Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimas 2020 metais

2020 m. startuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtinta projektų finansavimo programa skirta vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo švietimo veiklų projektams finansuoti. Projektų finansavimo tikslas – finansuoti vaikų vasaros stovyklas, kuriose vaikų vasaros atostogų metu organizuojama neformaliojo vaikų švietimo veikla, vykdoma kartu su maitinimo ir (arba) apgyvendinimo paslaugomis, taip pat kitas neformaliojo vaikų švietimo veiklas (neformaliojo vaikų švietimo projektus, edukacines veiklas ir kitus ugdomojo pobūdžio renginius).

Prioritetas teikiamas vasaros stovykloms, integruojančioms mokinius, turinčius didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius dėl negalios, vaikus, turinčius negalią, vaikus, gaunančius socialinę paramą, taip pat švietimo teikėjams, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ne savivaldybė ar valstybė.

FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

  1. KVIETIMAS. Savivaldybės administracija parengia  kvietimą teikti paraiškas. Kvietime nurodomos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos veiklos, reikalavimai išlaidoms ir projektų kokybei, reikalavimai pareiškėjams, projektų vykdytojų kompetencijai ir (ar) kvalifikacijai, projektų vertinimo kriterijai, paraiškų teikimo tvarka ir terminai, kiti reikiami duomenys.
  2. VERTINIMAS. Paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo metu tikrinama, ar paraiška atitinka Ministerijos apraše, Savivaldybės apraše ir Kvietime nustatytus reikalavimus, ar pateikta visa reikiama informacija ir prašomi dokumentai.
  3. VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ ORGANIZAVIMO PROJEKTŲ VERTINIMO GRUPĖ vertinimus atlieka vadovaudamasi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Darbo grupės reglamentu
  4. SPRENDIMAS FINANSUOTI. Direktoriaus įsakymu tvirtinamas finansuojamų projektų sąrašas pagal Darbo grupės rekomendacijas finansuoti projektus.
  5. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS. Su pareiškėju Savivaldybės administracija sudaro lėšų naudojimo projektui įgyvendinti sutartį.
  6. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projekte numatytų tikslų bei rezultatų.
  7. KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA. Viso proceso metu pareiškėjams konsultacijas ir metodinę pagalbą žodžiu, elektroninėmis priemonėmis teikia Savivaldybės specialistai.

DĖMESIO!!!

Dėl aštrėjančios epidemiologinės situacijos, neformalusis vaikų švietimas turi būti organizuojamas nuotoliniu būdu, o jeigu neįmanoma vykdyti veiklų šiuo būdu, ugdymo procesas, stovyklos ir kitos neformaliojo švietimo veiklos turi būti stabdomos arba vykdomos kitomis dienomis.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Paraiškos forma (atsisiųsti) + sąmatos forma, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti) + detali kiekvienos dienos programa, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti)

NEGALIOJANTIS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGOS TERMINAS
atsisiųsti 2020 m. gruodžio 10 d.

NEGALIOJANTIS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

 KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGOS TERMINAS
atsisiųsti 2020 m. rugpjūčio 24 d. 17 val.

NEGALIOJANTIS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

 KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGOS TERMINAS
atsisiųsti 2020 m. liepos 8 d. 17 val.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų peržiūrėti
Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašas (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-823) atsisiųsti
Lėšų vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti 2020 metais paskirstymas pagal savivaldybes atsisiųsti
Kauno miesto savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašas (patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-270) atsisiųsti
Paraiškos forma atsisiųsti
Paraiškos sąmatos forma atsisiųsti
Kauno miesto savivaldybės NVŠ veiklų organizavimo detali kiekvienos dienos programa atsisiųsti

Konfidencialumo pasižadėjimo forma (administracinės atitikties ir tinkamumo vertintojams)

Nešališkumo deklaracijos forma (administracinės atitikties ir tinkamumo vertintojams)

Projektų paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo lapo forma (administracinės atitikties ir tinkamumo vertintojams)

atsisiųsti


atsisiųsti

 

atsisiųsti

Kauno miesto savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų organizavimo projektų vertinimo darbo grupės darbo reglamentas (patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A-2400)

Kauno miesto savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų organizavimo projektų naudingumo vertinimo lapo forma (darbo grupei)

atsisiųsti

atsisiųsti
Dokumentai pelno nesiekiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims vykdantiems projekto veiklas
Valstybės biudžeto lėšų naudojimo Kauno miesto savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų organizavimo projektui įgyvendinti sutarties ir išlaidų sąmatos formos atsisiųsti
Dokumentų, patvirtinančių faktines išlaidas suvestinės forma atsisiųsti
Valstybės biudžeto lėšų sąmatos vykdymo ataskaitos forma atsisiųsti
Projekto įgyvendinimo ataskaitos forma atsisiųsti
Dokumentai Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms vykdančioms projekto veiklas
Kauno miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms skirtų lėšų vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektams įgyvendinti naudojimo ir atsiskaitymo už projektų įgyvendinimą, pasiektus rezultatus ir skirtas lėšas tvarkos aprašas atsisiųsti 
Projekto įgyvendinimo ataskaitos forma atsisiųsti 
Valstybės biudžeto lėšų sąmatos vykdymo ataskaitos forma atsisiųsti 
Dokumentų, patvirtinančių faktines išlaidas suvestinės forma atsisiųsti 

PIRMAS KVIETIMAS

Gautų ir užregistruotų paraiškų sąrašas atsisiųsti
Atmestų po administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo paraiškų sąrašas atsisiųsti
Finansuotų projektų sąrašas atsisiųsti
Nefinansuotų projektų sąrašas atsisiųsti

PAPILDOMAS KVIETIMAS RUDENS STOVYKLOMS IR KITOMS NVŠ VEIKLOMS

Gautų ir užregistruotų paraiškų sąrašas atsisiųsti
Atmestų po administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo paraiškų sąrašas atsisiųsti
Finansuotų projektų sąrašas atsisiųsti
Nefinansuotų projektų sąrašas atsisiųsti

PAPILDOMAS KVIETIMAS NVŠ VEIKLOMS

Gautų ir užregistruotų paraiškų sąrašas atsisiųsti
Atmestų po administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo paraiškų sąrašas atsisiųsti
Finansuotų projektų sąrašas atsisiųsti
Nefinansuotų projektų sąrašas atsisiųsti

PAPILDOMAS KVIETIMAS NVŠ VEIKLOMS (PAPILDOMAI GAUTOS PARAIŠKOS)

Gautų ir užregistruotų paraiškų sąrašas atsisiųsti
Atmestų po administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo paraiškų sąrašas atsisiųsti
Finansuotų projektų sąrašas atsisiųsti
Nefinansuotų projektų sąrašas atsisiųsti

DĖMESIO!!!

Lietovos Respublikos sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas pasirašė sprendimą dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų.

PASIRAŠYKITE SUTARTĮ

Su projektų vykdytojais valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis projektui įgyvendinti (toliau – Projekto įgyvendinimo sutartis) pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo.

Sutarties ir išlaidų sąmatos formos (atsisiųsti)

Tuo atveju, jei projekto vykdytojas – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, lėšos projektui įgyvendinti pervedamos Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka pagal asignavimų valdytojo arba jo įgalioto asmens patvirtintą sąmatą.

ĮGYVENDINKITE PROJEKTĄ

Svarbiausi žingsniai – tinkamai įgyvendinti  suplanuotas veiklas ir už jas atsiskaityti.
Projekto įgyvendinimo eigoje, Jums reikės pateikti:

1. Projekto įgyvendinimo ataskaitos forma (atsisiųsti) (atsisiųsti Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms)

2. Valstybės biudžeto lėšų sąmatos vykdymo ataskaitos forma (atsisiųsti) (atsisiųsti Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms)

3. Dokumentų, patvirtinančių faktines išlaidas suvestinės forma (atsisiųsti) (atsisiųsti Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms)

SVARBU: 

Pareiškėjas, gavęs iš Savivaldybės administracijos informaciją apie skirtą finansavimą projektui įgyvendinti, ir įvertinęs, kad skirto finansavimo nepakanka, gali atsisakyti skirto finansavimo ir apie tai per 10 darbo dienų turi raštu informuoti Švietimo skyrių. Gautą informaciją apie finansavimo atsisakymą Švietimo skyrius per 5 darbo dienas perduoda Darbo grupei, kuri, neskelbiant papildomo Kvietimo, turi teisę rekomenduoti Savivaldybės administracijos direktoriui atsisakytas lėšas paskirti įgyvendinti tiems projektams, kuriems skirstant lėšas buvo neskirtas finansavimas ar skirtas sumažintas finansavimas. Skiriant atsisakytas lėšas vadovaujamasi Savivaldybės aprašo III skyriaus nuostatomis.

Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatoma pareiškėjo atsakomybė, atsiskaitymo už projekto įgyvendinimą tvarka, nepanaudotų ir (ar) netinkamai panaudotų lėšų grąžinimo tvarka ir terminai. Tuo atveju, jei finansavimas buvo skirtas Savivaldybės biudžetinei įstaigai, ji už projekto įgyvendinimą ir gautų lėšų panaudojimą atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

DUOMENŲ APSAUGA: 

Nuo 2018 m. gegužės 25 dienos įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679. Vadovaujantis BDAR reglamento 6 str. 1 dalies d punktu ir Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu projektų vykdytojai turi užtikrinti projekto dalyvių asmens duomenų apsaugą.

Informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo su kuriuo susipažįsta besiregistruojantys vaikų stovyklų ir kitų NVŠ veiklų dalyviai tinklalapyje vaikai.kaunas.lt/ (atsisiųsti)

Rekomendacinio pobūdžio sutikimo forma projektų vykdytojams dėl vaizdo duomenų viešinimo kurią pasirašo dalyvis arba vaiko-dalyvio atstovas (jeigu dalyvis-vaikas iki 16) (atsisiųsti)

Konsultacijas teikia:

SKYRIUS KONTAKTINIS ASMUO TELEFONO NR.
EL. PAŠTAS
Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius Mantas Gudaitis 8 620 99283 [email protected]
Švietimo skyrius Jurgita Česnulevičienė (8 37) 34 59 40 [email protected]

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content