Siunčiama nuotrauka

Ikimokyklinės veiklos kokybės tobulinimas. Kauno miesto savivaldybė pasirašė 5 Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų finansavimo ir administravimo sutartis

„Tarptautinės grupės ikimokyklinukams“

Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0010

Pagrindiniai projekto poreikį formuojantys veiksniai yra neatskiriami nuo Kauno miesto bendrų tikslų ir siekių: patrauklus miestas, kuriame sudaromos sąlygos pilnavertiškai gyventi ir dirbti užsieniečių ir grįžtančių mišrių ar užsienyje ilgą laiką gyvenusioms šeimoms; Kaunas intensyviai plečia savo ekonominę erdvę – veiklą pradėjusios įmonės per 2019–2021 metus planuoja sukurti apie 1600 naujų ir gerai apmokamų darbo vietų, todėl tikimasi, kad užsieniečių šeimų vaikų ugdymo(si) poreikis ateityje tik didės. Nežiūrint prognozuojamo poreikio ateityje, jau ir dabar pastebimas kitakalbių vaikų ugdymo poreikis, kurio esamos ikimokyklinio ugdymo įstaigos negali patenkinti dėl kvalifikuotų kompetentingų specialistų ir žinių apie praktinį kitakalbių vaikų ugdymą bendrose grupėse trūkumo, naujų inovatyvių ugdymo organizavimo formų ir modelių ikimokyklinio ugdymo įstaigose nebuvimo. Atsižvelgus į tai, identifikuotas pagrindinis inicijuojamo projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, sudarant patrauklias ir pilnavertiškas ugdymo sąlygas kitakalbiams įstaigų ugdytiniams, skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Tikslui pasiekti suformuotas pagrindinis projekto uždavinys – naujo inovatyvaus ugdymo organizavimo modelio, kitakalbių vaikų poreikiams patenkinti, diegimas. Numatyta pagrindinė projekto veikla – įdiegti inovatyvų dviejų kalbų ugdymo grupėse modelį kiekvienoje veiklą tobulinančioje įstaigoje. Projekto dalyviai – Kauno lopšelis-darželis „Aviliukas“ ir Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“. Konsultantai – viešoji įstaiga Klaipėdos „Universa Via“ tarptautinė mokykla. Tikimasi, kad projekto apimtyse sėkmingai sukurtas bei praktiškai pritaikytas inovatyvus ikimokyklinio ugdymo(si) organizavimo modelis visapusiškai pagerintų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę veiklą tobulinančiose įstaigose, inicijuotų pokyčius, kurie galėtų būti plačiai pritaikomi, bet kurioje kitoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje ateityje. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 46 951,10 Eur (keturiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt vienas euras 10 ct).

 

„Ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas, telkiant bendruomenę ugdymo kokybės ir aplinkų gerinimui“

Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0011

Pagrindinė projekto idėja – ugdymo kokybės gerinimas bei ugdomųjų aplinkų tobulinimas gimė jaučiant, jog be veiksmingo bendradarbiavimo su tėvais ir visa įstaigos bendruomene neįmanoma pasiekti proveržio ugdymo kokybėje. Naujas grupės modelis yra optimalus būdas prisitaikyti prie naujų šeimų poreikių, nes esama ugdymo turinio ir organizavimo įvairovė neužtikrina pakankamai dėmesio vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių. Be to, dėl imigracijos ir reemigracijos nuolat didėja ne lietuvių tautybės vaikų skaičius įstaigose ir manome ateityje dar didės. Modelis leistų daugiau laiko skirti ir bendradarbiavimui su vaikų šeimomis, nes būdamas vienas pats grupėje, auklėtojas gali tik labai fragmentiškai skirti laiko pokalbiams su vaikų šeimų nariais, konsultavimui, šeimų tėvystės įgūdžių stiprinimui, rekomendacijoms darbui su spec. poreikių turinčiais vaikais namuose parengti. Tačiau ne vien grupės modelis lemia ugdymo kokybę. Jei grupė bus tik atskirų žmonių bendruomenė, nesaistoma bendro tikslo, gebėjimo bendradarbiauti ir nuolat mokytis, tai laukiamų rezultatų pasiekti nebus įmanoma. Todėl projekte numatyti organizuoti mokymai padės įstaigų bendruomenėms įgyti naujos patirties ir įgūdžių, reikalingų užtikrinti kokybišką ugdymą, skatinantį darbą komandose drauge su visa bendruomene, kitomis ugdymo įstaigomis. Taigi, pagrindinis šio projekto tikslas – sukurti prielaidas ugdymo kokybės gerinimui, telkiant mokyklos bendruomenę inovatyvių bendradarbiavimo metodų bei ugdymo formų paieškai ir įstaigos ugdomųjų aplinkų bei struktūros tobulinimui. Projekto dalyviai – Kauno lopšeliai-darželiai „Aušrinė“, „Bitutė“, „Šarkelė“, Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušynėlis“ ir Ruklos daugiafunkcinio centro lopšelis-darzelis „Pušaitė“. Konsultantai – Kauno mokykla-darželis „Šviesa“. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 117 857,14 Eur (vienas šimtas septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt septyni eurai 14 ct).

