Siunčiama nuotrauka

Bendra informacija

Kauno miesto savivaldybė įgyvendina energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, kurios paskirtis – atkurti ar pagerinti Kauno mieste esančių  daugiabučių namų technines ir energines normatyvines savybes, siekiant esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymo, šiluminės energijos sąnaudų sumažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, gyventojų išlaidų šildymui sumažinimo ir gyvenimo kokybės pagerinimo.

Šiuo metu Kauno mieste:

Suderinta investicijų planų 324
Gyventojai pritarė projektams 237
Atnaujinama daugiabučių namų 36
Užbaigti projektai (2013-2018 m.) 157
Pirminės sąlygos dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje:
 • Programoje gali dalyvauti tik daugiabučiai namai (daugiabutis namas – tai trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos);
 • Daugiabutis namas turi būti pastatytas pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus.
Šiuo metu būsto savininkai gali pasirinkti, ar įgyvendinti namo atnaujinimo projektą pagal Vyriausybės patvirtintą programą, ar pagal ją atitinkančias savivaldybių programas:
 • Atnaujinimas daugiabučių namų administratorių ar bendrijų pirmininkų iniciatyva: Pagal šį modelį, daugiabučių namų atnaujinimas įgyvendinamas gyventojų iniciatyva per bendrijos pirmininką, daugiabučio namo administratorių ar daugiabutį administruojančią įmonę. Čia svarbi gyventojų iniciatyva ir sutikimas dalyvauti programoje. Daugiabučio namo butų savininkai programoje gali dalyvauti savo lėšomis arba kreiptis kredito į finansinę instituciją.
 • Atnaujinimas savivaldybių iniciatyva: Savivaldybės savo iniciatyva atrenka neefektyviausiai energiją vartojančius daugiabučius namus (kai kuriais atvejais gyventojai pasiūlo neefektyviausiai energiją vartojančius namus) ir paskiria Programos administratorius, kurie įgyvendina šių daugiabučių namų atnaujinimą. Šio modelio esmė yra ta, kad būsto savininkams patiems nereikia prisiimti jokių organizacinių ir kreditinių įsipareigojimų bei projekto įgyvendinimo rizikų.
Valstybės teikiama parama

Gyventojams valstybė dengia dalį atnaujinimo (modernizavimo) darbų:

Iki 2015 m. spalio 1 d.

 • 100 proc. namo atnaujinimo projekto parengimo išlaidų, tačiau ne daugiau nei 5 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM. Kai pritaikomi tipiniai namo atnaujinimo projektai, kompensacija neturi viršyti 2 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM;
 • 100 proc. statybos techninės priežiūros išlaidų, tačiau ši kompensacija neturi viršyti 2 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM;
 • 100 proc. (bet ne daugiau nei 0.35 LTL/m2 be PVM per mėnesį buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto) faktinių projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų;
 • 15 proc. investicijų, tenkančių LR Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jei taupoma 20 proc. energijos sąnaudų šildymui;
 • 25 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu statybos rangos darbų sutartis sudaryta iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir šis projektas įgyvendintas iki 2015 m. spalio 1 d. (jei taupoma 40 procentų šilumos sąnaudų šildymui);
 • 100 proc. projekto parengimo ir įgyvendinimo išlaidų, statybos techninės priežiūros išlaidų, taip pat kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas nepasiturintiems asmenims;
 • Taip pat suteikiamas lengvatinis kreditas, kuriam taikomos 3 proc. dydžio fiksuotos metinės palūkanos.

Nuo 2015 m. spalio 1 d.

 • 50 proc. namo atnaujinimo projekto parengimo išlaidų, tačiau ne daugiau nei 5 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM. Kai pritaikomi tipiniai namo atnaujinimo projektai, kompensacija neturi viršyti 2 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM;
 • 50 proc. statybos techninės priežiūros išlaidų, tačiau ne daugiau nei 2 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM;
 • 50 proc. (bet ne daugiau nei 0.35 LTL/m2 be PVM per mėnesį buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto) faktinių projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų;
 • 15 proc. investicijų, tenkančių LR Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jei taupoma 20 proc. energijos sąnaudų šildymui;
 • 15 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jei statybos rangos darbų sutartis sudaryta po 2014 m. gruodžio 31 d. ir (ar) šis projektas įgyvendintas po 2015 m. spalio 1 d.  arba statybos rangos darbų sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti sudaryta iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir (ar) šis projektas įgyvendintas po 2015 m. spalio 1 d.  (jei taupoma 40 procentų šilumos sąnaudų šildymui);
 • 100 proc. projekto parengimo ir įgyvendinimo išlaidų, statybos techninės priežiūros išlaidų, taip pat kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas nepasiturintiems asmenims;
 • Taip pat suteikiamas lengvatinis kreditas, kuriam taikomos 3 proc. dydžio fiksuotos metinės palūkanos.
Valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Energinį efektyvumą didinančios priemonės:

 • Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas:

Šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas; Balansinių ventilių ant stovų įrengimas; Vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas; Šildymo prietaisų ir vamzdynų keitimas; Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose.

 • Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas;
 • Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas, ir (ar) laiptų į statomo naujo šlaitinio stogo pastogę įrengimas energinį efektyvumą didinančių priemonių įrangai eksploatuoti, jeigu pastogėje montuojami energinį efektyvumą didinančių priemonių elementai;
 • Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą;
 • Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą;
 • Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams;
 • Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus;
 • Rūsio perdangos šiltinimas;
 • Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams.

Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

 • Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (nuotekų sistemos, taip pat ir namui priklausančių lokalinių įrenginių, elektros instaliacijos, priešgaisrinės saugos įrenginių, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ar (ar) pertvarkymas, drenažo sutvarkymas).

 

Savivaldybė savo iniciatyva atrinko neefektyviausiai energiją vartojančius daugiabučius namus ir paskyrė programos administratorius, kurie įgyvendina šių daugiabučių namų atnaujinimą:
Eil. Nr. Namo adresas Namo bendrasis naudingasis plotas, kv. m Aukštų skaičius Butų skaičius Namo valdymo forma Energinio naudingumo sertifikatas  (ENS)
Investicijų planas  (IP)
1 A. ir J. Gravrogkų g. 1 1918 4 48 UAB Būsto valda IP
2 A. ir J. Gravrogkų g. 15 1911 4 43 UAB Būsto valda IP
3 A. ir J. Gravrogkų g. 3 1904 4 48 UAB Būsto valda  IP
4 A. ir J. Gravrogkų g. 5 723 4 17 UAB Būsto valda ENS  IP
5 A. ir J. Gravrogkų g. 7 713 4 16 UAB Būsto valda ENS IP 
6 A. Juozapavičiaus pr. 108 1217 4 32 UAB Būsto valda ENS IP
7 A. Juozapavičiaus pr. 20 1482 4 25 Jungtinės veiklos sutartis  ENS IP
8 A. Juozapavičiaus pr. 97 552 5 60 UAB Būsto valda  ENS IP
9 A. Juozapavičiaus pr. 99 420 4 16 UAB Būsto valda ENS IP
10 A. Smetonos al. 85 510 3 13 UAB Kauno butų ūkis ENS  IP
11 A. Stulginskio g. 60 936 3 18 UAB Kauno butų ūkis ENS  IP
12 A. Stulginskio g. 64 964 3 18 UAB Kauno butų ūkis ENS  IP
13 A.Juozapavičiaus pr. 46 911 3 24 UAB Būsto valda  ENS IP
14 A.Juozapavičiaus pr. 48A 1561 3 25 UAB Būsto valda  IP
15 Bajorų g. 4 1025 3 18 UAB Kauno butų ūkis ENS IP
16 Baltų pr. 139 3893 12 48 Bendrija  ENS IP
17 Baltų pr. 3 5185 9 81 Bendrija ENS  IP
18 Birželio 23-iosios g. 15 2473 5 45 Bendrija  IP 1 IP 2
19 Biržiškų g. 1 2876 5 60 UAB Būsto valda  IP
20 Biržiškų g. 11 2878 5 61 UAB Būsto valda  ENS IP
21 Biržiškų g. 3 2875 5 60 UAB Būsto valda  IP
22 Biržiškų g. 15 2875 5 60 UAB Būsto valda  IP ENS
23 Biržiškų g. 7 2877 5 60 UAB Būsto valda  ENS IP
24 Biržiškų g. 9 2874 5 61 UAB Būsto valda  ENS IP
25 Draugystės g. 3A 2897 12 48 City Service SE  IP
26 Draugystės g. 3C 2913 12 48 City Service SE  IP  ENS
27 Draugystės g. 5D 2311 5 60 City Service SE  ENS  IP
28 Draugystės g. 5E 2332 5 59 Bendrija
29 Draugystės g. 5F 2344 5 62 City Service SE  ENS  IP
30 Draugystės g. 7A 2288 5 40 City Service SE  ENS IP
31 Draugystės g. 7B 1631 5 30 City Service SE  ENS IP
32 Draugystės g. 7C 2335 5 47 City Service SE  ENS IP
33 Draugystės g. 9A 2249 9 38 Bendrija   IP
34 Draugystės g. 9B 1599 5 30 City Service SE  ENS  IP
35 Draugystės g. 9C 1628 5 30 Bendrija  ENS
36 Draugystės g. 9D 2317 5 45 City Service SE  ENS  IP
37 Draugystės g. 9E 3842 5 65 City Service SE  ENS
38 Draugystės g. 9F 1641 5 31 City Service SE  ENS IP
39 J. Basanavičiaus al. 47 2274 5 40 UAB Būsto valda  ENS IP
40 Jėgainės g. 23 640 2 12 UAB Kauno butų ūkis   ENS IP
41 K. Baršausko g. 47 821 3 19 UAB Būsto valda  ENS IP
42 K. Baršausko g. 51 815 3 18 UAB Būsto valda  ENS  IP
43 K. Baršausko g. 53 812 3 18 UAB Būsto valda ENS IP
44 K. Baršausko g. 55 819 3 18 UAB Būsto valda   ENS IP
45 K. Baršausko g. 65 1454 3 38 UAB Būsto valda  ENS IP
46 K. Baršausko g. 67 930 3 24 UAB Būsto valda  ENS IP
47 K. Baršausko g. 68 1432 4 28 UAB Būsto valda   ENS  IP
48 K. Baršausko g. 71 1215 4 32 UAB Būsto valda   IP
49 K. Baršausko g. 73 1905 5 45 Bendrija  ENS  IP
50 K. Baršausko g. 74 1422 4 32 UAB Būsto valda  ENS IP
51 K. Baršausko g. 78 1429 4 32 UAB Būsto valda   IP ENS
52 K. Baršausko g. 79 1333 4 88 UAB Būsto valda  IP
53 K. Baršausko g. 80 1424 4 31 UAB Būsto valda  ENS IP
54 K. Baršausko g. 81 1411 4 32 UAB Būsto valda  ENS IP
55 K. Baršausko g. 82 1432 4 32 UAB Būsto valda  ENS IP
56 K. Baršausko g. 85 1596 5 26 UAB Būsto valda  ENS IP
57 K. Baršausko g. 86 1406 4 32 UAB Būsto valda  ENS IP
58 K. Baršausko g. 87 810 3 20 UAB Būsto valda  IP ENS
59 K. Baršausko g. 88 1422 4 33 UAB Būsto valda  IP
60 K. Baršausko g. 89 820 3 18 UAB Būsto valda  IP ENS
61 K. Baršausko g. 90 1443 4 33 UAB Būsto valda  ENS  IP
62 K. Baršausko g. 92 1433 4 31 UAB Būsto valda  IP
63 K. Škirpos g. 7 2185 5 45 Bendrija  IP ENS
64 K. Škirpos g. 9 2185 5 45 Bendrija  IP ENS
65 Kuršių g. 6 3565 9 54 Bendrija  ENS  IP
66 Lietuvių g. 2 1274 4 24 UAB Būsto valda  ENS  IP
67 M. Riomerio g. 11 1218 4 32 UAB Būsto valda  ENS IP
68 M. Riomerio g. 12 725 4 16 UAB Būsto valda   IP ENS
69 M. Riomerio g. 13 730 4 16 UAB Būsto valda   IP ENS
70 M. Riomerio g. 14 723 4 18 UAB Būsto valda  IP ENS
71 M. Riomerio g. 15 725 4 16 UAB Būsto valda   IP ENS
72 M. Riomerio g. 16 2874 4 60 UAB Būsto valda   IP ENS
73 M. Riomerio g. 19 722 4 16 UAB Būsto valda   IP ENS
74 M. Riomerio g. 21 719 4 16 UAB Būsto valda  IP ENS
75 M. Riomerio g. 23 724 4 16 UAB Būsto valda  IP ENS
76 M. Riomerio g. 27 725 4 16 UAB Būsto valda  ENS IP
77 M. Riomerio g. 3 1450 4 33 UAB Būsto valda  IP
78 M. Riomerio g. 33 2641 9 108 UAB Būsto valda  ENS IP
79 M. Riomerio g. 4 1960 4 48 UAB Būsto valda   ENS  IP
80 M. Riomerio g. 5 1423 4 32 UAB Būsto valda   ENS  IP
81 M. Riomerio g. 7 1220 4 33 UAB Būsto valda IP ENS
82 M. Riomerio g. 8 731 4 16 UAB Būsto valda  IP ENS
83 Mažoji g. 5 1203 5 32 UAB Kauno butų ūkis  ENS  IP
84 P. Plechavičiaus g. 2 5174 16 93 Bendrija  ENS
85 Pagėgių g. 26 1246 5 21 UAB Kauno butų ūkis  ENS  IP
86 Pramonės pr. 95 3785 9 72 City Service SE  IP
87 Miško g. 30  2383  4  53 UAB Nemuno būstas  ENS IP
88 R. Kalantos g. 127 1316 3 18 UAB Kauno butų ūkis   ENS IP
89 R. Kalantos g. 131 1423 3 34 UAB Kauno butų ūkis  ENS  IP
90 R. Kalantos g. 23 1461 3 28 UAB Kauno butų ūkis  IP
91 R. Kalantos g. 40 1248 3 23 UAB Kauno butų ūkis  IP
92 R. Kalantos g. 63 859 2 15 UAB Kauno butų ūkis   ENS  IP
93 R. Kalantos g. 65 642 2 12 UAB Kauno butų ūkis  ENS  IP
94 R.Kalantos g. 173 2043 5 35 Bendrija   ENS  IP
95 Raudondvario pl. 182 1216 4 32 UAB Kauno butų ūkis   ENS  IP
96 M. Riomerio g. 35 2636 9 107 UAB Būsto valda  ENS IP
97 Saulės g. 8 4818 9 52 Bendrija  IP ENS
98 Savanorių pr. 196 3032 5 68 UAB Būsto valda    ENS  IP
99

Savanorių pr. 204 /

Taikos pr. 2

4358 4/5 92

UAB Būsto valda

 

Bendrija

 Taikos pr 2 ENS Taikos pr 2  IP

Savanorių pr. 204A ENS Savanorių pr. 204A IP

100 Sąjungos a. 10 924 3 71 UAB Kauno butų ūkis  IP
101 Sąjungos a. 11 1516 3 30 UAB Kauno butų ūkis   ENS IP
102 Sąjungos a. 15 895 3 25 UAB Kauno butų ūkis  IP
103 Sąjungos a. 7 1420 4 32 UAB Kauno butų ūkis  ENS IP
104 Sąjungos a. 8 994 3 21 UAB Kauno butų ūkis  ENS  IP
105 T. Masiulio g. 1 968 3 19 UAB Kauno butų ūkis  ENS  IP
106 T. Masiulio g. 11 1477 3 27 UAB Kauno butų ūkis  IP
107 T. Masiulio g. 12 1470 3 29 UAB Kauno butų ūkis   ENS  IP
108 T. Masiulio g. 14 1325 3 27 UAB Kauno butų ūkis  IP
109 T. Masiulio g. 4 1002 3 18 UAB Kauno butų ūkis  ENS  IP
110 T. Masiulio g. 6 1006 3 19 UAB Kauno butų ūkis  ENS  IP
111 T. Masiulio g. 7 1478 3 30 UAB Kauno butų ūkis  IP
112 Taikos pr. 82, II korp. 1263 5 20 City Service SE
113 Taikos pr. 76 2711 5 60 Bendrija  ENS IP
114 Taikos pr. 82, I korpusas 4136 5 70 Bendrija  IP
115 Taikos pr. 82A, II korp. 1250 5 20 Bendrija  82A B ENS 82A B IP
116 Taikos pr. 82A, III korp 1035 5 17 Bendrija  .82A C ENS .82A C IP
117 Taikos pr. 82A, IV korp. 2104 9 36 Bendrija
118 Taikos pr. 82B 2270 5 40 City Service SE  ENS IB
119 Taikos pr. 84, IIk. 6794 9 114 Bendrija  IP
120 Taikos pr. 84, I korpusas 2120 9 36 City Service SE (1-36) ENS (1-36) IP
121 Taikos pr. 84, III korp. 1286 5 20 City Service SE (57-76) ENS (57-76) IP
122 Taikos pr. 84, IV korp. 2121 9 36 City Service SE  (77-112) ENS (77-112) IP
123 Taikos pr. 84A 2293 5 40 Bendrija  IP
124 Taikos pr. 86, II korp. 1271 5 21 Bendrija  Taikos pr. 86 II korp. ENS IP
125 Taikos pr. 86, III korp. 1271 5 20 Bendrija Taikos pr. 86 III korp. ENS III (B)  IP (III)
126 Taikos pr. 86, IV korp. 2187 9 37 Bendrija  (IV) A  ENS IV (A) IP
127 Taikos pr. 86A 2262 5 41 Bendrija  IP
128 Tunelio g . 45 1212 4 33 UAB Būsto valda  ENS IP
129 Tunelio g. 43 1241 4 32 UAB Būsto valda  IP
130 Vokiečių g. 50 880 2 14 UAB Būsto valda  IP  ENS

Daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas) reikalingas tam, kad atkurti ar pagerinti Jūsų daugiabučio namo technines ir energines normatyvines savybes, siekiant esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymo, šiluminės energijos sąnaudų sumažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, gyventojų išlaidų šildymui sumažinimo ir gyvenimo kokybės pagerinimo.

Programoje gali dalyvauti visi norintys daugiabučiai namai susirinkime ar balsuojant raštu priėmę sprendimą dėl namo atnaujinimo (modernizavimo).

Pagal dabartinę tvarką, LR Aplinkos ministerija skelbia kvietimus savivaldybių administracijoms teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. Savivaldybės vykdo galimų atnaujinti (modernizuoti) namų atranką pagal namų valdytojų savivaldybei pateiktus prašymus:

 1. Daugiabutis namas priima sprendimą (susirinkime ar balsuojant raštu) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo);
 2. Namo valdytojas teikia prašymą dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) savivaldybės administracijai pridėdamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų priimtą sprendimą (balsavimo protokolą);
 3. Savivaldybė registruoja prašymą ir įtraukia į pretendentų sąrašą.
 4. Aplinkos ministerijai paskelbus kvietimą bei atrankos kriterijus, savivaldybės atrenka nustatytą skaičių daugiabučių.
 5. Savivaldybės administracija organizuoja paraiškų VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai pateikimą pagal Aplinkos ministerijos kvietime nustatytą tvarką.

Pirminės sąlygos dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje:

 • Programoje gali dalyvauti tik daugiabučiai namai (daugiabutis namas – tai trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos);
 • Daugiabutis namas turi būti pastatytas pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus.
Savivaldybės atrinktų daugiabučių namų atnaujinti (modernizuoti) sąrašas
Eil. Nr. Namo adresas Namo bendras plotas Aukštų skaičius Energetinio naudingumo sertifikatas  (ENS)
Investicijų planas  (IP)
1  Geležinio Vilko g. 1  3519,72  9  IP
2  R. Kalantos g. 121  1273,95 3  IP
3  R. Kalantos g. 133  309,81 5  IP
4  Kovo 11-osios g. 102 4223,86  5  IP
5  Laimos g. 7  2561,23  5  IP
6  P. Lukšio g. 2  3811,06  12  IP
7  T. Masiulio g. 5  1354,87 3  IP
8  T. Masiulio g. 8  1825,14 3  IP
9  T. Masiulio g. 13  1815,38 3  IP
10  Partizanų g. 86  4222,39 9  IP
11  Partizanų g. 138  4164,03 12  IP
12  Partizanų g. 198  3479,72 12  IP
13  Partizanų g. 200  3445,31 12  IP
14  P. Plechavičiaus g. 5  4063,03 9  IP
15  Pramonės pr. 28 5508,65  5  IP
16  Prancūzų g. 59  3724,44  9  IP
17  Savanorių pr. 268  4282,51  12  IP
18  Šiaurės pr. 29  3747,55  9  IP
19  Taikos pr. 111  4330,52  9  IP

 

 

 

Kaunas pilnas kultūros

frank_kaunas_lt_didesnis Frankofonijos mėnuo

2018-03-02

ikvepimai 23-iasis Tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“

2018-03-15

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba