Tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas „Galvok…veik… ir kurk geresnį Pasaulį“

Nuo 2016-09-01 iki 2019-08-31 Kauno Šančių mokykla –daugiafunkcis centras drauge su aštuoniomis Europos mokyklomis vykdo „Erasmus+“ tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą „Galvok…veik… ir kurk geresnį Pasaulį“

Mokykla koordinatorė – I.C. Sinisgalli Potenza, Italija, mokyklos partnerės: Kauno Šančių mokykla – daugiafunkcis centras, Kohtla-Järve Maleva Põhikool, Estija, Agrupamento de Escolas D. Sancho I, Portugalija, Cooperativa de Enseñanza Salceda. CEIPS Susarte, Ispanija, Holmleigh primary school, Jungtinė Karalystė, Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, Lenkija, 1o Gymnasio Mandras, Graikija.

Projekto aprašymas

Aštuonių šalių projekto partneriai atliko savo mokyklų bendruomenėse apklausas, kurių duomenų analizė parodė, kad vis daugiau moksleivių iš nepalankios socialinės bei ekonominės aplinkos turi elgesio bei mokymosi problemų, negeba pasiekti reikiamų įgūdžių.

Pasikeitus gyvenimo sąlygoms, pagreitėjus gyvenimo tempui svarbu augančios kartos požiūris į patį gyvenimą bei vertybes. Ugdyme labai svarbi socialinė-kultūrinė aplinka, nes vaiką veikia įvairūs išoriniai veiksniai. Visuomeninėje aplinkoje, skleidžiantis vidinėms jėgoms, prigimtinėms galioms, vyksta jo socializavimasis. Šiame procese žmogus, siekdamas tenkinti savo poreikius, taip pat aktyviai veikia: jis stebi, ieško, bando, pamėgdžioja, kuria, bendrauja, vienaip ar kitaip reaguoja į aplinkos veiksnius. Aktyvi veikla – svarbiausia žmogaus aktyvių santykių su aplinka raiškos forma. Veikdamas žmogus daro įtaką aplinkai ir pats keičiasi, t.y. nuolat tobulėja kaip asmenybė. Todėl ugdant asmenybę, labai svarbu sudaryti tokias sąlygas, kad vaikas veiktų ir dalyvautų tokioje veikloje, kuri skatintų jo teigiamų bruožų formavimąsi, padėtų rengti visuomenei naudingą žmogų, būtent to ir siekiama šiuo projektu.

Projekto temos – sportas, sveika mityba ir darni aplinka

Projekto tikslai

mokiniams:

– žalingų įpročių prevencija, kova su jais ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.

– interaktyvių mokymosi metodikų taikymas, IKT naudojimas.

– inovatyvių praktikų Europos mokyklose sklaida.

– Europos kalbų ir kultūrų įvairovės supratimas bendraujant virtualiai ir per tiesioginius mokinių mainus.

– pagarbos ir tolerancijos ugdymas.

– kalbinių įgūdžių gerinimas.

– socialinės kompetencijos ugdymas – tai gebėjimas bendrauti, socialinės elgsenos įgūdžiai, lemiantys asmenybės adaptaciją, elgesį konfliktinėse situacijose.

– veiksmingos socialinės integracijos skatinimas, naudojant atvirą mokymą.

– žaliųjų įgūdžių plėtojimas, darnios aplinkos kūrimas.

mokytojams:

– dalinimasis patirtimi ruošiant mokinius socializacijai.

– visuomeniškai vertingos asmenybės formavimas per kryptingą ugdymą ar aplinkos veiksnius.

– profesinės kompetencijos tobulinimas permąstant kasdieninio darbo praktiką, sprendžiant problemas, projekto metu kuriant produkciją.

– teorija taikoma praktikoje ir atvirkščiai – iš praktinių rezultatų atliekami teoriniai apibendrinimai.

– individualus mokytojų mobilumas, dalinimasis naujomis metodikomis, jų palyginimas.

Siekdami įgyvendinti šiuos tikslus projekte dalyvaujantys mokyklų administracijos atstovai bei mokytojai padės kolegoms stiprinti mokymo(si) įgūdžius, paįvairindami pamokas patraukliomis mokymo(si) veiklomis, naudodami šiuolaikines technologijas, gerindami mokinių individualius pasiekimus. Projekto dalyviai tobulins mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo, ugdymo/si aplinkų kūrimo, kalbinę, bendrakultūrinę, partnerysčių ir bendradarbiavimo, mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas. Bus ugdomas aktyvus pilietiškumas, siekiama integracijos, solidarumo ir bendradarbiavimo. Veiklos bus integruotos į daugelį dalykų: gimtosios kalbos, anglų kalbos, geografijos, kūno kultūros, dailės, muzikos, technologijų ir IKT pamokas, neformalaus ugdymo užsiėmimus. Projekto metu mokytojai ir mokiniai intensyviai bendradarbiaus, dalinsis idėjomis, dalyvaus netradicinėse pamokose bei veiklose. Tiek mokytojai, tiek mokiniai informacijai rinkti ir pristatyti naudos įvairias IKT priemones.