„Auklėtojo padėjėja įtraukiajam ugdymui“

Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0012

Tarptautiniuose ir nacionaliniuose dokumentuose įtvirtintos nuostatos, dėl specialių ugdymo poreikio (SUP) turinčių vaikų įtraukiojo (inkliuzinio) ugdymo sistemos, sudarė sąlygas pereiti nuo segregacinio (atskyrimo) modelio (kuomet vaikai buvo ugdomi uždaro tipo specializuotose įstaigose) prie įtraukiojo (inkliuzinio) ugdymo, kuomet visi vaikai ugdomi kartu. Tačiau esama praktika ir šiuo metu įgyvendinamas įtraukiojo (inkliuzinio) ugdymo modelis dažnai susiduria su esamomis, daugeliui įstaigų būdingomis problemomis: nepakankamu darbuotojų skaičiumi grupėje; darbui su SUP vaikais nėra specialiai įrengtos erdvės; trūksta kvalifikuotų auklėtojų padėjėjų ir/ar kompetencijos, bei žinių esamiems auklėtojų padėjėjams; dėl darbuotojų stygiaus nesudaromos galimybės išnaudoti įvairias, netradicines ugdymo aplinkas (tiek darželių teritorijose, tiek už jų ribos, išvykose ir pan.), į ugdymo procesą įtraukti kitus asmenis (savanorius, kūrybinius darbuotojus). Minėtų problemų pagrindu atrinktos susijusią veiklą planuojančios tobulinti ikimokyklinio ugdymo mokyklos: Kauno lopšeliai-darželiai „Saulutė“, „Giliukas“, ,,Žemyna“ ir Prienų rajono Išlaužo pagrindinė mokykla, remiantis konsultuojančios mokyklos, Kauno lopšelio-darželio „Liepaitė“, patirtimi įgyvendins bendrą projektą. Bendrai numatoma įdiegti inovatyvų dviejų auklėtojo padėjėjų ugdymo modelį kiekvienoje veiklą tobulinančioje įstaigoje. Įdiegtas modelis leistų užtikrinti, kad ugdymas būtų individualizuojamas, diferencijuojamas, siekiant, kad visavertį ugdymą gautų kiekvienas vaikas nepriklausomai nuo jo fizinės ir psichologinės raidos bei visapusiškai prisidėtų prie šių vaikų prigimtinės teisės ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes, užtikrinant švietimo pagalbą ir tinkamą ugdymosi prieinamumą. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 94 061,57 Eur (devyniasdešimt keturi tūkstančiai šešiasdešimt vienas euras       57 ct).

