Bendra informacija

Kauno miesto savivaldybė įgyvendina energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, kurios paskirtis – atkurti ar pagerinti Kauno mieste esančių  daugiabučių namų technines ir energines normatyvines savybes, siekiant esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymo, šiluminės energijos sąnaudų sumažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, gyventojų išlaidų šildymui sumažinimo ir gyvenimo kokybės pagerinimo.

Šiuo metu Kauno mieste:

Suderinta investicijų planų 514
Gyventojai pritarė projektams 433
Atnaujinama daugiabučių namų 159
Užbaigti projektai (2013-2022 m.) 275
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa pradėta dar 2005 metais ir nuo to laiko keletą kartų buvo parengtos įstatymų, reglamentuojančių daugiabučių atnaujinimą, pataisos, peržiūrėtos ir atnaujintos programos taisyklės ir sąlygos taip siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas dalyvauti programoje.
Sąlygos dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje:
 • Programoje gali dalyvauti tik daugiabučiai namai (daugiabutis namas – tai trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos);
 • Daugiabutis namas turi būti pastatytas pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus;
 • Paraiškas galima teikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai paskelbus kvietimą teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus.
Dėl dalyvavimo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje inicijavimo
 • Sprendimą dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje priima tik daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai daugumos balsų sprendimu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka (50+1 balsas).
 • Atnaujinimas daugiabučių namų administratorių ar bendrijų pirmininkų iniciatyva: Pagal šį modelį, daugiabučių namų atnaujinimas įgyvendinamas gyventojų iniciatyva per bendrijos pirmininką, daugiabučio namo administratorių ar daugiabutį administruojančią įmonę. Čia svarbi gyventojų iniciatyva ir sutikimas dalyvauti programoje. Daugiabučio namo butų savininkai programoje gali dalyvauti savo lėšomis arba kreiptis kredito į finansinę instituciją.
 •  Atnaujinimas savivaldybių iniciatyva: Savivaldybės savo iniciatyva atrenka neefektyviausiai energiją vartojančius daugiabučius namus (kai kuriais atvejais gyventojai pasiūlo neefektyviausiai energiją vartojančius namus) ir paskiria Programos administratorius, kurie įgyvendina šių daugiabučių namų atnaujinimą. Šio modelio esmė yra ta, kad būsto savininkams patiems nereikia prisiimti jokių organizacinių ir kreditinių įsipareigojimų bei projekto įgyvendinimo rizikų.
Valstybės teikiama parama

Gyventojams valstybė dengia dalį atnaujinimo (modernizavimo) darbų:

