Bendruomenė

PETRAŠIŪNŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS
Betonuojų g. 4, Kaunas
Atstovas: Ina Kunavičiūtė-Mikučionienė
Tel. +370 673 38343
Elektroninis paštas: [email protected]
https://www.facebook.com/pg/petrasiunai/about/?tab=page_info

Pastaba. / Registrų centras: Juridinių asmenų registre įmonė registruota kaip „Nevyriausybinė organizacija“. Labdaros ir paramos fondas. Teisinis statusas neįregistruotas. (Informacija atnaujinta 2023-10-10).


BENDRUOMENĖS CENTRAS „PETRAŠIŪNAI“
Eglutės takas 10a-1, Kaunas
Direktorė: Asta Petruškevičienė
Tel. +370 676 69366
Elektroninis paštas: [email protected]
https://www.facebook.com/Petra%C5%A1i%C5%ABn%C5%B3-seni%C5%ABnaitija-681692988508630/?fref=ts

Pastaba. / Registrų centras: Juridinių asmenų registre įmonė registruota kaip „Nevyriausybinė organizacija“.  Asociacija. Teisinis statusas neįregistruotas. (Informacija atnaujinta 2023-10-10).


PALEMONO BENDRUOMENĖS CENTRAS
Pamario g.1, Kaunas
Atstovas: Rita Agurkienė
Tel. +370 618 56180
Elektroninis paštas: [email protected]
http://lt-lt.facebook.com/Palemonas

Pastaba. / Registrų centras: Juridinių asmenų registre įmonė registruota kaip „Nevyriausybinė organizacija“.  Asociacija. Teisinis statusas neįregistruotas. (Informacija atnaujinta 2023-10-10).


AMALIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS „AMALĖ”
Vinvyčių skg. 1, Kaunas
http://amalieciai.lt/

Pastaba. / Registrų centras: Juridinių asmenų registre įmonė registruota kaip „Nevyriausybinė organizacija“.  Asociacija. Teisinis statusas neįregistruotas. (Informacija atnaujinta 2023-10-10).


AMALIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS
Ateities pl. 16, Kaunas
Pirmininkas: Vidas Pocius
Tel. +370 37 314380, Fax. +370 37 312707, Mob. +370 687 55091
(skype) eco-warrior3, Elektroninis paštas: [email protected]
https://www.facebook.com/pages/Amalių-bendruomenės-centras/134830639989438?sk=timeline&ref=page_internal

Pastaba. / Registrų centras: Juridinių asmenų registre įmonė registruota kaip „Nevyriausybinė organizacija“.  Asociacija. Teisinis statusas neįregistruotas. (Informacija atnaujinta 2023-10-10).


2023 Kauno miesto savivaldybės bendruomeninės organizacijos teikė paraiškas projektams pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį. Bendruomenės centro „Petrašiūnai“ projektui „Atvirai ir visiems 2023” buvo skirta 20 000 Eurų. Projekto tikslas stiprinti, padėti, suburti bei išlaikyti vietos bendruomenę bei gyventojus, sustiprinti savanorystę. Buvo suorganizuota eilė renginių, švenčių ir kitokių užsiėmimų, kuriuose dalyvavo virš 500 žmonių. Projektas įgyvendintas sėkmingai. Pridedame projekto įgyvendinimo ataskaitą. Dėkojame projekto organizatoriams už sklandžiai suorganizuotus gražius renginius, kurie pradžiugino netik mažą, bet ir šiek tiek vyresnį 🙂

2023


Nuo liepos 20 d. skelbiamas papildomas kvietimas, tad kviečiame Kauno miesto savivaldybės bendruomenines organizacijas teikti paraiškas projektams pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė), įgyvendinant bandomąjį modelį. Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ bandomojo modelio įgyvendinimo aprašu (toliau – Aprašas).

Priemonės įgyvendinimą organizuoja savivaldybė kartu su Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru bei Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (toliau – Priemonės konsultantas).

Priemonės tikslas – skatinti Apraše nurodytų savivaldybių gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir efektyvinti Priemonės įgyvendinimą.

Galimi pareiškėjai – bendruomeninės organizacijos[1], kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme, turinčios Juridinių asmenų registre įregistruotą žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija.

