Siunčiama nuotrauka

Pranešimas

nemuno-ir-nevezio-krast-dr-pav

Kauno miesto savivaldybės administracija planuoja pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ ir įgyvendinti Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio kraštovaizdžio formavimą ir ekologinės būklės gerinimą Kauno mieste.

Bendras priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ tikslas yra pagerinti įvairaus lygmens kraštovaizdžio arealų (teritorijų) būklę, didinant kraštovaizdžio planavimo kokybę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkuriant pažeistas teritorijas, didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą.

Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektą  „Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas“ (toliau – Programa) – tai planuojamos vykdyti veiklos viešumą ir visuomenės įsitraukimą užtikrinantis dokumentas. Jame pateikiama apibendrinta informacija apie planuojamą vykdyti kraštovaizdžio gerinimo veiklą, šios veiklos tikslus ir uždavinius. Programoje pristatoma ir paaiškinama, kokias problemas siekiama spręsti, nustatomi įgyvendinimo veiksmai, jų prioritetai. Pristatomi konsultavimosi su visuomene ir specialistais metodai, priemonės ir būdai, kurie bus naudojami projekto rengimo metu, siekiant išgirsti ir patenkinti vietos gyventojų, bendruomenių ir kitų visuomenei atstovaujančių institucijų poreikius, siejamus su tvarkoma teritorija.

Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. D1-181 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo“, rekomendaciniu pavyzdžiu visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavimo programos rengimui.

Viešas Programos pristatymas vyks 2016 m. gruodžio 21 d. 18 val. Vytauto g. 10, Kaunas.

Organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. +370 42 43 36. Kontaktiniai asmenys Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausieji specialistai Aleksandras Beliavičius, Laima Griauslytė. Pastabos, pasiūlymai teikiami el. paštu aleksandras.beliavicius@kaunas.lt, laima.griauslyte@kaunas.lt.

Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa (pridedama)

Skip to content