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d.
 • 100 proc. projekto ar jo dalies parengimui, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizę, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą;
 • 100 proc. projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas;
 • 30 procentų investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinio efektyvumo didinimo priemonėms (taikoma projektams atrinktiems pagal LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. D1-803 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti));
 • 10 procentų papildomą valstybės paramą (nuo toliau minimų priemonių įgyvendinimo kainos), kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius (taikoma projektams atrinktiems pagal LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. D1-803 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti));
 • 100 proc. nepasiturintiems gyventojams tenkančias atnaujinimo projekto parengimo, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas;
 • Taip pat suteikiamas lengvatinis kreditas, kurio metinių palūkanų dalis, viršijanti 3 procentus, penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo dienos yra apmokama (taikoma projektams atrinktiems pagal LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. D1-803 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)).
Iki 2017 m. lapkričio 1 d.
 • 100 proc. namo atnaujinimo projekto parengimo išlaidų, tačiau ne daugiau nei 5 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane, kai daugiabučio namo naudingasis plotas didesnis kaip 3 00 m2; 7 proc., kai daugiabučio namo naudingasis plotas nuo 1 000 iki 3 000 m2, 8 proc., kai daugiabučio namo naudingasis plotas neviršija 1 000 m2. Kai pritaikomi tipiniai namo atnaujinimo projektai, kompensacija neturi viršyti 2 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM. Jeigu atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies parengimo (įskaitant atvejus, kai projektavimo darbai perkami kartu su statybos rangos darbais) sutartis sudaryta po 2015 m. spalio 1 d., 50 procentų;
 • 100 proc. statybos techninės priežiūros išlaidų, tačiau ne daugiau nei 2 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM iki 2016 m. gruodžio 31 d. nuo 2017 m. sausio 1 d. 50 proc.;
 • 100 proc. (bet ne daugiau nei 0.1 Eur/m2 be PVM per mėnesį buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto) faktinių projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų iki 2016 m. gruodžio 31 d. nuo 2017 m. sausio 1 d. 50 proc.;
 • Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems nuo 2009 m. rugsėjo 20 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. parengtą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą (išskyrus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus, kurie įgyvendino nuo 2009 m. rugsėjo 20 d. parengtą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir kuriems suteikta papildoma valstybės parama), Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama papildoma valstybės parama – kompensuojama ši investicijų, tenkančių Programos priede nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu įgyvendinus projektą pasiekiama ne mažesnė kaip D pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, dalis:
 • 25 procentai, jeigu statybos rangos darbų pirkimas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai įgyvendinti įvykęs (atrinktas paslaugų teikėjas) iki 2015 m. kovo 31 d. ir šis projektas įgyvendintas iki 2017 m. liepos 1 dienos (25 procentų dydžio papildoma valstybės parama teikiama ir tais atvejais, kai iki 2015 m. kovo 31 d. įvykdžius statybos rangos darbų pirkimą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai įgyvendinti (atrinktas paslaugų teikėjas) dėl nenumatytų aplinkybių rangovas atsisako sudaryti rangos darbų sutartį ar pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą arba sudarius rangos darbų sutartį rangovas bankrutuoja, arba dėl rangovo kaltės sutarties įvykdyti tampa neįmanoma ir rangovas ar atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius organizuoja sutarties nutraukimą ir dėl to po 2015 m. kovo 31 d. įvykdytas naujas statybos rangos darbų (ar jų dalies) pirkimas atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir projektas įgyvendintas iki 2017 m. liepos 1 dienos);
 • 20 procentų, jeigu statybos rangos darbų pirkimas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai įgyvendinti įvykęs (atrinktas paslaugų teikėjas) iki 2015 m. kovo 31 d., tačiau projektas įgyvendintas po 2017 m. liepos 1 d.; statybos rangos darbų pirkimas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti įvykęs (atrinktas paslaugų teikėjas) po 2015 m. kovo 31 d. ir projektas įgyvendintas iki 2017 m. gruodžio 31 dienos.
 • Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, nuo 2015 m. sausio 1 d. parengusiems ir įgyvendinantiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama papildoma valstybės parama – kompensuojama ši investicijų, tenkančių Programos priede nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu įgyvendinus projektą pasiekiama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, dalis:
 • 20 procentų, jeigu daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas įgyvendintas iki 2017 m. gruodžio 31 dienos;
 • 15 procentų, jeigu daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas įgyvendintas po 2017 m. gruodžio 31 d., bet ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.
 • 100 proc. projekto parengimo ir įgyvendinimo išlaidų, statybos techninės priežiūros išlaidų, taip pat kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas nepasiturintiems asmenims;
 • Taip pat suteikiamas lengvatinis kreditas, kuriam taikomos 3 proc. dydžio fiksuotos metinės palūkanos.
Valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS:

1. Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas):

1.1. šilumos punkto ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas, keitimas ar pertvarkymas; arba biokuro katilinių ar katilų šilumos energijai gaminti ir (ar) karštam vandeniui ruošti įrengimas ar keitimas, jeigu daugiabutis namas nepatenka į savivaldybės šilumos ūkio specialiajame plane numatytą centralizuoto šilumos tiekimo teritoriją.

1.2. šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansinių ventilių ant stovų įrengimas, ir (ar) šildymo sistemos balansavimas, ir (ar) šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas.

1.3. karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas.

2. Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas šilumos ir (ar) elektros, ir (ar) vėsumos energijai gaminti, ir (ar) karštam vandeniui ruošti.

3. Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas.

4. Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje.

5. Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą.

6. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą.

7. Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas).

8. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus.

9. Rūsio perdangos šiltinimas.

10. Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant lifto ir priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams.

11. Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas).

KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS:

1. Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas.

2. Konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, stogelių virš įėjimo į pastatą), kurios nesusijusios su energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis, nurodytomis pirmajame šios lentelės skyriuje, keitimas – teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos jų avarinės būklės likvidavimas.

3. Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas ir laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas).

4. Čiurlių ir (ar) kitų paukščių rūšies reikalavimus atitinkančios dirbtinės lizdavietės.

5. Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas daugiabučiam namui priklausančiose automobilių saugyklose.

