KVIETIMAS DALYVAUTI PROJEKTO „MOKYKLŲ PAŽANGOS SKATINIMAS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ PARTNERIŲ ATRANKOJE

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-K-730 priemonės „Mokyklų pažangos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-748 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-K-730 priemonės „Mokyklų pažangos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, skelbiama projekto „Mokyklų pažangos skatinimas Kauno miesto savivaldybėje“ partnerių atranka (1 priedas).

Projekto tikslas – socialinių paslaugų modelio sukūrimas ir jo taikymas Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) teritorijoje mokymosi motyvacijos ar mokymosi galimybių stokojantiems mokiniams ir probleminio elgesio ir (ar) specialiųjų poreikių mokiniams.

Projekto veikla – darbuotojų mokymas, socialinių paslaugų vaikui ir tėvams (globėjams) teikimas ir šių paslaugų prieinamumo organizavimas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Savivaldybės teritorijoje.

Pagal Aprašą (2 priedas)  atrinkti Projekto partneriai dalyvaus rengiant Projekto paraišką ir vykdant Projekto veiklas, naudodamiesi Projekto įgyvendinimo metu sukurtu paslaugų teikimo žemėlapiu, teiks vaikams socialines arba sveikatos priežiūros (vaikų, vaikų ir paauglių psichiatro) paslaugas.

Projekto paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, viešosios įstaigos ir kt.), veikiantys ir (arba) turintys patirties socialinėje srityje, o teikiant paraišką vykdyti Apraše nurodytą (nurodytas) veiklą (veiklas) – socialinėje ir sveikatos apsaugos srityse.

Atrenkant Projekto partnerius, prioritetas teikiamas nevyriausybinėms organizacijoms siūlančioms įvairias paslaugas keliose seniūnijose (pvz., socialinių įgūdžių ugdymas, pagalba ruošiant pamokas, laisvalaikio užimtumo organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, informavimas, konsultavimas, vaikų ir paauglių psichiatro).

Atrankai turi būti pateikta užpildyta nustatytos formos paraiška (3 priedas) iki kvietime teikti paraiškas nurodyto termino pabaigos.

Vokai su paraiškomis ir pridedamais dokumentais gali būti siunčiami registruotu paštu, per pašto kurjerį ar pristatomi Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui tiesiogiai adresu: Gruodžio g. 9 (107 kabinetas), 44295 Kaunas. Ant voko užrašoma: „Projekto „Mokyklų pažangos skatinimas Kauno miesto savivaldybėje“ partnerių atrankai“. Jeigu paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip kvietime teikti paraiškas nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data. Paraiška nesvarstoma ir nevertinama, jei ji pateikta pasibaigus nustatytam paraiškų teikimo terminui.

Gautas paraiškas registruoja Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Atrankai pasibaigus, paraiškos, kurios nebuvo atrinktos, organizacijoms negrąžinamos ir saugomos vienus metus, kitos – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Paraiškų priėmimo terminas 7 kalendorinės dienos nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Projekto partnerių sąrašo patvirtinimo skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje (www.kaunas.lt/svietimas), o atrankoje dalyvavusios organizacijos apie atrankos rezultatus informuojamos raštu.

Daugiau informacijos – Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus tel. (8 37) 42 29 66 arba el. paštu: ramune.martinkiene@kaunas.lt.

 

PRIEDAI:

  1. ĮSAKYMAS DĖL PROJEKTO „MOKYKLŲ PAŽANGOS SKATINIMAS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, PARTNERIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO R
  2. PROJEKTO „MOKYKLŲ PAŽANGOS SKATINIMAS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS
  3. Paraiškos dalyvauti projekto „Mokyklų pažangos skatinimas Kauno miesto savivaldybėje“ partnerių atrankoje forma
Skip to content