[1] Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje. Bendruomeninė organizacija turi atitikti kelis požymius: 1) Organizacija veikia konkrečioje vietovėje; 2) Ir jos nariai yra tos vietovės gyventojai (jų atstovai) 3) Ir organizacija siekia viešųjų gyventojų interesų, susijusių su gyvenimu kaimynystėje įgyvendinimu. Apibrėžime akcentuojama visų tos konkrečios gyvenamosios vietovės gyventojų interesų atstovavimas, o ne tam tikros grupės gyventojų. Todėl organizacijos, vienijančios atskiras gyventojų grupes kitais nei gyvenimo kaimynystėje pagrindais (pvz., lyties, amžiaus, religijos, kilmės, tautybės, negalios, sveikatos būklės, profesijos, domėjimosi srities, įsitikinimų, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės ir kt.), nors ir veikiančios konkrečioje vietovėje – neatitinka bendruomeninės organizacijos sampratos.

 

Svarbu! Skelbiamas PAPILDOMAS KVIETIMAS. Paraiškos priimamos nuo 2023 m. liepos 20 d. iki 2023 m. liepos 31 d. 23:59 val.

FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

 1. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS.   Savivaldybė, suderinus konkurso datą, terminus ir eigą su Priemonės konsultantu, išplatina kvietimą teikti paraiškas. Priemonės konsultantas teikia informaciją ir konsultacijas bendruomeninėms organizacijoms, stiprinant jų gebėjimus teikti kokybiškesnes paraiškas Konkursui.
 2. ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS. Priemonės konsultantas, kuriam konkurso skelbime nurodytomis elektroninėmis priemonėmis pateiktos paraiškos, įvertina, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai.
 3. EKSPERTINIS VERTINIMAS. Priemonės konsultanto ekspertai vertina paraiškas, nusprendžia, kuriai savivaldybėje veiklą vykdančiai bendruomeninei (-ėms) organizacijai (‑oms) siūlyti skirti finansavimą ir parengia paraiškų vertinimo suvestinę.
 4. SPRENDIMAS FINANSUOTI. Atsižvelgiant į ekspertų vertinimą Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba, o jos nesant – savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba priima sprendimą ir pateikia Savivaldybės administracijos merui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos direktoriui dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams. Savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą dėl atrinkto (-ų) projekto (-ų), labiausiai atitinkančio (-ių) viešuosius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius ir interesus, finansavimo.
 5. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.
 6. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.
 7. INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

DOKUMENTAI

Nevyriausybinių organizacijų  veiklos stiprinimo 2023 – 2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1  priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ bandomojo modelio įgyvendinimo aprašas (2023 m. kovo 15 d.) atsisiųsti
Lėšų paskirstymas savivaldybėms (2023 m.) atsisiųsti

Paraiškos forma (2023 m.)

Sąmatos forma, pridedama prie paraiškos

Projekto partnerio sutikimas dalyvauti projekte

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

Paraiškos pildymo vadovas

Sąmatos formos pildymo vadovas

atsisiųsti

atsisiųsti

FINANSUOTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Skiriama lėšų suma, Eur
1 Bendruomenė „Naujieji Romainiai“ Bendravimas kuria stebuklus 6 013,00
2 Bendruomenės centras „Petrašiūnai“ Atvirai ir visiems 2023 20 000,00
3 Kauno Šilainių bendruomenės centras Bendrystės galia 11 795,00
4 Lampėdžių bendruomenės centras Sportuojame, edukuojamės ir švenčiame kartu 10 460,00
5 Kaunėnų bendruomenė Įveikime vienatvę kartu! 16 070,75
6 Eigulių bendruomenės centras Stipri Eigulių bendruomenė 9 648,63
7 Narsiečių bendruomenė Kartu galime daug daugiau! 9 745,35
8 Aleksoto bendruomenės centras Aleksoto bendruomenės centro daugiafunkcinės veiklos plėtra 18 566,25
9 Bendruomenės centras „Girstupio slėnis“ Čia mano namai 13 638,07
10 Kauno Vilijampolės bendruomenės centras „Veršva“ Kartu jau 20 metų ! 18 987,00
11 Kauno Aukštųjų Šančių bendruomenės centras Miestas gydantis vienatvę 19 330,00
12 Kauno Muravos bendruomenės centras Renginių ciklas „Susitikimai“ 17 218,72

2022

Kviečiame Kauno miesto savivaldybės bendruomenines organizacijas teikti paraiškas projektams pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė), įgyvendinant bandomąjį modelį.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu (toliau – Aprašas).

