Siunčiama nuotrauka

D.U.K.

Gyvenamąją vietą privalo deklaruoti šie asmenys:

 1. Lietuvos Respublikos piliečiai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 183 dienoms per metus, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui;
 2. Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje turintys užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ir asmenys be pilietybės, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje

Prašymą deklaruoti gyvenamąją vietą deklaravimo įstaigai asmeniškai pateikia:

 1. asmenys, deklaruojantys savo gyvenamąją vietą;
 2. nepilnamečių tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų, o jeigu nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų (įtėvių) susitarimu arba teismo), arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas;
 3. nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą;
 4. nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais) arba globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo;
 5. asmenų, kuriems įsteigta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos, kuriai pavesta eiti globėjo (rūpintojo) pareigas atstovas.

Reikalingi dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
3. Globą arba atstovavimą patvirtinantys dokumentai;
4. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą( Valstybės įmonė registrų centras) Nekilnojamojo turto registro išrašas  – pažymėjimas).
5. Gyvenamosios vietos deklaracija (prašymas), pildoma asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką (pildomas vietoje);

Asmenys deklaruojantys gyvenamąją vietą turi kreiptis į seniūniją, pagal teritoriją, kurioje norima deklaruoti gyvenamąją vietą.

Asmenys, kurie turi galimybes identifikuotis elektroninėje erdvėje, deklaruoti gyvenamąją vietą gali elektroniniu būdu adresu:

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/420

 

Nuorodos į teisės aktus:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=359958

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=318143

Valstybės garantuojamą ir iš valstybės biudžeto finansuojamą pirminę teisinę pagalbą asmenims, gyvenantiems Kauno mieste, teikia:

Advokatės Nijolė Reimerienė, Violeta Naujokienė, Diana Degutienė,
KĘSTUČIO g. 36. 103-104-105 kab.
Tel.  22 71 29, 22 92 68, 22 82 11.
Darbo laikas: I – V nuo 8 iki 16 val. (pietų pertrauka nuo 12-13 val.)

Pirminė teisinė pagalba – tai įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija (informacija apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, teisinės pagalbos teikimą), teisinės konsultacijos (patarimai teisės klausimais) ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Be to, ši teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą.
Antrinė teisinė pagalba – tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą. Antrinės teisinės pagalbos teikimą Kauno apygardos teismo teritorijoje organizuoja Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Kęstučio g. 21, Kaunas, tel. 40 86 01, 42 84 04.

Pirminės teisinės pagalbos teikimo tvarka

Asmenys, deklaravusieji savo gyvenamąją vietą Kauno mieste arba, jei asmuo neturi deklaruotos gyvenamosios vietos, tačiau gyvena Kauno mieste, turi teisę į pirminės teisinės pagalbos suteikimą. Asmenys, atliekantys laisvės atėmimo bausmę, laikomi kardomojo kalinimo vietose, taip pat turi teisę kreiptis pirminės teisinės pagalbos, jei laisvės atėmimo vieta yra Kauno mieste.

 

Asmeniui, besikreipiančiam dėl pirminės teisinės pagalbos reikalingi šie dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas: Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba ES valstybės narės piliečio pasas arba šių asmenų asmens tapatybės kortelė; kitos užsienio valstybės piliečio pasas ir leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje (arba kitoje ES valstybėje).
  2. Asmens gyvenamąją vietą įrodantis dokumentas: spaudas pase arba pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu asmuo neturi gyvenamosios vietos, pateikia kitus dokumentus, patvirtinančius gyvenamąją vietą Kauno mieste.

Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:

 1. pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
  2. pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
  3. pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo šių veiksmų imasi tik po to, kai nebuvo rasta galimybė pareiškėjui ginčą išspręsti taikiai.

Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto puslapyje http://www.teisinepagalba.lt/ ir http://kaunas.teisinepagalba.lt/.

Norint kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti miesto saugotinus želdinius, augančius ne miško žemės bendro naudojimo teritorijose (parkuose, skveruose, aikštėse, prie gatvių, kapinėse ir kitose vietose), privačiose namų valdose ir privačiuose bei patikėjimo teise valdomuose žemės sklypuose, reikalingas Leidimas.

