Siunčiama nuotrauka

Darnaus judumo planas

Kauno miesto darnaus judumo planas – tai strateginio planavimo dokumentas, kurio tikslas spręsti Kauno miestui kylančius susisiekimo iššūkius, įgyvendinti pasaulinius ekologiškumo reikalavimus bei padaryti miestą patogų judėti tiek vietos gyventojams, tiek miesto svečiams.

Darnaus judumo plane yra įvertinami pagrindiniai Kauno gyventojų ir verslo judumo poreikiai, siūlomi sprendiniai, prioritetą teikiant viešajam transportui, judėjimui dviračiais, pėsčiomis bei aplinką mažai teršiančiam transportui.

Darnaus judumo plano įgyvendinimas užtikrins, kad Kaune būtų derinami darnios plėtros, ekonominio gyvybingumo, socialinės lygybės, sveikatos ir aplinkos kokybės poreikiai, miesto erdvė būtų naudojama subalansuotai, didinamas aplinkos patrauklumas, gerinama gyvenimo kokybė ir visuomenės sveikata, didinama eismo sauga  bei mažinamas oro užterštumas ir triukšmas.

Nagrinėjama teritorija. Darnaus judumo plane nagrinėjama Kauno miesto savivaldybės teritorija ir jai gretimos bei funkciškai susijusios priemiestinės zonos – Kauno rajono savivaldybės seniūnijos.

Plano dalys. Darnaus judumo planą sudaro išsami esamos Kauno judumo situacijos ir teminių dalių analizė, skirtingi judumo mieste variantai ir vizija, rengiami 2030 metams, bei veiksmų ir priemonių planas 2020 metams.

Analizuojamos teminės sritys:

  1. Viešojo transporto skatinimas;
  2. Pėsčiųjų ir dviratininkų integracija;
  3. Modalinis kelionių pasiskirstymas;
  4. Eismo sauga ir saugumas;
  5. Eismo organizavimo tobulinimas ir judumo valdymas
  6. Miesto logistika;
  7. Transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis;
  8. Alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimas;
  9. Intelektinių transporto sistemų diegimo mieste poreikio vertinimas.

Plano rengimo pagrindas – Darnaus judumo mieste planų rengimo gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu „Dėl darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“ Nr. 3-108 (1.5 E) (toliau – Gairės); Kauno miesto savivaldybės 2013-2020 metų strateginis plėtros planas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-127.

Finansavimas. Plano rengimas finansuojamas iš Europos Sąjungos 2014–2020 metų Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Rengėjai. Planą rengia jungtinė komanda – ROM Transportation Engineering Ltd., UAB „Civitta“, VGTU Teritorijų planavimo institutas ir MB „Pupa – strateginė urbanistika“.

Plano rengimo laikotarpis: 2017–2018 metai. Plano rengimo metu yra organizuojami vieši susitikimai, kurių tikslas į plano rengimą įtraukti ir informuoti visuomenę.

Skip to content