Viešosios tvarkos skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. A-4237

Pakeista 2021-05-17 įsakymu Nr. A-1712

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai nustato Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus (toliau – skyrius) tikslą, uždavinius, funkcijas, veiklos organizavimą, teises, atsakomybę ir atskaitingumą, likvidavimo, reorganizavimo, reikalų, dokumentų ir turto perdavimo tvarką.

2. Skyrių steigia Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba.

3. Skyrius nėra juridinis asmuo.

4. Skyrius yra Savivaldybės administracijos padalinys, išlaikomas iš Savivaldybės biudžeto, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

5. Skyriaus pareigybių sąrašą, nuostatus, pareigybių aprašymus tvirtina ir keičia Savivaldybės administracijos direktorius.

6. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais, kitais teisės aktais.

7. Skyriaus valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, kitų darbuotojų – Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

8. Skyrius turi dokumentų blankus ir antspaudą su skyriaus pavadinimu.

9. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir operatyvių sprendimų priėmimo laisvę.

 

II SKYRIUS

SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

10. Skyriaus tikslas – pagal savo kompetenciją užtikrinti viešąją tvarką Savivaldybės teritorijoje, įgyvendinti Savivaldybės teritorijoje valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijas, civilinės saugos ir mobilizacijos funkcijas, rengti ūkio subjektų vadovus, gyventojus veiksmams ekstremaliųjų situacijų atvejais.

11. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

11.1. užtikrinti Savivaldybės teisės aktų, reglamentuojančių viešąją tvarką, vykdymą;

11.2. užtikrinti Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų išorinės reklamos įrengimo draudimų ir reikalavimų vykdymo kontrolę;

11.3. planuoti civilinės saugos priemones, prognozuoti ekstremaliąsias situacijas ir atlikti jų prevenciją;

11.4. apsaugoti miesto gyventojus nuo pavojingų veiksnių nepaprastosios padėties ar ekstremaliųjų situacijų atvejais;

11.5. siekti, kad būtų laikomasi sanitarijos ir higienos normų reikalavimų;

11.6. kontroliuoti, kaip mieste vykdomas Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai, Savivaldybės teisės aktai ir kiti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai.

12. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

12.1. viešosios tvarkos užtikrinimo srityje:

12.1.1. dalyvauja, bendradarbiauja užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos priemones;

12.1.2. kontroliuoja, kaip laikomasi Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių,

12.1.3. kontroliuoja, kaip laikomasi Kauno miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių;

12.1.4. kontroliuoja, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo ir išorinės reklamos įrengimo taisyklių reikalavimų;

12.1.5. kontroliuoja, kaip laikomasi  prekybos Kauno viešosiose vietose taisyklių;

12.1.6. kontroliuoja, kaip laikomasi Kauno miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių reikalavimų;

12.1.7. kontroliuoja, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą,  triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių, triukšmo prevencijos Kauno miesto viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;

12.1.8. kontroliuoja, kaip laikomasi vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, Savivaldybės įsteigtus saugomus draustinius, jos paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų;

12.1.9. kontroliuoja, kaip laikomasi vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų;

12.1.10. dalyvauja, bendradarbiauja vykdant sustojimo ar stovėjimo vietose, kuriose Kelių eismo taisyklės draudžia sustoti ar stovėti, taip pat sustojimo ar stovėjimo, nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, pažeidimų kontrolę;

12.1.11. kontroliuoja, kaip laikomasi keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių, tikrina, ar transporto priemonių savininkai (valdytojai) laikosi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų;

12.1.12. kontroliuoja, kaip laikomasi Savivaldybės sanitarinės kontrolės taisyklių reikalavimų;

12.1.13. kontroliuoja, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo, gyvūnų laikymo Kauno mieste taisyklių reikalavimų;

12.1.14. kontroliuoja, kaip laikomasi saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių reikalavimų;

12.1.15. kontroliuoja, kaip laikomasi draudimo rūkyti tam tikrose vietose miesto teritorijose;

12.1.16. kontroliuoja, kaip laikomasi Kauno miesto kapinių tvarkymo ir žmonių palaikų laidojimo taisyklių reikalavimų;

