Siunčiama nuotrauka

Parama

Socialinės paramos skyrius

Nemuno g. 29, 44295 Kaunas.

Tel. (8-37) 42 44 40, faks.: (8-37) 20 70 67


 

Skyriaus tikslai:

Užtikrinti socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų (toliau – kompensacijos) teikimą;

Užtikrinti socialinės paramos mokiniams teikimą;

Užtikrinti valstybinių ir kitų socialinių išmokų teikimą;

Įgyvendinti socialinės paramos politiką.

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

Organizuoti socialinės pašalpos ir kompensacijų skyrimą;

Užtikrinti kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją;

Organizuoti ir administruoti mokinių nemokamą maitinimą Savivaldybės įsteigtose mokyklose ir Savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių Savivaldybės teritorijoje, aprūpinimą mokinio reikmenimis;

Organizuoti valstybinių ir kitų socialinių išmokų skyrimą;

Užtikrinti kokybišką socialinės paramos administravimą.

 

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas


Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas


Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos


Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas


Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas


Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas


Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas


Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas


Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas


Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas


Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymas


Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas


 

Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas


Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas


Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl paramos mirties atveju“


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 346 „Dėl Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“.


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“.


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 12 d. nutarimas Nr. 177 „Dėl valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams“.


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 640 „Dėl Lietuvos Respublikos 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimo ir materialinės pagalbos teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse, taisyklių patvirtinimo“.


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. A1-234 „Dėl Transporto išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. A1-406/1k-248 „Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Finansų ministro 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A1-369/1k-174 „Dėl nepasiturinčių gyventojų, kurie kreipėsi dėl piniginės socialinės paramos, turto vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo.


Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. A1-288 „Dėl Europos tarybos reglamento Nr. 1408/71/EEB ir reglamento Nr. 574/72/EEB nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmoka mirties atveju, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. A1-255 „Dėl Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. A1-98 “Dėl išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.


Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1R-298 “Dėl teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo”.


Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. D1-665/A1-508 „Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-174/A1-116 „Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.


Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118.


Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. į s a k y m a s Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.


Lietuvos vyriausiojo archyvaro į s a k y m a s „Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.


Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968.


Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2012-10-04 Nr. T-507 „Dėl būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo, kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Piniginės socialinės paramos Kauno miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašas patvirtintas, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. T-14.


Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimas Nr. T-439 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimas Nr. T-440 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-553 „Dėl Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
8:00-12:00  13:00-17:00
8:00-12:00  13:00-17:00
8:00-12:00  13:00-17:00
8:00-12:00  13:00-17:00
8:00-12:00  13:00-15:45
Seniūnijose gyventojus priima Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio (vedėja Erika Kačiulienė tel. (8 37) 42 53 53) specialistės.

Specialistai priima  prašymus ir reikalingus dokumentus bei konsultuoja dėl:

 • socialinės pašalpos;
 • kompensacijos už būsto šildymo išlaidas, geriamojo vandens išlaidas ir karšto vandens išlaidas;
 • vienkartinės išmokos vaikui;
 • išmokos vaikui;
 • vienkartinės išmokos nėščiai moteriai;
 • išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui;
 • globos (rūpybos) išmokos;
 • socialinės paramos mokiniams.

Seniūnijų gyventojai priimami:

Pirmadienis 8:00-12:00 13:00-17:00
Antradienis 8:00-12:00 13:00-17:00
Trečiadienis 8:00-12:00 13:00-17:00
Ketvirtadienis 8:00-12:00 (tik išmoka vaikui, vienkartinė išmoka vaikui gimus, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai)
Penktadienis 8:00-12:00 13:00-15:45

 

 Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistų kontaktinė informacija seniūnijose


Aleksoto seniūnija
Tel.: (8-37) 39 11 78
Veiverių g. 132, Kaunas

Centro seniūnija
Tel.:(8-37) 33 19 61
Partizanų g. 5, Kaunas

Dainavos seniūnija
Tel.: (8-37) 41 22 00
V. Krėvės pr. 41A, Kaunas

Eigulių seniūnija
Tel.: (8-37) 72 22 23
P. Plechavičiaus g. 9A, Kaunas

Gričiupio seniūnija
Tel.: (8-37) 45 13 22
Chemijos g. 11, Kaunas

Panemunės seniūnija
Tel.: (8-37) 74 40 89
Perlojos g. 29, Kaunas

Petrašiūnų seniūnija
Tel.: (8-37) 37 06 45
R. Kalantos g. 57, Kaunas

Šančių seniūnija
Tel.: (8-37) 34 04 52
A. Juozapavičiaus pr. 84, Kaunas

Šilainių seniūnija
Tel.: (8-37) 24 07 84
Baltų pr. 53, Kaunas

Vilijampolės seniūnija
Tel.: (8-37) 26 02 48
Lampėdžių g. 10, Kaunas

Žaliakalnio seniūnija
Tel.: (8-37) 33 19 61
Partizanų g. 5, Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Nemuno g. 29, 44295 Kaunas. Tel. (8-37) 42 44 40, faks.: (8-37) 20 70 67

Nemuno29

Piniginė socialinė parama

Koks socialinės pašalpos dydis?

 1. Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, sudaro 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų vienam gyvenančiam asmeniui (102 Eur) ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį.
 2. Socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims, turintiems teisę ją gauti, taip pat ir tais atvejais, kai socialinė pašalpa skiriama tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, sudaro:

▪ pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui – 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;

▪ antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 80 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;

▪ trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.

Koks valstybės remiamų pajamų dydis (VRP) ?

Valstybės remiamų pajamų dydis (VRP) – 102 (vienas šimtas du) eurai.

Koks kompensacijų dydis?

Bendrai gyvenantiems asmenims / asmeniui kompensuojama: • išlaidų už būsto naudingojo ploto, bet ne didesnio už nustatytą normatyvą, šildymą, atsižvelgiant į energijos ar kuro sąnaudas, bet ne didesnes už normatyvą, dalis, viršijanti 20 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir VRP bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio; • išlaidų už geriamojo vandens kiekį, bet ne didesnį už normatyvą, dalis, viršijanti 2 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų; • išlaidų už karštą vandenį, kurio kiekis bei atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni už normatyvus, dalis, viršijanti 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų.

 

Ar skiriama būsto šildymo išlaidų kompensacija buto savininkui, kuris nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą?

Jeigu bendrojo naudojimo objekto valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius savivaldybės administracijai pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą, ir dėl šių asmenų veiksmų (neveikimo) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti, nuo kito mėnesio, už kurį skiriama būsto šildymo kompensacija, jo bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui skiriama kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis mažinama 50 procentų, o nuo kito šildymo sezono būsto šildymo išlaidų kompensacija neskiriama, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus nuo šių aplinkybių atsiradimo (Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 21 straipsnio 12 punktas).

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content