Bendruomenė

PETRAŠIŪNŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS
Betonuojų g. 4, Kaunas
Atstovas: Ina Kunavičiūtė-Mikučionienė
Tel. +370 673 38343
Elektroninis paštas: [email protected]
https://www.facebook.com/pg/petrasiunai/about/?tab=page_info


BENDRUOMENĖS CENTRAS „PETRAŠIŪNAI“
Eglutės takas 10a-1, Kaunas
Direktorė: Asta Petruškevičienė
Tel. +370 676 69366
Elektroninis paštas: [email protected]
https://www.facebook.com/Petra%C5%A1i%C5%ABn%C5%B3-seni%C5%ABnaitija-681692988508630/?fref=ts


PALEMONO BENDRUOMENĖS CENTRAS
Pamario g.1, Kaunas
Atstovas: Rita Agurkienė
Tel. +370 618 56180
Elektroninis paštas: [email protected]
http://lt-lt.facebook.com/Palemonas


AMALIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS „AMALĖ”
Vinvyčių skg. 1, Kaunas
Atstovas: Remigijus Antanas Visockas
Tel. +370 687 74858
Elektroninis paštas: [email protected]
http://amalieciai.lt/


AMALIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS
Ateities pl. 16, Kaunas
Pirmininkas: Vidas Pocius
Tel. +370 37 314380, Fax. +370 37 312707, Mob. +370 687 55091
(skype) eco-warrior3, Elektroninis paštas: [email protected]
https://www.facebook.com/pages/Amalių-bendruomenės-centras/134830639989438?sk=timeline&ref=page_internal

 


2021

2021 m. startuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtinta projektų finansavimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, programa „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse (toliau – Priemonė), kurios pagrindinis tikslas skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir efektyvinti Priemonės įgyvendinimą.

Didelis vaidmuo šios Priemonės įgyvendinime tenka seniūnaičiams ir bendruomeninėms organizacijoms, kurių atstovai yra įtraukiami į Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, Kauno miesto savivaldybėje vertinimo komisijos sudėtį (toliau – Vertinimo komisija). Vertinimo komisija vertina vertina paraiškas, nusprendžia, kuriai savivaldybėje veiklą vykdančiai bendruomeninei (-ėms) organizacijai (‑oms) siūlyti skirti finansavimą. Vertinimo komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti pareiškėjų atstovai, savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos ar savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.

FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

  1. KVIETIMAS. Savivaldybės, suderinus konkurso datą ir eigą su Priemonės konsultantu, parengia kvietimą teikti paraiškas.
  2. VERTINIMAS. Priemonės konsultantas, kuriam konkurso skelbime nurodytomis elektroninėmis priemonėmis pateiktos paraiškos įvertina, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai.
  3. VERTINIMO KOMISIJA. Vertinimo komisija vertina paraiškas, nusprendžia, kuriai savivaldybėje veiklą vykdančiai bendruomeninei (-ėms) organizacijai (‑oms) siūlyti skirti finansavimą.
  4. SPRENDIMAS FINANSUOTI. Atsižvelgiant į Vertinimo komisijos sureitinguotų projektų balų mažėjimo tvarka sąrašą ir jiems siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkio apskaičiavimą, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamas finansuojamų projektų sąrašas.
  5. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS. Su pareiškėju Savivaldybės administracija sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį.
  6. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projekte numatytų tikslų bei rezultatų. Savivaldybė projektų kontrolę vykdo veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.
  7. KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA. Viso proceso metu pareiškėjams konsultacijas ir metodinę pagalbą žodžiu, elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas ir Savivaldybės specialistai.

DOKUMENTAI

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašą (2021 m. birželio 9 d.) atsisiųsti
Lėšų paskirstymas savivaldybėms (2021 m.) atsisiųsti

Paraiškos forma (2021 m.)