Priemonės įgyvendinimą organizuoja savivaldybė kartu su Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru bei Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (toliau – Priemonės konsultantas).

Svarbu! Paraiškų teikimo laikotarpis nuo 2022 m. birželio 23 d. iki 2022 m. liepos 18 d. 23.59 val. 

FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

 1. KVIETIMAS. Savivaldybės, suderinus konkurso datą ir eigą su Priemonės konsultantu, parengia kvietimą teikti paraiškas.
 2. ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS. Priemonės konsultantas, kuriam konkurso skelbime nurodytomis elektroninėmis priemonėmis pateiktos paraiškos įvertina, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai.
 3. EKSPERTINIS VERTINIMAS. Priemonės konsultanto ekspertai vertina paraiškas, nusprendžia, kuriai savivaldybėje veiklą vykdančiai bendruomeninei (-ėms) organizacijai (‑oms) siūlyti skirti finansavimą ir parengia paraiškų vertinimo suvestinę.
 4. SPRENDIMAS FINANSUOTI. Atsižvelgiant į ekspertų vertinimą Savivaldybės komisija priima sprendimą ir pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamas finansuojamų projektų sąrašas.
 5. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS. Su pareiškėju Savivaldybės administracija sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį.
 6. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projekte numatytų tikslų bei rezultatų. Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą. Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.
 7. KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

DOKUMENTAI

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašą (2022 m. balandžio 15 d.) atsisiųsti
Lėšų paskirstymas savivaldybėms (2022 m.) atsisiųsti

Paraiškos forma (2022 m.)

Sąmatos forma, pridedama prie paraiškos

Projekto partnerio sutikimas dalyvauti projekte

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

Paraiškos pildymo vadovas

Sąmatos formos pildymo vadovas

atsisiųsti

atsisiųsti

FINANSUOTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Skiriama lėšų suma, Eur
1 2  3 4
1 Kauno Šilainių bendruomenės centras Bendrystės galia 6 410,00
2 Aleksoto bendruomenės centras Iš praeities į ateitį su Aleksoto bendruomene 19 985,80
3 Santarvės bendruomenė Bendruomeninės veiklos stiprina ir jungia mus! 17 822,00
4 Bendruomenės centras „Petrašiūnai“ Padėk! Suburk! Išlaikyk! 19 872,00
5 Kauno Aukštųjų Šančių bendruomenės centras Miestas, gydantis vienatvę 17 411,00
6 Kauno Muravos bendruomenės centras Renginių ciklas „Susitikimai“ 20 000,00
7 Bendruomenė „Naujieji Romainiai“ Bendravimas kuria stebuklus 5 511,20
8 Kauno Vilijampolės bendruomenės centras „Veršva“ Bendruomenės centro „Veršva“ renginiai ir iniciatyvos 19 885,46
9 Žaliakalnio bendruomenės centras „Spindulys“ Žaliakalnio bendruomenės savarankiškumo ir įsitraukimo stiprinimas  17 400,00
10 Asociacija Narsiečių bendruomenė Bendruomeninės veiklos stiprinimas „Kartu galime daug daugiau“! 2 734,40
11 Žemųjų Šančių bendruomenė Šančiai jungia 16 430,40
12 Lampėdžių bendruomenės centras Kartu sportuokime, pažinkime Lietuvą ir puoselėkime draustinį 5 631,56
13 Romainių bendruomenės centras Savanorystės ir bendruomeniškumo puoselėjimas Romainiuose 5 471,00
14 Kauno Rokų bendruomenės centras Bendruomenės telkimas per asmenybių pavyzdžius 15 813,60
15. Bendruomenės centras „Girstupio slėnis“ Čia mano namai 7 001,20
16 Eigulių bendruomenės centras Stipri Eigulių bendruomenė 6 460,38

2021

2021 m. startuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtinta projektų finansavimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, programa „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse (toliau – Priemonė), kurios pagrindinis tikslas skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir efektyvinti Priemonės įgyvendinimą.

