Respublikinė konferencija „Inovatyvi ir saugi ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Misija (ne)įmanoma“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, planuodamas, organizuodamas ir vykdydamas savo veiklas, vadovaujasi Kauno miesto 2020-2021 m. švietimo prioritetais. Atliepdamas šiuos prioritetus, Centras 2020 m. gruodžio 3 d. organizavo nuotolinę respublikinę konferenciją „Inovatyvi ir saugi ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Misija (ne)įmanoma“. Temos aktualumą liudija gausus klausytojų būrys iš įvairių Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų (250 dalyviai). Tai vadovai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Konferencijos dalyvius pasveikino Jolanta Navickaitė, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorė, ir dr. Ona Gucevičienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja. Sveikintojos pabrėžė konferencijos svarbą ir aktualumą, palinkėjo racionalaus kalbėjimo ir susikalbėjimo.

Konferencijos pirmąjį posėdį pradėjo Laimutė Jankauskienė, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja, pranešimu „Inovacijos vaikų darželyje. Kokios, kada ir kiek“. Pranešėja akcentavo, kad svarbiausia – vaiko interesai, jo fizinis, psichologinis, emocinis saugumas, įvardijo projektus, vykdomus Lietuvoje, išryškindama inovatyvumo ir saugumo dermę. Ji pabrėžė, kad inovatyvumas – tai nuolatinė rizika. Retoriškai klausė, ar rizika visada pasiteisina? Pranešėja kvietė visada pamatuoti diegiamų inovacijų reikalingumą ir naudingumą ugdymo įstaigai.

Aušra Kurienė, Paramos vaikams centro vadovė, psichologė, psichoterapeutė, pristatė pranešimą „Saugi erdvė ir saugus santykis darželyje“. Jos patarimai mokytojui: „Būkite prieinami, modeliuokite tinkamą elgesį – jausmų raišką, konfliktų sprendimus, bendradarbiavimą. Pagarbiai vertinkite vaikų individualius skirtumus ir kurkite individualų santykį. Atpažinkite savo nuostatas. Informuokite apie pokyčius, planus, būsimus įvykius. Padėkite vaikui, kai jį užvaldo stiprūs jausmai. Inicijuokite ryšio atkūrimą po konflikto“.

Dr. Liutauras Degėsys, VDU Švietimo akademijos docentas, pristatė pranešimą „Saugoti, globoti – bet padėti: tapti ir būti savimi“. Į saugumo ir inovatyvumo dermę lektorius pažvelgė filosofo akimis. Jo teigimu, „žmogų daro laimingu, o tuo pačiu ir saugiu tikrai ne žinios ir ne daiktų kiekis. Žmogų daro laimingu santykiai. Ir jeigu vaikai nelaimingi, tai signalas – kažkur sutrikę santykiai“.

Antroje konferencijos dalyje buvo apžvelgta Kauno miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų geroji patirtis. Audronė Bukmanaitė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, savo pranešime išryškino kūrybos, rizikos ir saugumo dermę šiuolaikiniame darželyje. Ji dalijosi įžvalgomis, kad nuo ikimokyklinių įstaigų darbuotojų, kuriančių, rizikuojančių išbandyti naujus dalykus ir tuo pačiu norinčių jaustis saugiai, priklauso, kaip įgyvendinamos inovacijos, nesibaigiančios švietimo reformos, kaip tobulinama ugdymo kokybė. Ji pabrėžė, kad labai svarbūs ne vien vaiko gerovės, bet ir šiandieninio darželio darbuotojo kūrybos, rizikos ir saugumo užtikrinimo klausimai.

Regina Beinorienė, Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė“ direktorė, į aptariamą temą pažvelgė iš vadovo pozicijų. Jos tema „Iššūkiai vadovui, užtikrinant saugumą ir inovatyvumą ugdymo(si) procese“. Ji akcentavo, kad „ne pastatų modernumas ar naujausios technologijos lemia švietimo sėkmę. Švietimas, pirmiausiai, yra žmonės. Nuo jų kūrybiškumo, ryžto ir profesionalumo priklauso, koks yra ir koks ateityje bus darželis. Iššūkių vadovui netrūksta“.

Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“ turi gerą patirtį, dirbant su SUP vaikais. Todėl ir konferencijos metu pristatė savo veiklos gerosios praktikos pavyzdžius pranešime „Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje: pagalba bei saugumas“.

Kodėl perėjus prie nuotolinio ugdymo vaikų motyvacija sumažėjo? Kas gali padėti ikimokyklinukui labiau įsitraukti ir susikaupti? O kas trukdo? Darbo organizavimas nuotoliniu būdu, nauji atradimai ir iššūkiai. Apie tai pasisakė Kauno lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorė Rima Kalinauskienė, menų pedagogė Inesa Paliulytė, savo pasisakymą užbaigdama puikia menine iliustracija.

Išmokyti užauginti žmogų, o ne sukurti nepriekaištingai funkcionuojantį aparatą – tokia konferencijos „Inovatyvi ir saugi ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Misija (ne)įmanoma“ išvada.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė Valerija Segalovičienė

Skip to content