Parama

Socialinės paramos skyrius

Nemuno g. 29, 44295 Kaunas.

Tel. (8-37) 42 44 40


 

Skyriaus tikslai:

Užtikrinti socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų (toliau – kompensacijos) teikimą;

Užtikrinti socialinės paramos mokiniams teikimą;

Užtikrinti valstybinių ir kitų socialinių išmokų teikimą;

Įgyvendinti socialinės paramos politiką.

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

Organizuoti socialinės pašalpos ir kompensacijų skyrimą;

Užtikrinti kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją;

Organizuoti ir administruoti mokinių nemokamą maitinimą Savivaldybės įsteigtose mokyklose ir Savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių Savivaldybės teritorijoje, aprūpinimą mokinio reikmenimis;

Organizuoti valstybinių ir kitų socialinių išmokų skyrimą;

Užtikrinti kokybišką socialinės paramos administravimą.

 Eiti į paslaugas  <!–

 

–>

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas


Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas


Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos


Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas


Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas


Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas


Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas


Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas


Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas


Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas


Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymas


Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas


 

Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas


Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas


Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl paramos mirties atveju“


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 346 „Dėl Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“.


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“.


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. 177 „Dėl valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams“.


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 640 „Dėl Lietuvos Respublikos 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimo ir materialinės pagalbos teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse, taisyklių patvirtinimo“.


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. A1-406/1k-248 „Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Finansų ministro 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A1-369/1k-174 „Dėl nepasiturinčių gyventojų, kurie kreipėsi dėl piniginės socialinės paramos, turto vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo.


Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. A1-288 „Dėl Europos tarybos reglamento Nr. 1408/71/EEB ir reglamento Nr. 574/72/EEB nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmoka mirties atveju, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. A1-255 „Dėl Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. A1-98 “Dėl išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.


Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1R-298 “Dėl teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo”.


Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. D1-665/A1-508 „Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-174/A1-116 „Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.


Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118.


Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. į s a k y m a s Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.


Lietuvos vyriausiojo archyvaro į s a k y m a s „Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.


Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968.


Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2012-10-04 Nr. T-507 „Dėl būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo, kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Piniginės socialinės paramos Kauno miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašas patvirtintas, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. T-14.


Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimas Nr. T-439 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimas Nr. T-440 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-553 „Dėl Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


 

Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
8:00-12:00  13:00-17:00
8:00-12:00  13:00-17:00
8:00-12:00  13:00-17:00
8:00-12:00  13:00-17:00
8:00-12:00  13:00-15:45
Seniūnijose gyventojus priima Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio (vedėja Simona Ožiūnienė tel. (8 37) 42 53 53) specialistės.

Specialistai priima  prašymus ir reikalingus dokumentus bei konsultuoja dėl:

  • socialinės pašalpos;
  • kompensacijos už būsto šildymo išlaidas, geriamojo vandens išlaidas ir karšto vandens išlaidas;
  • vienkartinės išmokos vaikui;
  • išmokos vaikui;
  • vienkartinės išmokos nėščiai moteriai;
  • išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui;
  • globos (rūpybos) išmokos;
  • socialinės paramos mokiniams.

Seniūnijų gyventojai priimami:

Pirmadienis 8:00-12:00 13:00-17:00
Antradienis 8:00-12:00 13:00-17:00
Trečiadienis 8:00-12:00 13:00-17:00
Ketvirtadienis 8:00-12:00 (tik išmoka vaikui, vienkartinė išmoka vaikui gimus, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai)
Penktadienis 8:00-12:00 13:00-15:45

 

 Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistų kontaktinė informacija seniūnijose


Aleksoto seniūnija (pareiškėjai priimami Centro seniūnijoje Šv. Gertrūdos g. 7, tel. 33 19 61)
Tel.: (8-37) 39 11 78
Veiverių g. 132, Kaunas

Centro seniūnija
Tel.:(8-37) 33 19 61
Šv. Gertrūdos g. 7, Kaunas

Dainavos seniūnija
Tel.: (8-37) 41 22 00
V. Krėvės pr. 41A, Kaunas

Eigulių seniūnija
Tel.: (8-37) 72 22 23
P. Plechavičiaus g. 9A, Kaunas

Gričiupio seniūnija
Tel.: (8-37) 45 13 22
Gričiupio g. 11, Kaunas

Panemunės seniūnija (pareiškėjai priimami Šančių seniūnijoje A. Juozapavičiaus pr. 72, tel. 34 04 52)
Tel.: (8-37) 34 04 52
A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas

Petrašiūnų seniūnija (pareiškėjai priimami Gričiupio seniūnijoje Gričiupio g. 11, tel. 45 13 22)
Tel.: (8-37) 45 13 22
 Gričiupio g. 11, Kaunas

Šančių seniūnija
Tel.: (8-37) 34 04 52
A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas

Šilainių seniūnija
Tel.: (8-37) 24 07 84
Baltų pr. 53, Kaunas

Vilijampolės seniūnija
Tel.: (8-37) 26 02 48
A. Stulginskio g. 61, Kaunas

Žaliakalnio seniūnija (pareiškėjai priimami Centro seniūnijoje Šv. Gertrūdos g. 7, tel. 33 19 61)
Tel.: (8-37) 33 19 61
Šv. Gertrūdos g. 7, Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Nemuno g. 29, 44295 Kaunas. Tel. (8-37) 42 44 40

Nemuno29

Kasmanpriklauso.lt

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content