Didelis vaidmuo šios Priemonės įgyvendinime tenka seniūnaičiams ir bendruomeninėms organizacijoms, kurių atstovai yra įtraukiami į Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, Kauno miesto savivaldybėje vertinimo komisijos sudėtį (toliau – Vertinimo komisija). Vertinimo komisija vertina vertina paraiškas, nusprendžia, kuriai savivaldybėje veiklą vykdančiai bendruomeninei (-ėms) organizacijai (‑oms) siūlyti skirti finansavimą. Vertinimo komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti pareiškėjų atstovai, savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos ar savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.

FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

 1. KVIETIMAS. Savivaldybės, suderinus konkurso datą ir eigą su Priemonės konsultantu, parengia kvietimą teikti paraiškas.
 2. VERTINIMAS. Priemonės konsultantas, kuriam konkurso skelbime nurodytomis elektroninėmis priemonėmis pateiktos paraiškos įvertina, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai.
 3. VERTINIMO KOMISIJA. Vertinimo komisija vertina paraiškas, nusprendžia, kuriai savivaldybėje veiklą vykdančiai bendruomeninei (-ėms) organizacijai (‑oms) siūlyti skirti finansavimą.
 4. SPRENDIMAS FINANSUOTI. Atsižvelgiant į Vertinimo komisijos sureitinguotų projektų balų mažėjimo tvarka sąrašą ir jiems siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkio apskaičiavimą, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamas finansuojamų projektų sąrašas.
 5. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS. Su pareiškėju Savivaldybės administracija sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį.
 6. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projekte numatytų tikslų bei rezultatų. Savivaldybė projektų kontrolę vykdo veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.
 7. KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA. Viso proceso metu pareiškėjams konsultacijas ir metodinę pagalbą žodžiu, elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas ir Savivaldybės specialistai.

DOKUMENTAI

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašą (2021 m. birželio 9 d.) atsisiųsti
Lėšų paskirstymas savivaldybėms (2021 m.) atsisiųsti

Paraiškos forma (2021 m.)

Sąmatos forma, pridedama prie paraiškos

Pareiškėjo deklaracija, pridedama prie paraiškos

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

Paraiškos pildymo instrukcija atsisiųsti

Vertinimo komisijos darbo reglamentas

Paraiškos vertinimo forma

atsisiųsti

atsisiųsti

Nešališkumo deklaracijos forma (Vertinimo komisijos nariams)

Konfidencialumo pasižadėjimo forma (Vertinimo komisijos nariams)

Konfidencialumo pasižadėjimo forma (Vertinimo komisijos posėdžio stebėtojui)

atsisiųsti

atsisiųsti

atsisiųsti

Daugiau informacijos: https://www.kaunas.lt/nevyriausybines-organizacijos/programa-remti-bendruomenine-veikla-savivaldybese/

———————————————————————————————————————————————-

2020 metai

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBEI PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Informuojame, kad jau yra paskelbti kvietimai teikti paraiškas 2020 m. programai „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse”. Kvietimai yra parengti kiekvienai seniūnijai atskirai, remiantis išplėstinių seniūnaičių sueigų protokolais.

Informaciją apie programą, kvietimų tekstus ir kitą aktualią informaciją  galite rasti paspaudę šią nuorodą: https://www.kaunas.lt/nevyriausybines-organizacijos/programa-remti-bendruomenine-veikla-savivaldybese/

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. liepos 8 d. Galutinis paraiškų pateikimo terminas Kauno miesto savivaldybei (toliau – Savivaldybė) yra 2020 m. rugpjūčio 10 d. 17:00 val.

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi kompiuteriu, lietuvių kalba užpildyti nustatytos formos paraišką. Visi reikalavimai paraiškoms ir jų teikimo procesai aprašyti Nevyriausybinių organizacijų bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas) 9-14 punktuose. Projekto įgyvendinimo trukmė – ne ilgesnė nei iki einamųjų metų gruodžio 15 d. (Savivaldybės tvarkos aprašo 10.2 papunktis). Kartu su paraiška turi būti pateikti visi dokumentai nurodyti Savivaldybės tvarkos aprašo 11 punkto papunkčiuose.

