Specialus ugdymas

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS INFORMACIJA APIE SPECIALŲJĮ UGDYMĄ

Kauno miesto savivaldybės administracijos kultūros ir švietimo departamento švietimo ir ugdymo skyrius, ikimokyklinių įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis ir lopšelio-darželio „Drevinukas“ pedagogai spalio 26 d. organizavo forumą „Bendravimo ir bendradarbiavimo plėtotė ugdant specialiųjų poreikių vaikus“, kurio metu pasidalinta praktinės veiklos patirtimi.

Forumo dalyviai analizavo sąveiką tarp visų komandos narių – vaiko, tėvų, pedagogų ir specialistų. Išryškintas siekis tobulinti komandos narių komunikacinius gebėjimus bei gerų santykių kūrimo kompetencijas. Pristatytos įvairios bendradarbiavimo formos ir būdai, kritinio mąstymo ugdymo strategijos bei metodai. Reikšmingi ir naudingi lopšelio-darželio „Želmenėlis“ logopedės metodininkės Jurgos Legienės „Kompiuterinių mokomųjų programų naudojimas ugdant specialiųjų poreikių vaikus“, lopšelio-darželio „Vaikystė“ logopedės metodininkės Gintaros Povilaitienės „Bendravimas su vaikais įstaigos bendradarbiavimo sistemoje“ ir kt. pranešimai. Su įdomumu išklausytas menų darželio „Etiudas“ jaunos specialistės logopedės Linos Nefaitės pasisakymas „Bendradarbiavimas – jauno specialisto tobulėjimo pagrindas“, o sanatorinio lopšelio-darželio „Pienė“ logopedė ekspertė Rima Kalinauskienė savo pranešime „Didžiuojamės tuo, ką darome“ pristatė Harloso specialiosios mokyklos Danijoje bendradarbiavimo sistemą.

Prieita išvados, kad visavertė sąveika veikloje tarp pedagogų, specialistų, tėvų ir vaikų įmanoma tik pažinimo ir pasitikėjimo aplinkoje.

Bendraudami ir bendradarbiaudami žmonės ne tik keičiasi informacija, bet keičia vieni kitus. Mokymasis bendraujant reikalauja nemažai pastangų, tačiau tai didelis potencialas visiems bendraujantiems. Atsiranda galimybė savąją patirtį gretinti su kitų patirtimi, galimybė diskutuoti, lavinti įsiklausymo, argumentavimo įgūdžius.

Mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis

Ikimokyklinių įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis

Eurika Stankevičienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 320871, eurika.stankeviciene@kaunas.lt
Skip to content