12.1.17. koordinuoja organizacinių, ekonominių ir techninių priemonių, ribojančių žmonių sveikatai kenksmingą mikrobinį poveikį per orą, vandenį, dirvą ir gyvūnus, įgyvendinimą, kontroliuoja, kaip nustatytose teritorijose įgyvendinamos karantino režimo priemonės, kai Savivaldybės teritorijoje yra paskelbtas karantinas;

12.1.171. kontroliuoja, kaip laikomasi Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo reikalavimų;

12.1.18. tikrina, ar valstybinė kalba vartojama viešuosiuose miesto užrašuose, ar tų užrašų kalba taisyklinga, ar dokumentų valdymas miesto įmonėse, įstaigose ir organizacijose vyksta valstybine kalba, ar dokumentai rengiami taisyklinga kalba, ar oficialūs miesto renginiai vyksta valstybine kalba, ar jie verčiami į lietuvių kalbą, ar mieste vartojamos taisyklingos vietovardžių formos, kontroliuoja mieste leidžiamų laikraščių ir žurnalų, reklaminių ir informacinių leidinių, miesto radijo laidų kalbą, stebi mieste rengiamas televizijos laidas, miesto teatrų spektaklius, informuoja patikrintų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovus apie pažeidimus ir tikrina, ar nurodytu laiku jie pašalinti;

12.1.19. tikrina, ar sudarytos sąlygos interesantams tvarkyti reikalus ir dokumentus valstybine kalba, ar išlaikė valstybinės kalbos egzaminą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas kategorijas tie pareigūnai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus valstybinę kalbą privalo mokėti;

12.1.20. organizuoja ir vykdo reidus, patikrinimus ar pan. priemones administraciniams nusižengimams nustatyti;

12.1.21. pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip vykdomi kiti teisės aktai, reglamentuojantys viešąją tvarką;

12.1.22. teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka pagal savo kompetenciją ir Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, priima nutarimus administracinių nusižengimų bylose, skiria administracines nuobaudas už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus nusižengimus;

12.1.23. tvarko Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko duomenis;

12.2. civilinės saugos, ekstremaliųjų  situacijų valdymo ir mobilizacijos srityje:

12.2.1. organizuoja savivaldybės lygio civilinės saugos, mobilizacijos pratybas;

12.2.2. rengia Kauno miesto pavojingų objektų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų sąrašus, kontroliuoja, kaip ūkio subjektuose ir kitose įstaigose laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių civilinę saugą;

12.2.3. renka iš visų Savivaldybės teritorijoje esančių civilinės saugos sistemos subjektų duomenis, reikalingus civilinės saugos, mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos uždaviniams vykdyti, nustato kolektyvinių apsaugos priemonių poreikį;

12.2.4. organizuoja gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos techninę priežiūrą ir remontą, atlieka jos funkcionavimo kontrolę, vykdo gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos naudotojo funkcijas;

12.2.5. informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, Kauno apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą apie Savivaldybės teritorijoje įvykusius ekstremaliuosius įvykius ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymu šaukia Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdžius, tvarko šių organų dokumentaciją;

12.2.6. įgyvendina ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones, perspėja ir informuoja gyventojus, valstybės ir Savivaldybės institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, priemones jiems pašalinti ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus, organizuoja ekstremaliųjų situacijų padarinių šalinimo, žmonių gelbėjimo ir kitus neatidėliotinus darbus;

12.2.7. organizuoja gyventojų evakavimą iš pavojingų zonų, jų laikiną apgyvendinimą ir materialinį aprūpinimą, pagalbos teikimą nukentėjusiesiems ekstremaliųjų situacijų ir ekstremaliųjų įvykių atvejais, pasitelkia į pagalbą visas Savivaldybės teritorijoje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas, ūkio subjekto avarines tarnybas gresiančioms ar susidariusioms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti, jų padariniams šalinti ir gelbėjimo darbams atlikti;

12.2.8. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus:

12.2.8.1. dėl ekstremaliosios situacijos, sustiprintos ar visiškos civilinės saugos parengties Savivaldybės teritorijoje paskelbimo ir atšaukimo;

12.2.8.2. dėl kreipimosi į Krašto apsaugos ministeriją karinių pajėgų pasitelkimo ar į gretimą savivaldybę pagalbos evakavimo, gelbėjimo darbams vykdyti, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliųjų situacijų padariniams šalinti, kai miesto pajėgų ir išteklių nepakanka;

12.2.8.3. dėl Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo, ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių, savivaldybės gyventojų evakavimo pavasarinio potvynio ir katastrofinio užtvindymo atveju planų tvirtinimo;