Pateikiamas užpildytos paraiškos ir paraiškos dokumentų originalas turi būti siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96 (5 darbo vieta), užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, Programos pavadinimas „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, nurodytas seniūnijos pavadinimas, kuriai teikiama paraiška, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

Tinkami pareiškėjai nurodyti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo (toliau – SADM aprašas) patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-86, 4 punkte ir Savivaldybės tvarkos aprašo 4 punkte.

Tinkamos finansuoti veiklos ir finansavimo prioritetai nurodyti SADM aprašo II skyriuje. Aleksoto, Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Panemunės, Petrašiūnų, Šančių ir Vilijampolės seniūnijose patvirtintos vykdytinos ir finansuotinos veiklos atitinka SADM aprašo 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 punktus, Šilainių seniūnijoje – SADM aprašo 12.1, 12.3, 12.5 punktus, Žaliakalnio seniūnijoje – SADM aprašo 12.1, 12.3, 12.4, 12.5 punktus.

Konkursui numatytos lėšos nurodytos 2020 metų lėšų paskirstyme savivaldybėms patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. A1-125. Kauno miesto seniūnijoms skirtos valstybės biudžeto lėšos nurodytos tinklapio skiltyje „Aktualūs kvietimai“.

Informaciją ir konsultacijas teikiančių asmenų kontaktiniai duomenys nurodyti tinklalapio skiltyje „Pagalba“, kuri randama nevyriausybinių organizacijų programos „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sekcijoje.

SENIŪNIJA
SENIŪNIJAI SKIRTOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS (EUR)
DIDŽIAUSIA VIENAM PROJEKTUI GALIMA SKIRTI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SUMA (EUR)
Aleksoto seniūnija 16 779,77 Eur 16 779,77 Eur
Centro seniūnija 14 581,21 Eur 14 581,21 Eur
Dainavos seniūnija 25 444,90 Eur 25 444,90 Eur
Eigulių seniūnija 21 730,03Eur 6 000,00 Eur
Gričiupio seniūnija 17 190,40 Eur 17 190,40 Eur
Panemunės seniūnija 14 662,35 Eur 14 662,35 Eur
Petrašiūnų seniūnija 13 918,15 Eur 13 918,15 Eur
Šančių seniūnija 15 989,34 Eur 15 989,34 Eur
Šilainių seniūnija 26 649,46 Eur 26 649,46 Eur
Vilijampolės seniūnija 17 481,80 Eur 17 481,80 Eur
Žaliakalnio seniūnija 16 874,58 Eur 16 874,58 Eur

Paraiškos forma (atsisiųsti) + sąmatos forma, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti)

Pareiškėjo deklaracija, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti)

__________________________________________________________________________________

Rugsėjo 23 dieną (pirmadienį), 15.00 val, kviečiame į Išplėstinę seniūnaičių sueigą. Darbotvarkėje aptarsime patikslintas sąmatas. Bendruomenių atstovus prašome į sueigą atsinešti parengtus renginių tvarkaraščius.

———————————————————————————————————————————————-

Rugpjūčio 8 d. baigėsi projektų paraiškų teikimas 2.3 priemonei „Remti bendruomeninę veiklą Savivaldybėse“. Norime informuoti, kad Petrašiūnų seniūnijos  bendruomenė pateikė 3 paraiškas (Bendruomenių programa). Rugpjūčio 20 d. 15.45 val. kviečiame dalyvauti išplėstinėje seniūnaičių sueigoje, kurios metu bus aptariama pateiktų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimas.

———————————————————————————————————————————————-

2019

Informuojame, kad jau yra paskelbti kvietimai teikti paraiškas 2019 m. programai „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse”. Kvietimai yra parengti kiekvienai seniūnijai atskirai, remiantis išplėstinių seniūnaičių sueigų protokolais.

Informaciją apie programą, kvietimų tekstus ir kitą aktualią informaciją  galite rasti paspaudę šią nuorodą: https://www.kaunas.lt/nevyriausybines-organizacijos/programa-remti-bendruomenine-veikla-savivaldybese/

Paraiškos ir kiti dokumentai priimami nuo 2019 m. liepos 8 d.  iki  2019 m. rugpjūčio 8 d.

