Informacinis pranešimas

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO IR EKSPLOATACIJOS LEISTINUMO POVEIKIO APLINKAI POŽIŪRIU

 

 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.): Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 239 3941; +370 5 239 3942, fakso Nr. +370 5 212 4335.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 3-672 „Dėl įgaliojimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ suteikimo“, suteiktus įgaliojimus, juridinio asmens kodas 110053842, registruota adresu Mindaugo g. 12, LT-03603, Vilnius, tel. Nr. +370 5 269 2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. +370 5 269 2665, el. paštas: railbaltica@litrail.lt; v.griganaviciute@litrail.lt; s.poskus@litrail.lt, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt.

 1. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (pavadinimas, adresas, tel.):

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300104532, registruota adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 260 8895, fakso Nr. +370 5 233 1574, el. p. lithuania@aecom.com.

 1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimas ir eksploatacija.

 1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas ar kaimo gyvenamoji vietovė):

Kauno m. sav. (Petrašiūnų sen.), Kauno r. sav. (Neveronių, Karmėlavos sen.), Jonavos r. sav. (Bukonių, Dumsių, Kulvos, Užusalių, Žeimių sen.), Kėdainių r. sav. (Šėtos, Truskavos sen.), Panevėžio r. sav. (Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Vadoklių, Upytės sen.), Pasvalio r. sav. (Joniškėlio apylinkių, Namišių, Pušaloto, Saločių, Vaškų sen.).

 1. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas (trumpai apibūdinama planuojama ūkinė veikla):

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitoje įvertintos dvi planuojamos geležinkelio ir jo infrastruktūros objektų alternatyvos. Pasirinkta optimali planuojamos geležinkelio linijos alternatyva Nr. 1.

Planuojamos geležinkelio linijos techninės charakteristikos nustatytos vadovaujantis 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1299/2014 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio techninių sąveikų specifikacijų (TSS) 4.2.1 punktu:

 • planuojamo geležinkelio linija yra P2-F1 (keleivių ir krovinių vežimo mišrus eismas);
 • ašies apkrova – 22,5 t;
 • gabaritas – GC;
 • geležinkelio linijos greitis – 200–250 km/h keleiviniams traukiniams, 100–120 km/h prekiniams traukiniams;
 • traukinio ilgis – 740–1050 m;
 • naudingas perono ilgis – 200–400 m.

Planuojama įrengti geležinkelio linija bus elektrifikuota bei dvikelė, 1435 mm vėžės pločio, su stotimis Kaune ir Panevėžyje. Geležinkelio linijos aprūpinimui elektros energija kas 1 km yra numatoma įrengti transformatorines. Geležinkelio linijos elektrifikacijai numatomos pastatyti elektros traukos pastotės.

Keleivinių traukinių eismas numatomas apytikriai nuo 6.00 iki 24.00 val., 2 valandų intervalu. Prekinių traukinių eismas numatomas organizuoti nakties metu nuo 24.00 iki 6.00 val. Sekmadieniais numatomi geležinkelio linijos tikrinimo bei priežiūros darbai, todėl keleivinių traukinių grafikas nustatomas skirtingai nei kitomis savaitės dienomis

Šioje PAV ataskaitoje poveikis aplinkai dėl numatomo planuoti Lokomotyvų bei vagonų aptarnavimo centro (toliau – LVAC) ir 1435 mm pločio vėžės kelyno veiklų nevertinamas. Šių objektų poveikis numatomas vertinti kitų projektų metu. Pradėjęs rengti LVAC ir 1435 mm pločio vėžės kelyno projektus, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, AB „Lietuvos geležinkeliai“) visuomenę informuos nustatyta tvarka.

 

 1. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas (nurodomos pagrindinės priemonės):

6.1 Aplinkos oras. Statybos laikotarpiu: naudojami automobilių keliai šalia gyvenamųjų vietovių turi būti įrengiami su kieta danga (asfaltbetonio, betono, kt. danga) dulkėtumui sumažinti; Turi būti užtikrinta, kad būtų naudojama tiktai statybos technika atitinkanti aplinkosauginius ir techninius reikalavimus. Eksploatacijos laikotarpiu: keleivių ir krovinių vežimui turi būti naudojami elektriniai traukiniai.