 

Leidimus medžiams, krūmams, esantiems privačioje valdoje, genėti ar kirtsti išduoda Aplinkos apsaugos skyrius.

Pareiškėjai turi pateikti:

 1. prašymą;
 2. žemės sklypo ribų planą, žemės nuosavybės dokumentą;
 3. suderintą želdinių pertvarkymo projektą (norimų pjauti, genėti medžių, krūmų kiekį, (pageidautina) nurodyti jų rūšį, medžių skersmenį 1,3 m aukštyje, medžių augimo schemą);
 4. namo gyventojų sutikimą.

 

Gavęs šiuos dokumentus, Aplinkos apsaugos skyrius leidimą išduoda žemės valdos savininkui. Privačioje žemėje darbai atliekami valdos savininko lėšomis.

Jeigu sklypo plane, medžiai nėra pažymėti, tada jie nėra priskirtini saugotiniems, ir leidimo kirsti nereikia.

 

Prašymą reikia pateikti:

INTERESANTŲ APTARNAVIMO POSKYRYJE
Laisvės al. 94, Kaunas
1 darbo vieta
Vyr. specialistė
Dalia Balandienė
tel. : 8 (37) 20 72 58
dalia.balandiene@kaunas.lt

Dokumentai priimami:
Pirmadienį 8 – 17 val.
Antradienį 8 – 17 val.
Trečiadienį 8 – 17 val.
Ketvirtadienį 8 – 17 val.
Penktadienį 8 – 15.45 val.

 

Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu: http://ep.kaunas.lt/index.php/5/?itemID=15

 

Leidimus medžiams, krūmams, esantiems valstybinėje žemėje, genėti ar kirsti išduoda Miesto tvarkymo skyrius.

Kartu su prašymu pareiškėjai turi pateikti norimų pjauti, genėti medžių, krūmų kiekį, (pageidautina) nurodyti jų rūšį, medžių skersmenį 1,3 m aukštyje, medžių, krūmų augimo schemą bei pateikti didesnės pusės namo gyventojų, sutinkančių, kad medžiai, krūmai būtų genimi, pjaunami, sutikimą.

Darbus atlieka UAB „Irgita“, pagal sutartį su Savivaldybe, prižiūrinti Kauno miesto želdinius ir želdynus.

Prašymą reikia pateikti:

INTERESANTŲ APTARNAVIMO POSKYRYJE
Laisvės al. 94, Kaunas
1 darbo vieta
Vyr. specialistė
Dalia Balandienė
tel. : 8 (37) 20 72 58
dalia.balandiene@kaunas.lt

Dokumentai priimami:
Pirmadienį 8 – 17 val.
Antradienį 8 – 17 val.
Trečiadienį 8 – 17 val.
Ketvirtadienį 8 – 17 val.
Penktadienį 8 – 15.45 val.

 • Jei gaunu kompensaciją už šildymą ir karštą vandenį, kiek kainuos to buto renovacija?

Gaunantiems kompensacijas už šildymą ir karštą vandenį, renovacija nieko nekainuoja.

 • Kiek laiko vyksta statybos darbai?

Renovacijos trukmė įskaitant dokumentacijos parengimą gali trukti iki dviejų metų.

 • Nuo kada reikės mokėti bankui už renovaciją?

Po statybos užbaigimo akto surašymo dienos praėjus 30 mėnesių, tačiau galima mokėti ir iš karto.

 • Daryti dalinę ar visą namo renovaciją?

Didžiausias efektas gaunamas atnaujinant (modernizuojant) visą namą.

 • Kas prižiūrės statybos darbus ir vykdys techninę priežiūrą?

Techninis prižiūrėtojas atrenkamas konkurso būdu. Statybos darbus prižiūri projekto administratorius, techninis prižiūrėtojas, Kauno miesto savivaldybės administracija, VšĮ BETA, Valstybinė statybos inspekcija, Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Aplinkos ministerija bei įgalioti namo atstovai.

 

Daugiau informacijos www.kaunas.lt/renovacija, www.atnaujinkbusta.lt, www.betalt.lt, www.am.lt.