„Mokymosi per judesį metodikos taikymas ikimokykliniame ugdyme, integruojant specialiųjų poreikių vaikus“

Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0014

Kauno miesto savivaldybės administracija, siekdama gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, inicijuoja projektą „Mokymosi per judesį metodikos taikymas ikimokykliniame ugdyme, integruojant specialiųjų poreikių vaikus“. Projekto tikslas yra pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, taikant mokymosi per judesį metodiką specialiųjų poreikių vaikų integracijos procese. Projekto metu penkios ugdymo įstaigos – Kauno lopšeliai-darželiai „Boružėlė“, „Varpelis“, „Radastėlė“, „Želmenėlis“ ir Klaipėdos rajono Vėžaičių lopšelis-darželis, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pagerins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, pritaikydamos mokymosi per judesį metodiką, padedančią integruoti specialiųjų poreikių vaikus į bendrojo ugdymo grupes. Konsultuojanti mokykla – Kauno lopšelis-darželis ,,Liepaitė“. Šio projekto metu numatomos vykdyti veiklos skirtos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų kompetencijai didinti, įgyti teorinių ir praktinių žinių, sukurti ikimokyklinių įstaigų tinklą, diegti „Mokymosi per judesį“ metodą į ugdymo procesą bei inovatyviai IKT įrangai įsigyti. Taikant „Mokymosi per judesį“ metodiką bei pasiteisinusių visame pasaulyje IKT priemonių naudojimą, tobulinant bei stiprinant vaikų fizinio aktyvumo ugdymą nuo ankstyvo amžiaus, įstaigose bus pastebimai pagerinta teikiamų paslaugų kokybė, užtikrinta specialiųjų poreikių vaikų integracija į ugdymo veiklas bendrojo ugdymo grupėse. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 104 544,11 Eur (vienas šimtas keturi tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt keturi eurai 11 ct).

Žaidžiu. Kuriu. Dalinuosi

Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0017

21 amžiaus naujų technologijų plėtroje vis svarbesnės tampa technologinės inovacijos. Technologijų plėtros reikšmė pastebima ir visose su ugdymu(si) susijusiose srityse. Nuolat kintančiame pasaulyje, vaikai turi gebėti naudotis matematikos, technologijų žiniomis, spręsdami asmenines, socialines ir globalias problemas. Kartu tai – puiki galimybė paskatinti vaikus ir pedagogus domėtis STEAM sritimis. Yra daug galimybių pagyvinti ugdymo(si) programą panaudojant įvairias priemones. Tai „Coding express“ komplektas: LEGO kaladėlės + mokymo metodika + virtuali erdvė. Taikant „Coding express“ komplektą, pedagogai susipažins su IT „Coding express“ įrankiais, mokysis modernias šiuolaikines technologijas taikyti ikimokyklinio ugdymo srityje. Projekte ypatingas dėmesys bus skiriamas vaikų praktinėms veikloms, kad patys realiai galėtų pamėginti siūlomas veiklas. Pagrindinis projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, taikant inovatyvius į STEAM orientuoto ugdymo metodus. Po projekto įgyvendinimo numatoma, kad bus sukurtas „Virtualus STEAM metodikos centras“, kuris bus sukurtas ir palaikomas „Mūsų darželis“ platformoje, kuria jau naudojamasi. Pedagogams bus labai patogu ja naudotis, nes ši virtuali aplinka jiems jau gerai žinoma. Centre bus patalpinta apie 50 metodinės pagalbos priemonių, kurios sudarytos iš aprašymų ir foto medžiagos, kurtos pačių pedagogų. Tai būtų greitai ir lengvai prieinamas instrumentas, siekiant organizuoti inkliuzinį ugdomąjį procesą, kuris garantuotų skirtingų gebėjimų vaikų įsitraukimą į veiklą. Toks mokomojo turinio talpinimas šioje platformoje būtų pakankamai lengvai įgyvendinimas pokytis, kas garantuotų didesnę pedagogų motyvaciją. Projekto dalyviai – Kauno lopšeliai-darželiai „Gintarėlis“, „Šnekutis“, „Lakštutė“, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla ir Kauno rajono Kačerginės daugiafunkcis centras. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų (toliau – tinkamos finansuoti išlaidos) suma – 117 857,14  (vienas šimtas septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt septyni eurai 14 ct).

Renginių kalendorius

Šiuo metu artėjančių renginių nėra.
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content