Neformalus ugdymas

 

Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo

 

Reikalavimai NVŠ teikėjui, NVŠ programoms, NVŠ programų paraiškų teikimas vertinti

 

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų finansavimas Kauno mieste vykdomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A-1116 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Aprašą ir kitus NVŠ programų finansavimą reglamentuojančius dokumentus rasite apačioje.

NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi NVŠ teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie:

 1.  turi NVŠ programoms įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones, būtinas NVŠ programoms vykdyti, arba turi teisę naudotis tokiomis patalpomis, įranga ir priemonėmis;
 2.  turi asmenis, turinčius teisę, o laisvieji mokytojai – patys turi teisę pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą teikti švietimo paslaugas pagal NVŠ programas;
 3.  atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus;
 4.  yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). ŠMIR duomenų pildymo tvarką rasite www.nsa.smm.lt Savivaldybėje informaciją dėl ŠMIR duomenų pildymo teikia Švietimo sk. vyr. specialistė Jolanta Ganusauskienė, tel. (8 37) 42 27 81, el. p. [email protected]
 5.  turi NVŠ programą, registruotą Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR), nurodant NVŠ programos aprėptį – savivaldybės lygmens programa, ir savivaldybės įvertintą kaip atitinkančią NVŠ programos reikalavimus (NVŠ programos formą ir vertinimo kriterijus rasite https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4a573010725411ecb2fe9975f8a9e52e/asr1, žr. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-46 ,,Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 ir 2 priedus).

NVŠ programa turi atliepti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžtą NVŠ paskirtį ir trukti ne mažiau nei 6 mėnesius ir 8 pedagogines valandas per mėnesį mokiniui.

NVŠ programos elektroninę paraišką (-as) NVŠ teikėjas gali užpildyti ir pateikti Savivaldybei vertinti per NŠPR du kartus per kalendorinius metus – iki birželio 1 d. ir iki spalio 1 d., 23.59 val. Lietuvos Respublikos laiku. Darbų su NŠPR rasite https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/. Informaciją dėl NŠPR duomenų pildymo teikia NŠPR duomenų bazių administratorė Eglė Lesniauskienė, tel. 8 658 18 421, el. p. [email protected].

Savivaldybė vertina NVŠ teikėjo, kurį yra įregistravusi į ŠMIR NVŠ programas. NVŠ programų vertinimo rezultatus Savivaldybės darbuotojas pažymi NŠPR. NVŠ teikėjui pateikus NVŠ programos elektroninę paraišką vertinti per NŠPR iki birželio 1 d., rezultatai NŠPR pažymimi iki rugpjūčio 1 d., o pateikus iki spalio 1 d., rezultatai NŠPR pažymimi iki gruodžio 1 dienos.

Informaciją dėl NVŠ programų paraiškų vertinimo teikia Švietimo sk. vyr. specialistė Rosvita Rupšienė, tel. (8 37) 42 37 66, el. p. [email protected].

 

NVŠ programų teikimas finansavimui ir finansavimas

 

 1. NVŠ teikėjas iki einamųjų kalendorinių metų rugpjūčio 31 d. ir gruodžio 31 d. NŠPR nurodo, kad planuoja vykdyti reikalavimus atitinkančią (-as) NVŠ programą (-as) Kauno mieste ir teikia ją (-jas) finansavimui. Darbų su NŠPR tvarką rasite https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/.Teisingai pateikus NVŠ programą finansavimui, NVŠ programos būsena NŠPR privalo būti Prašoma finansuoti. Informaciją dėl NŠPR duomenų pildymo teikia NŠPR duomenų bazių administratorė Eglė Lesniauskienė, tel. 8 658 18 421, el. p. [email protected].
 2. Savivaldybės administracijos direktorius, remdamasis einamųjų kalendorinių metų NŠPR duomenimis apie planuojamas Savivaldybėje vykdyti NVŠ programas ir Mokinių registro rugsėjo 10 d. ir sausio 10 d. duomenimis apie mokinių, kurie šiose NVŠ programose būtų finansuojami NVŠ lėšomis, skaičių ir atsižvelgdamas į Savivaldybei skirtą (turimą) NVŠ lėšų sumą, iki rugsėjo 15 d. ir sausio 15 d. tvirtina einamaisiais kalendoriniais metais finansuojamų ir nefinansuojamų NVŠ programų sąrašus.
 3. NVŠ programoms finansavimas skiriamas pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens ir NVŠ teikėjo sudarytas Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo sutartis.

 

Informaciją dėl NVŠ programų finansavimo teikia:

sporto krypties NVŠ programų – Sporto sk.specialistė Lina Vytėnienė, tel. (8 37) 73 35 16, el. p. [email protected],
kitų krypčių NVŠ programų – Švietimo sk. vyr. specialistė Ingrida Valėjevienė, tel. (8 37) 42 32 42, el. p. [email protected].

Informacija apie 2023 m. Kauno miesto savivaldybės finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo programas

 

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

NVŠ programas vykdo NVŠ ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. 2023 m. Kauno miesto savivaldybės finansuojamų NVŠ programų sąrašas.

NVŠ lėšos yra skiriamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Kauno miesto savivaldybės biudžeto. NVŠ finansavimas skiriamas NVŠ teikėjams, kurie turi akredituotas savivaldybės lygmens NVŠ programas ir yra sudarę su Kauno m. savivaldybe NVŠ programos (-ų) finansavimo sutartis.

NVŠ lėšos skiriamos mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bei socialinių įgūdžių ugdymo programą.

NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena mokinio pasirinkta NVŠ programa, nepaisant to, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi.

NVŠ teikėjas privalo sumažinti mokiniui mokestį už teikiamas NVŠ paslaugas visu Savivaldybės nustatytu NVŠ lėšų dydžiu.

 

NVŠ teikėjams skiriamas NVŠ lėšų dydis (NVŠ krepšelis) už vieno mokinio dalyvavimą per mėnesį NVŠ programoje:

 • 1. techninės kūrybos, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, technologijų, medijų krypties NVŠ programoje, prisidedančioje prie STEAM (angl. k. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) įgyvendinimo plėtros – 20 Eur;
 • 2. į 9–12 klasių / 1–4 gimnazijos klasių mokinių amžiaus tarpsnį orientuotoje NVŠ programoje – 20 Eur;
 • 3. Kitoje NVŠ programoje, nenurodytoje 1 ir 2 punktuose – 15 Eur.

 

NVŠ programoje, kuri yra įgyvendinama kasdieniu (kontaktiniu) būdu, dalyvaujančiam vidutinius, didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius turinčiam mokiniui skiriami du NVŠ krepšeliai, jei mokinio minėti poreikiai yra nurodyti Mokinių registre.

2023 m. NVŠ programų finansavimo mėnesiai: vasaris, kovas, balandis, gegužė, spalis, lapkritis, gruodis.

Dėl galimybės dalyvauti NVŠ programoje, prašome kreiptis į NVŠ teikėją NVŠ programų sąraše nurodytu telefonu.

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content