Sąmatos forma, pridedama prie paraiškos

Pareiškėjo deklaracija, pridedama prie paraiškos

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

Paraiškos pildymo instrukcija atsisiųsti

Vertinimo komisijos darbo reglamentas

Paraiškos vertinimo forma

atsisiųsti

atsisiųsti

Nešališkumo deklaracijos forma (Vertinimo komisijos nariams)

Konfidencialumo pasižadėjimo forma (Vertinimo komisijos nariams)

Konfidencialumo pasižadėjimo forma (Vertinimo komisijos posėdžio stebėtojui)

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

Daugiau informacijos: https://www.kaunas.lt/nevyriausybines-organizacijos/programa-remti-bendruomenine-veikla-savivaldybese/

———————————————————————————————————————————————-

2020 metai

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBEI PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Informuojame, kad jau yra paskelbti kvietimai teikti paraiškas 2020 m. programai „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse”. Kvietimai yra parengti kiekvienai seniūnijai atskirai, remiantis išplėstinių seniūnaičių sueigų protokolais.

Informaciją apie programą, kvietimų tekstus ir kitą aktualią informaciją  galite rasti paspaudę šią nuorodą: https://www.kaunas.lt/nevyriausybines-organizacijos/programa-remti-bendruomenine-veikla-savivaldybese/

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. liepos 8 d. Galutinis paraiškų pateikimo terminas Kauno miesto savivaldybei (toliau – Savivaldybė) yra 2020 m. rugpjūčio 10 d. 17:00 val.

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi kompiuteriu, lietuvių kalba užpildyti nustatytos formos paraišką. Visi reikalavimai paraiškoms ir jų teikimo procesai aprašyti Nevyriausybinių organizacijų bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas) 9-14 punktuose. Projekto įgyvendinimo trukmė – ne ilgesnė nei iki einamųjų metų gruodžio 15 d. (Savivaldybės tvarkos aprašo 10.2 papunktis). Kartu su paraiška turi būti pateikti visi dokumentai nurodyti Savivaldybės tvarkos aprašo 11 punkto papunkčiuose.

Pateikiamas užpildytos paraiškos ir paraiškos dokumentų originalas turi būti siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96 (5 darbo vieta), užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, Programos pavadinimas „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, nurodytas seniūnijos pavadinimas, kuriai teikiama paraiška, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

Tinkami pareiškėjai nurodyti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo (toliau – SADM aprašas) patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-86, 4 punkte ir Savivaldybės tvarkos aprašo 4 punkte.

Tinkamos finansuoti veiklos ir finansavimo prioritetai nurodyti SADM aprašo II skyriuje. Aleksoto, Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Panemunės, Petrašiūnų, Šančių ir Vilijampolės seniūnijose patvirtintos vykdytinos ir finansuotinos veiklos atitinka SADM aprašo 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 punktus, Šilainių seniūnijoje – SADM aprašo 12.1, 12.3, 12.5 punktus, Žaliakalnio seniūnijoje – SADM aprašo 12.1, 12.3, 12.4, 12.5 punktus.

Konkursui numatytos lėšos nurodytos 2020 metų lėšų paskirstyme savivaldybėms patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. A1-125. Kauno miesto seniūnijoms skirtos valstybės biudžeto lėšos nurodytos tinklapio skiltyje „Aktualūs kvietimai“.

Informaciją ir konsultacijas teikiančių asmenų kontaktiniai duomenys nurodyti tinklalapio skiltyje „Pagalba“, kuri randama nevyriausybinių organizacijų programos „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sekcijoje.

SENIŪNIJA
SENIŪNIJAI SKIRTOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS (EUR)
DIDŽIAUSIA VIENAM PROJEKTUI GALIMA SKIRTI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SUMA (EUR)
Aleksoto seniūnija 16 779,77 Eur 16 779,77 Eur
Centro seniūnija 14 581,21 Eur 14 581,21 Eur
Dainavos seniūnija 25 444,90 Eur 25 444,90 Eur
Eigulių seniūnija 21 730,03Eur 6 000,00 Eur
Gričiupio seniūnija 17 190,40 Eur 17 190,40 Eur
Panemunės seniūnija 14 662,35 Eur 14 662,35 Eur
Petrašiūnų seniūnija 13 918,15 Eur 13 918,15 Eur
Šančių seniūnija 15 989,34 Eur 15 989,34 Eur
Šilainių seniūnija 26 649,46 Eur 26 649,46 Eur
Vilijampolės seniūnija 17 481,80 Eur 17 481,80 Eur
Žaliakalnio seniūnija 16 874,58 Eur 16 874,58 Eur

