Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa

Kauno miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa

Aktualūs kvietimai 

Sąlygos dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje:

 • Programoje gali dalyvauti tik daugiabučiai namai (daugiabutis namas – tai trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos);
 • Daugiabutis namas turi būti pastatytas pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus;
 • Paraiškas galima teikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai paskelbus kvietimą teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus.

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos inicijavimas

 • Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.85 straipsniu „sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma. Jeigu daugiabučio namo atnaujinimui pritaria daugiau kaip 50 procentų butų ir kitų patalpų savininkų, priimamas ir protokolu įtvirtinamas sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo. Atkreiptinas dėmesys, kad siekiant gauti paskolą, finansinės institucijos ją suteiks tik jeigu namo atnaujinimui bus pritarę ne mažiau kaip 55 procentai butų ir kitų patalpų savininkų.
 • Atnaujinimas daugiabučių namų administratorių ar bendrijų pirmininkų iniciatyva: Pagal šį modelį, daugiabučių namų atnaujinimas įgyvendinamas gyventojų iniciatyva per bendrijos pirmininką, daugiabučio namo administratorių ar daugiabutį administruojančią įmonę. Čia svarbi gyventojų iniciatyva ir sutikimas dalyvauti programoje. Daugiabučio namo butų savininkai programoje gali dalyvauti savo lėšomis arba kreiptis kredito į finansinę instituciją.
 •  Atnaujinimas savivaldybių iniciatyva: Savivaldybės savo iniciatyva atrenka neefektyviausiai energiją vartojančius daugiabučius namus (kai kuriais atvejais gyventojai pasiūlo neefektyviausiai energiją vartojančius namus) ir paskiria Programos administratorius, kurie įgyvendina šių daugiabučių namų atnaujinimą. Šio modelio esmė yra ta, kad būsto savininkams patiems nereikia prisiimti jokių organizacinių ir kreditinių įsipareigojimų bei projekto įgyvendinimo rizikų.

Valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

 1. Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas):

1.1. šilumos punkto ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas, keitimas ar pertvarkymas; arba biokuro katilinių ar katilų šilumos energijai gaminti ir (ar) karštam vandeniui ruošti įrengimas ar keitimas, jeigu daugiabutis namas nepatenka į savivaldybės šilumos ūkio specialiajame plane numatytą centralizuoto šilumos tiekimo teritoriją.

1.2. šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansinių ventilių ant stovų įrengimas, ir (ar) šildymo sistemos balansavimas, ir (ar) šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas.

1.3. karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas.

 1. Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas šilumos ir (ar) elektros, ir (ar) vėsumos energijai gaminti, ir (ar) karštam vandeniui ruošti.
 2. Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas.
 3. Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje.
 4. Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą.
 5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą.
 6. Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas).
 7. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus.
 8. Rūsio perdangos šiltinimas.
 9. Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant lifto ir priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams.
 10. Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas).

Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

 1. Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas.
 2. Konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, stogelių virš įėjimo į pastatą), kurios nesusijusios su energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis, nurodytomis pirmajame šios lentelės skyriuje, keitimas – teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos jų avarinės būklės likvidavimas.
 3. Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas ir laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas).
 4. Čiurlių ir (ar) kitų paukščių rūšies reikalavimus atitinkančios dirbtinės lizdavietės.
 5. Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas daugiabučiam namui priklausančiose automobilių saugyklose.

 

Pastabos

 1. Nurodytos priemonės pasirenkamos atsižvelgiant į namo būklę ir siektiną energijos sutaupymo rezultatą.
 2. Jeigu numatoma šiltinti išorines sienas, keisti langus, Projekte turi būti numatyta, kaip derinti pastato šildymo sistemą pagal pakitusį šilumos poreikį ir sutvarkyti patalpų vėdinimą.
 3. Projekte turi būti numatyta įrengti pandusą, kad į pastatą galėtų patekti neįgalieji, išskyrus tuos atvejus, kai pandusą įrengti nėra techninių galimybių.
 4. Investicijų dalis, tenkanti kitoms (ne energinį efektyvumą didinančioms) priemonėms, nurodytoms šio priedo lentelės antrajame skyriuje, neturi viršyti 20 procentų visos investicijų sumos.

Finansavimas

Finansuotojai, teikiantys lengvatinius kreditus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui finansuoti:

 • AB Šiaulių bankas, finansavimo sąlygas ir kitus reikalavimus rasite čia.
 • UAB „Investicijų ir verslo garantijos“- INVEGA finansavimo sąlygas ir kitus reikalavimus rasite čia.

Finansuojamų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašai pateikiami Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra internetiniame puslapyje.

Per pastaruosius metus daugiabučių renovacijos procesai įsibėgėjo daugelyje Lietuvos savivaldybių. Šiandien jau nemažoje dalyje šalies miestų ir miestelių yra atnaujinta didžioji dalis energiškai neefektyvių daugiabučių namų.  Tačiau už to slypi daug daugiau. Pirmiausia – ženkliai išaugusi gyvenimo kokybė, paremta šiuolaikinį gyvenimo būdą atitinkančiais technologiniais ir infrastruktūros sprendiniais, pasikeitęs estetinis vaizdas, sukurta patrauklesnė ir patogesnė gyvenamoji aplinka.

Šiuo metu Kaune:

 • Atnaujinami (modernizuojami) – 88 daugiabučiai namai,
 • užbaigta projektų (2013-2024 m.) – 304.

Daugiau informacijos

Kauno miesto savivaldybė įgyvendina energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, kurios paskirtis – atkurti ar pagerinti Kauno mieste esančių  daugiabučių namų technines ir energines normatyvines savybes, siekiant esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymo, šiluminės energijos sąnaudų sumažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, gyventojų išlaidų šildymui sumažinimo ir gyvenimo kokybės pagerinimo. Kauno mieste gyvena apie 304 459 tūkst. gyventojų. Savivaldybės statinių naudotojų sąraše įrašyti 4755 daugiabučiai namai, kuriuose gyvena 74 procentai visų miesto gyventojų. Dauguma pastatų yra penkių, devynių aukštų, dominuoja plytų mūro, gelžbetonio plokščių konstrukcijų namai. Daugiausia daugiabučių namų Kauno mieste statyti 1955–1993 metais (statybos metų vidurkis – 39 metai). Kaip ir daugelyje kitų tuo pačiu metu statytų pastatų Lietuvoje, namai buvo pastatyti pagal žemus energinio efektyvumo standartus ir laikui bėgant jų būklė dėl nepakankamos techninės priežiūros vis prastėjo.

Sprendimą dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje priima tik daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai daugumos balsų sprendimu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka).

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) sėkmės istorijos:

Rasa Pakėnienė
Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius
Tel. +370 37  42 32 98
el.p. [email protected]
Kauno miesto savivaldybės administracija
Laisvės al. 94A, LT-44251 Kaunas

 

BĮ Kauno būsto modernizavimo agentūra
Tel.  + 370 649 48495
el.p. [email protected]
Europos pr. 121, LT-46339, Kaunas

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content