Siunčiama nuotrauka

Švietimo skyriaus vyriausiųjų specialistų veiklų pasisikirstymas

Specialisto vardas, pavardė Pareigybė Ugdymo
turinys
Procesų organizavimas Mokyklų kuravimas
Vilija Adaškevičienė Vyriausioji specialistė Ekonomika ir verslumas ir šio dalyko mokytojų metodinė veikla Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo koordinavimas. Bendrojo ugdymo mokyklų projektinės veiklos koordinavimas. Mokinių mokomųjų bendrovių veiklos, jų dalyvavimo renginiuose mieste ir šalyje koordinavimas. Tarptautinės mokomųjų bendrovių mugės, Šimtukininkų pagerbimo organizavimas. Skyriaus metinių ir mėnesio planų rengimas. Mokyklų strateginių planų ir metinių veiklos programų parengimo koordinavimas. Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimas, renginių (olimpiadų, konkursų ir kt.) bei pasitarimų organizavimas. Dalyvavimas darbo grupių ir komisijų veikloje.

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus, Kauno Šančių mokykla- daugiafunkcis centras, „Aitvaro“ mokykla, Suaugusiųjų mokymo centras,

Kauno Prano Daunio ugdymo centras, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, Jono Laužiko specialiojo ugdymo centras, Specialioji mokykla, Vandos Tumėnienės ugdymo centras.

Gintaras Balčiūnas Vyriausiasis specialistas Muzika, etnokultūra ir šių dalykų mokytojų metodinė veikla Neformaliojo muzikinio, etnokultūrinio ugdymo koordinavimas. Gabių vaikų ugdymo proceso koordinavimas. Muzikinių ir etnokultūrinių renginių mokytojams ir mokiniams organizavimas. Viešieji pirkimai. Mokyklų strateginių planų ir metinių veiklos programų parengimo koordinavimas. Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimas. Renginių (moksleivių chorų festivalis „Vilties daina“, „Dainų dainelė“, Dainų šventė, Būsimų pirmokų iš daugiavaikių šeimų šventės, Mokytojų diena ir kt.) bei pasitarimų organizavimas. Dalyvavimas darbo grupių ir komisijų veikloje. Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla, Miko Petrausko muzikos mokykla, Sakralinės muzikos mokykla, Berniukų chorinio dainavimo mokykla ,,Varpelis“, 1-oji muzikos mokykla

Audronė Bukmanaitė

 

Vyriausioji specialistė Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas ir šių sričių mokytojų metodinė veikla Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (IU ir PU) įstaigų ir daugiafunkcių IU skyrių kuravimas, ugdymo proceso koordinavimas. IU įstaigų veiklos kokybės išorės vertinimas. IU įstaigų metinių veiklos planų (50 proc.) vertinimas, IU  programų parengimo koordinavimas, strateginių planų derinimas. Informacijos apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikimas visuomenei. Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimas, renginių (olimpiadų, konkursų ir kt.) bei pasitarimų organizavimas. Dalyvavimas darbo grupių ir komisijų veikloje.
Jurgita Česnulevičienė Vyriausioji specialistė Psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos koordinavimas. Vaikų nusikalstamumo prevencijos, psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimas. Psichologų, socialinių pedagogų metodinės veiklos koordinavimas. Prevencinio darbo diegimas įstaigose, renginių, skirtų smurto, patyčių, psichotropinių medžiagų  ir kt. prevencijai organizavimas. Vaikų vasaros poilsio stovyklų organizavimas ir koordinavimas, informacijos apie vaikų vasaros poilsį sklaida švietimo įstaigose. Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimas. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų nuostatų rengimas. Dalyvavimas darbo grupių ir komisijų veikloje.
Jolanta Ganusauskienė Vyriausioji specialistė

Informacinių duomenų bazių tvarkymas: mokinių registras, pedagogų registras, švietimo ir mokslo institucijų registras (ŠMIR), švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS), statistinių ataskaitų   tvarkymas, nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų apskaitos organizavimo tarpinstitucinis koordinavimas. Mokinių krepšelio ataskaitos rengimas. Duomenų teikimas leidiniui „Švietimo kaita ir analizė“. Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimas. Dalyvavimas darbo grupių ir komisijų veikloje.

