Siunčiama nuotrauka

Užimtumo didinimo programa

2018–2020 metais Kauno miesto savivaldybėje yra įgyvendinama 2018–2020 metų užimtumo didinimo programa (toliau – Programa), kuri nustato užimtumo didinimo Kauno mieste pagrindinius uždavinius, paraiškų pateikimo ir vertinimo, finansavimo skyrimo ir atsiskaitymo už skirtas lėšas, Programos įgyvendinimo priežiūros ir kontrolės tvarką. Programos tikslas – didinti Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje nurodytos tikslinės grupės užimtumą ir integraciją į darbo rinką.

Tikslinė grupė:

1) rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;

2) nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;

3) grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų;

4) piniginės socialinės paramos gavėjai;

5) priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;

6) prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;

7) grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimos nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos;

8) turintys pabėgėlio statusą ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;

9) asmenys, patiriantys socialinę riziką;

10) vyresni kaip 40 metų.

FINANSAVIMO SKYRIMO EIGA

 1. KVIETIMAI. Savivaldybės administracija parengia kvietimus pagal atitinkamas priemones teikti paraiškas, kuriose yra nustatyti reikalavimai paraiškoms dalyvauti įgyvendinant Kauno miesto savivaldybės 2018–2020 metų užimtumo didinimo programą. Tinkamos projektų veiklos, išlaidų kategorijos, įgyvendinimo terminai, reikalavimai tinkamiems pareiškėjams ir kitos su Programa susijusios sąlygos išdėstomos Kvietime.
 2. VERTINIMAS. Paraiškų administracinės atitikties vertinimo etape tikrinama, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai.
 3. KOMISIJA. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia rekomendacijas dėl atitinkančių Programos reikalavimus ir siūlomų finansuoti projektų sąrašo tvirtinimo.
 4. SPRENDIMAS FINANSUOTI. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamas finansuojamų projektų sąrašas.
 5. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS. Su Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nurodytais pareiškėjais yra sudaromos biudžeto lėšų naudojimo sutartys. Sutartis su pareiškėjais pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
 6. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ. Projekto vykdytojas, įvykdęs visus sutartyje nurodytus įsipareigojimus, iki sutartyje nurodytos datos Socialinių paslaugų skyriui pateikia ataskaitą apie projekto įgyvendinimą ir skirtų lėšų tikslinį panaudojimą (toliau – ataskaita) ir tinkamai patvirtintas lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų kopijas.
 7. KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA. Viso proceso metu pareiškėjams konsultacijas ir metodinę pagalbą žodžiu, elektroninėmis priemonėmis teikia Savivaldybės specialistai.

Paraiškos forma + deklaracijos forma (atsisiųsti)

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

PRIEMONĖ TERMINAS SĄLYGOS
9.1 priemonė „Organizuoti laikiną užimtumą užtikrinančius nenuolatinio pobūdžio teritorijų, aplinkos tvarkymo, viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir priežiūros, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbus, kurie  neįtraukti į kasdienės priežiūros darbus, taip pat teritorijų tvarkymo darbus (šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas, parkų, skverų tvarkymas, paplūdimių aplinkos tvarkymas, gėlynų priežiūra, apželdinimas ir želdinių priežiūra, gyvatvorių karpymas); buitinių ir kitų objektų smulkius, pagalbinius statybos ir (ar) remonto darbus; patalpų valymo darbus; užterštų, bešeimininkių, neprižiūrimų teritorijų, stichiškai susidariusių sąvartynų valymo pagalbinius darbus; antrinių žaliavų tvarkymo darbus Savivaldybei priskirtose valstybinėse ir Savivaldybės žemėse“ 2020 m. balandžio 24 d. 15.45 val. Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)
9.2 priemonė „Skatinti bedarbių asmenų užimtumą, remiant fizinių asmenų darbo vietų steigimo, įrengimo išlaidas, sukuriant naujas darbo vietas ir įdarbinant nurodytos tikslinės grupės atstovus“ 2020 m. balandžio 24 d. 15.45  val. Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)
9.4 priemonė „Skatinti bedarbių asmenų įsitraukimą į darbo rinką sukuriant perkvalifikavimo, mokymų, profesinių ar kitų darbinių įgūdžių ir žinių suteikimo galimybes 2020 m. balandžio 24 d. 15.45  val. Kvietimas teikti paraiškas (atsisiųsti)

DOKUMENTAI

Kauno miesto savivaldybės 2018–2020 metų užimtumo didinimo programa atsisiųsti
Paraiška dalyvauti įgyvendinant Kauno miesto savivaldybės 2018–2020 metų užimtumo didinimo programą + Pareiškėjo deklaracija atsisiųsti
Biudžeto lėšų naudojimo Kauno miesto savivaldybės 2018–2020 metų užimtumo didinimo programai (išskyrus 9.2 priemonę) įgyvendinti sutartis atsisiųsti
Biudžeto lėšų naudojimo Kauno miesto savivaldybės 2018–2020 metų užimtumo didinimo programos 9.2 priemonei įgyvendinti sutartis atsisiųsti
Gautų ir užregistruotų paraiškų sąrašas atsisiųsti
Po formaliųjų kriterijų įvertinimo atmestų paraiškų sąrašas
Finansuojamų projektų sąrašas atsisiųsti
Nefinansuojamų projektų sąrašas atsisiųsti

Informacija ir konsultacija dėl paraiškų pildymo, teikimo, priėmimo ir  paraiškų turinio (veiklų pobūdžio, veiklų atitikties priemonei ir kt.) teikiama darbo dienomis I–IV nuo 8 val. iki 17 val., V – nuo 8 val. iki 15.45 val. (nuo 12  val. iki 12.45 val. pietūs).

Konsultacijas teikia:

SKYRIUS KONTAKTINIS ASMUO TELEFONO NR. EL. PAŠTAS
Socialinių paslaugų plėtros skyrius Rima Levulytė (8 37) 42 38 15 rima.levulyte@kaunas.lt
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content