12.2.9. užtikrina Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo punkto (vadavietės) funkcionavimą ekstremaliųjų situacijų, karo padėties, mobilizacijos paskelbimo atvejais;

12.2.10.  renka, kaupia, sistemina informaciją apie visų rūšių ir nuosavybės formų įmonių, įstaigų ir organizacijų pasiruošimą mobilizacijai, demobilizacijai ir teikti priimančiosios šalies paramą, pagal kompetenciją atlieka valstybės ir tarnybos paslaptis reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas;

12.2.11. rengia ir atnaujina Savivaldybės mobilizacijos planą, renka ir teikia duomenis atsakingai institucijai, kuri sudaro ir atnaujina Valstybės priimančiosios šalies paramos katalogą;

12.2.12. rengia Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą ir teikia jį tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui.

12.3. rengia biudžeto programų, susijusių su skyriaus veikla, projektus dėl lėšų poreikio nustatymo, organizuoja ir kontroliuoja skirtų lėšų panaudojimą;

12.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų skyriaus veiklos klausimais projektus;

12.5. pagal kompetenciją įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus;

12.6. inicijuoja viešuosius pirkimus pagal kompetenciją, rengia technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus ir kontroliuoja sutarčių vykdymą;

12.7. priima pagal kompetenciją ir registruoja fizinių ir juridinių asmenų teikiamus skundus ir prašymus (įskaitant ir teikiamus telefonu), nagrinėja Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia atsakymus skyriaus veiklos klausimais;

12.8. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais;

12.9. registruoja ir tvarko skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą, tvirtina dokumentų, saugomų skyriuje, kopijas (nuorašus, išrašus);

12.10. saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymu.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS

13. Skyrius turi šias teises:

13.1. gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių, įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją ir dokumentus, reikalingus pavestoms funkcijoms atlikti ir uždaviniams įgyvendinti;

13.2. gauti technines, transporto bei kitas skyriaus darbui reikalingas priemones;

13.3. teikti pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo Savivaldybės biudžeto lėšomis;

13.4. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo gerinimo;

13.5. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

IV SKYRIUS

SKYRIAUS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

14. Skyrių sudaro:

14.1. Prevencijos poskyris;

14.2. Administracinės teisenos poskyris;

14.3. Civilinės saugos ir mobilizacijos poskyris.

15. Skyriui vadovauja ir, vadovaudamasis šiais nuostatais, jo veiklą savarankiškai planuoja ir organizuoja skyriaus vedėjas.

16. Skyriaus vedėjo pareigas jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, kai jo laikinai nėra, eina Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

17. Skyriaus vedėjas atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, kiekvienas darbuotojas – už savo pareigų atlikimą.

18. Skyriaus vedėjas leidžia įsakymus skyriaus kompetencijos klausimais.

19. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai.

20. Skyriaus vedėjo ir darbuotojų atsakomybę nustato įstatymai, šie nuostatai, pareigybių aprašymai ir kiti teisės aktai.

21. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui. Skyriaus vedėjui tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi poskyrių vedėjai ir į poskyrius neįeinantys skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Poskyrių vedėjams tiesiogiai pavaldūs poskyrių darbuotojai.

22. Skyriaus funkcijoms įgyvendinti sudaromi metiniai veiklos planai, taip pat gali būti sudaromi trumpesnio laikotarpio planai.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Atleidžiamas iš pareigų skyriaus vedėjas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą naujam skyriaus vedėjui ar kitam Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nurodyta tvarka. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma komisija.

25. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti surašomas perdavimo ir priėmimo aktas. Reikalų, dokumentų ir turto pardavimo ir priėmimo akte ir jo prieduose pateikiami svarbiausi duomenys, apibūdinantys skyriaus organizacinę ir veiklos būklę, įsipareigojimus, prie akto pridedami skyriuje esančių dokumentų, žurnalų, bylų ir skyriui (jo darbuotojams) priskirto turto aprašai. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo juos perduodantis ir priimantis asmenys. Aktą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

26. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais: vienas egzempliorius atiduodamas Savivaldybės administracijos direktoriui, kitas – reikalus, dokumentus ir turtą priimančiam asmeniui. Reikalus, dokumentus ir turtą perdavęs asmuo turi teisę gauti akto kopiją.

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content