6.2 Paviršiniai vandenys. Statybos laikotarpiu: Tiltų statybas atlikti nekontaktuojant su vandens tėkme; Būtina atitinkamai pertvarkyti pažeistas melioracijos sistemas, vandens nuvedimo sprendinius; Draudžiama įrengti arčiau kaip 50 m už pakrantės apsaugos juostos statybos aikšteles. Pavojingų medžiagų, naftos produktų saugyklos, technikos aikštelės, kiti statybos objektai turėtų būti draudžiami įrengti vandens telkinių apsaugos zonose; Eksploatuojama tiktai statybos technika bei transporto priemonės atitinkančios aplinkosauginius ir techninius reikalavimus. Eksploatacijos laikotarpiu: Turi būti laikomasi visų reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei eismo valdymui.

6.3 Žemės gelmės. Statybos laikotarpiu: Rengiant geležinkelio linijos techninį projektą turi būti atlikti geologiniai tyrinėjimai. Nustačius potencialias karstines vietoves, privalomas geležinkelio linijos konstrukcijos stiprinimas; Draudžiama vykdyti darbus vandenviečių sanitarinėse apsaugos zonose; Eksploatuojama tiktai statybos technika ir transporto priemonės atitinkančios aplinkosauginius ir techninius reikalavimus. Eksploatacijos laikotarpiu: Siekiant išvengti avarijų, turi būti laikomasi visų reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei eismo valdymui; Siekiant apsaugoti požeminius vandenis bei vandenvietes nuo taršos turėtų būti draudžiama įrengti vandenviečių sanitarinėse apsaugos zonose geležinkelio liniją; Karstinėse teritorijose stiprinamos geležinkelio konstrukcijos.

6.4 Naudingosios iškasenos. Statybos laikotarpiu: Tais atvejais, kada dėl kitų trasos padėtį lemiančių aspektų vis tik planuojamas naudingųjų iškasenų telkinio kirtimas, prieš tiesiant geležinkelio liniją naudingųjų iškasenų telkinys nustatyta tvarka turi būti išeksploatuotas. Eksploatacijos laikotarpiu: Poveikis aplinkai nenumatomas.

6.5 Dirvožemis. Statybos laikotarpiu: Visas dirvožemis statybos teritorijoje prieš pradedant statybos darbus turi būti nuimamas ir sandėliuojamas atskirai nuo kitų medžiagų kaupuose, apsaugant nuo užteršimo bei lietaus ir paviršinių vandenų išplovimo. Eksploatacijos laikotarpiu: Siekiant išvengti dirvožemio taršos dėl avarijų, turi būti laikomasi visų reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei eismo valdymui.

6.6 Kraštovaizdis. Statybos laikotarpiu: Rengiant geležinkelio linijos techninį projektą bei parenkant geležinkelio tiltų, triukšmo sienučių, kt. statinių konstrukcijas ir spalvas, turi būti atsižvelgiama į vietovei būdingą kraštovaizdį. Atitinkamai taikomi geležinkelio linijos apželdinimo sprendiniai. Eksploatacijos laikotarpiu: Želdinių įrengimas ir priežiūra.

6.7 Augalija. Statybos laikotarpiu: Naujų želdinių įrengimas, geležinkelio linijos apželdinimas. Eksploatacijos laikotarpiu: Siekiant išvengti traukinių avarijų, riktų ir kt. ekstremalių situacijų ir dėl minėtų veiksnių vandens užteršimo, geležinkelio linijos eksploataciniu laikotarpiu būtina laikytis visų reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei eismo valdymui.

6.8 Gyvūnija. Statybos laikotarpiu: Būtina nepažeisti hidrologinio režimo; Siekiant išvengti upės šlaitų ir krantų pažeidimo (galimos erozijos ateityje) būtina baigus tilto statybos darbus sutvirtinti ir apželdinti šlaitus; Turi būti eksploatuojama tiktai statybos technika atitinkanti aplinkosauginius ir techninius reikalavimus; Vykdant statybos darbus šalia gyvūnijai svarbių saugomų teritorijų gali būti naudojamos laikinos triukšmo užtvaros. Eksploatacijos laikotarpiu: Siekiant išvengti traukinių avarijų, riktų ir kt. ekstremalių situacijų ir dėl minėtų veiksnių vandens užteršimo, būtina laikytis visų reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei eismo valdymui; Turi būti įrengiamos žinduolių, roplių, varliagyvių, vėžiagyvių praginos – žalieji tiltai; Siekiant išvengti žinduolių, roplių, varliagyvių žūties bei sužeidimų traukinio pervažiavimo ar numušimo metu, visa geležinkelio linija aptveriama tvora.

