2021 metai

2021 m. startuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtinta projektų finansavimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, programa „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė), kurios pagrindinis tikslas skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir efektyvinti Priemonės įgyvendinimą.

Didelis vaidmuo šios Priemonės įgyvendinime tenka seniūnaičiams ir bendruomeninėms organizacijoms, kurių atstovai yra įtraukiami į Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, Kauno miesto savivaldybėje vertinimo komisijos sudėtį (toliau – Vertinimo komisija). Vertinimo komisija vertina vertina paraiškas, nusprendžia, kuriai savivaldybėje veiklą vykdančiai bendruomeninei (-ėms) organizacijai (‑oms) siūlyti skirti finansavimą. Vertinimo komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti pareiškėjų atstovai, savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos ar savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.

FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

 1. KVIETIMAS. Savivaldybės, suderinus konkurso datą ir eigą su Priemonės konsultantu, parengia kvietimą teikti paraiškas.
 2. VERTINIMAS. Priemonės konsultantas, kuriam konkurso skelbime nurodytomis elektroninėmis priemonėmis pateiktos paraiškos įvertina, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai.
 3. VERTINIMO KOMISIJA. Vertinimo komisija vertina paraiškas, nusprendžia, kuriai savivaldybėje veiklą vykdančiai bendruomeninei (-ėms) organizacijai (‑oms) siūlyti skirti finansavimą.
 4. SPRENDIMAS FINANSUOTI. Atsižvelgiant į Vertinimo komisijos sureitinguotų projektų balų mažėjimo tvarka sąrašą ir jiems siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkio apskaičiavimą, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamas finansuojamų projektų sąrašas.
 5. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS. Su pareiškėju Savivaldybės administracija sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį.
 6. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projekte numatytų tikslų bei rezultatų. Savivaldybė projektų kontrolę vykdo veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.
 7. KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA. Viso proceso metu pareiškėjams konsultacijas ir metodinę pagalbą žodžiu, elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas ir Savivaldybės specialistai.

DOKUMENTAI

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašą (2021 m. birželio 9 d.) atsisiųsti
Lėšų paskirstymas savivaldybėms (2021 m.) atsisiųsti

Paraiškos forma (2021 m.)

Sąmatos forma, pridedama prie paraiškos

Pareiškėjo deklaracija, pridedama prie paraiškos

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

Paraiškos pildymo instrukcija atsisiųsti

Vertinimo komisijos darbo reglamentas

Paraiškos vertinimo forma

atsisiųsti

atsisiųsti

Nešališkumo deklaracijos forma (Vertinimo komisijos nariams)

Konfidencialumo pasižadėjimo forma (Vertinimo komisijos nariams)

Konfidencialumo pasižadėjimo forma (Vertinimo komisijos posėdžio stebėtojui)

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

PAPILDOMAS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS YRA NEGALIOJANTIS (atsisiųsti)

Paraiškos priimamos pagal Kvietime teikti paraiškas nustatytas sąlygas ir terminus.

Paraiškos forma (atsisiųsti) +  sąmatos forma, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti)

Pareiškėjo deklaracija, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti)


KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS YRA NEGALIOJANTIS (atsisiųsti)

Paraiškos priimamos pagal Kvietime teikti paraiškas nustatytas sąlygas ir terminus.

Paraiškos forma (atsisiųsti) +  sąmatos forma, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti)

Pareiškėjo deklaracija, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti)

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS (EUR)
MAŽIAUSIA VIENAM PROJEKTUI GALIMA SKIRTI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SUMA (EUR) DIDŽIAUSIA VIENAM PROJEKTUI GALIMA SKIRTI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SUMA (EUR)
207 983 Eur 500 Eur 20 000 Eur

Prioritetinių veiklų sąrašas, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu ir su kova su pandemijos pasekmėmis;

2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems iš emigracijos asmenims įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems iš emigracijos asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);

3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);

4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os);

5. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

6. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

GAUTŲ IR UŽREGISTRUOTŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠAS (peržiūrėti)

GAUTŲ IR UŽREGISTRUOTŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠAS (papildomas kvietimas teikti paraiškas) (peržiūrėti)

ATMESTŲ PO FORMALIŲJŲ KRITERIJŲ ĮVERTINIMO PARAIŠKŲ SĄRAŠAS (peržiūrėti)

FINANSUOTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS (peržiūrėti)

FINANSUOTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS (papildomas kvietimas teikti paraiškas) (peržiūrėti)

NEFINANSUOTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS (peržiūrėti)

REZERVINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS (peržiūrėti)

PASIRAŠYKITE SUTARTĮ

Gavę pasiūlymą pasirašyti projekto finansavimo sutartį, atvykite šios sutarties pasirašyti nurodytu laiku. Pasirašę sutartį Jūs tampate projekto vykdytoju. Iš Savivaldybės administracijos sužinokite, kokius dokumentus ir kada Jums artimiausiu metu reikės pateikti.