Savivaldybė savo iniciatyva atrinko neefektyviausiai energiją vartojančius daugiabučius namus ir paskyrė programos administratorius, kurie įgyvendina šių daugiabučių namų atnaujinimą:
Eil. Nr. Namo adresas Namo bendrasis naudingasis plotas, kv. m Aukštų skaičius Butų skaičius Namo valdymo forma Energinio naudingumo sertifikatas  (ENS)
Investicijų planas  (IP)
1 A. ir J. Gravrogkų g. 1 1918 4 48 UAB Būsto valda IP
2 A. ir J. Gravrogkų g. 15 1911 4 43 UAB Būsto valda IP
3 A. ir J. Gravrogkų g. 3 1904 4 48 UAB Būsto valda  IP
4 A. ir J. Gravrogkų g. 5 723 4 17 UAB Būsto valda ENS  IP
5 A. ir J. Gravrogkų g. 7 713 4 16 UAB Būsto valda ENS IP 
6 A. Juozapavičiaus pr. 108 1217 4 32 UAB Būsto valda ENS IP
7 A. Juozapavičiaus pr. 20 1482 4 25 Jungtinės veiklos sutartis  ENS IP
8 A. Juozapavičiaus pr. 97 552 5 60 UAB Būsto valda  ENS IP
9 A. Juozapavičiaus pr. 99 420 4 16 UAB Būsto valda ENS IP
10 A. Smetonos al. 85 510 3 13 UAB Kauno butų ūkis ENS  IP
11 A. Stulginskio g. 60 936 3 18 UAB Kauno butų ūkis ENS  IP
12 A. Stulginskio g. 64 964 3 18 UAB Kauno butų ūkis ENS  IP
13 A.Juozapavičiaus pr. 46 911 3 24 UAB Būsto valda  ENS IP
14 A.Juozapavičiaus pr. 48A 1561 3 25 UAB Būsto valda  IP
15 Bajorų g. 4 1025 3 18 UAB Kauno butų ūkis ENS IP
16 Baltų pr. 139 3893 12 48 Bendrija  ENS IP
17 Baltų pr. 3 5185 9 81 Bendrija ENS  IP
18 Birželio 23-iosios g. 15 2473 5 45 Bendrija  IP 1 IP 2
19 Biržiškų g. 1 2876 5 60 UAB Būsto valda  IP
20 Biržiškų g. 11 2878 5 61 UAB Būsto valda  ENS IP
21 Biržiškų g. 3 2875 5 60 UAB Būsto valda  IP
22 Biržiškų g. 15 2875 5 60 UAB Būsto valda  IP ENS
23 Biržiškų g. 7 2877 5 60 UAB Būsto valda  ENS IP
24 Biržiškų g. 9 2874 5 61 UAB Būsto valda  ENS IP
25 Draugystės g. 3A 2897 12 48 City Service SE  IP
26 Draugystės g. 3C 2913 12 48 City Service SE  IP  ENS
27 Draugystės g. 5D 2311 5 60 City Service SE  ENS  IP
28 Draugystės g. 5E 2332 5 59 Bendrija
29 Draugystės g. 5F 2344 5 62 City Service SE  ENS  IP
30 Draugystės g. 7A 2288 5 40 City Service SE  ENS IP
31 Draugystės g. 7B 1631 5 30 City Service SE  ENS IP
32 Draugystės g. 7C 2335 5 47 City Service SE  ENS IP
33 Draugystės g. 9A 2249 9 38 Bendrija   IP
34 Draugystės g. 9B 1599 5 30 City Service SE  ENS  IP
35 Draugystės g. 9C 1628 5 30 Bendrija  ENS
36 Draugystės g. 9D 2317 5 45 City Service SE  ENS  IP
37 Draugystės g. 9E 3842 5 65 City Service SE  ENS
38 Draugystės g. 9F 1641 5 31 City Service SE  ENS IP
39 J. Basanavičiaus al. 47 2274 5 40 UAB Būsto valda  ENS IP
40 Jėgainės g. 23 640 2 12 UAB Kauno butų ūkis   ENS IP
41 K. Baršausko g. 47 821 3 19 UAB Būsto valda  ENS IP
42 K. Baršausko g. 51 815 3 18 UAB Būsto valda  ENS  IP
43 K. Baršausko g. 53 812 3 18 UAB Būsto valda ENS IP
44 K. Baršausko g. 55 819 3 18 UAB Būsto valda   ENS IP
45 K. Baršausko g. 65 1454 3 38 UAB Būsto valda  ENS IP
46 K. Baršausko g. 67 930 3 24 UAB Būsto valda  ENS IP
47 K. Baršausko g. 68 1432 4 28 UAB Būsto valda   ENS  IP
48 K. Baršausko g. 71 1215 4 32 UAB Būsto valda   IP
49 K. Baršausko g. 73 1905 5 45 Bendrija  ENS  IP
50 K. Baršausko g. 74 1422 4 32 UAB Būsto valda  ENS IP
51 K. Baršausko g. 78 1429 4 32 UAB Būsto valda   IP ENS
52 K. Baršausko g. 79 1333 4 88 UAB Būsto valda  IP
53 K. Baršausko g. 80 1424 4 31 UAB Būsto valda  ENS IP
54 K. Baršausko g. 81 1411 4 32 UAB Būsto valda  ENS IP
55 K. Baršausko g. 82 1432 4 32 UAB Būsto valda  ENS IP
56 K. Baršausko g. 85 1596 5 26 UAB Būsto valda  ENS IP
57 K. Baršausko g. 86 1406 4 32 UAB Būsto valda  ENS IP
58 K. Baršausko g. 87 810 3 20 UAB Būsto valda  IP ENS
59 K. Baršausko g. 88 1422 4 33 UAB Būsto valda  IP
60 K. Baršausko g. 89 820 3 18 UAB Būsto valda  IP ENS
61 K. Baršausko g. 90 1443 4 33 UAB Būsto valda  ENS  IP
62 K. Baršausko g. 92 1433 4 31 UAB Būsto valda  IP
63 K. Škirpos g. 7 2185 5 45 Bendrija  IP ENS
64 K. Škirpos g. 9 2185 5 45 Bendrija  IP ENS
65 Kuršių g. 6 3565 9 54 Bendrija  ENS  IP
66 Lietuvių g. 2 1274 4 24 UAB Būsto valda  ENS  IP
67 M. Riomerio g. 11 1218 4 32 UAB Būsto valda  ENS IP
68 M. Riomerio g. 12 725 4 16 UAB Būsto valda   IP ENS
69 M. Riomerio g. 13 730 4 16 UAB Būsto valda   IP ENS
70 M. Riomerio g. 14 723 4 18 UAB Būsto valda  IP ENS
71 M. Riomerio g. 15 725 4 16 UAB Būsto valda   IP ENS
72 M. Riomerio g. 16 2874 4 60 UAB Būsto valda   IP ENS
73 M. Riomerio g. 19 722 4 16 UAB Būsto valda   IP ENS
74 M. Riomerio g. 21 719 4 16 UAB Būsto valda  IP ENS
75 M. Riomerio g. 23 724 4 16 UAB Būsto valda  IP ENS
76 M. Riomerio g. 27 725 4 16 UAB Būsto valda  ENS IP
77 M. Riomerio g. 3 1450 4 33 UAB Būsto valda  IP
78 M. Riomerio g. 33 2641 9 108 UAB Būsto valda  ENS IP
79 M. Riomerio g. 4 1960 4 48 UAB Būsto valda   ENS  IP
80 M. Riomerio g. 5 1423 4 32 UAB Būsto valda   ENS  IP
81 M. Riomerio g. 7 1220 4 33 UAB Būsto valda IP ENS
82 M. Riomerio g. 8 731 4 16 UAB Būsto valda  IP ENS
83 Mažoji g. 5 1203 5 32 UAB Kauno butų ūkis  ENS  IP
84 P. Plechavičiaus g. 2 5174 16 93 Bendrija  ENS
85 Pagėgių g. 26 1246 5 21 UAB Kauno butų ūkis  ENS  IP
86 Pramonės pr. 95 3785 9 72 City Service SE  IP
87 Miško g. 30  2383  4  53 UAB Nemuno būstas  ENS IP
88 R. Kalantos g. 127 1316 3 18 UAB Kauno butų ūkis   ENS IP
89 R. Kalantos g. 131 1423 3 34 UAB Kauno butų ūkis  ENS  IP
90 R. Kalantos g. 23 1461 3 28 UAB Kauno butų ūkis  IP
91 R. Kalantos g. 40 1248 3 23 UAB Kauno butų ūkis  IP
92 R. Kalantos g. 63 859 2 15 UAB Kauno butų ūkis   ENS  IP
93 R. Kalantos g. 65 642 2 12 UAB Kauno butų ūkis  ENS  IP
94 R.Kalantos g. 173 2043 5 35 Bendrija   ENS  IP
95 Raudondvario pl. 182 1216 4 32 UAB Kauno butų ūkis   ENS  IP
96 M. Riomerio g. 35 2636 9 107 UAB Būsto valda  ENS IP
97 Saulės g. 8 4818 9 52 Bendrija  IP ENS
98 Savanorių pr. 196 3032 5 68 UAB Būsto valda    ENS  IP
99

Savanorių pr. 204 /

Taikos pr. 2

4358 4/5 92

UAB Būsto valda

 

Bendrija

 Taikos pr 2 ENS Taikos pr 2  IP

Savanorių pr. 204A ENS Savanorių pr. 204A IP

100 Sąjungos a. 10 924 3 71 UAB Kauno butų ūkis  IP
101 Sąjungos a. 11 1516 3 30 UAB Kauno butų ūkis   ENS IP
102 Sąjungos a. 15 895 3 25 UAB Kauno butų ūkis  IP
103 Sąjungos a. 7 1420 4 32 UAB Kauno butų ūkis  ENS IP
104 Sąjungos a. 8 994 3 21 UAB Kauno butų ūkis  ENS  IP
105 T. Masiulio g. 1 968 3 19 UAB Kauno butų ūkis  ENS  IP
106 T. Masiulio g. 11 1477 3 27 UAB Kauno butų ūkis  IP
107 T. Masiulio g. 12 1470 3 29 UAB Kauno butų ūkis   ENS  IP
108 T. Masiulio g. 14 1325 3 27 UAB Kauno butų ūkis  IP
109 T. Masiulio g. 4 1002 3 18 UAB Kauno butų ūkis  ENS  IP
110 T. Masiulio g. 6 1006 3 19 UAB Kauno butų ūkis  ENS  IP
111 T. Masiulio g. 7 1478 3 30 UAB Kauno butų ūkis  IP
112 Taikos pr. 82, II korp. 1263 5 20 City Service SE
113 Taikos pr. 76 2711 5 60 Bendrija  ENS IP
114 Taikos pr. 82, I korpusas 4136 5 70 Bendrija  IP
115 Taikos pr. 82A, II korp. 1250 5 20 Bendrija  82A B ENS 82A B IP
116 Taikos pr. 82A, III korp 1035 5 17 Bendrija  .82A C ENS .82A C IP
117 Taikos pr. 82A, IV korp. 2104 9 36 Bendrija
118 Taikos pr. 82B 2270 5 40 City Service SE  ENS IB
119 Taikos pr. 84, IIk. 6794 9 114 Bendrija  IP
120 Taikos pr. 84, I korpusas 2120 9 36 City Service SE (1-36) ENS (1-36) IP
121 Taikos pr. 84, III korp. 1286 5 20 City Service SE (57-76) ENS (57-76) IP
122 Taikos pr. 84, IV korp. 2121 9 36 City Service SE  (77-112) ENS (77-112) IP
123 Taikos pr. 84A 2293 5 40 Bendrija  IP
124 Taikos pr. 86, II korp. 1271 5 21 Bendrija  Taikos pr. 86 II korp. ENS IP
125 Taikos pr. 86, III korp. 1271 5 20 Bendrija Taikos pr. 86 III korp. ENS III (B)  IP (III)
126 Taikos pr. 86, IV korp. 2187 9 37 Bendrija  (IV) A  ENS IV (A) IP
127 Taikos pr. 86A 2262 5 41 Bendrija  IP
128 Tunelio g . 45 1212 4 33 UAB Būsto valda  ENS IP
129 Tunelio g. 43 1241 4 32 UAB Būsto valda  IP
130 Vokiečių g. 50 880 2 14 UAB Būsto valda  IP  ENS

Daugiabučio namo atnaujinimas (modernizavimas) reikalingas tam, kad atkurti ar pagerinti Jūsų daugiabučio namo technines ir energines normatyvines savybes, siekiant esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymo, šiluminės energijos sąnaudų sumažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, gyventojų išlaidų šildymui sumažinimo ir gyvenimo kokybės pagerinimo.

Programoje gali dalyvauti visi norintys daugiabučiai namai susirinkime ar balsuojant raštu priėmę sprendimą dėl namo atnaujinimo (modernizavimo).

Pagal dabartinę tvarką, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija skelbia kvietimus savivaldybėms teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. Savivaldybės vykdo galimų atnaujinti (modernizuoti) namų atranką pagal namų valdytojų savivaldybei pateiktus prašymus:

 • Daugiabutis namas priima sprendimą (susirinkime ar balsuojant raštu) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo);
 • Namo valdytojas teikia prašymą dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) savivaldybės administracijai pridėdamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų priimtą sprendimą (balsavimo protokolą);
 • Savivaldybės administracija registruoja prašymą ir įtraukia į pretendentų sąrašą;
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai paskelbus kvietimą bei atrankos kriterijus, savivaldybės atrenka nustatytą skaičių daugiabučių namų;
 • Savivaldybės administracija organizuoja paraiškų VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai pateikimą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kvietime nustatytą tvarką.

