Siunčiama nuotrauka

Prekyba, paslaugos, reklama

2019-11-08

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA GRUPĖS VIETŲ SUTEIKIMO REKLAMINIAMS ĮRENGINIAMS ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI ANT KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE, PATIKĖJIMO TEISE AR KITAIS TEISINIAIS PAGRINDAIS VALDOMŲ TILTŲ IR VIADUKŲ KONKURSĄ

Skelbiamas grupės vietų suteikimo RĮ įrengti (statyti) konkursas, kurio laimėtoju bus išrinktas vienas fizinis ar juridinis asmuo.

Konkurso tikslas – teisės suteikimas įrengti ir eksploatuoti terminuotą laiką reklaminius įrenginius (toliau – RĮ) konkurso dalyviui, pasiūliusiam mokėti didžiausią suminį paramos socialinės infrastruktūros plėtrai (toliau – parama) dydį vieniems metams už grupę vietų RĮ įrengimui ir eksploatavimui.

Reikalavimai konkurso dalyviams, sutarties ir paraiškos formos nurodyti Vietų suteikimo naujiems reklaminiams įrenginiams įrengti (statyti) ant Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise, patikėjimo teise ar kitais teisiniais pagrindais valdomos žemės, statinių ar kitų objektų viešo konkurso organizavimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas), patvirtintame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. A-2513 ir paskelbtame Teisės aktų registre (TAR).

Konkrečių vietų, kurių suteikimui skelbiamas šis konkursas, sąrašas ir techninė specifikacija – reikalavimai RĮ ir jo įrengimo (statymo) reikalavimai pateikiama skelbimo priede.

Konkurso dalyvis gali dalyvauti konkurse tik dėl visų (nurodytos grupės) vietų, bet, atsižvelgiant, kad bus sudaromos atskiros sutartys kiekvienai konkrečiai vietai, turi proporcingai nurodyti siūlomą paramos dydį kiekvienai vietai.

Minimalus metinės paramos dydis 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur už visą grupę vietų, t. y. 3 750 (trys tūkstančiai septyni šimtai) Eur už kiekvieną vietą.

Užstato dydis – 4 000 (keturi tūkstančiai) Eur, t.y. – 1 000 (vienas tūkstantis) Eur už vieną vietą.

Konkurso laimėtojas su Savivaldybės administracija sudarys sutartis pagal Aprašo priede pateiktą sutarties formą, kurios patvirtins Savivaldybės institucijos sutikimą įrengti išorinę reklamą ir RĮ konkrečioje vietoje. Sudaręs sutartis Konkurso dalyvis įgis teisę įrengti ir eksploatuoti RĮ konkrečiose vietose penkerius metus (su galimybe pratęsti sutartis (sutikimus) ne daugiau kaip penkeriems metams) nuo leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo dienos.

Norintys dalyvauti šiame konkurse turi pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus:

 1. Aprašo priede pateiktos formos paraiškas dalyvauti šiame konkurse kiekvienai konkrečiai vietai, pasirašytas juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens, jei paraiškas teikia juridinis asmuo, arba fizinio asmens ar jo įgalioto asmens, jei paraiškas teikia fizinis asmuo. Konkurso dalyvis kiekvienoje paraiškoje konkrečiai vietai iš grupės vietų privalo nurodyti siūlomą paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį, ne mažesnį už nustatytą minimalų, ir pateikti informaciją apie konkurso dalyvio kontaktinį asmenį (jo vardas, pavardė, telefonas, adresas, el. pašto adresas).
 2. Juridinių asmenų registro išrašą, jei paraišką teikia juridinis asmuo, arba asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) kopiją, jei paraišką teikia fizinis asmuo.
 3. Teisės aktų nustatyta tvarka konkurso dalyvio atstovui išduoto įgaliojimo, suteikiančio teisę atstovauti konkurso dalyviui (jeigu paraišką pateikė konkurso dalyvio įgaliotas asmuo), kopiją.
 4. Dokumentą (banko išduotą kvitą arba mokėjimo pavedimą su banko žyma), patvirtinantį konkurso skelbime nurodyto užstato (už visose paraiškose nurodytas konkrečias vietas pervedimą į Savivaldybės administracijos (kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT414010042500050290, esančią Luminor Bank AB, konkursinio pasiūlymo paraiškoje galiojimui užtikrinti.
 5. RĮ projektus kiekvienai vietai atskiruose užklijuotuose ir užantspauduotuose vokuose, kurie turi būti įdėti į pagrindinį voką. Ant voko su RĮ projektu turi būti užrašytas konkurso dalyvio pavadinimas, konkreti RĮ įrengimo vieta, nurodyta iš konkurso skelbimo priedo – vietų, kurių suteikimui skelbiamas šis konkursas, sąrašo, ir žodis „Projektas“.
 6. RĮ projektą sudaro:

6.1. aiškinamasis raštas (aprašomos medžiagos, konstrukcijos, apšvietimas, santykis su aplinka, teritorijos tvarkymas ir kt.);

6.2. esamos situacijos schema;

6.3. RĮ brėžiniai, konstrukcijų detalės;

6.4. RĮ vaizdas esamoje aplinkoje (vizualizacija, fotonuotrauka su projektuojamo RĮ vaizdu).

Konkurso laimėtojas bus renkamas visai grupei vietų, nurodytų skelbimo priede.

Paraiškų vertinimo kriterijai:

 1. RĮ projektų atitiktis konkurso reikalavimams;
 2. Didžiausias bendras suminis paramos už visas vietas Kauno miesto socialinės infrastruktūros plėtrai dydis.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad Konkurso paraiškos, kurios neatitiks nors vieno iš Aprašo 16 ir 17 punktuose nustatytų reikalavimų, nevertinamos ir atmetamos.

Konkurso komisijos posėdis vyks 2019 m. gruodžio 11 d. 13.30 val. 205 kab., Laisvės al. 96, Kaunas. Konkurso laimėtojas bus paskelbtas Kauno miesto savivaldybės interneto puslapyje www.kaunas.lt.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos ir registruojamos nuo 2019 m. lapkričio 11 d. 8.00 val. iki 2019 m. gruodžio 6 d. 15.00 val. Savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (8 darbo vietoje) Laisvės al. 94, Kaunas.

Išsamesnę informaciją suteiks Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Jūratė Baniulienė, Laisvės al. 96, 420 kab., tel. (8-37) 42 43 92, el. paštas: jurate.baniuliene@kaunas.lt.

Susipažinti su konkurso sąlygomis ir gauti paraiškos formą konkurso dalyviai gali Savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (8 darbo vieta) arba Savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt → urbanistika → išorinės-reklamos-projektų-derinimas → konkursai.

Techninė specifikacija

Vietų sąrašas

Paraiškos forma

Kauno miesto savivaldybės administracija

_____________________________________________________________________________________________

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA MIESTO INFORMACINIŲ REKLAMINIŲ ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO ANT KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE, PATIKĖJIMO TEISE AR KITAIS TEISINIAIS PAGRINDAIS VALDOMŲ TILTŲ IR VIADUKŲ KONKURSĄ

Konkurso tikslas – terminuotos teisės įrengti ir eksploatuoti miesto informacinius reklaminius įrenginius (toliau – MIRĮ) suteikimas konkurso dalyviui, pasiūliusiam mokėti didžiausią paramos socialinės infrastruktūros plėtrai (toliau – parama) dydį vieniems metams už laimėtą MIRĮ įrengimo ir eksploatavimo vietą.

Reikalavimai konkurso dalyviams nustatyti pagal Vietų suteikimo naujiems reklaminiams įrenginiams įrengti (statyti) ant Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise, patikėjimo teise ar kitais teisiniais pagrindais valdomos žemės, statinių ar kitų objektų viešo konkurso organizavimo tvarkos aprašo (toliau – aprašas) sąlygas.

Dalyvis gali dalyvauti konkurse tik dėl visų numatytų vietų.

Pažymime, kad vietų sąrašas ir techninė specifikacija yra skelbimo priede.

Konkurso laimėtojas, gavęs leidimą įrengti išorinę reklamą, įgyja teisę įrengti ir eksploatuoti MIRĮ penkerius metus (su galimybe pratęsti ne daugiau kaip penkeriems metams) nuo leidimo išdavimo dienos.