 

Gražina Jablonskienė Vyriausioji specialistė Prancūzų kalba ir šio dalyko mokytojų metodinė veikla

Bibliotekininkų veiklos koordinavimas, aprūpinimas vadovėliais, mokymo priemonėmis, mokykline dokumentacija. Saugiųjų dokumentų (atestatų, jų priedų, pagrindinio išsilavinimo ir kitų pažymėjimų) išdavimas ir apskaita. Mokyklų tobulinimo programos koordinavimas, mokytojų atestacijos dokumentų rengimas, Švietimo taryba. Bendrojo ugdymo mokyklų elektroninio dienyno nuostatų parengimo koordinavimas. Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimas, renginių (olimpiadų, konkursų ir kt.) bei pasitarimų organizavimas. Dalyvavimas darbo grupių ir komisijų

veikloje.

Raimonda Jančauskienė Vyriausioji specialistė Choreografija, teatras ir šių dalykų mokytojų metodinė veikla Bendradarbiavimas su vaikų ir jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis mokyklose.  Bendradarbiavimas su mokinių savivaldomis,  Muziejinės veiklos mokyklose koordinavimas. Mokyklų strateginių planų ir metinių veiklos programų parengimo koordinavimas. Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimas, renginių (Gabių vaikų šventė ir kt.) bei pasitarimų organizavimas. Dalyvavimas darbo grupių ir komisijų veikloje. Milikonių pagrindinė mokykla, Palemono gimnazija,  Tado Ivanausko progimnazija, Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla, Jono ir Petro Vileišių mokykla–daugiafunkcis centras, Pilėnų pagrindinė mokykla.
Justinas Juškevičius Vyriausiasis specialistas

Švietimo įstaigų veiklos stebėsena, analizavimas ir pokyčių prognozavimas. Centralizuoto vidaus audito skyriaus pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolė. Skyriaus internetinio puslapio tvarkymas, informacijos apie mokyklas patalpinimo priežiūra, leidinio „Švietimo kaita ir analizė“ leidybos koordinavimas, savivaldybės dokumentų rengimas, švietimo stebėsenos rodiklių analizė, dalyvavimo tarptautiniuose projektuose koordinavimas. Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimas. Dalyvavimas darbo grupių ir komisijų veikloje.

 

 

 

Asta Paliokaitė Vyriausioji specialistė Istorija, pilietiškumo pagrindų ugdymas ir šių dalykų mokytojų metodinė veikla

Standartizuotų testų, Pagrindinio ugdymo ir pasiekimų patikrinimo koordinavimas. Dokumentų  rengimas mokyklų veiklos kokybės išoriniam vertinimui.

Mokyklų strateginių planų ir metinių veiklos programų parengimo koordinavimas. Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimas, renginių (olimpiadų, konkursų ir kt.) bei pasitarimų organizavimas. Dalyvavimas darbo grupių ir komisijų veikloje.

Kazio Griniaus progimnazija, Senamiesčio progimnazija, Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, Bernardo Brazdžionio mokykla, Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija, Kovo 11-osios gimnazija.
Vida Kučiauskienė Vyriausioji specialistė Neformaliojo švietimo taryba Neformaliojo vaikų švietimo  koordinavimas. Neformalusis ugdymas miesto neformaliojo švietimo ir bendrojo ugdymo įstaigose. Neformaliojo ugdymo renginių plano rengimas. Bendradarbiavimas su kultūros įstaigomis. Kuruojamų įstaigų meninių, kultūrinių renginių ir projektų miesto visuomenei organizavimas. Mokyklų strateginių planų ir metinių veiklos programų parengimo koordinavimas. Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimas bei pasitarimų organizavimas. Dalyvavimas darbo grupių ir komisijų veikloje.

Antano Martinaičio dailės mokykla, Choreografijos mokykla, Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai, Jaunųjų turistų centras, Vaikų ir jaunimo teatras „Vilkolakis“, Moksleivių aplinkotyros centras, Mstislavo Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centras,  Moksleivių techninės kūrybos centras, Tautinės kultūros centras, Algio  Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, Tito Masiulio jaunimo mokyklos Neformaliojo švietimo skyrius, Juozo Grušo meno gimnazijos Taikomųjų menų skyrius, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Neformaliojo švietimo skyrius.

