Vaikų stovyklų, organizuojamų mokinių atostogų metu, finansavimas

2021 m. startuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos patvirtinta projektų finansavimo programa, skirta vaikų  stovykloms, organizuojamoms mokinių atostogų metu finansuoti. Stovyklos finansuojamos iš mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) (toliau – NVŠ) programoms skirtų ir nepanaudotų Europos Sąjungos struktūrinių fondų arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – NVŠ lėšos). Projektų finansavimo tikslas – finansuoti vaikų  stovyklas, prisidedančias prie socialinių emocinių kompetencijų ugdymo, organizuojamas mokinių atostogų metu, vykdomas kartu su maitinimo ir (arba) apgyvendinimo paslaugomis.

Pirmumas teikiamas stovykloms, integruojančioms mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, taip pat mokinius, gaunančius socialinę paramą arba turinčius teisę į socialinę paramą ar turinčius negalią. Taip pat pirmumas teikiamas mokinių socialinių-emocinių kompetencijų, sumenkusių dėl nuotolinio mokymosi, ugdymui.

FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

  1. KVIETIMAS. Savivaldybės administracija parengia  kvietimą teikti paraiškas. Kvietime nurodomos NVŠ lėšomis finansuojamos veiklos, reikalavimai išlaidoms ir projektų kokybei, reikalavimai pareiškėjams, projektų vykdytojų kompetencijai ir (ar) kvalifikacijai, projektų vertinimo kriterijai, paraiškų teikimo tvarka ir terminai, kiti reikiami duomenys.
  2. VERTINIMAS. Paraiškų administracinės atitikties ir naudingumo vertinimo metu tikrinama, ar paraiška atitinka Savivaldybės apraše ir Kvietime nustatytus reikalavimus, ar pateikta visa reikiama informacija ir prašomi dokumentai, ar projekto turinys yra originalus ir naudingas paslaugų gavėjams.
  3. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ STOVYKLŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO DARBO GRUPĖ vadovaudamasi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Darbo grupės reglamentu ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui rekomendacijas dėl projektų atrankos ir finansavimo skyrimo.
  4. SPRENDIMAS FINANSUOTI. Direktoriaus įsakymu tvirtinamas finansuojamų projektų sąrašas pagal Darbo grupės rekomendacijas finansuoti projektus.
  5. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS. Su pareiškėju Savivaldybės administracija sudaro NVŠ lėšų naudojimo projektui įgyvendinti sutartį.
  6. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projekte numatytų tikslų bei rezultatų.
  7. KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA. Viso proceso metu pareiškėjams konsultacijas ir metodinę pagalbą žodžiu, elektroninėmis priemonėmis teikia Savivaldybės specialistai.

 

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Paraiškos forma (atsisiųsti).

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

SVARBU! Dėl pasibaigusio NVŠ lėšų likučio Kauno miesto savivaldybės vaikų stovykloms organizuojamoms mokinių atostogų metu finansuoti, paraiškų priėmimas yra sustabdytas.

NVŠ lėšų likutis Kauno miesto savivaldybės vaikų stovykloms organizuojamoms mokinių atostogų metu finansuoti – 0 Eur.

KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGOS TERMINAS
atsisiųsti Paraiškos priimamos nuolat iki tol, kol paskirstomos visos nepanaudotos NVŠ lėšos
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo
peržiūrėti
Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758) atsisiųsti
Kauno miesto savivaldybės vaikų stovyklų organizuojamų mokinių atostogų metu, finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašas (patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-182) atsisiųsti
Paraiškos forma atsisiųsti

Konfidencialumo pasižadėjimo forma (administracinės atitikties ir naudingumo vertintojams)

Nešališkumo deklaracijos forma (administracinės atitikties ir naudingumo vertintojams)

Projektų paraiškų administracinės atitikties ir naudingumo vertinimo lapo forma (administracinės atitikties ir naudingumo vertintojams)

atsisiųsti


atsisiųsti

 

atsisiųsti

Kauno miesto savivaldybės vaikų stovyklų paraiškų vertinimo darbo grupės darbo reglamentas (patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A-1969)