Laukiami rezultatai:

– skaitmeniniai savos šalies, svarbiausių lankytinų vietų, kultūros ir socialinių papročių pristatymai,

– internetinė projekto svetainė, šūkis, logotipas ir himnas,

– klausimynai apie sveiką gyvenseną ir jų analizė,- klausimynai apie projekto poveikį,

– mokinių ir mokytojų forumai apie sveiką gyvenseną,

– sveikos mitybos receptų knyga, sudaryta iš projekto dalyvių pateiktų tipinių, tačiau sveikų nacionalinių patiekalų,

– video filmai apie nacionalinių patiekalų gaminimą, sporto varžybas,

– komiksas apie aplinkosaugą. Jis bus parašytas visomis partnerystės kalbomis,

– sporto čempionatai kiekvienoje šalyje, kurie skatins etišką požiūrį į varžovus,

– „Mūsų sporto kodas“: iš video, nuotraukų, interviu ir apklausų bus sudarytas etiško sporto taisyklių rinkinys. Jis bus parašytas visomis partnerystės kalbomis.

– „Atlas“: gerosios praktikos rinkinys pagal tris temas: sveikata, sportas ir aplinka. Jis bus išverstas į visas partnerystės kalbas. Be to, jis bus parengtas ir audio formatu.

– Žaidimas: „Pavyzdingas pilietis“, kurį žaidžiant reikės vadovautis pavyzdingo Europos piliečio elgesio taisyklėmis,- laikraštukai, brošiūros, lankstinuka.

Pirmasis tarptautinis mokytojų susitikimas jau įvyko spalio 16 – 23 d. Londone. Čia susirinko iš visų partnerinių mokyklų administracijos atstovai ir mokytojai. Iš mūsų mokyklos vyko direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Sūnelaitienė ir mokytojos Romualda Bubelevičienė ir Ramunė Šmitienė.Holmleigh pradinėje mokykloje (Holmleigh primary school) ugdomi vaikai nuo 4 iki 11 metų. Per 200 ugdytinių moko 40 pedagoginių darbuotojų. Iš jų tik 12 tikrų mokytojų, kiti – mokytojų asistentai ir padėjėjai, šiose pareigose dažnai dirba ir mokinių mamos, kurios įgyja galimybę matyti, kaip sekasi jų vaikams, ir užsidirbti. Visus vienija bendras noras siekti kuo aukštesanių rezultatų, išugdyti dorus Europos piliečius. Mokykloje mažai tikrų britų, daugiau imigrantų – mokosi vaikai iš daugiau nei dvidešimties pasaulio šalių. Todėl labai svarbu pažinti įvairias kultūras, mokytis tarpusavio supratimo, pagarbos ir tolerancijos. Stebino mokinių ir mokytojų bendravimas. Vaikai pripratę prie tvarkos, kiekvienas žino, ką ir kada turi daryti. Pamokos vyksta darnioje, ramioje aplinkoje. Jei klasėje yra spec.poreikių mokinių, šalia jų visuomet būna mokytojo padėjėjas. Įdomu buvo pastebėti ir mokinius, kurie dirbo savarankiškai, vieni – ne klasėje, o bendroje erdvėje, koridoriuje. Stebino ir tai, kad visose klasėse ir bendrose aplinkose demonstruojami mokinių darbai – niekur nėra pavyzdinių ekspozicijų. Mokyklos erdvės – skirtos mokiniams ir jų darbams. Stebėjom ne tik pamokas, bet ir bendrą visos mokyklos mokinių ir mokytojų renginį, kuriame vaikai pristatė partnerines šalis, dainavo ir sveikinosi partnerystės kalbomis. Tačiau visiems įdomiausia buvo kepti britišką duoną. Svečiai pasiskirstė į grupeles ir vadovaujami Holmleigh mokyklos mokinukų pagal iš anksto parengtus receptus rinkosi ingredientus, minkė tešlą, darė kepaliukus, puošė juos priekoniais, žolelėmis ir nešė į mokyklos virtuvėlę, kur duonelė buvo iškepta. Ne mažesnė atrakcija ir duonelės ragavimas. Tai ne tik puiki praktinė patirtis, bet ir galimybė pajusti kitos šalies ugdymo tradicijas. Ypač nustebino, kad visi mokinukai, net patys mažiausieji, yra pripratę prie aktyvios praktinės veiklos. Buvo matyt, kad tokie užsiėmimai jiems ne naujiena. Pabaigus darbus darbo vietą tvarkė patys vaikai, nelaukdami mokytojų raginimo, neieškodami, kad kas kitas už juos sutvarkytų. Būtent tokio taisyklių laikymosi, atsakomybės turėtume pasimokyti iš britų mokyklos.Projektinė veikla, projektų pristatymai, bendruomenės įtraukimas į ugdomąjį darbą – visa tai praturtins mokyklų kasdienybę, ugdymo procesą darys reikšmingą ne tik jo dalyviams, bet ir bendruomenėms. Veikla bus nuolat pristatoma projekto tinklalapyje, žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose.

Ramunė Šmitienė,

lietuvių kalbos mokytoja ekspertė,

Kauno Šančių mokykla- daugiafunkcis centras

Skip to content