 

 

 

 

 

 

Leonardas Kęstutis Lukoševičius Vyriausiasis specialistas Mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo dokumentų rengimas. Valstybinių brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų ir standartizuotų testų rezultatų analizavimas. Ugdymo pasiekimų analizės. Mokyklų mikrorajonų paskirstymas, mokyklų konsultavimas ir pagalbos teikimas. Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimas. Duomenų apie mokyklų tinklo pertvarka rinkimas ir analizė. Ugdymo planų parengimo koordinavimas. Duomenų leidiniui „Švietimo kaita ir analizė“ teikimas. Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimas. Dalyvavimas darbo grupių ir komisijų veikloje.
Edita Mikelionienė Vyriausioji specialistė Ikimokyklinis ugdymas Centralizuoto priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes  koordinavimas. Vaikų, lankančių nevalstybines ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas, finansavimo stebėsena. Statistinės informacijos apie lankančius ir laukiančius eilėje į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes rengimas ir informacijos teikimas visuomenei. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų metinių veiklos planų (50 proc.) vertinimas. Pareiškimų ir skundų tyrimas dėl ikimokyklinio ugdymo  įstaigų veiklos. Neformaliojo ugdymo įstaigų dokumentacijos planų derinimas. Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimas. Dalyvavimas darbo grupių ir komisijų veikloje.
Kęstutis Navickas Vyriausiasis specialistas Kūno kultūra ir šio dalyko mokytojų metodinė veikla Vaiko gerovės komisijos veiklos koordinavimas ir vaikų minimaliai  ir vidutinei priežiūrai dokumentų rengimas. Švietimo įstaigų konsultavimas ir pagalbos teikimas. Vaikų pristatymo į socializacijos centrus organizavimas. Švietimo įstaigų vaiko gerovės komisijų veiklos gerinimui konsultavimas. Tarpinstitucinės pagalbos vaikui teikti dokumentų rengimas. Pagalbos pabėgėlių vaikams organizavimas. Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimas. Dalyvavimas darbo grupių ir komisijų veikloje.
Alvyda Panfilaitė Vyriausioji specialistė Dailė, technologijos, žmogaus sauga ir šių dalykų  mokytojų metodinė veikla Profesinio orientavimo koordinavimas. STEAM projekto koordinavimas. Kultūrinio prusinimo programos koordinavimas. Viešųjų darbų programos koordinavimas. Mokyklų strateginių planų ir metinių veiklos programų parengimo koordinavimas. Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimas, renginių (olimpiadų, konkursų ir kt.) bei pasitarimų organizavimas. Dalyvavimas darbo grupių ir komisijų veikloje. Juozo Grušo meno gimnazija, Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija, Rokų gimnazija, Žaliakalnio progimnazija, Tito Masiulio jaunimo mokykla, Jaunimo mokykla, Viktoro Kuprevičiaus pagrindinė mokykla.
Eurika Stankevičienė Vyriausioji specialistė Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos bei sveikatos priežiūros koordinavimas. Logopedų, specialiųjų pedagogų, sveikatos priežiūros specialistų metodinės veiklos koordinavimas. Pagalbos dalykų mokytojams, vadovams, tėvams, siekiant, kad būtų parinktos tinkamos specialiųjų poreikių vaikų ugdymo (si), mokymo programos, sudarytos palankios ugdymosi sąlygos ir saugi aplinka, koordinavimas. Vykdyti specialiųjų poreikių vaikų ir mokinių apskaitą, kaupti informaciją apie jų sveikatą, apibendrinti integruotų specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi rezultatus. Rinkti informaciją apie nelankančius švietimo įstaigų neįgalius vaikus. Koordinuoti mokinių maitinimo organizavimą. Derinti nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos dokumentus. Geltonųjų autobusų užsakymas spec. poreikių vaikams. Mokymo namuose ir ligoninėse koordinavimas. Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimas. Dalyvavimas darbo grupių ir komisijų veikloje.

