2018 metai

2018 m. startuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtinta projektų finansavimo programa „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse”, kurios pagrindinis tikslas yra skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Kauno miesto savivaldybėje ši programa įgyvendinama vadovaujantis, 2018 m. liepos 24 d. Savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintu Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašu (atsisiųsti).

Didelis vaidmuo šios programos įgyvendinime tenka bendruomeninėms organizacijoms, kurių atstovai yra įtraukiami į išplėstinę seniūnaičių sueigą. Ši sueiga priima sprendimą dėl konkrečioje teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti pagal šią Priemonę yra skiriamas finansavimas, prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertina paraiškas, priima sprendimą, kuri organizacija (-os) vykdys projektą (-us), vertina projekto (-ų) įgyvendinimą. Taip pat išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti konkrečioje teritorijoje, kurioje sudaroma išplėstinė seniūnaičių sueiga, veikiančių NVO, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

 1. PRIORITETINIŲ FINANSUOTINŲ VEIKLŲ NUSTATYMAS. Išplėstinės seniūnaičių sueigos (savivaldybėje sudaroma 11 išplėstinių sueigų: Aleksoto, Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Panemunės, Petrašiūnų, Šančių, Šilainių, Vilijampolės ir Žaliakalnio seniūnijų) ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo dėl savivaldybės Priemonei įgyvendinti Savivaldybės aprašo priėmimo dienos priima sprendimą dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų.
 2. KVIETIMAI. Savivaldybės administracija parengia kvietimus teikti paraiškas pagal išplėstinių seniūnaičių sueigų pasirinktas prioritetines veiklas.
 3. VERTINIMAS. Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo etape tikrinama, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai.
 4. IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS. Projektų naudos ir kokybės vertinimą, kurį atlieka išplėstinės seniūnaičių sueigos ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams.
 5. SPRENDIMAS FINANSUOTI. Direktoriaus įsakymu tvirtinamas finansuojamų projektų sąrašas pagal išplėstinių seniūnaičių sueigų patvirtintus finansuojamus projektus.
 6. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS. Su pareiškėju Savivaldybės administracija sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį.
 7. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projekte numatytų tikslų bei rezultatų. Išplėstinės seniūnaičių sueigos ir Savivaldybė projektų kontrolę vykdo veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.
 8. KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA. Viso proceso metu pareiškėjams konsultacijas ir metodinę pagalbą žodžiu, elektroninėmis priemonėmis teikia Savivaldybės specialistai ir išplėstinės seniūnaičių sueigos.

DOKUMENTAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 gegužės 18 d. įsakymas Nr. A1-245 atsisiųsti
Lėšų paskirstymas savivaldybėms 2018 atsisiųsti
Priemonės įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašas 2018 atsisiųsti

Paraiškos forma 2018

Pareiškėjo deklaracija, pridedama prie paraiškos

atsisiųsti

atsisiųsti

Paraiškos vertinimo forma atsisiųsti
Nešališkumo deklaracijos forma (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams) atsisiųsti
Konfidencialumo pasižadėjimo forma (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams) atsisiųsti
2018 m. kvietimai teikti paraiškas pagal seniūnijas

Paraiškos forma (atsisiųsti).

Pareiškėjo deklaracija, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti)

SENIŪNIJA TERMINAS SĄLYGOS
Aleksoto seniūnija 2018-09-21 Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)
Centro seniūnija 2018-09-21 Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)
Dainavos seniūnija 2018-09-21 Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)
Eigulių seniūnija 2018-09-21 Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)
Gričiupio seniūnija 2018-09-21 Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)
Panemunės seniūnija 2018-09-21 Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)
Petrašiūnų seniūnija 2018-09-21 Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)
Šančių seniūnija 2018-09-21 Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)
Šilainių seniūnija 2018-09-21 Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)
Vilijampolės seniūnija 2018-09-21 Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)
Žaliakalnio seniūnija 2018-09-21 Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)

Paraiškos priimamos pagal Kvietimuose teikti paraiškas nustatytas sąlygas ir terminus.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Pareiškėjo deklaracija, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti)

Pateikiamas vienas Paraiškos ir paraiškos dokumentų originalas:
1. užpildytas paraiškos ir paraiškos dokumentų originalas turi būti siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96 (6 darbo vieta), užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, Programos pavadinimas „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, nurodytas seniūnijos pavadinimas, kuriai teikiama paraiška, pareiškėjo pavadinimas.

2. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais susegti į lengvai išardomus segtuvus. Paraiškos dokumentai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu būdu, įdėti į įmautes. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas Kauno miesto savivaldybei yra 2018 m. rugsėjo 21 d.

2018 m. rugsėjo mėn. 21 d. baigėsi priėmimo laikas projektų paraiškoms, teikiamoms pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje programą.

Iš viso pateiktos ir užregistruotos 47 paraiškos. Dabar vyksta jų vertinimas.

GAUTŲ IR UŽREGISTRUOTŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠAS (peržiūrėti)

ATMESTŲ PO ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO PARAIŠKŲ SĄRAŠAS (peržiūrėti)

FINANSUOTŲ IR NEFINANSUOTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAI PAGAL SENIŪNIJAS:

Aleksoto seniūnija peržiūrėti
Centro seniūnija peržiūrėti
Dainavos seniūnija peržiūrėti
Eigulių seniūnija peržiūrėti
Gričiupio seniūnija peržiūrėti
Panemunės seniūnija peržiūrėti
Petrašiūnų seniūnija peržiūrėti
Šančių seniūnija peržiūrėti
Šilainių seniūnija peržiūrėti
Vilijampolės seniūnija peržiūrėti
Žaliakalnio seniūnija peržiūrėti

 

PASIRAŠYKITE SUTARTĮ

Gavę pasiūlymą pasirašyti projekto finansavimo sutartį, atvykite šios sutarties pasirašyti nurodytu laiku. Pasirašę sutartį Jūs tampate projekto vykdytoju. Iš Savivaldybės administracijos sužinokite, kokius dokumentus ir kada Jums artimiausiu metu reikės pateikti.

Sutarties forma (atsisiųsti)

Sąmatos forma (atsisiųsti)

Jeigu projektą įgyvendinsite su partneriu, prie sutarties turite pridėti bendradarbiavimo (partnerystės) sutartį, kurioje būtų aiškiai nurodyta kokius įsipareigojimus prisiima partneris įgyvendinant projektą.

ĮGYVENDINKITE PROJEKTĄ

Svarbiausi žingsniai – tinkamai įgyvendinti suplanuotas veiklas ir už jas atsiskaityti. Projekto įgyvendinimo eigoje, Jums reikės pateikti projekto veiklų grafiką, ketvirtines ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitas. Išsamesnę informaciją Jums suteiks Savivaldybės administracijos atstovai, atsakingi už programos įgyvendinimą.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (atsisiųsti)

(__ketvirčio (___metų) faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų, suvestinė (atsisiųsti)

Projekto įgyvendinimo ir kriterijų įvykdymo (__metų) ataskaita, pildoma metų gale, atsiskaitant už visą projekto įgyvendinimą (atsisiųsti)

SVARBU: Projekto vykdytojas, kurio veikla yra daugiau kaip 50 proc. finansuojama iš valstybės, savivaldybių biudžetų lėšų, Europos Sąjungos lėšų, yra laikomas perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

SUTARTIES KEITIMAS

Atsiradus sutartyje nurodytų sąlygų pasikeitimams privalote Savivaldybės administracijai raštu pateikti pagrįstą prašymą pakeisti Sutartį ir pateikti susitarimo dėl Sutarties pakeitimo projektą. Jei keičiasi Projektui skirtas valstybės biudžeto lėšų dydis, kartu pridedamas detalusis Išlaidų sąmatos pakeitimo projektas.

VIEŠINKITE PROJEKTĄ IR JO REZULTATUS

Viešinkite vykdomą Projektą, nurodant Projekto finansavimo šaltinį – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir (arba) naudoti logotipą, kurį galite atsisiųsti ČIA.

