Vaikų ugdymas šeimoje

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d.  nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuo 2020 m. rugsėjo 1-osios vaikai gali būti mokomi šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Taip įgytas išsilavinimas prilyginamas gautam mokykloje.

Apraše reglamentuotas prašymų pateikimas, tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos, ugdymosi šeimoje sąlygų, vaikų kompetencijų (brandos) ir mokymosi pasiekimų (žinių) lygio įvertinimas, mokymosi sutarties sudarymas ir nutraukimas, mokinių konsultavimas, aprūpinimas mokomąja medžiaga, mokymosi pažangos ir pasiekimų, jų socializacijos poreikio užtikrinimo periodinis vertinimas.

Numatomų mokyklų, padėsiančių  tėvams  organizuoti vaikų ugdymą(si) šeimoje, sąrašas :

 1. Kauno Aleksandro Puškino gimnazija (vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas).
 2. Kauno šv. Kazimiero progimnazija (vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo bendrąsias programas, pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį).
 3. Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija (vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo bendrąsias programas, pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį).
 4. Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras (vaikai ugdomi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas).
 5. Kauno „Varpo“ gimnazija (vaikai ugdomi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą).

 Vaikus, besiugdančius šeimose, konsultuos, mokomąja medžiaga aprūpins, mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikio užtikrinimą periodiškai vertins mokyklos.

Tėvai, pageidaujantys, kad vaikas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, kviečiami teikti patvirtintos mokyklos direktoriui prašymus ir dokumentus nuo 2020 m. birželio 15 d. iki birželio 30 d.

Jei pageidaujama, kad vaikas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir vėlesniais metais nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, prašymas ir dokumentai pateikiami nuo balandžio 15 d. iki  birželio 1 d.

 Mokyklos vadovui kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

 1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;
 2. Užpildytas Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašo) klausimynas tėvams ir vaikui (Aprašo 1 priedas) dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;
 3. Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita, parengta pagal Aprašo 11.5 papunktyje nustatytus reikalavimus (jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo ugdomas šeimoje ir bus ugdomas šeimoje pagal 1-os klasės programą);
 4. Vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus, arba įgyto išsilavinimo pažymėjimas);
 1. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją  gavimo dienos;
 2. Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus pateikta informacija, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui, nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius 2 metus nuo tėvų/globėjų/rūpintojų prašymo pateikti informaciją  gavimo dienos.

Aprašą žr. čia: UGDYMOSI ŠEIMOJE ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

Daugiau informacijos – Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus tel. 8 37 42 37 66, el. paštu rosvita.rupsiene@kaunas.lt.

 

 

 

Skip to content