Violeta Starkuvienė

 

Vyriausioji specialistė Matematika, informacinės technologijos ir šių dalykų mokytojų metodinė veikla Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo ir jos akreditacijos koordinavimas. Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos proceso koordinavimas. Skyriaus metinės veiklos ataskaitos rengimas. Bendrojo ugdymo mokyklų vadovų atestacijos dokumentų tvarkymas. Mokyklų strateginių planų ir metinių veiklos programų parengimo koordinavimas. Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimas, renginių (olimpiadų, konkursų ir kt.) bei pasitarimų organizavimas. Dalyvavimas darbo grupių ir komisijų veikloje. Jono Basanavičiaus gimnazija, Antano Smetonos gimnazija, Aleksandro Puškino gimnazija, Veršvų vidurinė mokykla, Simono Daukanto progimnazija, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus.
Edvardas Starkus

Vyriausiasis  specialistas

 

Fizika, biologija, chemija, geografija ir šių dalykų mokytojų metodinė veikla Mokymosi formų ir būdų įgyvendinimo koordinavimas. Užsieniečių vaikų ugdymo organizavimo koordinavimas. Ekologinio ugdymo koordinavimas. Mokyklų strateginių planų ir metinių veiklos programų parengimo koordinavimas. Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimas, renginių (olimpiadų, konkursų ir kt.) bei pasitarimų organizavimas. Dalyvavimas darbo grupių ir komisijų veikloje. „Aušros“ gimnazija, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, Jono Jablonskio gimnazija, Maironio universitetinė gimnazija, Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija, „Santaros“ gimnazija, „Saulės“ gimnazija, „Varpo“ gimnazija.

Dileta Tindžiulienė

 

Vyriausioji specialistė

Pradinis ugdymas,  užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų) ir šios srities bei dalykų mokytojų metodinė veikla

 

 

Pradinio ugdymo programos įgyvendinimas. Gabių vaikų atpažinimo proceso koordinavimas. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo koordinavimas.  Netradicinio ugdymo formų ir diegimo koordinavimas. Mokyklų strateginių planų ir metinių veiklos programų parengimo koordinavimas.  Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimas, renginių (olimpiadų, konkursų ir kt.) bei pasitarimų organizavimas. Dalyvavimas darbo grupių ir komisijų veikloje. Petrašiūnų progimnazija, Prano Mašioto pradinė, Panemunės pradinė, „Paparčio“ pradinė, „Ryto“ pradinė, „Šilo“ pradinė, „Varpelio“ pradinė, Suzukio pradinė, Vinco Bacevičiaus pradinė mokyklos, Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis, mokykla-darželis „Rūtelė“,  mokykla-darželis „Šviesa“, Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“, Tirkiliškių mokykla-darželis.
Vera Vasiljeva Vyriausioji specialistė Dorinis ugdymas (etika, tikyba, filosofija) ir šių dalykų mokytojų metodinė veikla Bendrojo ugdymo mokyklų nuostatų parengimo koordinavimas. Antikorupcinio ugdymo koordinavimas. Mokyklų strateginių planų ir metinių veiklos programų parengimo koordinavimas. Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimas, renginių (olimpiadų, konkursų ir kt.) bei pasitarimų organizavimas. Dalyvavimas darbo grupių ir komisijų veikloje.

„Nemuno“ mokykla-daugiafunkcis centras, Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras, Dainavos progimnazija, Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla, Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija, Vinco Kudirkos progimnazija.

 

 

Ilona Vitkauskienė Vyriausioji specialistė Lietuvių kalba (gimtoji ir valstybinė), lotynų kalba ir šių dalykų mokytojų metodinė veikla Dokumentų dėl mokyklų strateginių planų ir metinių veiklos programų rengimas. Nacionalinio diktanto koordinatorė. Ryšių su nevalstybinėmis bendrojo ugdymo mokyklomis koordinavimas. Mokyklų strateginių planų ir metinių veiklos programų parengimo koordinavimas. Tarybos sprendimų,  Administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimas, renginių (olimpiadų, konkursų ir kt.) bei pasitarimų organizavimas. Dalyvavimas darbo grupių ir komisijų veikloje. Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla, šv. Kazimiero progimnazija, „Žiburio“ pagrindinė mokykla,  Jono Žemaičio-Vytauto mokykla-daugiafunkcis centras, Vaišvydavos pagrindinė mokykla, ,,Vyturio“ gimnazija. Nevalstybinės bendrojo ugdymo mokyklos: Jono Pauliaus II, Šv. Mato, Jėzuitų, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos, Valdorfo  mokykla.

Kaunas pilnas kultūros

Informacija ruošiama

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba