2017 metai

2017 m. startuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtinta projektų finansavimo programa „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse”, kurios pagrindinis tikslas yra skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.

Kauno miesto savivaldybėje ši programa įgyvendinama vadovaujantis, 2017 m. liepos 11 d. Savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintu Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašu (atsisiųsti).

Didelis vaidmuo šios programos įgyvendinime tenka bendruomeninėms organizacijoms, kurių atstovai yra įtraukiami į išplėstinę seniūnaičių sueigą. Ši sueiga priima sprendimą dėl konkrečioje teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti pagal šią Priemonę yra skiriamas finansavimas, prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertina paraiškas, priima sprendimą, kuri organizacija (-os) vykdys projektą (-us), vertina projekto (-ų) įgyvendinimą. Taip pat išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti konkrečioje teritorijoje, kurioje sudaroma išplėstinė seniūnaičių sueiga, veikiančių NVO, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

 1. PRIORITETINIŲ FINANSUOTINŲ VEIKLŲ NUSTATYMAS. Išplėstinės seniūnaičių sueigos (savivaldybėje sudaroma 11 išplėstinių sueigų: Aleksoto, Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Panemunės, Petrašiūnų, Šančių, Šilainių, Vilijampolės ir Žaliakalnio seniūnijų) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo dėl savivaldybės Priemonei įgyvendinti Savivaldybės aprašo priėmimo dienos priima sprendimą dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų  veiklų.
 2. KVIETIMAI. Savivaldybės administracija parengia  kvietimus teikti paraiškas pagal išplėstinių seniūnaičių sueigų pasirinktas prioritetines veiklas.
 3. VERTINIMAS. Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo etape tikrinama, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai. Po šio etapo paraiškos perduodamos vertinti Projektų vertinimo Komisijai, kurie atlieka projektų vertinimą pagal Apraše nustatytus kriterijus.
 4. IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS.  Projektų naudos ir kokybės vertinimą, kurį atlieka išplėstinės seniūnaičių sueigos ir  savivaldybės administracijos direktoriui teikia sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams.
 5. SPRENDIMAS FINANSUOTI. Direktoriaus įsakymu tvirtinamas finansuojamų projektų sąrašas pagal išplėstinių seniūnaičių sueigų patvirtintus finansuojamus projektus.
 6. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS. Su pareiškėju Savivaldybės administracija sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį.
 7. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projekte numatytų tikslų bei rezultatų. Išplėstinės seniūnaičių sueigos ir Savivaldybė projektų kontrolę vykdo veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.
 8. KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA. Viso proceso metu pareiškėjams konsultacijas ir metodinę pagalbą žodžiu, elektroninėmis priemonėmis teikia Savivaldybės specialistai ir išplėstinės seniūnaičių sueigos.

Dokumentai

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. A1-259

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. A1-293

Lėšų paskirstymas savivaldybėms 2017 m.

Aprašas

Nešališkumo deklaracija (išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams)

2017 m. kvietimai teikti paraiškas pagal seniūnijas

Paraiškos forma

AKTUALU: Skelbiamas papildomas kvietimas Centro, Dainavos ir Panemunės seniūnijose teikti paraiškas 2017 m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo programai „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Paraiškų pateikimo galutinis terminas – 2017 m. spalio 9 d. 16.00 val.

SENIŪNIJA TERMINAS SĄLYGOS
Aleksoto seniūnija  2017-08-24

 Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)

Aleksoto seniūnijos išplėstinėje seniūnaičių

sueigoje patvirtinta šios seniūnijos projektų

paraiškų vertinimo lentelė (atsisiųsti)

Centro seniūnija  2017-10-09  Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)
Dainavos seniūnija  2017-10-09  Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)
Eigulių seniūnija  2017-08-24  Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)
Gričiupio seniūnija  2017-08-24  Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)
Panemunės seniūnija  2017-10-09  Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)
Petrašiūnų seniūnija  2017-08-24  Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)
Šančių seniūnija  2017-08-24  Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)
Šilainių seniūnija  2017-09-25  Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)
Vilijampolės seniūnija  2017-09-25  Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)
Žaliakalnio seniūnija  2017-08-24  Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)

Paraiškos priimamos pagal Kvietimuose teikti paraiškas nustatytas sąlygas ir terminus.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Paraiškos forma (atsisiųsti)

Pateikiamas vienas Paraiškos ir paraiškos dokumentų originalas bei Paraiškos ir paraiškos dokumentų elektroninė versija, įrašyta elektroninėje laikmenoje PDF ir Word formatais:
1. užpildytas paraiškos ir paraiškos dokumentų originalas bei paraiškos ir paraiškos dokumentų elektroninė versija, įrašyta elektroninėje laikmenoje PDF ir Word formatais turi būti siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96 (6 darbo vieta), užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, Programos pavadinimas „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, nurodytas seniūnijos pavadinimas, kurioje registruotas pareiškėjas, veiklos (-ų) pavadinimas (-ai), prie kurios (-ių) priskiriamas vykdomas projektas pagal Kvietimo teikti paraiškas 2.1 papunktį, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.
2. Pareiškėjas užpildo paraiškos formą, ją atspausdina, pasirašo ir nuskenavęs kartu su pridedamais dokumentais PDF formatu ir Word formatu įrašo į elektroninę laikmeną ir prideda prie teikiamo paraiškos originalo. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos ir elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.
3. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais susegti į lengvai išardomus segtuvus. Paraiškos dokumentai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu būdu, įdėti į įmautes. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas Kauno miesto savivaldybei yra 2017 m. rugpjūčio 24 d. 16 val.

2017 m. rugpjūčio 28 d. baigėsi priėmimo laikas projektų paraiškoms, teikiamoms pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje programą.

Iš viso pateiktos ir užregistruotos 68 paraiškos. Dabar vyksta jų vertinimas.

GAUTŲ IR UŽREGISTRUOTŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠAS (atsisiųsti)

ATMESTŲ PO ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO PARAIŠKŲ SĄRAŠAS (atsisiųsti)

FINANSUOTŲ IR NEFINANSUOTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAI PAGAL SENIŪNIJAS:

Aleksoto seniūnija atsisiųsti
Centro seniūnija atsisiųsti
Dainavos seniūnija atsisiųsti
Eigulių seniūnija atsisiųsti
Gričiupio seniūnija atsisiųsti
Panemunės seniūnija atsisiųsti
Petrašiūnų seniūnija atsisiųsti
Šančių seniūnija atsisiųsti
Šilainių seniūnija atsisiųsti
Vilijampolės seniūnija atsisiųsti
Žaliakalnio seniūnija   atsisiųsti

 

PASIRAŠYKITE SUTARTĮ

Gavę pasiūlymą pasirašyti projekto finansavimo sutartį, atvykite šios sutarties pasirašyti nurodytu laiku. Pasirašę sutartį  Jūs tampate projekto vykdytoju. Iš  Savivaldybės administracijos sužinokite, kokius dokumentus ir kada Jums artimiausiu metu reikės pateikti.

Sutarties forma (atsisiųsti)

Sąmatos forma (atsisiųsti)

Jeigu projektą įgyvendinsite su partneriu, prie sutarties turite pridėti bendradarbiavimo  (partnerystės) sutartį, kurioje būtų aiškiai nurodyta kokius įsipareigojimus prisiima partneris įgyvendinant projektą.

ĮGYVENDINKITE PROJEKTĄ

Svarbiausi žingsniai – tinkamai įgyvendinti  suplanuotas veiklas ir už jas atsiskaityti. Projekto įgyvendinimo eigoje, Jums reikės pateikti projekto veiklų grafiką, ketvirtines ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitas. Išsamesnę informaciją Jums suteiks Savivaldybės administracijos atstovai, atsakingi už programos įgyvendinimą.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita (atsisiųsti)

Biudžeto lėšų panaudojimo ir patirtų sąnaudų ketvirtinė ataskaita (atsisiųsti)

Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ketvirčio suvestinė (atsisiųsti)

Galutinė projekto veiklos ataskaita, pildoma metų gale, atsiskaitant už visą projekto įgyvendinimą (atsisiųsti)

SVARBU: Projekto vykdytojas, kurio veikla yra daugiau kaip 50 proc. finansuojama iš valstybės, savivaldybių biudžetų lėšų, Europos Sąjungos lėšų, yra laikomas perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

SUTARTIES KEITIMAS

Atsiradus sutartyje nurodytų sąlygų pasikeitimams privalote Savivaldybės administracijai raštu pateikti pagrįstą prašymą pakeisti Sutartį ir pateikti susitarimo dėl Sutarties pakeitimo projektą. Jei keičiasi Projektui skirtas valstybės biudžeto lėšų dydis, kartu pridedamas detalusis Išlaidų sąmatos pakeitimo projektas.