Sutarties forma (atsisiųsti)

Išlaidų sąmatos forma (atsisiųsti)

Jeigu projektą įgyvendinsite su partneriu, prie sutarties turite pridėti bendradarbiavimo (partnerystės) sutartį, kurioje būtų aiškiai nurodyta kokius įsipareigojimus prisiima partneris įgyvendinant projektą.

ĮGYVENDINKITE PROJEKTĄ

Svarbiausi žingsniai – tinkamai įgyvendinti suplanuotas veiklas ir už jas atsiskaityti. Projekto įgyvendinimo eigoje, Jums reikės pateikti projekto veiklų grafiką, ketvirtines ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitas. Išsamesnę informaciją Jums suteiks Savivaldybės administracijos atstovai, atsakingi už Priemonės įgyvendinimą.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo (____ketvirčio (____metų) ataskaita (atsisiųsti)

Dokumentų, patvirtinančių (____ketvirčio (____metų) faktines išlaidas, suvestinė (atsisiųsti)

Projekto įgyvendinimo ir kriterijų įvykdymo (__metų) ataskaita, pildoma metų gale, atsiskaitant už visą projekto įgyvendinimą (atsisiųsti)

SUTARTIES KEITIMAS

Atsiradus sutartyje nurodytų sąlygų pasikeitimams privalote Savivaldybės administracijai raštu pateikti pagrįstą prašymą pakeisti Sutartį ir pateikti susitarimo dėl Sutarties pakeitimo projektą. Jei keičiasi Projektui skirtas valstybės biudžeto lėšų dydis, kartu pridedamas detalusis Išlaidų sąmatos pakeitimo projektas.

VIEŠINKITE PROJEKTĄ IR JO REZULTATUS

Viešinkite vykdomą Projektą, nurodant Projekto finansavimo šaltinį – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir (arba) naudoti logotipą, kurį galite atsisiųsti ČIA.

 

Konsultacijas teikia:

SKYRIUS KONTAKTINIS ASMUO TELEFONO NR.
EL. PAŠTAS
Priemonės konsultanto ekspertai

Olia Žuravliova

Gaja Šavelė

Dovilė Rudzenskė

Virginija Šetkienė

Ramūnas Navickas

8 670 36796

8 616 55516

8 686 82937

8 610 64152

8 698 33829

[email protected]
Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius

 

Laura Pauparytė

 

+370 60677968

 

[email protected]

Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius Gitana Stančiauskaitė +370 61799323 [email protected]
SENIŪNIJA KONTAKTINIS ASMUO TELEFONO NR.
EL. PAŠTAS
Aleksoto seniūnija

Vytautas Narkevičius

Raminta Mačianskienė

(8 37) 39 14 18;

(8 37) 29 70 84

[email protected];

[email protected]

Centro seniūnija

Marius Švaikauskas

Violeta Baltutienė

(8 37) 22 24 14;

(8 37) 70 55 62

[email protected];

[email protected]

Dainavos seniūnija

Violeta Baltutienė

Edita Lažaunykienė

(8 37) 70 55 62

(8 37) 41 28 00

[email protected];

[email protected]

Eigulių seniūnija

Rita Venckutonytė

Egidijus Pečiulionis

(8 37) 38 69 60;

(8 37) 38 69 60

[email protected];

[email protected]

Gričiupio seniūnija

Jolanta Žakevičienė

Algimantas Andriulevičius

(8 37) 45 13 33;

(8 37) 35 29 34

[email protected];

[email protected]

Panemunės seniūnija

Linutė Ščepinienė

Loreta Knėpienė

(8 37) 74 94 15;

(8 37) 74 95 09

[email protected]

[email protected];

Petrašiūnų seniūnija

Vytautas Bakša

Asta Chanko

(8 37) 76 98 83;

(8 37) 42 49 90

[email protected];

[email protected]

Šančių seniūnija

Raimundas Danilevičius

Rasa Jaskūnienė

(8 37) 34 22 49;

(8 37) 34 18 61

;

[email protected]

Šilainių seniūnija

Alnora Bagdonienė

Virginijus Naruševičius

(8 37) 20 46 97;