Pirminės sąlygos dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje:

 • Programoje gali dalyvauti tik daugiabučiai namai (daugiabutis namas – tai trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos);
 • Daugiabutis namas turi būti pastatytas pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus.
Savivaldybės atrinktų daugiabučių namų atnaujinti (modernizuoti) sąrašas
Eil. Nr. Namo adresas Namo naudingas plotas Aukštų skaičius Energetinio naudingumo sertifikatas  (ENS)
Investicijų planas  (IP)
1  Geležinio Vilko g. 1  3519,72  9  IP
2  R. Kalantos g. 121  1273,95 3  IP
3  R. Kalantos g. 133  309,81 5  IP
4  Kovo 11-osios g. 102 4223,86  5  IP
5  Laimos g. 7  2561,23  5  IP
6  P. Lukšio g. 2  3811,06  12  IP
7  T. Masiulio g. 5  1354,87 3  IP
8  T. Masiulio g. 8  1825,14 3  IP
9  T. Masiulio g. 13  1815,38 3  IP
10  Partizanų g. 86  4222,39 9  IP
11  Partizanų g. 138  4164,03 12  IP
12  Partizanų g. 198  3479,72 12  IP
13  Partizanų g. 200  3445,31 12  IP
14  P. Plechavičiaus g. 5  4063,03 9  IP
15  Pramonės pr. 28 5508,65  5  IP
16  Prancūzų g. 59  3724,44  9  IP
17  Savanorių pr. 268  4282,51  12  IP
18  Šiaurės pr. 29  3747,55  9  IP
19  Taikos pr. 111  4330,52  9  IP
20 Baltijos g. 36 5281,84  9  IP
21 Birželio 23-osios g. 9  2253,65  5  IP
22 Šv. Gertrūdos g. 8 1332,90  3  IP
23 Lentvario g. 5 2264,46 10  IP
24 A. Mickevičiaus g. 17  973,34  3  IP
25 Nemuno g. 18  631,65  3  IP
26 Trakų g. 31  2898,92  3  IP

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra baigė vertinti pagal paskutinį aplinkos ministro kvietimą daugiabučiams atnaujinti (modernizuoti) (2017 m. spalio mėn.) pateiktas 577 paraiškas iš 50 šalies savivaldybių.

Detalesnę informaciją apie kvietimą rasite čia: https://www.kaunas.lt/renovacijos/paskelbtas-naujas-kvietimas-daugiabuciams-namams-atnaujinti-modernizuoti/ 

Tolimesnės atrankos metu nustačius, jog 527 tinkamai įvertintų paraiškų poreikis investicijoms viršija maksimalią kvietime numatytą sumą, buvo taikomas konkursinis paraiškų atrankos būdas pagal iš anksto numatytus kriterijus. Prioritetinis atrankos kriterijus – teikiamos paraiškos yra įtrauktos į savivaldybės parengtą Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programą. Papildomi kriterijai – aukštesnė energinio naudingumo klasė, efektyvumas, namo dydis, gyventojų aktyvumas pritariant investicijų planui.

Sureitingavus paraiškas, buvo sudarytas pirmiausia finansuojamų projektų sąrašas, į kurį pateko 313 planuojamų atnaujinti daugiabučių ir rezervinis sąrašas, kuriame liko 212 daugiabučių namų.

Atrinktų daugiabučių namų atnaujinti (modernizuoti) Kauno mieste sąrašas:

1. Sukilėlių pr. 88
2. Taikos pr. 117B
3. Rasytės g. 40
4. Rasytės g. 26
5. Pramonės pr. 91
6. Partizanų g. 214
7. Totorių g. 18
8. Kovo 11-osios g. 3
9. S. Dariaus ir S. Girėno g. 22
10. Antanavos g. 1
11. M. K. Čiurlionio g. 8
12. Sukilėlių pr. 89
13. V. Čepinskio g. 2
14. Seinų g. 20
15. Savanorių pr. 237
16. R. Kalantos g. 21
17. Vilkų g. 10
18. Kovo 11-osios g. 25
19. Raudondvario pl. 186
20. K. Baršausko g. 78
21. Ekskavatorininkų g. 5A
22. A. ir J. Gravrogkų g. 7
23. Šiaurės pr. 14
24. Šiaurės pr. 6

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra, įvertinusi pagal pastarąjį Aplinkos ministerijos kvietimą (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. D1-7240) daugiabučiams atnaujinti (modernizuoti), pateiktas 719 paraiškų iš 56 savivaldybių, tinkamomis įgyvendinti pripažino – 707.