Norintys dalyvauti konkurse turi pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus:

 1. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos konkurso paraišką, pasirašytą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens, jei paraišką teikia juridinis asmuo, arba fizinio asmens ar jo įgalioto asmens, jei paraišką teikia fizinis asmuo. Konkurso dalyvis paraiškoje privalo nurodyti siūlomą paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį ir pateikti informaciją apie konkurso dalyvio kontaktinį asmenį (jo vardas, pavardė, telefonas, adresas, el. pašto adresas).
 2. Juridinių asmenų registro išrašą, jei paraišką teikia juridinis asmuo, arba asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) kopiją, jei paraišką teikia fizinis asmuo.
 3. teisės aktų nustatyta tvarka konkurso dalyvio atstovui išduoto įgaliojimo, suteikiančio teisę atstovauti konkurso dalyviui (jeigu paraišką pateikė konkurso dalyvio įgaliotas asmuo), kopiją.
 4. dokumentą (banko išduotą kvitą arba mokėjimo pavedimą su banko žyma), patvirtinantį konkurso skelbime nurodyto užstato pervedimą į Savivaldybės administracijos (kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT594010042500388593, esančią Luminor Bank AB, konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti. Užstato dydis – 5000 eur.
 5. MIRĮ projektą atskirame užklijuotame ir užantspauduotame voke, kuris turi būti įdėtas į pagrindinį voką. Ant voko su RĮ projektu turi būti užrašytas konkurso dalyvio pavadinimas, pageidaujama konkreti RĮ įrengimo vieta, nurodyta konkurso skelbime, ir žodis „Projektas“.
 6. MIRĮ projektą sudaro:

6.1. aiškinamasis raštas (aprašomos medžiagos, konstrukcijos, apšvietimas, santykis su aplinka, teritorijos tvarkymas ir kt.);

6.2. esamos situacijos schema;

6.3. MIRĮ brėžiniai, konstrukcijų detalės;

6.4. MIRĮ vaizdas esamoje aplinkoje (vizualizacija, fotonuotrauka su projektuojamo RĮ vaizdu).

Pastaba: kiekvienai vietai yra teikiama atskira paraiška su nurodytu atskiru paramos dydžiu.

Paraiškų vertinimo kriterijai:

 1. MIRĮ projekto atitiktis konkurso reikalavimams;
 2. Paramos Kauno miesto socialinės infrastruktūros plėtrai dydis.

Atkreipiame dėmesį !

Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius nors vieną iš konkurso nuostatų 16-18 punktuose nustatytų reikalavimų, paraiška nebus nagrinėjama.

Konkurso komisijos posėdis vyks 2018 m. rugsėjo 18 d. 13.30 val. 205 kab., Laisvės al. 96, Kaunas. Konkurso laimėtojas bus paskelbtas Kauno miesto savivaldybės interneto puslapyje www.kaunas.lt.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos ir registruojamos nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d. 8.00 val. iki 2018 m. rugsėjo 14 d. 15.00 val. Savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (8 darbo vietoje) Laisvės al. 94, Kaunas.

Išsamesnę informaciją suteiks Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vyr. specialistė Jūratė Baniulienė, Laisvės al. 96, 420 kab., tel. (8-37) 42 43 92, el. paštas: jurate.baniuliene@kaunas.lt.

 

Skelbiame susidomėjusių konkursu teikiamus klausimus ir atsakymus į juos:

1. Ar nurodytas užstato dydis yra už vieną vietą, ar už visas vietas?
Konkurso darbo grupė, vadovaudamasi Vietų suteikimo naujiems reklaminiams įrenginiams įrengti (statyti) ant Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise, patikėjimo teise ar kitais teisiniais pagrindais valdomos žemės, statinių ar kitų objektų viešo konkurso organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Konkurso tvarka) 12 p. ir atsižvelgdama į Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-08-17 įsakymu Nr. A-2747 patvirtintą RĮ vietų sąrašą, priėmė sprendimą skelbti grupės vietų suteikimo RĮ įrengti (statyti) konkursą, kurio laimėtojas būtų vienas fizinis ar juridinis asmuo. Siekiant neapsunkinti konkurso dalyvių dėl atskirų mokėjimų, nurodinėjant kiekvieną vietą dokumente, patvirtinančiame nurodyto užstato pervedimą konkursinio pasiūlymo galiojimui užtikrinti, užstato dydis yra nurodytas visoms vietoms, kad vieną ir tą patį dokumentą būtų galimybė dėti prie atskirų paraiškų kiekvienai vietai. Matant, kad susidomėjusiems konkursu iškilo neaiškumų, tiksliname skelbime nurodytą tekstą „Užstato dydis – 5000 eur.“ ir jį papildome išdėstydami taip: „Užstato dydis – 5000 eurų, t. y. po 555,56 eurų už konkrečią vietą.“
2. Ar galima teikti vieną paraišką ir nurodyti bendrą socialinės paramos dydį?
Negalima teikti vienos paraiškos ir nurodyti bendro paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydžio, nes kiekviena siūloma vieta turi skirtumų ir ypatumų, todėl kiekvienai vietai Miesto informacinio reklaminio įrenginio (toliau – MIRĮ) projektas galimai skirsis. Be to, ateityje, dėl ilgo sutarčių galiojimo laikotarpio gali susidaryti situacijos, kad kažkurioje vietoje teks vykdyti remonto darbus, dėl ko praktiškai nebus galima tam tikrą laikotarpį eksploatuoti konkretaus MIRĮ.
3. Ar tikrai turės būti įrengiami specialūs davikliai tam tikrai informacijai pateikti kintamo vaizdo ekrane ir ar nebūtų galima reikiamą informaciją teikti ją gavus iš kitų šaltinių?
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintoje techninėje specifikacijoje nustatyta, kad turi būti įrengiami visi reikiami davikliai informacijai fiksuoti ir perduoti į kintamo vaizdo ekraną. Ši nuostata būtina, nes aktuali informacija turės būti teikiama apie konkrečią vietą ir pravažiuojančius konkrečius eismo dalyvius.
4. Ar Kauno miesto savivaldybės administracija įsipareigos pateikti reikalingos galios elektros įvadą kiekvienai vietai ir kas bus atsakingas už lauko vaizdo ekrano sunaudotą elektros energijos apskaitą bei mokės elektros energijos tiekėjui?
Kauno miesto savivaldybės administracija neįsipareigoja pateikti reikalingos galios įvadų. Tiek dėl įvadų, tiek dėl apskaitos ir apmokėjimo konkurso laimėtojas turės derintis su AB „ESO“ ir UAB „Kauno gatvių apšvietimas“.
5. Koks sertifikatas yra reikalaujamas kintamam lauko vaizdo ekranui ir nuorodų į teisės aktus kokie sertifikavimo reikalavimai yra keliami vaizdo ekranui.
Reklama įrengiama virš judrių miesto gatvių, todėl kintamo vaizdo ekranas, skirtas viešajai miesto informacijai skleisti, privalo būti tinkamas naudoti automobilių keliuose Europos Sąjungoje ir atitikti tokius standartus kaip EN 12966 ir pan.
6. Ar už įrengtas reklamos plokštumas konkurso laimėtojas turės mokėti socialinės paramos mokestį, bet bus atleistas nuo vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimą mokėjimo?
Konkurso tvarkos 10 p. nurodyta, kad „Vietinė rinkliava už leidimo įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimą mokama pagal Savivaldybės tarybos nustatytus dydžius ir tvarką.“, todėl konkurso laimėtojas išlygų dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimą mokėjimo neturės. Paramos socialinės infrastruktūros plėtrai teikimas – tai kriterijus laimėti konkursą, kad MIRĮ konkrečiose vietose galės statyti (įrengti) ir eksploatuoti konkurso laimėtojas, o ne kiti asmenys.

Kauno miesto savivaldybės administracija

Skelbimas koreguotas 2018-08-21 dėl techninės klaidos.

 

Renginių kalendorius

Frankofonija_adaptacijos_fb event Frankofonijos mėnuo Kaune

2020-03-01

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content