 

atsisiųsti

Dokumentai pelno nesiekiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims vykdantiems projekto veiklas
NVŠ lėšų naudojimo Kauno miesto savivaldybės vaikų stovyklų, organizuojamų mokinių atostogų metu, finansavimo ir organizavimo projektui įgyvendinti sutarties ir išlaidų sąmatos formos atsisiųsti
Dokumentų, patvirtinančių faktines išlaidas suvestinės forma atsisiųsti
NVŠ lėšų sąmatos vykdymo ataskaitos forma atsisiųsti
Projekto įgyvendinimo ataskaitos forma atsisiųsti
Dokumentai Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms vykdančioms projekto veiklas
Kauno miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms skirtų lėšų vaikų stovyklų, organizuojamų mokinių atostogų metu, finansavimo ir organizavimo projektams įgyvendinti naudojimo ir atsiskaitymo už projektų įgyvendinimą, pasiektus rezultatus ir skirtas lėšas tvarkos aprašas atsisiųsti 
Projekto įgyvendinimo ataskaitos forma atsisiųsti 
NVŠ lėšų sąmatos vykdymo ataskaitos forma atsisiųsti 
Dokumentų, patvirtinančių faktines išlaidas suvestinės forma atsisiųsti 

 

Gautų ir užregistruotų paraiškų sąrašas atsisiųsti
Atmestų po administracinės atitikties ir naudingumo vertinimo paraiškų sąrašas atsisiųsti
Finansuotų projektų sąrašas atsisiųsti
Nefinansuotų projektų sąrašas atsisiųsti

 

PASIRAŠYKITE SUTARTĮ

Su projektų vykdytojais NVŠ lėšų naudojimo sutartis projektui įgyvendinti (toliau – Projekto įgyvendinimo sutartis) pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo.

Sutarties ir išlaidų sąmatos formos (atsisiųsti)

Tuo atveju, jei projekto vykdytojas – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, lėšos projektui įgyvendinti pervedamos Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka pagal asignavimų valdytojo arba jo įgalioto asmens patvirtintą sąmatą.

ĮGYVENDINKITE PROJEKTĄ

Svarbiausi žingsniai – tinkamai įgyvendinti  suplanuotas veiklas ir už jas atsiskaityti.
Projekto įgyvendinimo eigoje, Jums reikės pateikti:

1. Projekto įgyvendinimo ataskaitos forma (atsisiųsti) (atsisiųsti Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms)

2. NVŠ lėšų sąmatos vykdymo ataskaitos forma (atsisiųsti) (atsisiųsti Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms)

3. Dokumentų, patvirtinančių faktines išlaidas suvestinės forma (atsisiųsti) (atsisiųsti Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms)

SVARBU: 

Pareiškėjas, gavęs iš Savivaldybės administracijos informaciją apie skirtą finansavimą projektui įgyvendinti, ir įvertinęs, kad skirto finansavimo nepakanka, gali atsisakyti skirto finansavimo ir apie tai per 10 darbo dienų turi raštu informuoti Švietimo skyrių. Gautą informaciją apie finansavimo atsisakymą Švietimo skyrius per 5 darbo dienas perduoda Darbo grupei, kuri, neskelbiant papildomo Kvietimo, turi teisę rekomenduoti Savivaldybės administracijos direktoriui atsisakytas lėšas paskirti įgyvendinti tiems projektams, kuriems skirstant lėšas buvo neskirtas finansavimas ar skirtas sumažintas finansavimas. Skiriant atsisakytas lėšas vadovaujamasi Savivaldybės aprašo III skyriaus nuostatomis.

Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatoma pareiškėjo atsakomybė, atsiskaitymo už projekto įgyvendinimą tvarka, nepanaudotų ir (ar) netinkamai panaudotų lėšų grąžinimo tvarka ir terminai. Tuo atveju, jei finansavimas buvo skirtas Savivaldybės biudžetinei įstaigai, ji už projekto įgyvendinimą ir gautų lėšų panaudojimą atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

DUOMENŲ APSAUGA: 

Nuo 2018 m. gegužės 25 dienos įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679. Vadovaujantis BDAR reglamento 6 str. 1 dalies d punktu ir Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu projektų vykdytojai turi užtikrinti projekto dalyvių asmens duomenų apsaugą.

Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo su kuriuo susipažįsta besiregistruojantys vaikų stovyklų ir kitų NVŠ veiklų dalyviai tinklalapyje vaikai.kaunas.lt/ (atsisiųsti)

Rekomendacinio pobūdžio sutikimo forma projektų vykdytojams dėl vaizdo duomenų viešinimo kurią pasirašo dalyvis arba vaiko-dalyvio atstovas (jeigu dalyvis-vaikas iki 16) (atsisiųsti)

Konsultacijas teikia:

SKYRIUS KONTAKTINIS ASMUO TELEFONO NR.
EL. PAŠTAS
Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius Skaidrė Kareniauskaitė (8 37) 42 30 88 [email protected]
Švietimo skyrius Jurgita Česnulevičienė (8 37) 34 59 40 [email protected]

Vykusios programos

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content