Paraiškos priimamos pagal Kvietimuose teikti paraiškas nustatytas sąlygas ir terminus.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Paraiškos forma (atsisiųsti) + Sąmatos forma, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti)

Pareiškėjo deklaracija, pridedama prie paraiškos (atsisiųsti)

Pateikiamas vienas Paraiškos ir paraiškos dokumentų originalas:
1. užpildytas paraiškos ir paraiškos dokumentų originalas turi būti siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96 (6 darbo vieta), užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, Programos pavadinimas „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, nurodytas seniūnijos pavadinimas, kuriai teikiama paraiška, pareiškėjo pavadinimas.

2. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais susegti į lengvai išardomus segtuvus. Paraiškos dokumentai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu būdu, įdėti į įmautes. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos.

———————————————————————————————————————————————-

Savivaldybės taryba patvirtino Bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtį. Petrašiūnų seniūnijos interesus šioje taryboje atstovaus Petrašiūnų seniūnaitė Brigita Bingelytė. Tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką Savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų.

Tarybos veiklos nuostatai.

———————————————————————————————————————————————-

2019 m. kovo 25 d. vykusiame išplėstiniame seniūnaičių sueigos posėdžio buvo nutarta deleguoti į Kauno bendruomeninių organizacijų taryba Petrašiūnų seniūnaitę Brigita Bingelytę. Taip pat į naujai sudaroma Kauno miesto Senjorų tarybą buvo pasiūlyta Danutės Varkalienė kandidatūra.

Posėdžio protokolas.

———————————————————————————————————————————————-

DĖMESIO!!! SUDAROMA KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA!!!

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-55  patvirtinti Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų Tarybos nuostatai. Tarybą iš 22 narių 3 metų laikotarpiui sudaro Savivaldybės taryba. Taryboje seniūnijos bendruomeninių organizacijų interesus atstovaus po vieną atstovą iš seniūnijos.

Atsižvelgdami į šiuose Nuostatuose numatytą Tarybos sudarymo tvarką, kviečiame Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) Petrašiūnų seniūnijos bendruomenines organizacijas deleguoti atstovus į šią tarybą.

Prašome Petrašiūnų seniūnijos Bendruomenines organizacijas teikti pasiūlymus bei juos lydinčius dokumentus (registravimo pažymėjimą, narių sąrašus, nuostatus) iki 2019 m. kovo 20 d.

Petrašiūnų seniūnijos atstovą rinksime iš pasiūlytų kandidatų Išplėstinės seniūnaičių sueigos metu.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI

———————————————————————————————————————————————-

2019 m. sausio 14 d. vykusiame surinkime buvo aptarta programos „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ rezultatai. Susirinkimo metu buvo pasidžiaugta, kad visi projektai įgyvendinti sėkmingai. Taip pat buvo aptarta projektų ataskaitų pridavimo eiga. Buvo nutarta ieškoti būdų kaip palengvinti šio proceso eiga bei padaryti sklandesnį.

Posėdžio protokolas.

———————————————————————————————————————————————-

2018 metai

Informuojame, kad jau yra paskelbti kvietimai teikti paraiškas programai „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse”. Kvietimai yra parengti kiekvienai seniūnijai atskirai, remiantis išplėstinių seniūnaičių sueigų protokolais.

Informaciją apie programą, kvietimų tekstus ir kitą aktualią informaciją  galite rasti paspaudę šią nuorodą: https://www.kaunas.lt/nevyriausybines-organizacijos/programa-remti-bendruomenine-veikla-savivaldybese/

Svarbu: prašome atkreipti dėmesį į tinkamas finansuoti veiklas, kadangi projekto idėja gali būti labai gera, tačiau jeigu bus numatytos netinkamos veiklos pagal Kvietime nurodytas sąlygas, tai projektas nebus finansuojamas. Kviečiame  konsultuotis su Kauno savivaldybės paskirtais atsakingais specialistais, kad gautume kuo daugiau tinkamų finansuoti projektų.