Detalesnę informaciją apie kvietimą rasite čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/252646e3918a11e8aa33fe8f0fea665f/asr

Atrinktų daugiabučių namų atnaujinti (modernizuoti) Kauno mieste sąrašas (pridedamas):

 1. A. Juozapavičaus pr. 48B
 2. A. Smetonos al. 65
 3. Guobų g. 42A
 4. K. Griniaus g. 13
 5. Kęstučio g. 51
 6. Laisvės al. 102A
 7. Muravos g. 11
 8. Nemuno krantinė 30
 9. P. Plechavičiaus g. 17
 10. Pienių g. 8
 11. R. Kalantos g. 46
 12. Sąjungos a. 4
 13. Sąjungos a. 5
 14. Savanorių pr. 278
 15. Savanorių pr. 399
 16. Šiaurės pr. 5
 17. Tvirtovės al. 2
 18. Vinčų g. 2
 19. Vytauto pr. 60
 20. Vytenio g. 20
 21. Radvilėnų pl. 3
 22. Radvilėnų pl. 3A
 23. M. Daukšos g. 16
 24. A. Juozapavičiaus pr. 42
 25. A. Smetonos al. 53
 26. Betonuotojų g. 5
 27. Č. Sasnausko g. 38
 28. D. Poškos g. 17
 29. Geležinio Vilko g. 19
 30. J. Jablonskio g. 19
 31. K. Būgos g. 45
 32. K. Būgos g. 64
 33. Kęstučio g. 79
 34. Neries krantinė 32
 35. Pažangos g. 3
 36. Šiaurės pr. 19

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra, įvertinusi pagal pastarąjį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kvietimą (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. D1-487) daugiabučiams atnaujinti (modernizuoti), pateiktas 480 paraiškų, tinkamomis įgyvendinti pripažino – 457.

Detalesnę informaciją apie kvietimą rasite čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4410b660be5e11e993cff47c25bfa28c/asr

Atrinktų daugiabučių namų atnaujinti (modernizuoti) Kauno mieste sąrašas:

1. A. Smetonos al. 45
2. Partizanų g. 18
3. Romainių g. 106
4. Ukmergės g. 32
5. Ukmergės g. 30
6. Kalniečių g. 253
7. A. Ramanausko-Vanago g. 4
8. A. Ramanausko-Vanago g. 2
9. A. Juozapavičiaus pr. 38
10. Ekskavatorininkų g. 9
11. Pramonės pr. 41
12. Pramonės pr. 45
13. Šiaurės pr. 93
14. M. Daukšos g. 50
15. Minties Rato g. 13
16. Biržiškų g. 9
17. K. Baršausko g. 68
18. Lietuvių g. 18
19. Prancūzų g. 88
20. Antanavos g. 1
21. V. Landsbergio-Žemkalnio g. 2
22. K. Baršausko g. 74
23. Chemijos g. 3
24. R. Kalantos g. 69
25. Guobų g. 42A
26. M. Daukšos g. 53
27. A. Strazdo g. 75
28. A. Strazdo g. 77
29. R. Kalantos g. 139
30. M. Riomerio g. 33
31. A. Smetonos al. 63
32. Griunvaldo g. 8

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) baigė vertinti paskutinio Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kvietimą (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 1 d. Nr. D1-405) daugiabučiams atnaujinti (modernizuoti). Iš viso buvo sulaukta itin didelio kiekio paraiškų – 785 (788 daugiabučiams atnaujinti), iš kurių, po APVA vertinimo, tinkamomis įgyventi buvo pripažintos 781 (784 daugiabučiams atnaujinti). Bendra šių paraiškų investicijų suma siekia daugiau nei 435 mln. eurų.

Detalesnę informaciją apie kvietimą rasite čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/833536e0bb9711eab9d9cd0c85e0b745

Atrinktų daugiabučių namų atnaujinti (modernizuoti) Kauno mieste sąrašas:

