Siunčiama nuotrauka

Nuostatai

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. gruodžio 23 d.

įsakymu Nr. A-3732

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šie nuostatai nustato Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus (toliau – skyrius) tikslą, uždavinius, funkcijas, veiklos organizavimą, teises, atsakomybę ir atskaitingumą, likvidavimo, reorganizavimo, reikalų, dokumentų ir turto perdavimo tvarką.
 2. Skyrių steigia Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė)
 3. Skyrius nėra juridinis asmuo.
 4. Skyrius yra Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinys, išlaikomas iš Savivaldybės biudžeto, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.
 5. Skyriaus pareigybių sąrašą, nuostatus, pareigybių aprašymus tvirtina ir keičia Savivaldybės administracijos direktorius, pareiginius nuostatus – skyriaus vedėjas.
 6. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais, kitais teisės aktais.
 7. Skyriaus valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, kitų darbuotojų – Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
 8. Skyrius turi dokumentų blankus ir antspaudą su skyriaus pavadinimu.
 9. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir operatyvių sprendimų priėmimo laisvę.

II SKYRIUS

SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

 1. Skyriaus tikslas – pagal savo kompetenciją užtikrinti viešąją tvarką Kauno miesto savivaldybės teritorijoje.
 2. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
  • užtikrinti Savivaldybės teisės aktų, reglamentuojančių viešąją tvarką, vykdymą;
  • užtikrinti vežėjų ir jų transporto priemonių ekipažų (toliau – ekipažai) darbo kontrolę;
  • užtikrinti daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau – valdytojai) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę.
 3. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  • dalyvauja ir bendradarbiauja kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos priemones;
  • kontroliuoja, kaip laikomasi Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių;
  • kontroliuoja, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo ir išorinės reklamos įrengimo taisyklių reikalavimų;
  • kontroliuoja, kaip laikomasi prekybos Kauno viešosiose vietose taisyklių;
  • kontroliuoja, kaip laikomasi Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo taisyklių;
  • kontroliuoja, kaip laikomasi želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių;
  • kontroliuoja, kaip laikomasi atliekų tvarkymo taisyklių;
  • kontroliuoja, kaip laikomasi kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje apribojimo taisyklių;
  • kontroliuoja, kaip laikomasi triukšmo prevencijos Kauno miesto viešosiose vietose taisyklių;
  • kontroliuoja, kaip Savivaldybės išduotų licencijų turėtojai laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų;
  • kontroliuoja, kaip laikomasi vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, Savivaldybės įsteigtus saugomus draustinius, jos paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų;
  • vykdo sustojimo ar stovėjimo vietose, kuriose Kelių eismo taisyklės draudžia sustoti ar stovėti, taip pat sustojimo ar stovėjimo, nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, pažeidimų kontrolę (išskyrus važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimus);
  • vykdo vietinės rinkliavos už naudojimąsi Savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimo kontrolę;
  • kontroliuoja vežėjų ir ekipažų darbą, tikrina, ar vežėjų keleiviams vežti naudojamos transporto priemonės atitinka keleivių vežimo reikalavimus;
  • teikia informaciją apie vežėjų ir ekipažų padarytus pažeidimus už keleivių vežimo organizavimą atsakingam Savivaldybės administracijos padaliniui;
  • sudaro valdytojų sąrašą, organizuoja ir vykdo jų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro:
   • kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir užduotį ne rečiau kaip kartą per 5 metus;
   • patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais, ir valdytojų konsultavimas jų veiklos klausimais;
   • neplanuotas kompleksinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo skundo ar pranešimo gavimo dienos;
  • pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip vykdomi kiti teisės aktai, reglamentuojantys viešąją tvarką;
  • teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka pagal savo kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir taiko administracinio poveikio priemones vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu ir Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais;
  • nagrinėja teisės pažeidimų bylas, kurios pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą priskirtinos skyriaus kompetencijai, priima nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose ir atlieka nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo kontrolę;
  • organizuoja ir vykdo reidus, patikrinimus ar pan. priemones administraciniams teisės pažeidimams nustatyti;
  • tvarko Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko duomenis ir (ar) jais naudojasi;
  • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų skyriaus veiklos klausimais projektus;
  • pagal kompetenciją įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus, pavedimus;
  • inicijuoja viešuosius pirkimus pagal kompetenciją, rengia technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus ir kontroliuoja sutarčių vykdymą;
  • priima pagal kompetenciją ir registruoja telefonu teikiamus skundus ir prašymus, nagrinėja Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir rengia atsakymus skyriaus veiklos klausimais;
  • bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais;
  • registruoja ir tvarko skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą, tvirtina dokumentų, saugomų skyriuje, kopijas (nuorašus, išrašus);
  • saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS

 

 1. Skyrius turi šias teises:
  • gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių, įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją ir dokumentus, reikalingus pavestoms funkcijoms atlikti ir uždaviniams įgyvendinti;
  • gauti technines, transporto bei kitas skyriaus darbui reikalingas priemones;
  • teikti pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo Savivaldybės biudžeto lėšomis;
  • teikti Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo gerinimo;
  • kitas teisės aktuose nustatytas teises.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

 1. Skyrių sudaro:

14.1. Administracinių teisės pažeidimų tyrimo poskyris;

14.2. Bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūros ir kontrolės poskyris.

 1. Skyriui vadovauja ir, vadovaudamasis šiais nuostatais, jo veiklą savarankiškai planuoja ir organizuoja skyriaus vedėjas.
 2. Skyriaus vedėjo pareigas jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, kai jo laikinai nėra, eina skyriaus vedėjo pavaduotojas arba Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.
 3. Skyriaus vedėjas atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, kiekvienas darbuotojas – už savo pareigų atlikimą.
 4. Skyriaus vedėjas leidžia įsakymus skyriaus kompetencijos klausimais.
 5. Skyriaus valstybės tarnautojų funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, – jų pareiginiai nuostatai.
 6. Skyriaus vedėjo ir darbuotojų atsakomybę nustato įstatymai, šie nuostatai, pareigybių aprašymai ar pareiginiai nuostatai bei kiti teisės aktai.
 7. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui. Skyriaus vedėjui tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi poskyrių vedėjai ir poskyrius neįeinantys skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Poskyrių vedėjams tiesiogiai pavaldūs poskyrių darbuotojai.
 8. Skyriaus funkcijoms įgyvendinti sudaromi metiniai veiklos planai, taip pat gali būti sudaromi trumpesnio laikotarpio planai.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Atleidžiamas iš pareigų skyriaus vedėjas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą naujam skyriaus vedėjui ar kitam Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nurodyta tvarka. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma komisija.
 3. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti surašomas perdavimo ir priėmimo aktas. Reikalų, dokumentų ir turto pardavimo ir priėmimo akte ir jo prieduose pateikiami svarbiausi duomenys, apibūdinantys skyriaus organizacinę ir veiklos būklę, įsipareigojimus, prie akto pridedami skyriuje esančių dokumentų, žurnalų, bylų ir skyriui (jo darbuotojams) priskirto turto aprašai. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo juos perduodantis ir priimantis asmenys. Aktą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
 4. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais: vienas egzempliorius atiduodamas Savivaldybės administracijos direktoriui, kitas – reikalus, dokumentus ir turtą priimančiam asmeniui. Reikalus, dokumentus ir turtą perdavęs asmuo turi teisę gauti akto kopiją.

_________________________________

Renginių kalendorius

holo Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena

2020-01-25

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content