Dėl naujai atsiradusių duobių, atvirų šulinių, ar kitokių neatidėliotinų problemų sprendimo reikėtų kreiptis į UAB „Kauno švara“ dispečerinę nemokamu tel. 8 800 00111.

Problema registruojama ir sprendžiama pagal galimybes.

Kauno miesto gatvių tvarkymas vyksta pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Gatvių priežiūros programą.

Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06e8c89008fb11e4adf3c8c5d7681e73

 • Daugiabučio namo priežiūrą atliekantys administratoriai ir jų bei bendrijų, jungtinės veiklos sutarčių veiklą reglamentuojantys dokumentai yra nuorodoje čia
 • Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių skyrimas:

Šios paslaugos teikimas aprašytas nuorodoje čia.

Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo (socialinė pašalpa; būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos) reikia kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į seniūniją, į Socialinės paramos skyriaus specialistą.

Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas – paraiška, kurioje reikia nurodyti duomenis apie save ir bendrai gyvenančius asmenis, jų veiklą, turimą turtą, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti būtiną informaciją;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Bendrai gyvenančių narių, sulaukusių pilnametystės, asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
 4. Vaiko(ų) gimimo liudijimas(ai), kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose;
 5. Santuokos, ištuokos, mirties liudijimas arba kompetentingos institucijos dokumentas, patvirtinantis santuokos, ištuokos, mirties faktą, kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose;
 6. Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį (pažymos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 7. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
 8. Juridinių asmenų pažyma apie vaiko išlaikymui gaunamas (negaunamas) periodines išmokas (alimentus) arba kitų kompetentingų institucijų dokumentus, patvirtinančius išspręstą (sprendžiamą) vaiko materialinį išlaikymą;
 9. Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
 10. Pažyma, kad asmuo studijuoja aukštojoje mokykloje pagal formaliojo švietimo studijų (įskaitant akademines atostogas dėl ligos ar nėštumo laikotarpį) ar mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ir apie tai, gauna ar negauna stipendijas;
 11. Kompetentingos institucijos pažymą apie bausmės atlikimą, sulaikymą, suėmimą, paieškos paskelbimą ar teismo pripažinimą nežinia kur esančiu;
 12. Sveikatos priežiūros įstaigos pažyma apie gydymo stacionare trukmę, nedarbingumo pažymėjimas ar medicininė pažyma;
 13. Individualios veiklos, mažosios bendrijos ar ūkinės bendrijos buhalterinės apskaitos dokumentai, patvirtinantys per vertinamą laikotarpį gautą pelną;
 14. Asmens įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas;
 15. Dokumentas (-ai), patvirtinantis turto įsigijimą ar perleidimą;
 16. Pažyma apie įsiregistravimą kitos valstybės įdarbinimo tarnyboje;
 17. Gyvenamųjų patalpų ar kito nekilnojamojo turto nuomos sutartis, registruota viešajame registre; 18. Metinė gyventojo (šeimos) turto ir pajamų deklaracija (forma FR0001 ir priedą FR0001P);
 18. Pažyma iš kompetentingos įstaigos (Vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų tyrimo tarnybos, Valstybės saugumo departamento, Krašto apsaugos ministerijos, ambasados, konsulinio skyriaus ir kt.) apie gaunamas pareigūnų ir kitų valstybių mokamas pensijas, išmokas);
 19. Dokumentas, liudijantis transporto priemonės netinkamumą eksploatuoti arba dokumentas, patvirtinantis transporto priemonės patekimą į autoįvykį;
 20. Sąskaita už komunalines paslaugas (atsiskaitomoji knygelė).

 

PASTABA. Darbuotojas turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų.

Pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama arba mėnesio, nuo kurio prašoma skirti piniginę socialinę paramą).

 

Seniūnijų adresai:

Aleksoto – Veiverių g. 132, tel. 39 11 78.

Centro – Šv. Gertrūdos g. 7, tel. 22 53 70.

Dainavos – V. Krėvės pr. 41 A, tel. 41 22 00.

Eigulių – P. Plechavičiaus g. 9 A, tel. 72 22 23.

Gričiupio – Chemijos g. 11, tel. 45 13 22.

Panemunės – Perlojos g. 74 40 89.