(8 37) 37 78 14

[email protected]

Vilijampolės seniūnija

Milda Gudavičienė

Roberta Kuzmickienė

(8 37) 45 12 90;

(8 37) 26 06 30

[email protected];

Žaliakalnio seniūnija

Daiva Sabiničienė

Giedrė Grigienė

(8 37) 33 19 62

+37062063306

daiva.sabinič[email protected];

Konsultacijas teikia:

SKYRIUS KONTAKTINIS ASMUO TELEFONO NR.
EL. PAŠTAS
Priemonės konsultanto ekspertai

Olia Žuravliova

Gaja Šavelė

Dovilė Rudzenskė

Virginija Šetkienė

Ramūnas Navickas

8 670 36796

8 616 55516

8 686 82937

8 610 64152

8 698 33829

[email protected]
Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius Laura Pauparytė +370 60677968 [email protected]
SENIŪNIJA KONTAKTINIS ASMUO TELEFONO NR.
EL. PAŠTAS
Aleksoto seniūnija

Vytautas Narkevičius

Raminta Mačianskienė

(8 37) 39 14 18;

(8 37) 29 70 84

[email protected];

[email protected]

Centro seniūnija

Marius Švaikauskas

Violeta Baltutienė

(8 37) 22 24 14;

(8 37) 70 55 62

[email protected];

[email protected]

Dainavos seniūnija

Violeta Baltutienė

Edita Lažaunykienė

(8 37) 70 55 62

(8 37) 41 28 00

[email protected];

[email protected]

Eigulių seniūnija

Rita Venckutonytė

Egidijus Pečiulionis

(8 37) 38 69 60;

(8 37) 38 69 60

[email protected];

[email protected]

Gričiupio seniūnija

Jolanta Žakevičienė

Algimantas Andriulevičius

(8 37) 45 13 33;

(8 37) 35 29 34

[email protected];

[email protected]

Panemunės seniūnija

Linutė Ščepinienė

Loreta Knėpienė

(8 37) 74 94 15;

(8 37) 74 95 09

[email protected]

[email protected];

Petrašiūnų seniūnija

Vytautas Bakša

Asta Chanko

(8 37) 76 98 83;

(8 37) 42 49 90

[email protected];

[email protected]

Šančių seniūnija

Raimundas Danilevičius

Rasa Jaskūnienė

(8 37) 34 22 49;

(8 37) 34 18 61

;

[email protected]

Šilainių seniūnija

Alnora Bagdonienė

Virginijus Naruševičius

(8 37) 20 46 97;

(8 37) 37 78 14

[email protected]

Vilijampolės seniūnija

Milda Gudavičienė

Roberta Kuzmickienė

(8 37) 45 12 90;

(8 37) 26 06 30

[email protected];

Žaliakalnio seniūnija

Daiva Sabiničienė

Giedrė Grigienė

(8 37) 33 19 62

+37062063306

daiva.sabinič[email protected];

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 1. Kas gali teikti paraiškas? Galimi pareiškėjai – bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
 2. Kokios yra prioritetinės finansuotinos veiklos?  Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai. Prioritetinių veiklų sąrašas yra skelbiamas skiltyje „Aktualūs kvietimai“.
 3. Koks yra projekto įgyvendinimo laikotarpis? Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra iki einamųjų metų gruodžio 20 d.
 4. Kas yra tinkamas partneris? Partneris – tai kitos nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės, bendrijos ar kitos pelno nesiekiančios organizacijos.
 5. Kur pristatyti paraiškas? Elektroniniu paštu Priemonės konsultantui pateikiama užpildyta elektroninė paraiškos forma.
 6. Ar gali vienas pareiškėjas teikti (vienas juridinis asmuo) paraiškas kelias paraiškas skirtingoms prioritetinėms veikloms? Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.

DOKUMENTAI

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašą (2021 m. birželio 9 d.) atsisiųsti
Lėšų paskirstymas savivaldybėms (2021 m.) atsisiųsti

Paraiškos forma (2021 m.)

Sąmatos forma, pridedama prie paraiškos

Pareiškėjo deklaracija, pridedama prie paraiškos

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

Paraiškos pildymo instrukcija atsisiųsti

Vertinimo komisijos darbo reglamentas

Paraiškos vertinimo forma

atsisiųsti

atsisiųsti

Nešališkumo deklaracijos forma (Vertinimo komisijos nariams)

Konfidencialumo pasižadėjimo forma (Vertinimo komisijos nariams)

Konfidencialumo pasižadėjimo forma (Vertinimo komisijos posėdžio stebėtojui)

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content