Siunčiama nuotrauka

Asmens duomenų apsauga

Atsižvelgdami į 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusį 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), informuojame Jus, kad Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba tvarko Jūsų asmens duomenis.

Svarbu. Prašymai įgyvendinti duomenų subjektų teises nagrinėjami vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka, pateikus laisvos formos prašymą. Šiame apraše Jūs rasite informaciją apie tai, kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome duomenis ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

Jeigu asmuo mano, kad Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų veikla pažeidė jo, kaip duomenų subjekto, teises arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje, gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną (Marija Anna Čibirauskienė, tel. +370 682 70356, el. p. marija.anna.cibirauskiene@kaunas.lt).

 

Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos fizinių asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis, politika

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje tvarkos aprašas

Skip to content