“, paskelbtais Savanorystės metais (toliau – Savanorystės metai) paminėti, savanoriškos veiklos skatinimui ir sklaidai (savanoriškos veiklos programų rengimas, savanorių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas, akcijų ir kitų priemonių, skirtų bendruomenės įtraukimui į savanorišką veiklą skatinti organizavimas, gerosios patirties sklaida);
 5. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu;
 6. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
 7. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

GAUTŲ IR UŽREGISTRUOTŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠAS (peržiūrėti)

GAUTŲ IR UŽREGISTRUOTŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠAS (papildomas kvietimas teikti paraiškas) (peržiūrėti)

ATMESTŲ PO FORMALIŲJŲ KRITERIJŲ ĮVERTINIMO PARAIŠKŲ SĄRAŠAS (peržiūrėti)

FINANSUOTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS (peržiūrėti)

NEFINANSUOTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS (peržiūrėti)

REZERVINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS (peržiūrėti)

PASIRAŠYKITE SUTARTĮ

Gavę pasiūlymą pasirašyti projekto finansavimo sutartį, atvykite šios sutarties pasirašyti nurodytu laiku. Pasirašę sutartį Jūs tampate projekto vykdytoju. Iš Savivaldybės administracijos sužinokite, kokius dokumentus ir kada Jums artimiausiu metu reikės pateikti.

Sutarties forma (atsisiųsti)

Išlaidų sąmatos forma (atsisiųsti)

Jeigu projektą įgyvendinsite su partneriu, prie sutarties turite pridėti bendradarbiavimo (partnerystės) sutartį, kurioje būtų aiškiai nurodyta kokius įsipareigojimus prisiima partneris įgyvendinant projektą.

ĮGYVENDINKITE PROJEKTĄ

Svarbiausi žingsniai – tinkamai įgyvendinti suplanuotas veiklas ir už jas atsiskaityti. Projekto įgyvendinimo eigoje, Jums reikės pateikti projekto veiklų grafiką, ketvirtines ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitas. Išsamesnę informaciją Jums suteiks Savivaldybės administracijos atstovai, atsakingi už Priemonės įgyvendinimą.

BIUDŽETO IR NUOSAVŲ LĖŠŲ SĄMATOS VYKDYMO (____KETVIRČIO (____METŲ) ATASKAITA (atsisiųsti)

DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ (____KETVIRČIO (____METŲ) FAKTINES IŠLAIDAS, SUVESTINĖ (atsisiųsti)

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ____METŲ ataskaita, pildoma metų gale, atsiskaitant už visą projekto įgyvendinimą (atsisiųsti)

SUTARTIES KEITIMAS

Atsiradus sutartyje nurodytų sąlygų pasikeitimams privalote Savivaldybės administracijai raštu pateikti pagrįstą prašymą pakeisti Sutartį ir pateikti susitarimo dėl Sutarties pakeitimo projektą. Jei keičiasi Projektui skirtas valstybės biudžeto lėšų dydis, kartu pridedamas detalusis Išlaidų sąmatos pakeitimo projektas.

VIEŠINKITE PROJEKTĄ IR JO REZULTATUS

Viešinkite vykdomą Projektą, nurodant Projekto finansavimo šaltinį – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir (arba) naudoti logotipą, kurį galite atsisiųsti ČIA.

 

Konsultacijos teikiamos:

Pirmadienį-penktadienį 9:00 – 17:00 val.

 • elektroniniu paštu [email protected];
 • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:

Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937

                            Olia Žuravliova, 8 670 36796

                            Virginija Šetkienė, 8 610 64152

 

SKYRIUS KONTAKTINIS ASMUO TELEFONO NR.
EL. PAŠTAS
Priemonės konsultanto ekspertai

Olia Žuravliova

Dovilė Rudzenskė

Virginija Šetkienė

 

8 670 36796

8 686 82937

8 610 64152

 

[email protected]
Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius Laura Pauparytė +370 60677968 [email protected]
Centrinis apskaitos skyrius (dėl ataskaitų pateikimo Dalia Bujauskienė (837) 42 34 90 [email protected]

INFORMACINIAI SUSITIKIMAI

Informaciniai susitikimai „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ vyks nuotoliniu būdu MS Teams platformoje 2022 m. liepos 5 d. (antradienį) 10:00 – 12:00 val. ir 2022 m. liepos 11 d. (pirmadienį) 14:00 – 16:00 val.

Susitikimai skirti potencialiems pareiškėjams teikti kokybiškesnes paraiškas bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursui, pristatyti Priemonės bandomojo modelio specifiką ir tikslus.

Registracija į informacinius susitikimus:

 

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 1. Kas gali teikti paraiškas? Galimi pareiškėjai – bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
 2. Kokios yra prioritetinės finansuotinos veiklos?  Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai. Prioritetinių veiklų sąrašas yra skelbiamas skiltyje „Aktualūs kvietimai“.
 3. Koks yra projekto įgyvendinimo laikotarpis? Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra iki einamųjų metų gruodžio 20 d.
 4. Kas yra tinkamas partneris? Partneris – tai kitos nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės, bendrijos ar kitos pelno nesiekiančios organizacijos.
 5. Kur pristatyti paraiškas? Elektroniniu paštu Priemonės konsultantui pateikiama užpildyta elektroninė paraiškos forma.
 6. Ar gali vienas pareiškėjas teikti (vienas juridinis asmuo) paraiškas kelias paraiškas skirtingoms prioritetinėms veikloms? Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.

DOKUMENTAI

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašą (2022 m. balandžio 15 d.) atsisiųsti
Lėšų paskirstymas savivaldybėms (2022 m.) atsisiųsti

Paraiškos forma (2022 m.)

Sąmatos forma, pridedama prie paraiškos

Projekto partnerio sutikimas dalyvauti projekte

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

Paraiškos pildymo vadovas

Sąmatos pildymo vadovas

atsisiųsti

atsisiųsti

Komisijos darbo reglamentas atsisiųsti

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content