2018 m. rugpjūčio 1 d. išplėstinės seniūnaičių sueigos metu buvo patvirtintos 2018 metų Petrašiūnų seniūnijoje tinkamos finansuoti veiklos numatytos Tvarkos aprašo 28 punkte (sueigos protokolo išrašas). Nutarta, kad šiais metais dėmesys bus kreipiamas bendruomenės akcijoms ir iniciatyvoms, skirtoms viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, socialinei veiklai, skirtai socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams  (gyventojams) ir (ar) jų grupėms, vaikų ir jaunimo (14–29 metų) laisvalaikio užimtumui, kultūrinei ir švietėjiškai veiklai, sporto ir sveikatinimo veiklai. Taip pat buvo patvirtinta minimaliai galima projekto sąmata – 500 eurų bei maksimaliai galima projekto sąmata – 3900 eurų.

Informuojame, kad jau paskelbti kvietimai teikti paraiškas pagal programą „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (Petrašiūnų kvietimas teikti paraiškas). Visus kvietimų tekstus rasite  – https://www.kaunas.lt/nevyriausybines-organizacijos/programa-remti-bendruomenine-veikla-savivaldybese/. Galutinis paraiškų pateikimo terminas Kauno miesto savivaldybei yra 2018 m. rugsėjo 21 d. 16 val.

Konsultacijas dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia:

Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistė Evelina Revuckaitė, el. p. [email protected],  tel. (8 37) 42 29 14

2017 m. patvirtinta išplėstinės seniūnaičių sueigos sudėtis ir kontaktai 2017-2019 programos „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” įgyvendinimui:

Vardas, pavardė Pareigos El. paštas Telefonas
Pranas Grebliauskas Amalių seniūnaitijos seniūnaitis [email protected] 865787918
Brigita Bingelytė Petrašiūnų seniūnaitijos seniūnaitė [email protected] 867669366
Rita Agurkienė Palemono bendruomenės centro atstovė [email protected] 861856180
Birutė Kolbergienė Naujasodžio seniūnaitijos seniūnaitė [email protected] 867159773
Valdimaras Moliejus Palemono seniūnaitijos seniūnaitis [email protected] 864648567
Ina Kunavičiūtė-Mikučionienė Petrašiūnų bendruomenės centras direktorė [email protected] 867338343

2017 metai

2017 m. liepos 25 d. 15 val. įvyko pirmas Išplėstinės seniūnaičių sueigos (toliau – ISS) posėdis. Jo metu buvo patvirtinta ISS sudėtis. Pirmininku išrinktas Amalių seniūnaitis Pranas Grebliauskas, nariai Palemono bendruomenės centro pirmininkė Rita Agurkienė, Petrašiūnų seniūnaitė Brigita Bingelytė, Naujasodžio seniūnaitė Birutė Kolbergienė, Petrašiūnų bendruomenės centro direktorė Ina Kunavičiūtė – Mikučionienė, Palemono seniūnaitis Valdimaras Moliejus. Posedžio metu taip pat svarstyta prioritetinių veiklių pasirinkimas Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo. Aptartos tinkamomis finansuoti laikomos ISS sprendimu patvirtintos veiklos, tenkiančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius.

 

[/table-wrap]
Seniūnaitija Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
PETRAŠIŪNŲ Brigita Bingelytė +370 676 69366 [email protected]
AMALIŲ Marius Grigoravičius +370 67344988 [email protected]
PALEMONO Vilius Meškauskas +370 65242327 [email protected]
NAUJASODŽIO     ********   ******** *******

Petrašiūnų seniūnijos seniūnaitijos ir seniūnaičiai:

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAITIJOS

SENIŪNAITIS – bendruomenės išrinktas asmuo, atstovaujantis vietos gyventojų interesus seniūnijoje, savivaldybės institucijose ar valstybės įstaigose. Visuomeniniais pagrindais veikiantis seniūnaitis renkamas 4 metams.

Seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose:

1) turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais;

2) dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

3) dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje;

4) dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, meru, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;

5) dalyvauja seniūnaičių sueigoje;

6) kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.

Seniūnaitis skatina gyventojus:

1) prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;

2) rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kitais);

3) organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti;

4) organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti;

5) puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content