 

Konsultacijas dėl sutarčių, sąmatų ir ataskaitų pildymo teikia:

Plėtros programų ir investicijų skyriaus Strateginio planavimo, programų ir jaunimo politikos poskyrio specialistės Greta Jorudaitė, el.p. [email protected], tel. (8 37) 42 29 14 ir Evelina Revuckaitė, el. p. [email protected], tel. (8 37) 42 29 14, mob. tel. 8 698 47720 ir

 

Konsultacijas dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia:

Plėtros programų ir investicijų skyriaus Strateginio planavimo, programų ir jaunimo politikos poskyrio vyriausioji specialistė Evelina Revuckaitė, el. p. [email protected], tel. (8 37) 42 29 14

 

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 1. Kas gali teikti paraiškas? Paraiškas seniūnijose paskelbtam kvietimui gali teikti organizacija, kuri atitinka bent vieną iš žemiau išvardintų punktų: 1. registruota toje teritorijoje 2. įstatuose/nuostatuose ir kt. įrašyta, kad kad telkia būtent konkrečios Savivaldybės seniūnijos gyventojus 3. buveinė ir patalpos yra teritorijoje, kuriai teikiama projekto paraiška.
 2. Kokios yra prioritetinės finansuotinos veiklos? Kiekvienai seniūnijai yra suformuotas atskiras kvietimas teikti paraiškas, kuriame yra nurodoma kokioms prioritetinėms veikloms toje seniūnijoje veikianti ir registruota organizacija gali teikti projektų paraiškas.
 3. Koks yra projekto įgyvendinimo laikotarpis? Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra šie kalendoriniai metai, t. y. iki 2018 m. gruodžio 31 d.
 4. Kas yra tinkama partnerystė? Partneris – tai kitos nevyriausybinės organizacijos (įskaitant religines bendruomenes ir bendrijas). Projekte turi būti numatytas aiškus projekto rizikos, mokslinės patirties išlaidų („know how“) ir naudos pasidalijimas, projekto tikslai ir rezultatai turės įtakos visiems projekto partneriams, dalyvavimas projekte palaiko ir kelia kiekvieno partnerio kvalifikaciją bei gilina žinias, kurios neapsiriboja tik projekto rezultatais, bet suteikia galimybes įgyti naujų įgūdžių ir patirties.
 5. Kur pristatyti paraiškas? Vienas Paraiškos ir paraiškos dokumentų originalas priimami Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (Laisvės al. 94, 6 darbo vietoje). Darbo laikas: I – IV ( 8.00 – 17.00); V ( 8.00 – 15.45).
 6. Ar gali vienas pareiškėjas teikti (vienas juridinis asmuo) paraiškas kelioms atitinkamos seniūnijos išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patvirtintoms prioritetinėms veikloms? Pareiškėjas konkursui gali teikti tik vieną paraišką. Projektų paraiškas galima teikti vienai ir (ar) kelioms atitinkamoje seniūnijoje patvirtintoms prioritetinėms veikloms.
 7. Ar tas pats pareiškėjas gali teikti paraiškas kelioms seniūnijoms? Pareiškėjas gali teikti paraiškas pagal seniūnijos Kvietimą, jeigu organizacija atitinka bent vieną iš žemiau išvardintų punktų: 1. registruota toje teritorijoje 2. įstatuose/nuostatuose ir kt. įrašyta, kad kad telkia būtent konkrečios Savivaldybės seniūnijos gyventojus 3. buveinė ir patalpos yra teritorijoje, kuriai teikiama projekto paraiška.kurioje yra registruotas ir vykdo savo veiklą.
 8. Ar yra nustatytos kokios nors finansavimo „lubos”? Kiekvienos seniūnijos Kvietime yra nurodyta numatoma paskirstyti finansavimo suma.
 9. Kokios savanoriškos veiklos išlaidos gali būti padengiamos? Savanoriams už savanoriškos veiklos vykdymą gali būti padengiamos išlaidos, kurios yra nustatytos LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakyme Nr. A1-330 „Dėl savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo” (nuoroda).

DOKUMENTAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 gegužės 18 d. įsakymas Nr. A1-245 atsisiųsti
Lėšų paskirstymas savivaldybėms 2018 atsisiųsti
Priemonės įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašas 2018 atsisiųsti
Paraiškos forma 2018 atsisiųsti
Paraiškos vertinimo forma atsisiųsti
Pareiškėjo deklaracija atsisiųsti
Nešališkumo deklaracijos forma (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams) atsisiųsti
Konfidencialumo pasižadėjimo forma (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams) atsisiųsti

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content