Kvietimas tapti partneriais

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – KMSA) informuoja, kad 2018 m. rugpjūčio 31 d. LR  socialinės apsaugos ir darbo  ministro įsakymu A1-457 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiklos programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 (toliau – Priemonė) „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ “ projekto finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ buvo patvirtintas šios Priemonės projektų finansavimo aprašas (toliau – PFSA). PFSA paskelbtas teisės aktų registre bei svetainėje www.einvesticijos.lt.

Projektų atranka pagal PFSA atliekama valstybės projektų planavimu būdu. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą bei vadovaujantis Valstybės projektų planavimo ir atrankos  tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2015 m. sausio 2 d.  potvarkiu Nr. A3-1 (2018 m. rugsėjo 14 d. potvarkio Nr. A3-188 redakcija)  (toliau – VPPA tvarkos aprašas), KMSA, kaip galimi projektų vykdytojai kartu su partneriais, jeigu bus pasirinkti, iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gavo kvietimą teikti projektinį pasiūlymą remiantis PFSA nuostatomis PFSA 9.2 papunktyje numatytai veiklai vykdyti.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kvietimu bei  Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. A-1721 patvirtintu Vaikų dienos centrų tinklo plėtros Kauno miesto  savivaldybėje projekto partnerių atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 33 punktu ir atsižvelgdami į PFSA, skelbiame papildomą kvietimą teikti paraiškas ir Apraše nustatyta tvarka siekiame atsirinkti ir patvirtinti  naują Projekto partnerį (1 organizaciją). Partnerio atranka bus vykdoma vadovaujantis Aprašu. Organizacijų,  siekiančių būti Projekto partneriu, veikla turi atitikti Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A1-609 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijų patvirtinimo“, 2.1 papunktyje nurodytus reikalavimus.

Atrankai turi būti pateikta užpildyta nustatytos formos paraiška (pridedama). Paraiškoje turi būti pateikta:

  1. informacija apie organizaciją (trumpas vykdomos veiklos rūšių aprašymas, vaikų dienos centro veiklų patirtis, kompetencija);
  2. Projekto veiklos aprašymas: numatytų rekonstruoti ar remontuoti patalpų aprašymas; baldų ir įrangos įsigijimo poreikis; planuojamos plėsti ar kurti naujos vaikų dienos centro veiklos; planuojamos vaikų dienos centro veiklų vykdymo lėšos; išlaidų pagrindimas;
  3. informacija apie vaikų dienos centro paslaugų teikimą baigus įgyvendinti Projektą (įvardijama tikslinė grupė, paslaugų gavėjų skaičius, numatomos teikti vaikų dienos centro paslaugos, turimi ar planuojami turėti žmogiškieji ištekliai vaikų dienos centro paslaugoms teikti ir kt.).

Paraiškos tapti partneriu turi būti pateiktos Kauno miesto savivaldybės administracijai (Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui Nemuno g. 29, 43 kabinetas). Darbo laikas: I – IV ( 8.00 – 17.00); V (8.00 – 15.45) ne vėliau, kaip iki 2020 m. balandžio 3 d. 15.45 val.  Kartu su paraiška turite pateikti:

  1. organizacijos steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties, statuto ar kt.) kopiją;
  2. teisėtą patalpų valdymą ar nuosavybės teisę įrodančius dokumentus, jeigu organizacija turi (valdo) patalpas Projekto veikloms vykdyti;
  3. organizacijos vadovo pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų Aprašo 13 punkte. Pateikėjas atsako už šiuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą.

Kauno miesto savivaldybės administracija, apsvarsčiusi visas gautas paraiškas, atitinkančius aukščiau išvardintas sąlygas, apie pasirinkimą galimus partnerius informuos asmeniškai.

Kilus klausimams prašome kreiptis į Plėtros programų ir investicijų skyriaus vyriausiąją specialistę Aušrinę Kustienę (tel. (8 37)  42 39 65, el. p. ausrine.kustiene@kaunas.lt) arba į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Paslaugų šeimai ir vaikui poskyrio vedėją Giedrę Vareikienę, tel. (8 37) 42 49 01, el. paštas: giedre.vareikiene@kaunas.lt

Su Europos Sąjungos 2014-2020 m. fondų investicijų Lietuvoje planavimu susiję dokumentai skelbiami interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Paraiškos forma

Skip to content