Susitarimas dėl sutarties keitimo (atsisiųsti)

VIEŠINKITE PROJEKTĄ IR JO REZULTATUS

Viešinkite vykdomą Projektą, nurodant Projekto finansavimo šaltinį – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją.

 

Konsultacijas dėl sutarčių, sąmatų  ir ataskaitų pildymo teikia:

Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Jaudegienė, el. p. [email protected], tel. (8 37) 42 56 25, mob. tel. 8 6 738 0868

Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistė Evelina Revuckaitė, el. p. [email protected],  tel. (8 37) 42 29 14, mob. tel. 8 698 47720

 

Konsultacijas dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia:

Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Jaudegienė, el. p. [email protected], tel. (8 37) 42 56 25, mob. tel. 8 6 738 0868

Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistė Evelina Revuckaitė, el. p. [email protected],  tel. (8 37) 42 29 14

 

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 1. Kas gali teikti paraiškas? Paraiškas gali teikti atitinkamoje Kauno miesto savivaldybės seniūnijoje registruota ir veikianti bendruomeninė organizacija, religinė bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė organizacija (-os).
 2. Kokios yra prioritetinės finansuotinos veiklos? Kiekvienai seniūnijai yra suformuotas atskiras kvietimas teikti paraiškas, kuriame yra nurodoma kokioms prioritetinėms veikloms toje seniūnijoje veikianti ir registruota organizacija gali teikti projektų paraiškas.
 3. Koks yra projekto įgyvendinimo laikotarpis? Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra šie kalendoriniai metai, t. y. iki 2017 m. gruodžio 31 d.
 4. Kas yra tinkama partnerystė? Partneris – tai juridinis (-iai) asmuo (asmenys). Projekte turi būti numatytas aiškus projekto rizikos, mokslinės patirties išlaidų („know how“) ir naudos pasidalijimas, projekto tikslai ir rezultatai turės įtakos visiems projekto partneriams, dalyvavimas projekte palaiko ir kelia kiekvieno partnerio kvalifikaciją bei gilina žinias, kurios neapsiriboja tik projekto rezultatais, bet suteikia galimybes įgyti naujų įgūdžių ir patirties.
 5. Kur pristatyti paraiškas? Vienas Paraiškos ir paraiškos dokumentų originalas bei Paraiškos ir paraiškos dokumentų elektroninė versija, įrašyta elektroninėje laikmenoje PDF ir Word formatais priimami Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (Laisvės al. 94, 6 darbo vietoje). Darbo laikas: I – IV ( 8.00 – 17.00); V ( 8.00 – 15.45).
 6. Ar gali vienas pareiškėjas teikti (vienas juridinis asmuo) teikti paraiškas kelioms atitinkamos seniūnijos išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patvirtintoms prioritetinėms veikloms? Pareiškėjams teikiamų projektų skaičius neribojamas. Projektų paraiškas galima teikti vienai ir (ar) kelioms atitinkamai seniūnijai patvirtintoms prioritetinėms veikloms.
 7. Ar tas pats pareiškėjas gali teikti paraiškas kelioms seniūnijoms? Pareiškėjas gali teikti paraiškas tik pagal tos seniūnijos Kvietimą, kurioje yra registruotas ir vykdo savo veiklą.
 8. Ar yra nustatytos kokios nors finansavimo „lubos”? Kiekvienos seniūnijos Kvietime yra nurodyta numatoma paskirstyti finansavimo suma.
 9. Kokios savanoriškos veiklos išlaidos gali būti padengiamos? Savanoriams už savanoriškos veiklos vykdymą gali būti padengiamos išlaidos, kurios yra nustatytos LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakyme Nr. A1-330 „Dėl savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo” (nuoroda).

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content