Paraiškos forma (atsisiųsti) + sąmatos forma, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti)

Pareiškėjo deklaracija, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti)

__________________________________________________________________________________

Rugsėjo 23 dieną (pirmadienį), 15.00 val, kviečiame į Išplėstinę seniūnaičių sueigą. Darbotvarkėje aptarsime patikslintas sąmatas. Bendruomenių atstovus prašome į sueigą atsinešti parengtus renginių tvarkaraščius.

———————————————————————————————————————————————-

Rugpjūčio 8 d. baigėsi projektų paraiškų teikimas 2.3 priemonei „Remti bendruomeninę veiklą Savivaldybėse“. Norime informuoti, kad Petrašiūnų seniūnijos  bendruomenė pateikė 3 paraiškas (Bendruomenių programa). Rugpjūčio 20 d. 15.45 val. kviečiame dalyvauti išplėstinėje seniūnaičių sueigoje, kurios metu bus aptariama pateiktų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimas.

———————————————————————————————————————————————-

2019

Informuojame, kad jau yra paskelbti kvietimai teikti paraiškas 2019 m. programai „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse”. Kvietimai yra parengti kiekvienai seniūnijai atskirai, remiantis išplėstinių seniūnaičių sueigų protokolais.

Informaciją apie programą, kvietimų tekstus ir kitą aktualią informaciją  galite rasti paspaudę šią nuorodą: https://www.kaunas.lt/nevyriausybines-organizacijos/programa-remti-bendruomenine-veikla-savivaldybese/

Paraiškos ir kiti dokumentai priimami nuo 2019 m. liepos 8 d.  iki  2019 m. rugpjūčio 8 d.

Paraiškos priimamos pagal Kvietimuose teikti paraiškas nustatytas sąlygas ir terminus.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Paraiškos forma (atsisiųsti) + Sąmatos forma, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti)

Pareiškėjo deklaracija, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti)

Pateikiamas vienas Paraiškos ir paraiškos dokumentų originalas:
1. užpildytas paraiškos ir paraiškos dokumentų originalas turi būti siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96 (6 darbo vieta), užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, Programos pavadinimas „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, nurodytas seniūnijos pavadinimas, kuriai teikiama paraiška, pareiškėjo pavadinimas.

2. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais susegti į lengvai išardomus segtuvus. Paraiškos dokumentai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu būdu, įdėti į įmautes. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos.

———————————————————————————————————————————————-

Savivaldybės taryba patvirtino Bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtį. Petrašiūnų seniūnijos interesus šioje taryboje atstovaus Petrašiūnų seniūnaitė Brigita Bingelytė. Tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką Savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų.

Tarybos veiklos nuostatai.

———————————————————————————————————————————————-

2019 m. kovo 25 d. vykusiame išplėstiniame seniūnaičių sueigos posėdžio buvo nutarta deleguoti į Kauno bendruomeninių organizacijų taryba Petrašiūnų seniūnaitę Brigita Bingelytę. Taip pat į naujai sudaroma Kauno miesto Senjorų tarybą buvo pasiūlyta Danutės Varkalienė kandidatūra.

Posėdžio protokolas.

———————————————————————————————————————————————-

DĖMESIO!!! SUDAROMA KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA!!!

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-55  patvirtinti Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų Tarybos nuostatai. Tarybą iš 22 narių 3 metų laikotarpiui sudaro Savivaldybės taryba. Taryboje seniūnijos bendruomeninių organizacijų interesus atstovaus po vieną atstovą iš seniūnijos.

Atsižvelgdami į šiuose Nuostatuose numatytą Tarybos sudarymo tvarką, kviečiame Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) Petrašiūnų seniūnijos bendruomenines organizacijas deleguoti atstovus į šią tarybą.

Prašome Petrašiūnų seniūnijos Bendruomenines organizacijas teikti pasiūlymus bei juos lydinčius dokumentus (registravimo pažymėjimą, narių sąrašus, nuostatus) iki 2019 m. kovo 20 d.

Petrašiūnų seniūnijos atstovą rinksime iš pasiūlytų kandidatų Išplėstinės seniūnaičių sueigos metu.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI

———————————————————————————————————————————————-

2019 m. sausio 14 d. vykusiame surinkime buvo aptarta programos „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ rezultatai. Susirinkimo metu buvo pasidžiaugta, kad visi projektai įgyvendinti sėkmingai. Taip pat buvo aptarta projektų ataskaitų pridavimo eiga. Buvo nutarta ieškoti būdų kaip palengvinti šio proceso eiga bei padaryti sklandesnį.

Posėdžio protokolas.

———————————————————————————————————————————————-

2018 metai

Informuojame, kad jau yra paskelbti kvietimai teikti paraiškas programai „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse”. Kvietimai yra parengti kiekvienai seniūnijai atskirai, remiantis išplėstinių seniūnaičių sueigų protokolais.

Informaciją apie programą, kvietimų tekstus ir kitą aktualią informaciją  galite rasti paspaudę šią nuorodą: https://www.kaunas.lt/nevyriausybines-organizacijos/programa-remti-bendruomenine-veikla-savivaldybese/

Svarbu: prašome atkreipti dėmesį į tinkamas finansuoti veiklas, kadangi projekto idėja gali būti labai gera, tačiau jeigu bus numatytos netinkamos veiklos pagal Kvietime nurodytas sąlygas, tai projektas nebus finansuojamas. Kviečiame  konsultuotis su Kauno savivaldybės paskirtais atsakingais specialistais, kad gautume kuo daugiau tinkamų finansuoti projektų.

2018 m. rugpjūčio 1 d. išplėstinės seniūnaičių sueigos metu buvo patvirtintos 2018 metų Petrašiūnų seniūnijoje tinkamos finansuoti veiklos numatytos Tvarkos aprašo 28 punkte (sueigos protokolo išrašas). Nutarta, kad šiais metais dėmesys bus kreipiamas bendruomenės akcijoms ir iniciatyvoms, skirtoms viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, socialinei veiklai, skirtai socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams  (gyventojams) ir (ar) jų grupėms, vaikų ir jaunimo (14–29 metų) laisvalaikio užimtumui, kultūrinei ir švietėjiškai veiklai, sporto ir sveikatinimo veiklai. Taip pat buvo patvirtinta minimaliai galima projekto sąmata – 500 eurų bei maksimaliai galima projekto sąmata – 3900 eurų.

Informuojame, kad jau paskelbti kvietimai teikti paraiškas pagal programą „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (Petrašiūnų kvietimas teikti paraiškas). Visus kvietimų tekstus rasite  – https://www.kaunas.lt/nevyriausybines-organizacijos/programa-remti-bendruomenine-veikla-savivaldybese/. Galutinis paraiškų pateikimo terminas Kauno miesto savivaldybei yra 2018 m. rugsėjo 21 d. 16 val.

Konsultacijas dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia:

Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistė Evelina Revuckaitė, el. p. [email protected],  tel. (8 37) 42 29 14

2017 m. patvirtinta išplėstinės seniūnaičių sueigos sudėtis ir kontaktai 2017-2019 programos „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” įgyvendinimui:

Vardas, pavardė Pareigos El. paštas Telefonas
Pranas Grebliauskas Amalių seniūnaitijos seniūnaitis [email protected] 865787918
Brigita Bingelytė Petrašiūnų seniūnaitijos seniūnaitė [email protected] 867669366
Rita Agurkienė Palemono bendruomenės centro atstovė [email protected] 861856180
Birutė Kolbergienė Naujasodžio seniūnaitijos seniūnaitė [email protected] 867159773
Valdimaras Moliejus Palemono seniūnaitijos seniūnaitis [email protected] 864648567
Ina Kunavičiūtė-Mikučionienė Petrašiūnų bendruomenės centras direktorė [email protected] 867338343