 1. A. Mickevičiaus g. 17, Kaunas
 2. A. Ramanausko-Vanago g. 1, Kaunas
 3. A. Juozapavičiaus pr. 44A, Kaunas
 4. A. Juozapavičiaus pr. 48, Kaunas
 5. A. Mackevičiaus g. 51, Kaunas
 6. Bajorų g. 3, Kaunas
 7. Bajorų g. 6, Kaunas
 8. Č. Sasnausko g. 7, Kaunas
 9. Dainavos g. 6, Kaunas
 10. Draugystės g. 5F, Kaunas
 11. Basanavičiaus al. 20, Kaunas
 12. Žemgulio g. 11, Kaunas
 13. Griniaus g. 1, Kaunas
 14. Griniaus g. 11, Kaunas
 15. Griniaus g. 5, Kaunas
 16. Petrausko g. 19, Kaunas
 17. Karaliaus Mindaugo pr. 31, Kaunas
 18. Karaliaus Mindaugo pr. 31/Maironio g. 1, Kaunas
 19. Kęstučio g. 51, Kaunas
 20. Kęstučio g. 79, Kaunas
 21. Kęstučio g. 80, Kaunas
 22. Kovo 11-osios g. 41, Kaunas
 23. Kumelių g. 8, Kaunas
 24. Laisvės al. 92A, Kaunas
 25. Daukšos g. 29, Kaunas
 26. Mažoji g. 1, Kaunas
 27. Miško g. 28A, Kaunas
 28. Orijos g. 6, Kaunas
 29. Lukšio g. 27, Kaunas
 30. Partizanų g. 198, Kaunas
 31. Pramonės pr. 32, Kaunas
 32. Kalantos g. 10, Kaunas
 33. Kalantos g. 23, Kaunas
 34. Kalantos g. 84, Kaunas
 35. Kalantos g. 86, Kaunas
 36. Radvilėnų pl. 80, Kaunas
 37. Radvilėnų pl. 82, Kaunas
 38. Raudondvario pl. 184, Kaunas
 39. Raudondvario pl. 204, Kaunas
 40. Ringuvos g. 68, Kaunas
 41. Ryšių g. 21, Kaunas
 42. Sąjungos a. 6, Kaunas
 43. Savanorių pr. 104, Kaunas
 44. Savanorių pr. 243, Kaunas
 45. Savanorių pr. 281, Kaunas
 46. Savanorių pr. 401, Kaunas
 47. Šiaurės pr. 95, Kaunas
 48. Sodų g. 26, Kaunas
 49. Stoties g. 20, Kaunas
 50. Šv. Gertrūdos g. 3, Kaunas
 51. Šv. Gertrūdos g. 64, Kaunas
 52. Taikos pr. 56, Kaunas
 53. Trakų g. 31, Kaunas
 54. Putvinskio g. 7B, Kaunas
 55. Vaižganto g. 11B, Kaunas
 56. Vokiečių g. 127, Kaunas
 57. Zanavykų g. 9, Kaunas
 58. Žemaičių g. 17, Kaunas

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) baigė vertinti paraiškas pagal paskutinį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos  9 kvietimą 2022 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-375 daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti). Patvirtinta viso 477 paraiškos. Bendra šių paraiškų investicijų suma siekia daugiau nei 445 mln. eurų.

Detalesnę informaciją apie kvietimą rasite čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e5dd00f0717211edbc04912defe897d1

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. T1-268 finansuojamų Kauno mieste daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašas:

 1. A. Juozapavičiaus pr. 108
 2. A. Smetonos al. 67
 3. A. Smetonos al. 69
 4. Antakalnio g. 36
 5. Aušros g. 7
 6. Darbininkų g. 15
 7. Draugystės g. 3A
 8. Draugystės g. 3C
 9. Gedimino g. 17
 10. J. Basanavičiaus al. 53
 11. Jonavos g. 10
 12. K. Baršausko g. 80
 13. Kalniečių g. 196
 14. Karaliaus Mindaugo pr. 25
 15. Kranto al. 48
 16. M. K. Čiurlionio g. 6
 17. Medvėgalio g. 9
 18. Minties Rato g. 27A
 19. Naglio g. 7
 20. Nemuno krant. 26
 21. P. Lukšio g. 8
 22. Partizanų g. 42A
 23. Partizanų g. 94
 24. Pašilės g. 48
 25. Pramonės pr. 42
 26. R. Kalantos g. 61
 27. R. Kalantos g. 67
 28. Romainių g. 4
 29. Sąjungos a. 11
 30. Sąjungos a. 12
 31. Sąjungos a. 14
 32. Savanorių pr. 196
 33. Savanorių pr. 213
 34. Savanorių pr. 394
 35. Šv. Gertrūdos g. 29
 36. Šv. Gertrūdos g. 5
 37. Taikos pr. 109
 38. Utenos g. 30
 39. V. Krėvės pr. 98B
 40. V. Kudirkos g. 34
 41. V. Landsbergio-Žemkalnio g. 36
 42. Vaižganto g. 11A
 43. Vandžiogalos pl. 10
 44. Vandžiogalos pl. 12
 45. Varnių g. 37
 46. Zanavykų g. 16

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. T1-269 finansuojamų Kauno mieste daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašas:

 1. Naručio g. 44
 2. Ramanausko-Vanago g. 8
 3. Taikos pr. 117

 

 

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content