2020 metai

2020 m. startuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtinta projektų finansavimo programa „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, kurios pagrindinis tikslas skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Didelis vaidmuo šios programos įgyvendinime tenka bendruomeninėms organizacijoms, kurių atstovai yra įtraukiami į išplėstinę seniūnaičių sueigą. Ši sueiga priima sprendimą dėl konkrečioje teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti pagal šią Priemonę yra skiriamas finansavimas, prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertina paraiškas, priima sprendimą, kuri organizacija (-os) vykdys projektą (-us), vertina projekto (-ų) įgyvendinimą. Taip pat išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti konkrečioje teritorijoje, kurioje sudaroma išplėstinė seniūnaičių sueiga, veikiančių NVO, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

 1. PRIORITETINIŲ FINANSUOTINŲ VEIKLŲ NUSTATYMAS. Išplėstinės seniūnaičių sueigos (savivaldybėje sudaroma 11 išplėstinių sueigų: Aleksoto, Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Panemunės, Petrašiūnų, Šančių, Šilainių, Vilijampolės ir Žaliakalnio seniūnijų) ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl savivaldybės Priemonei įgyvendinti Savivaldybės aprašo priėmimo dienos priima sprendimą dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų.
 2. KVIETIMAS. Savivaldybės administracija parengia kvietimą teikti paraiškas pagal išplėstinių seniūnaičių sueigų pasirinktas prioritetines veiklas.
 3. VERTINIMAS. Projektų atitikties formaliesiems kriterijams vertinimo etape tikrinama, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai.
 4. IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS. Projektų naudos ir kokybės vertinimo etape, kurį atlieka išplėstinės seniūnaičių sueigos, Savivaldybės Administracijos direktoriui teikiamas sprendimas dėl lėšų skyrimo projektams.
 5. SPRENDIMAS FINANSUOTI. Direktoriaus įsakymu tvirtinamas finansuojamų projektų sąrašas pagal išplėstinių seniūnaičių sueigų patvirtintus finansuojamus projektus.
 6. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS. Su pareiškėju Savivaldybės administracija sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį.
 7. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projekte numatytų tikslų bei rezultatų. Išplėstinės seniūnaičių sueigos ir Savivaldybė projektų kontrolę vykdo veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.
 8. KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA. Viso proceso metu pareiškėjams konsultacijas ir metodinę pagalbą žodžiu, elektroninėmis priemonėmis teikia Savivaldybės specialistai ir išplėstinės seniūnaičių sueigos.

DOKUMENTAI

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės
„Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas (2020 m. vasario 4 d.)
atsisiųsti
Lėšų paskirstymas savivaldybėms (2020 m.) atsisiųsti
Priemonės įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašas (2020 m.) atsisiųsti

Paraiškos forma (2020 m.)

Sąmatos forma, pridedama prie paraiškos

Pareiškėjo deklaracija, pridedama prie paraiškos

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

Paraiškos vertinimo forma atsisiųsti

Nešališkumo deklaracijos forma (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams)

Konfidencialumo pasižadėjimo forma (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams)

Konfidencialumo pasižadėjimo forma (išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžio stebėtojui)

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Paraiškos priimamos pagal Kvietime teikti paraiškas nustatytas sąlygas ir terminus.

Paraiškos forma (atsisiųsti) + sąmatos forma, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti)

Pareiškėjo deklaracija, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti)

(Negaliojantis papildomas kvietimas – ATSISIŲSTI)

(Negaliojantis papildomas kvietimas – ATSISIŲSTI)

(Negaliojantis kvietimas – ATSISIŲSTI)

SENIŪNIJA
SENIŪNIJAI SKIRTOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS (EUR)
DIDŽIAUSIA VIENAM PROJEKTUI GALIMA SKIRTI
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SUMA (EUR)
Aleksoto seniūnija 16 779,77 Eur 16 779,77 Eur
Centro seniūnija 14 581,21 Eur 14 581,21 Eur
Dainavos seniūnija 25 444,90 Eur 25 444,90 Eur
Eigulių seniūnija 21 730,03Eur 6 000,00 Eur
Gričiupio seniūnija 17 190,40 Eur 17 190,40 Eur
Panemunės seniūnija 14 662,35 Eur 14 662,35 Eur
Petrašiūnų seniūnija 13 918,15 Eur 13 918,15 Eur
Šančių seniūnija 15 989,34 Eur 15 989,34 Eur
Šilainių seniūnija 26 649,46 Eur 26 649,46 Eur
Vilijampolės seniūnija 17 481,80 Eur 17 481,80 Eur
Žaliakalnio seniūnija 16 874,58 Eur 16 874,58 Eur

GAUTŲ IR UŽREGISTRUOTŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠAS (peržiūrėti)

ATMESTŲ PO FORMALIŲJŲ KRITERIJŲ ĮVERTINIMO PARAIŠKŲ SĄRAŠAS (peržiūrėti)

FINANSUOTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS (peržiūrėti)

NEFINANSUOTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS (peržiūrėti)

REZERVINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS (peržiūrėti)

PASIRAŠYKITE SUTARTĮ

Gavę pasiūlymą pasirašyti projekto finansavimo sutartį, atvykite šios sutarties pasirašyti nurodytu laiku. Pasirašę sutartį Jūs tampate projekto vykdytoju. Iš Savivaldybės administracijos sužinokite, kokius dokumentus ir kada Jums artimiausiu metu reikės pateikti.

Sutarties forma (atsisiųsti)

Išlaidų sąmatos forma (atsisiųsti)

Jeigu projektą įgyvendinsite su partneriu, prie sutarties turite pridėti bendradarbiavimo (partnerystės) sutartį, kurioje būtų aiškiai nurodyta kokius įsipareigojimus prisiima partneris įgyvendinant projektą.

ĮGYVENDINKITE PROJEKTĄ

Svarbiausi žingsniai – tinkamai įgyvendinti suplanuotas veiklas ir už jas atsiskaityti. Projekto įgyvendinimo eigoje, Jums reikės pateikti projekto veiklų grafiką, ketvirtines ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitas. Išsamesnę informaciją Jums suteiks Savivaldybės administracijos atstovai, atsakingi už programos įgyvendinimą.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (____ketvirčio (____metų) ataskaita (atsisiųsti)

Dokumentų, patvirtinančių (____ketvirčio (____metų) faktines išlaidas, suvestinė (atsisiųsti)

Projekto įgyvendinimo ir kriterijų įvykdymo (__metų) ataskaita, pildoma metų gale, atsiskaitant už visą projekto įgyvendinimą (atsisiųsti)

SVARBU: Projekto vykdytojas, kurio veikla yra daugiau kaip 50 proc. finansuojama iš valstybės, savivaldybių biudžetų lėšų, Europos Sąjungos lėšų, yra laikomas perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

SUTARTIES KEITIMAS

Atsiradus sutartyje nurodytų sąlygų pasikeitimams privalote Savivaldybės administracijai raštu pateikti pagrįstą prašymą pakeisti Sutartį ir pateikti susitarimo dėl Sutarties pakeitimo projektą. Jei keičiasi Projektui skirtas valstybės biudžeto lėšų dydis, kartu pridedamas detalusis Išlaidų sąmatos pakeitimo projektas.

VIEŠINKITE PROJEKTĄ IR JO REZULTATUS

Viešinkite vykdomą Projektą, nurodant Projekto finansavimo šaltinį – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir (arba) naudoti logotipą, kurį galite atsisiųsti ČIA.

 

Konsultacijas teikia:

SKYRIUS KONTAKTINIS ASMUO TELEFONO NR.
EL. PAŠTAS
Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius Greta Jorudaitė (8 37) 42 35 39 [email protected]
Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius Mantas Gudaitis 8 620 99283 [email protected]
SENIŪNIJA KONTAKTINIS ASMUO TELEFONO NR.
EL. PAŠTAS
Aleksoto seniūnija

Vytautas Narkevičius

Raminta Mačianskienė

(8 37) 39 14 18;

(8 37) 29 70 84

[email protected];

[email protected]

Centro seniūnija

Marius Švaikauskas

Violeta Baltutienė

(8 37) 22 24 14;

(8 37) 20 86 10

[email protected];

[email protected]

Dainavos seniūnija

Jonas Tarasevičius

Edita Lažaunykienė

(8 37) 70 55 62;

(8 37) 41 28 00

[email protected];

[email protected]

Eigulių seniūnija

Egidijus Pečiulionis

Rita Venckutonytė

(8 37) 38 69 60;

(8 37) 38 69 60

[email protected];

[email protected]

Gričiupio seniūnija

Jolanta Žakevičienė

Daiva Girdauskienė

(8 37) 45 13 33;

(8 37) 45 50 17

[email protected];

[email protected]

Panemunės seniūnija

Loreta Knėpienė

Linutė Ščepinienė

(8 37) 74 95 09;

(8 37) 74 94 15

[email protected];

[email protected]

Petrašiūnų seniūnija

Asta Chanko

Vytautas Bakša

(8 37) 42 49 90;

(8 37) 76 98 83

[email protected];

[email protected]

Šančių seniūnija

Alnora Bagdonienė

Rasa Jaskūnienė

(8 37) 34 22 49;

(8 37) 34 18 61

[email protected];

[email protected]

Šilainių seniūnija

Virginijus Naruševičius

Ilona Damušienė

(8 37) 37 78 14;

(8 37) 24 09 40

[email protected];

[email protected]

Vilijampolės seniūnija

Vygaudas Aloyzas Stundžia

Milda Gudavičienė

(8 37) 26 06 30;

(8 37) 45 12 90

[email protected];

[email protected]

Žaliakalnio seniūnija

Bronius Girdauskas

Daiva Sabiničienė

(8 37) 33 19 44;

(8 37) 45 50 17

[email protected];

[email protected]

Vykdomų projektų, finansuotų pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, veiklų grafikai pagal seniūnijas

Aleksoto seniūnija (peržiūrėti)
Centro seniūnija (peržiūrėti)
Dainavos seniūnija (peržiūrėti)
Eigulių seniūnija (peržiūrėti)
Gričiupio seniūnija (peržiūrėti)
Panemunės seniūnija (peržiūrėti)
Petrašiūnų seniūnija (peržiūrėti)
Šančių seniūnija (peržiūrėti)
Šilainių seniūnija (peržiūrėti)
Vilijampolės seniūnija (peržiūrėti)
Žaliakalnio seniūnija (peržiūrėti)

Konsultacijas teikia:

SKYRIUS KONTAKTINIS ASMUO TELEFONO NR.
EL. PAŠTAS
Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius Greta Jorudaitė (8 37) 42 35 39 [email protected]
Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius Mantas Gudaitis 8 620 99283 [email protected]
SENIŪNIJA KONTAKTINIS ASMUO TELEFONO NR.
EL. PAŠTAS
Aleksoto seniūnija

Vytautas Narkevičius

Raminta Mačianskienė

(8 37) 39 14 18;

(8 37) 29 70 84

[email protected];

[email protected]

Centro seniūnija

Marius Švaikauskas

Violeta Baltutienė

(8 37) 22 24 14;

(8 37) 20 86 10

[email protected];

[email protected]

Dainavos seniūnija

Jonas Tarasevičius

Edita Lažaunykienė

(8 37) 70 55 62;

(8 37) 41 28 00

[email protected];

[email protected]

Eigulių seniūnija

Egidijus Pečiulionis

Rita Venckutonytė

(8 37) 38 69 60;

(8 37) 38 69 60

[email protected];

[email protected]

Gričiupio seniūnija

Jolanta Žakevičienė

Daiva Girdauskienė

(8 37) 45 13 33;

(8 37) 45 50 17

[email protected];

[email protected]

Panemunės seniūnija

Loreta Knėpienė

Linutė Ščepinienė

(8 37) 74 95 09;

(8 37) 74 94 15

[email protected];

[email protected]

Petrašiūnų seniūnija

Asta Chanko

Vytautas Bakša

(8 37) 42 49 90;

(8 37) 76 98 83

[email protected];

[email protected]

Šančių seniūnija

Alnora Bagdonienė

Rasa Jaskūnienė

(8 37) 34 22 49;

(8 37) 34 18 61

[email protected];

[email protected]

Šilainių seniūnija

Virginijus Naruševičius

Ilona Damušienė

(8 37) 37 78 14;

(8 37) 24 09 40

[email protected];

[email protected]

Vilijampolės seniūnija

Vygaudas Aloyzas Stundžia

Milda Gudavičienė

(8 37) 26 06 30;

(8 37) 45 12 90

[email protected];

[email protected]

Žaliakalnio seniūnija

Bronius Girdauskas

Daiva Sabiničienė

(8 37) 33 19 44;

(8 37) 45 50 17

[email protected];

[email protected]

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 1. Kas gali teikti paraiškas? Galimi pareiškėjai – bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
 2. Kokios yra prioritetinės finansuotinos veiklos? Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai. Prioritetinių veiklų sąrašas yra skelbiamas skiltyje „Aktualūs kvietimai“.
 3. Koks yra projekto įgyvendinimo laikotarpis? Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra iki einamųjų metų gruodžio 20 d.
 4. Kas yra tinkamas partneris? Partneris – tai kitos nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės, bendrijos ar kitos pelno nesiekiančios organizacijos.
 5. Kur pristatyti paraiškas? Paraiškos dokumentų originalas priimamas Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (Laisvės al. 94, 5 darbo vietoje). Darbo laikas: I – IV ( 8.00 – 17.00); V ( 8.00 – 15.45).
 6. Ar gali vienas pareiškėjas teikti (vienas juridinis asmuo) paraiškas kelioms atitinkamos seniūnijos ISS patvirtintoms prioritetinėms veikloms? Projektų paraiškas galima teikti vienai ir (ar) kelioms atitinkamoje seniūnijoje patvirtintoms prioritetinėms veikloms.
 7. Ar tas pats pareiškėjas gali teikti paraiškas kelioms seniūnijoms? Pareiškėjas konkursui gali teikti tik vieną paraišką.

DOKUMENTAI

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo
2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas (2020 m. vasario 4 d.)
atsisiųsti
Lėšų paskirstymas savivaldybėms (2020 m.) atsisiųsti
Priemonės įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašas (2020 m.) atsisiųsti
Paraiškos forma (2020 m.) + paraiškos sąmatos forma

atsisiųsti

atsisiųsti

Paraiškos vertinimo forma atsisiųsti
Pareiškėjo deklaracija atsisiųsti

Nešališkumo deklaracijos forma (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams)

Konfidencialumo pasižadėjimo forma (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams)

Konfidencialumo pasižadėjimo forma (išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžio stebėtojui)

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content