2017 metai

2017 m. liepos 25 d. 15 val. įvyko pirmas Išplėstinės seniūnaičių sueigos (toliau – ISS) posėdis. Jo metu buvo patvirtinta ISS sudėtis. Pirmininku išrinktas Amalių seniūnaitis Pranas Grebliauskas, nariai Palemono bendruomenės centro pirmininkė Rita Agurkienė, Petrašiūnų seniūnaitė Brigita Bingelytė, Naujasodžio seniūnaitė Birutė Kolbergienė, Petrašiūnų bendruomenės centro direktorė Ina Kunavičiūtė – Mikučionienė, Palemono seniūnaitis Valdimaras Moliejus. Posedžio metu taip pat svarstyta prioritetinių veiklių pasirinkimas Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo. Aptartos tinkamomis finansuoti laikomos ISS sprendimu patvirtintos veiklos, tenkiančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius.

2015 metai

Petrašiūnų seniūnijos bendruomenės tarybos narių kontaktai:

Vardas, pavardė Pareigos El. paštas Telefonas
Brigita Bingelytė Petrašiūnų seniūnaitijos seniūnaitė [email protected] 867669366
Lina Danilevičienė Kauno nakvynės namų pavaduotoja [email protected]  837408087
Pranas Grebliauskas Amalių seniūnaitijos seniūnaitis [email protected] 865787918
Liucija Grybaitė Marijos krikščionių pagalbos dukterų instituto atstovė [email protected] 860049783
Birutė Kolbergienė Naujasodžio seniūnaitijos seniūnaitė [email protected] 867159773
Valdimaras Moliejus Palemono seniūnaitijos seniūnaitis [email protected] 864648567
Ina Kunavičiūtė-Mikučionienė Petrašiūnų bendruomenės centras direktorė [email protected] 867338343
Romualdas Girčys Seniūno pavaduotojas [email protected] 837370412
Remigijus Visockas Amalių bendruomenės centro atstovas [email protected] 868774858

2015 M. METŲ PETRAŠIŪNŲ SENIŪNIJOS TARYBOS BENDRUOMENĖS PROGRAMOS ĮVYKDYMO ATASKAITA

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Vietos bendruomenių savivaldos 2015 metų programos įgyvendinimui Kauno miesto savivaldybei skyrė 312411 eurų. Savivaldybės admininistracijos direktoriaus įsakymu Petrašiūnų seniūnijai buvo paskirta 27 739 Eur, iš kurių buvo panaudota 27730,20 Eur. Sprendimus dėl lėšų panaudojimo dviem finansuotinoms veikloms priėmė Petrašiūnų seniūnijos bendruomenės taryba, sudaryta iš devynių narių. Taryba nustatyta tvarka sudaroma iš pavienių vietos bendruomenės narių, vietos bendruomenės gyventojų atstovų (seniūnaičių), šioje teritorijoje veikiančių bendruomeninių bei religinių bendruomenių ir bendrijų atstovų, vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančių nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų atstovų. Bendruomenės sėkmingai užbaigė 2015 m. programos įgyvendinimo metus.

Socialinei veiklai, skirtai socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms veiklai buvo skirta 1350 Eur, iš jų panaudota 1350,40 Eur:
– Nupirktos reabilitacijos sanatorijos paslaugos socialinės rizikos šeimų vaikams VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Kačerginės vaikų sanatorijoje (viso 28 paros, 5 vaikams, kartu su lydinčiu asmeniu) – panaudota 1345,40 Eur;

Kultūrinei ir švietėjiškai veiklai buvo skirta 2310 Eur, iš jų panaudota 2309,80 Eur:
– Transporto organizavimo paslauga- kelionė autobusu Kaunas-Anykščiai-Zarasai – 525,49 Eur;
– Palemono bendruomenės reikmėms nupirktas muzikos instrumentas- akordeonas – 1000 Eur;
– Amalių ir Palemono bendruomenių Joninių švenčių metu pastatyti biotualetai – 106,97 Eur;
– Suorganizuota senjorų šventė „Amalių pagyvenusio amžiaus gyventojų popietė teatre“ – 677,34 Eur;

Bendruomenės akcijoms ir iniciatyvoms, skirtoms gerinti viešųjų erdvių ir aplinkos kokybę skirta 24079 Eur, iš jų panaudota -24075 Eur:
– Akumuliatorinio suktuko, elektrinio siaurapjūklio, obliaus ir kitų įrankių statybinių medžiagų Nakvynės namams, metalui skirtų dažų Petrašiūnų bendruomenės centrui, šalto asfalto, dažų Palemono bendruomenei pirkimui – 2114,26 Eur;
– Betoniniam stalo teniso stalo pirkimui ir pastatymui Petrašiūnų šile – 1621,40 Eur;
– Lauko treniruoklių pirkimui Petrašiūnų šile, Seleziečių vienuolyno teritorijoje, Amaliuose, mažų futbolo vartų pirkimui – 8572,78 Eur;
– Vaikų žaidimų aikštelių įrengimų Petrašiūnų šile, Amaliuose, Naujasodžio seniūnaitijoje, suoliukų ir šiukšliadėžių pirkimui – 6540,05 Eur;
– Metalinio aukšto stovo (piramidės) gėlėms Palemono seniūnaitijoje pirkikimui – 1785,10 Eur;
– Lauko teniso tinklo ir tinklinio aikštelės tinklų pirkimas Amalių ir Palemono bendruomenės centrams – 176 Eur;
– Greičio mažinimo kalnelių įrengimui Amalių seniūnaitijoje – 1839,08 Eur;
– Tvoros iš tinklinio segmentų įrengimui (Guobų g. /Chemijos g.) – 585,00 Eur;
– Pasodinti krūmai, augalai ir gėlių sodinukai Naujasodžio seniūnaitijoje ir prie Petrašiūnų bendruomenės centro – 767,73 Eur.

2015 m. Petrašiūnų seniūnijos tarybos bendruomenės programos įvykdymo ataskaita  Parsisiųsti
   
Informacija apie Vietos bendruomenių savivaldos 2015 m. III ketvirčio programos įgyvendinimą Parsisiųsti
   
Petrašiūnų vietos bendruomenės tarybos posėdžio 2015-03-25 d. protokolo išrašas Parsisiųsti
   
Petrašiūnų vietos bendruomenės tarybos posėdžio 2015-02-19 d. protokolo išrašas Parsisiųsti

 

Petrašiūnų seniūnijos VBT lėšų panaudojimas 2015 m.

Petrašiūnų seniūnijai pagal Vietos bendruomenių savivaldos programą (toliau VBT) iš valstybės biudžeto šiemet buvo paskirta 27 739 Eur. Pavasarį Petrašiūnų vietos bendruomenės taryba sprendė, kurioms sritims ir darbams panaudoti gautas lėšas. Vietos bendruomenės taryba priėmė sprendimus ir pagal Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programą ir lėšas paskirstė šioms sritims:

Eil. nr Veiklos sritis Veiklos srities paaiškinimas Suma (EUR.)
 1. Bendruomeninės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti Planuojama įrengti žaidimų ir sporto aikšteles, įsigyti sporto įrengimų, pastatyti betoninį stalo teniso stalą, metalinį stovą gėlėms, įrengti greičio mažinimo kalnelius, tvorą iš tinko segmentų. 24,079
2. Kultūrinė ir švietėjiška veikla Jonių šventės, kultūrinio renginio senjorams  ir transporto paslaugų organizavimas. 2,310
3. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams  ir (ar) grupėms Reabilitacija (sanatorijos paslaugos) neįgalius vaikus auginančioms šeimoms 1,350
..

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAITIJOS

Daugiau informacijos apie seniūnaičių rinkimus: seniunaiciai.kaunas.lt

*****************************************************************************************

Petrašiūnų seniūnijos seniūnaitijos ir seniūnaičiai:

 Seniūnaitija Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
PETRAŠIŪNŲ Brigita Bingelytė +370 676 69366 [email protected]
AMALIŲ Pranas Grebliauskas +370 657 87918 [email protected]
PALEMONO Valdimaras Moliejus +370 646 48567 [email protected]

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content