Petrašiūnų – R. Kalantos g. 57, tel. 37 06 45.

Šančių – A. Juozapavičiaus pr. 84, tel. 34 04 52.

Šilainių – Baltų pr. 53, tel. 24 07 84.

Vilijampolės – Lampėdžių g. 10, tel. 26 02 48.

Žaliakalnio – Partizanų g. 5, tel. 33 19 61.

Piliečiai priimami:

I – III : 8 – 12 val., 13 – 17 val.

V: 8 – 12 val., 13 – 15.45 val.

Prieššventinėmis dienomis dirbame vieną valandą trumpiau.

Informacija teikiama nemokama telefono linija 8 800 22112.

Registracija internetu: http://socialinis.kaunas.lt

Renginio organizatorius nustatytos formos prašymą organizuoti renginį pateikia  Renginių organizavimo Kauno viešosiose vietose komisijos pirmininkui ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius ir ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki renginio.

Nustatytos formos prašymą ir visą informaciją, ką reikia žinoti organizuojant renginį, galima rasti čia: http://ep.kaunas.lt/index.php/5/?itemID=146

Prie prašymo reikia pateikti įrenginių (jei bus montuojama) išdėstymo schemą (scenos ir kitų įrenginių, pvz., prekybos taškų, tualetų, apsauginės tvoros, išorinės reklamos ar kitokios informacinės medžiagos, pirotechnikos priemonių ar kt. išdėstymą). Schemoje turi būti pateikti tikslūs įrenginių matmenys. Prie prašymo taip pat reikia pateikti renginio aprašymą.

Prašymas turi būti suderintas su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos viršininku Remigijumi Stuku (Chemijos g. 4b, tel.  8-37 30 31 80);

Prašymus reikia pristatyti Renginių organizavimo Kauno viešosiose vietose komisijos sekretorei kab. Nr. 211  (Laisvės al. 96, Kaunas), Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Kultūros ir turizmo plėtros skyriaus vyriausiajai specialistei Dovilei Sadauskienei  tel.: (8 37) 42 40 58, 8 615 82447, el. paštas: dovile.sadauskiene@kaunas.lt

Kauno miesto savivaldybės administracijos Likviduotų įmonių archyvų skyrius (toliau – Archyvas) išduoda pažymas tik iš tų likviduotų įmonių pirminių dokumentų, kurių buveinė iki jų likvidavimo ir išregistravimo buvo Kauno mieste ir kurių dokumentai perduoti toliau saugoti. Likviduotų įmonių, kurių dokumentai saugomi Archyve, sąrašą galite rasti adresu http://ep.kaunas.lt/service/documents/1941_FONDŲ_SĄRAŠAI.xls.

Norint gauti pažymą apie darbo užmokestį ir/ar darbo stažą reikia užpildyti prašymą (prašymo forma http://ep.kaunas.lt/service/documents/1351_809_Prasymas_arch_pazymos.doc) ir jį pateikti:

 1. Atvykus į Kauno miesto savivaldybės administracijos Asmenų aptarnavimo skyrių (Laisvės al. 94, Kaunas, 4, 5 darbo vieta);
 2. Atsiųsti paštu (Kauno miesto savivaldybės administracijos Likviduotų įmonių archyvų skyrius, Laisvės al. 94A, 44251 Kaunas).

Taip prašymą galima pateikti internetu adresu (http://dok.kaunas.lt:8888/authentication/?url=http://ep.kaunas.lt/index.php/9/?itemID=1&authType=1)

Prie prašymo reikia pridėti darbo knygelės ir/ar SODROS pažymėjimo kopiją (tik tie lapai, iš kurios darbovietės reikalinga pažyma (priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo įrašai bei kiti įrašai, susiję su darbu toje įmonėje) ir pirmas lapas su asmens vardu, pavarde ir gimimo metais). Jei keitėsi pavardė – nurodyti konkrečią pavardės pasikeitimo datą ir iš kokios į kokią pavardė keitėsi.

Atsakingas asmuo detalesnei informacijai – Esta Vaitiekūnienė, el.paštas: esta.vaitiekuniene@kaunas.lt, tel. 8 37 425246.

Kaunas pilnas kultūros

Informacija ruošiama

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka