Neformalus ugdymas

Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo

Reikalavimai NVŠ teikėjui, NVŠ programoms, NVŠ programų paraiškų pateikimas savivaldybei vertinti

NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi NVŠ teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie:

  • turi NVŠ programoms įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones, būtinas NVŠ programoms vykdyti, arba turi teisę naudotis tokiomis patalpomis, įranga ir priemonėmis;
  • turi asmenis, turinčius teisę, o laisvieji mokytojai – patys turi teisę pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą teikti švietimo paslaugas pagal NVŠ programas;
  • atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus;
  • yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). ŠMIR duomenų pildymo tvarką rasite nsa.smm.ltSavivaldybėje informaciją dėl ŠMIR duomenų pildymo teikia Švietimo sk. vyr. specialistė Jolanta Ganusauskienė, tel. (8 37) 42 27 81, el. p. [email protected]
  • turi NVŠ programą, registruotą Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR), nurodant NVŠ programos aprėptį – savivaldybės lygmens programa, ir savivaldybės įvertintą kaip atitinkančią NVŠ programos reikalavimus (NVŠ programos formą ir vertinimo kriterijus rasite https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4a573010725411ecb2fe9975f8a9e52e/asr1, žr. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-46 ,,Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 ir 2 priedus).

NVŠ programa turi atliepti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžtą NVŠ paskirtį ir trukti ne mažiau nei 6 mėnesius ir 8 pedagogines valandas per mėnesį mokiniui.

NVŠ programos elektroninę paraišką (-as) NVŠ teikėjas gali užpildyti ir pateikti savivaldybei vertinti per NŠPR du kartus per kalendorinius metus – iki birželio 1 d. ir iki spalio 1 d., 23.59 val. Lietuvos Respublikos laiku. Darbų su NŠPR rasite https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/. Informaciją dėl NŠPR duomenų pildymo teikia NŠPR duomenų bazių administratorius Algirdas Benetis, tel. +370 658 18 436, el. p. [email protected]

Savivaldybės lygmens NVŠ programas vertina ta savivaldybė, kurioje švietimo teikėjas yra registruotas ŠMIR. NVŠ programų vertinimo rezultatus savivaldybės darbuotojas pažymi NŠPR. NVŠ teikėjui pateikus NVŠ programos elektroninę paraišką vertinti per NŠPR iki birželio 1 d., rezultatai NŠPR pažymimi iki rugpjūčio 1 d., o pateikus iki spalio 1 d., rezultatai NŠPR pažymimi iki gruodžio 1 dienos.

Informaciją dėl NVŠ programų paraiškų vertinimo teikia Švietimo sk. vyr. specialistė Rosvita Rupšienė, tel. (8 37) 42 37 66, el. p. [email protected].

NVŠ programų teikimas finansavimui ir finansavimo skyrimas

NVŠ teikėjas iki einamųjų kalendorinių metų rugpjūčio 31 d. ir gruodžio 31 d. NŠPR nurodo, kad planuoja vykdyti reikalavimus atitinkančią (-as) NVŠ programą (-as) Kauno miesto savivaldybės teritorijoje ir pateikia ją (-jas) finansavimui. Darbų su NŠPR tvarką rasite https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/.Teisingai pateikus NVŠ programą finansavimui, NVŠ programos būsena NŠPR privalo būti Prašoma finansuoti.

NVŠ teikėjas Mokinių registre į Kauno m. savivaldybėje planuojamas vykdyti NVŠ programas iki rugsėjo 10 d. ir iki sausio 10 d. įregistruoja mokinius, kurie būtų finansuojami NVŠ lėšomis. Prisijungimo prie Mokinių registro ir darbo juo tvarką rasite žr. https://mokiniai.emokykla.lt/Account/Auth?ReturnUrl=%2f

Sprendimas dėl einamaisiais kalendoriniais metais finansuojamų ir nefinansuojamų NVŠ programų sąrašų patvirtinimo, NVŠ programų finansavimo mėnesių skaičiaus ir mėnesių, kuriais finansuojamos NVŠ programos, nustatymo, Savivaldybėje priimamas iki rugsėjo 15 d. ir iki sausio 15 d., remiantis Neformaliojo švietimo programų registro duomenimis apie planuojamas Savivaldybės teritorijoje vykdyti NVŠ programas, Mokinių registre šiose NVŠ programose NVŠ teikėjų iki einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 10 d. ir sausio 10 d. pažymėtais mokinių, kurie būtų finansuojami NVŠ lėšomis, duomenimis ir skaičiumi, atsižvelgiant į NVŠ programoms finansuoti skirtą (turimą) NVŠ lėšų sumą.

NVŠ programoms finansavimas skiriamas pagal Savivaldybės su NVŠ teikėju sudarytas Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo sutartis.

Informaciją dėl NVŠ programų finansavimo teikia:

sporto krypties NVŠ programų – Sporto sk. specialistė Lina Vytėnienė, tel. (8 37) 73 35 16, el. p. [email protected],
kitų krypčių, išskyrus sporto krypties NVŠ programas, – Švietimo sk. vyr. specialistė Ingrida Valėjevienė, tel. (8 37) 42 32 42, el. p. [email protected].

Informacija apie Kauno miesto savivaldybės finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo programas

 

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų finansavimas skiriamas pagal Kauno m. savivaldybės su NVŠ teikėju sudarytas NVŠ programos (-ų) finansavimo sutartis.

NVŠ lėšos skiriamos mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bei socialinių įgūdžių ugdymo programą. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena mokinio pasirinkta NVŠ programa, nepaisant to, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi.

NVŠ teikėjas privalo sumažinti mokiniui mokestį už teikiamas NVŠ paslaugas visu Savivaldybės nustatytu NVŠ lėšų dydžiu.

NVŠ teikėjui skiriamas NVŠ lėšų dydis (NVŠ krepšelis) už vieno mokinio dalyvavimą per mėnesį NVŠ programoje:

  • 1. techninės kūrybos, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, technologijų, medijų krypties NVŠ programoje, prisidedančioje prie STEAM (angl. k. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) įgyvendinimo plėtros – 25 Eur;
  • 2. į 9–12 klasių / 1–4 gimnazijos klasių mokinių amžiaus tarpsnį orientuotoje NVŠ programoje – 25 Eur;
  • 3. kitoje NVŠ programoje, nenurodytoje 1 ir 2 punktuose – 15 Eur;
  • 4. NVŠ programoje, kuri yra įgyvendinama kasdieniu (kontaktiniu) būdu, dalyvaujančiam vidutinius, didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius turinčiam mokiniui skiriami du NVŠ krepšeliai, jei mokinio minėti poreikiai yra nurodyti Mokinių registre.

 

Kitų krypčių NVŠ programų sąrašas

Sporto krypties NVŠ programų sąrašas

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content