6.9 Kultūros paveldo vertybės. Statybos laikotarpiu: Numatoma pertvarkyti kelius prie kultūros paveldo vertybių. Eksploatacijos laikotarpiu: Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas.

6.10 Saugomos teritorijos. Statybos laikotarpiu: Būtina nepažeisti saugomų teritorijų hidrologinio režimo; Siekiant išvengti upės šlaitų ir krantų pažeidimo (galimos erozijos ateityje) būtina baigus tilto statybos darbus sutvirtinti ir apželdinti šlaitus; Būtina nepažeisti upės vagos; Siekiant išvengti taršos turi būti naudojama tiktai statybos technika atitinkanti aplinkosauginius ir techninius reikalavimus; Vykdant statybos darbus turėtų būti naudojamos laikinos triukšmo užtvaros. Eksploatacijos laikotarpiu: Siekiant išvengti traukinių avarijų, riktų ir kt. ekstremalių situacijų ir dėl minėtų veiksnių vandens užteršimo, būtina laikytis visų reikalavimų riedmenims, infrastruktūrai bei eismo valdymui.

6.11 Visuomenės sveikata. Siekiant sumažinti triukšmo lygį turi būti ribojami statybos darbai poilsio ir švenčių laikotarpiu; Vykdant statybos darbus turi būti naudojamos laikinos triukšmo užtvaros; Naudojamos bei diegiamos vibracijos mažinimo priemonės ir technologijos. Eksploatacijos laikotarpiu: Triukšmą slopinančių sienelių, pylimų, vibracijos mažinimo priemonių įrengimas ties gyvenamosiomis teritorijomis.

 

 1. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados (nurodoma ar pritarė visi PAV subjektai):

7.1. Kauno visuomenės sveikatos centras (Nuo 2016 m. balandžio 1 dienos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas) 2015-06-10 raštu Nr. 2-2315-(8.38) „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas 2016-12-08 raštu Nr. 2-3906(17.8.4) „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pasirinktoje vietoje.

7.2. Panevėžio visuomenės sveikatos centras (Nuo 2016 m. balandžio 1 dienos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas) 2015-06-05 raštu Nr. S-(7.53.)-1838 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pateikė išvada, kad PAV programą derina. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas 2016-11-30 raštu Nr. 2.5-1696 (20.6.4 5.11) pritarė PAV ataskaitai bei planuojamos ūkinės veiklos galimybėms.

7.3. Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius 2015-06-19 raštu Nr. 36-2-384 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius 2016-11-03 raštu Nr. 36-2-985 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.

7.4. Kauno rajono savivaldybės administracija 2015-06-10 raštu Nr. SD-1309 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. Kauno rajono savivaldybės administracija 2016-11-02 raštu Nr. SD-2291 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos derinimo“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai

7.5. Jonavos rajono savivaldybės administracija 2015-06-05 raštu Nr. 6B-22-2165 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos derinimo“ pritarė PAV programai.  Jonavos rajono savivaldybės administracija 2016-11-03 raštu Nr. 6B-07-4215 „Dėl pritarimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai“ pateikė išvadą, kad pritaria PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.

7.6. Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2015-06-11 raštu Nr. AS-2379 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pateikė išvadą, kad PAV programai pastabų neturi. Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2016-03-22 raštu Nr. AS-1137 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai su sąlyga, kad bus atsižvelgta į šias pastabas:

 • Ataskaitoje nurodyta, kad Runeikių miško telmologinis draustinis yra Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje, nors priklauso Kėdainių rajono savivaldybei;
 • Ataskaitoje nėra nurodyti rengėjų telefono numeriai.

7.7. Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2015-06-09 raštu Nr. (8.11)-SD1-1397 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2016-11-16 raštu Nr. (8.9)-SD1-2870 „Dėl pritarimo“ pateikė išvada, kad pritaria PAV ataskaitoje išnagrinėtai planuojamai ūkinei veiklai.

7.8. Panevėžio miesto savivaldybės administracija 2015-06-22 raštu Nr. 19-1489(4.10) „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pateikė išvadą, kad pastabų ir pasiūlymų dėl PAV programos neturi. Panevėžio miesto savivaldybės administracija 2016-11-23 raštu Nr. 19-2795(4.12) „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.

7.9. Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2015-06-19 raštu Nr. ARB-1290 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2016-11-18 raštu Nr. ARB-2177 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.

7.10. Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2015-06-04 raštu Nr. 13-978 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2016-03-15 raštu Nr. 13-386 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.

7.11. Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2015-06-01 raštu Nr. V4-805 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2016-11-03 raštu Nr. V4-1352 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.

7.12. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius 2015-06-12 raštu Nr. (1.29.-K)2K-787 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano rengimo ir poveikio aplinkai vertinimo programos“ pateikė išvadą, kad PAV ataskaitoje būtina išnagrinėti poveikį kultūros paveldo objektui (unikalus kodas kultūros vertybių registre 2010). Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius 2016-11-04 raštu Nr. (1.29.-K)2K-1264 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano plano poveikio aplinkai vertinimo“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.

7.13. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyrius 2015-06-18 raštu Nr. (9.38.-P)2P-182 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pateikė išvadą, kad PAV programą derina. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyrius 2016-03-23 raštu Nr. (9.38.-P)2P-101 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.

7.14. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-07-13 raštu Nr. (4)-1.7-2337 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritarė PAV programai. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2016-05-11 raštu Nr. (4)-1.7-1891 „Dėl poveikio aplinkai vertinimo išvados“ pateikė išvadą, kad planuojama ūkinė veikla žemės gelmių naudojimo ir apsaugos aspektu parinktoje vietoje yra galima.

7.15. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-06-05 raštu Nr. (4)-V3-1129 pritarė PAV programai su pastabomis. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2016-11-21 raštu Nr. (4)-V3-1700(7.21) „Dėl Europinio standartinio geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos“ pateikė išvadą, kad pritaria PAV ataskaitos kokybei ir neprieštarauja, kad būtų įgyvendinama planuojama Europinio standartinio geležinkelio linija Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena (toliau – Geležinkelio linija) laikantis šių sąlygų:

 • Nestatyti Geležinkelio linijos pagal alternatyvos Nr. 2 variantą;
 • Geležinkelio tilto per Neries upę atramų nestatyti vandenyje;
 • Neries upės šlaitus ir krantų pažeidimus baigus geležinkelio tilto statybos darbus sutvirtinti ir apželdinti;
 • Paviršines nuotekas ties Neries upe, Lepšynės mišku ir Grūžių mišku nuo planuojamos Geležinkelio linijos surinkti ir prieš išleidžiant į aplinką apvalyti paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose arba išleisti į įrengtus žolėtus griovius, infiltracinius šulinius;
 • Statybos darbai, statybos atliekos, statybos aikštelės ir statybų medžiagų sandėliavimo teritorijos neįrengti saugomose teritorijose ir su ja besiribojančiose teritorijose;
 • Neries upės vagoje (vandenyje) nevykdyti statybos darbų nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. ir nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.;
 • Neries upės vagoje vykdant statybos darbus nepažeisti hidrologinio režimo, naudoti nešmenis stabdančias priemones;
 • Gyvūnų migracijai užtikrinti PAV ataskaitoje nustatytose vietose įrengti pralaidas, praginas bei žaliuosius tiltus. Statant naujus geležinkelio viadukus ir tiltus neurbanizuotose teritorijose pritaikyti gyvūnų migracijai. Pritaikytų gyvūnų migracijai perėjų aplinką natūralizuoti (apželdinti natūraliomis medžiagomis, įrengti patrauklias buveines (šakų ar kelmų krūvas) ir kt.).Didelio diametro tunelių perėjų po keliu plotis turi būti didesnis nei 30 m, minimalus aukštis – ne mažesnis kaip 3 m. Tunelinėse perėjose, kuriose yra aukštas gruntinio vandens lygis, turi būti įrengti vandens nuvedimo (drenavimo) įrenginiai;
 • Biologinės įvairovės apsaugos priemonių projektavime ir įdiegime (statyboje) turi dalyvauti ekologijos, aplinkotyros ar biologijos išsilavinimą turintys specialistai.

Aukščiau išvardintos sąlygos turi būti vykdomos planuojamos ūkinės veiklos užsakovo lėšomis.

7.16. Aplinkos apsaugos agentūra 2015-09-15 raštu Nr. (15.9)-A4-10154 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena statybos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo“ PAV programą patvirtino.

 

 1. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas (nurodoma, kada ir kokiose visuomenės informavimo priemonėse buvo skelbimai, kada vyko viešas supažindinimas, kaip buvo atsižvelgta į visuomenės pasiūlymus):

 

Visuomenė apie parengtą PAV programą buvo informuota Kauno miesto savivaldybės administracijos Panemunės seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Petrašiūnų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Kauno rajono savivaldybės administracijos Garliavos apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-19), Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Rokų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-20), Neveronių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bukonių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-19), Dumsių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-21), Jonavos miesto seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Kulvos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Ruklos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Šilų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Upninkų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-21), Užusalių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Žeimių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Šėtos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-21), Truskavos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Naujamiesčio seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Paįstrio seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Ramygalos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Smilgių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Upytės seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Vadoklių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio miesto seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Joniškėlio apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Namišių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-21), Pasvalio apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Pasvalio miesto seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Pumpėnų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Pušaloto seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Saločių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), Vaškų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-05-20), respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas“ (2015-05-23), laikraštyje „Kauno diena“ (2015-05-22), laikraštyje „Jonavos naujienos“ (2015-05-22), laikraštyje „Kėdainių mugė“ (2015-05-22), laikraštyje „Sekundė“ (2015-05-22), laikraštyje „Darbas“ (2015-05-21), Kauno miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje (2015-05-21), Kauno rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (2015-05-21), Jonavos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (2015-05-20), Kėdainių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (2015-05-20), Panevėžio rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (2015-05-20), Panevėžio miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje (2015-05-20), Pasvalio rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (2015-05-20), PAV dokumentų rengėjo – Aecom Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama URS Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, internetinėje svetainėje www.publicity.lt (2015-05-22), taip pat planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – AB „Lietuvos geležinkeliai“ internetinėje svetainėje www.rail-baltica.lt ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos internetiniame tinklalapyje www.sumin.lt.

Aplinkos apsaugos agentūra 2015-05-26 savo tinklalapyje paskelbė visuomenei apie parengtą PAV programą.

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl PAV programos nebuvo gauta.

 

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama:

Kauno miesto savivaldybės administracijos Panemunės seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Petrašiūnų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Kauno rajono savivaldybės

administracijos Garliavos apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Rokų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Neveronių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bukonių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Jonavos miesto seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Kulvos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Ruklos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Šilų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Upninkų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Užusalių seniūnijos skelbimų lentoje (201512-21), Žeimių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Šėtos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Truskavos seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Naujamiesčio seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Paįstrio seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Ramygalos

seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje (201512-21), Smilgių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Upytės seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Vadoklių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Joniškėlio miesto seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Namišių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Pumpėnų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Pušaloto seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Saločių seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), Vaškų seniūnijos skelbimų lentoje (2015-12-21), respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas“ (2015-12-19), aikraštyje „Kauno diena“ (2015-12-23), laikraštyje „Jonavos naujienos“ (2015-12-18), laikraštyje „Kėdainių mugė“ (2015-12-18), laikraštyje „Sekundė“ (2015-12-19), laikraštyje „Darbas“ (2015-12-19), Kauno miesto savivaldybės skelbimų lentoje (2015-12-18) ir internetiniame tinklalapyje (2015-12-21), Kauno rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (2015-12-21), Jonavos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje (2015-12-21), Kėdainių rajono savivaldybės skelbimų lentoje (2015-12-21) ir internetiniame tinklalapyje (2015-12-21), Panevėžio rajono savivaldybės skelbimų lentoje (2015-12-21) ir internetiniame tinklalapyje (2015-12-21), Panevėžio miesto savivaldybės skelbimų lentoje (2015-12-21) ir internetiniame tinklalapyje (2015-12-21), Pasvalio rajono savivaldybės skelbimų lentoje (2015-12-21) ir internetiniame tinklalapyje (2015-12-21), PAV dokumentų rengėjo – Aecom Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama URS Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, internetinėje svetainėje www.publicity.lt (2015-12-21), taip pat planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – AB „Lietuvos geležinkeliai“ internetinėje svetainėje www.rail-baltica.lt ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos internetiniame tinklalapyje www.sumin.lt ir Agentūros internetiniame tinklalapyje www.gamta.lt (2015-12-21).

Kauno rajono savivaldybės administracijos Garliavos apylinkių seniūnijos skelbimų lentoje (2016-08-03), Karmėlavos seniūnijos skelbimų lentoje (2016-08-03), Rokų seniūnijos skelbimų lentoje (2016-08-03), Neveronių seniūnijos skelbimų lentoje (2016-08-03), respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas“ (2016-08-02), laikraštyje „Savaitraštis Kaunui“ (2016-08-04), Kauno rajono savivaldybės skelbimų lentoje (2016-08-03) ir internetiniame tinklalapyje (2016-08-03), PAV dokumentų rengėjo – Aecom Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama URS Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, internetinėje svetainėje www.publicity.lt (2016-08-03), taip pat planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – AB „Lietuvos geležinkeliai“ internetinėje svetainėje www.rail-baltica.lt ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos internetiniame tinklalapyje www.sumin.lt ir Agentūros internetiniame tinklalapyje www.gamta.lt (2016-08-03).

 

Visuomenės susirinkimai dėl PAV ataskaitos įvyko:

2016-01-09, 10.00 val., Panevėžio miesto savivaldybės administracijos posėdžių salėje, Laisvės a. 20, Panevėžyje. Viešajame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, Panevėžio miesto savivaldybės atstovai, Lietuvos Respublikos Seimo narė, suinteresuotos visuomenės atstovai.

2016-01-11, 18.00 val., Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje posėdžių

salėje, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalyje. Viešajame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, Pasvalio rajono savivaldybės atstovai, Lietuvos Respublikos Seimo narys, suinteresuotos visuomenės atstovai.

2016-01-12, 18.00 val., Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Posėdžių salėje, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiuose. Viešajame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, Kėdainių rajono savivaldybės atstovai, suinteresuotos visuomenės atstovai.

2016-01-14, 18.00 val., Jonavos rajono savivaldybės administracijos J. Ralio salėje, Žeimių g. 13, Jonavoje. Viešajame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, suinteresuotos visuomenės atstovai.

2016-01-15, 18.00 val., Kauno miesto savivaldybės administracijos Mažojoje salėje, Laisvės al. 96, Kaune. Viešajame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, suinteresuotos visuomenės atstovai.

2016-08-22, 18.00 val., Neveronių seniūnijos kultūros centro salėje, Kertupio g. 18, Neveronių k., Kauno r. sav. Viešajame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, Kauno rajono savivaldybės atstovai, suinteresuotos visuomenės atstovai.

Buvo gauti suinteresuotos visuomenės pasiūlymai dėl PAV ataskaitos į kuriuos buvo atsižvelgta.

 

2016-12-22 Aplinkos apsaugos agentūra savo tinklalapyje paskelbė visuomenei apie gautą PAV ataskaitą. Per nustatytą terminą pasiūlymų dėl PAV ataskaitos iš suinteresuotos visuomenės negauta.

2017-01-12, 10.30 val., įvyko PAV ataskaitos svarstymo posėdis Aplinkos apsaugos agentūroje, A Juozapavičiaus g. 9, Vilnius. Posėdyje dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, PAV dokumentų rengėjo atstovai, PAV subjektų atstovai ir suinteresuotos visuomenės atstovai (2017-01-30 protokolas Nr. A7-5).

 

 1. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis (planuojama ūkinė veikla leistina/neleistina), priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:

Aplinkos apsaugos agentūros 2017-02-01 raštu Nr. (28.1)-A4-1134 priimtas sprendimas: planuojama ūkinė veikla – Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimas ir eksploatacija – leistina pagal parengtą PAV ataskaitą ir joje numatytą alternatyvą Nr. 1, įgyvendinus PAV ataskaitoje numatytas aplinkosaugines priemones, įvykdžius minėto sprendimo 10 punkte nustatytas sąlygas.

 

9.1. Su sprendimu siejamos sąlygos:

9.1.1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs atsakingos institucijos sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje, per 10 darbo dienų turi apie tai pranešti visuomenei Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka ir raštu informuoti Agentūrą apie atliktą visuomenės supažindinimą.

9.1.2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už PAV ataskaitoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, PŪV užsakovas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones.

9.1.3. Planuojamos Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimas ir eksploatacija galima laikantis sprendimo 7.15. punkte nustatytų sąlygų, įgyvendinus PAV ataskaitoje ir sprendimo 6 punkte numatytas aplinkosaugines priemones.

9.1.4. PŪV užsakovas privalo užtikrinti, kad PAV ataskaitoje numatytos triukšmo ir vibracijos mažinimo priemonės bus įrengtos iki planuojamo geležinkelio linijos eksploatacijos pradžios, PAV ataskaitoje nurodyto efektyvumo. Rengiant planuojamo geležinkelio techninius projektus, kuriais būtų keičiami geležinkelio linijos techniniai parametrai, triukšmo mažinimo priemonės turi būti atitinkamai tikslinamos.

9.1.5. PŪV užsakovas privalo užtikrinti, kad Saugomose teritorijose neigiamo poveikio mažinimo priemonės turi būti įrengtos iki geležinkelio statybos ir eksploatacijos pradžios.

9.1.6. Rengiant planuojamos geležinkelio linijos techninius projektus, parengti geležinkelio želdinių planą, tikslinti/konkretizuoti PAV ataskaitoje numatytų praginų ir žaliųjų tiltų įrengimo vietas, bei konkretizuoti automobilių kelių pertvarkymo sprendinius. Užtikrinti kelių, kuriais planuojamos geležinkelio linijos statybos metu bus vykdomas sunkiasvorių krovininių transporto priemonių judėjimas, tinkamą eksploataciją, pritaikant jų konstrukciją ir dangas sunkiasvorių krovininių transporto priemonių judėjimui.

9.1.7. Rengiant planuojamo geležinkelio techninius projektus, kuriais būtų keičiami geležinkelio linijos paviršinio vandens tvarkymo, atliekų tvarkymo, kt. susiję techniniai parametrai, atitinkamai turi būti tikslinamos ir poveikio aplinkai mažinimo priemonės.

9.1.8. PŪV užsakovas privalo užtikrinti, kad teritorijų, esančių planuojamo geležinkelio gretimybėje, kurios šiuo metu neurbanizuotos (tačiau teritorijų planavimo dokumentais numatomų urbanizuoti) konversijos į urbanizuotas teritorijas atveju, bus įgyvendintos PAV ataskaitoje numatytos rekomenduojamos triukšmo ir vibracijos mažinimo priemonės.

9.1.9. Reikalavimai monitoringui:

9.1.9.1. PŪV užsakovas privalo užtikrinti, kad bus vykdomas PAV ataskaitoje numatytų neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemonių efektyvumui nustatyti monitoringas pagal PAV ataskaitoje numatyto monitoringo metmenis parengtą monitoringo programą. Monitoringo programa turi būti rengiama vadovaujantis Ūkio subjekto monitoringo nuostatais patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 ,,Dėl Ūkio subjekto monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

9.1.9.2. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2017-01-19 raštu Nr. (4)-1.7-279 informavo Agentūrą, kad tiek atlikti ir numatomi geologiniai tyrimai, tiek konstrukcijų stiprinimo projektiniai sprendiniai gali tik sumažinti planuojamos ūkines veiklos reikšmingą neigiamą poveiki aplinkai dėl karstinių reiškinių, tačiau negali padėti šio poveikio išvengti. Atsižvelgiant į tai, monitoringo programoje būtina numatyti periodinius geležinkelio trasos apylinkių, patenkančių į Šiaurės Lietuvos karstinio rajono ribas, nustatytas 2008 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-655 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio rajono ribų ir intensyvaus karsto žemių grupių nustatymo“, inžinerinius geologinius tyrimus, karstinių reiškinių atsiradimo tikimybei nustatyti. Jeigu minėtų tyrimų rezultatai parodytų karstinių reiškinių atsiradimo tikimybę, numatyti geležinkelio konstrukcijų stiprinimą ar kitas priemones.

9.1.10. Atsižvelgiant į tarpvalstybinių konsultacijų rezultatus, PŪV užsakovui įvertinti 2016 m. lapkričio 24 d. Latvijos aplinkos apsaugos biuro rašte Nr. 3-01/1507 Latvijos Respublikos gamtos apsaugos agentūros pateiktą pasiūlymą, kad Mūšos upės slėnis po tiltu per Mūšą būtų numatytas kaip gyvūnų perėja.

9.1.11. Statybų darbų metu susidarysiančias statybinės atliekas tvarkyti vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis LR Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Visos atliekos pagal galimybę turi būti perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti šias atliekas. Rengiant planuojamos geležinkelio linijos techninius projektus nurodyti tikslūs atliekų kiekius.

9.1.12. Užtikrinti, kad prieš tiesiant geležinkelio liniją, PAV ataskaitoje nurodyti planuojamos geležinkelio linijos kertami naudingųjų iškasenų telkiniai nustatyta tvarka būtų išeksploatuoti.

 

9.2. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:

9.2.1. PAV ataskaitai buvo naudojami Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano duomenys (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 31 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti procedūros pradžios“).

9.2.2. PAV ataskaitoje kaip racionaliausia ir optimali alternatyva įvardinta Alternatyva Nr. 1. Šioje alternatyvoje nurodytas Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos kirtimo taškas buvo numatytas tarpvalstybinių konsultacijų metu ir atitiko 2016 m. rugpjūčio 24 d. Latvijos ministrų kabineto patvirtintą sprendinį.

9.2.3. PAV ataskaitą nagrinėję ir išvadas pateikę PŪV poveikio aplinkai vertinimo subjektai, vadovaudamiesi PAV įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi, pritarė PAV ataskaitai ir neprieštaravo dėl PŪV galimybių.

9.2.4. PAV ataskaitos rengėjas pagal Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką tinkamai informavo visuomenę apie PŪV. PAV ataskaita buvo pataisyta pagal visuomenės pastabas ir pasiūlymus. Suinteresuota visuomenė buvo supažindinta su patikslintais sprendiniais, dėl patikslintos ataskaitos sprendinių visuomenė prieštaravimų nepateikė.

9.2.5. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, naudojant poveikį aplinkai mažinančias priemones nurodytas sprendimo 6 punkte ir vykdant sprendimo 10 punkte nustatytas sąlygas, PŪV įgyvendinimas nesukels reikšmingo neigiamo poveikio saugomoms teritorijoms, gyvūnijai ir augalijai, aplinkos orui, vandeniui, dirvožemiui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, visuomenės sveikatai bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai.

9.2.6. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, planuojama geležinkelio linija bus elektrifikuota, t. y. lokomotyvai su vidaus degimo varikliais nebus naudojami, geležinkelio transporto priemonių teršalų emisija į orą nenumatoma. Geležinkelio linijos eksploataciniu laikotarpiu neigiamas poveikis aplinkos orui nenumatomas. Kadangi geležinkelio linijos ir jos infrastruktūros objektų (stočių, terminalų, kt.) statyba numatoma atvirose teritorijose, neapribotose tankiai užstatytais aukštais pastatais, pastatų kanjono efektas neplanuojamas, oro tarša iš statybinės technikos išsisklaidys ir neviršys ribinių verčių.

9.2.7. PAV ataskaitoje apskaičiuoti prognozuojami triukšmo lygiai ties artimiausia gyvenamąja aplinka taikant PAV ataskaitoje numatytas triukšmo mažinimo priemones, visais paros laikotarpiais neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo dydžių.

9.2.8. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, taikant PAV ataskaitoje numatytas vibracijos mažinimo priemones, PŪV sukeliama vibracija neviršys Lietuvos higienos normos HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“ nustatytų didžiausių leidžiamų dydžių.

 

 1. Susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo, galima:

AECOM Infrastructure & Environment UK Limited, atstovaujama AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300104532, registruota adresu Vytenio g. 9, LT-03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 260 8895, fakso Nr. +370 5 233 1574, internetinėje svetainėje www.publicity.lt;

Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje www.gamta.lt.

 

Atsisiųsti

Skip to content