Siunčiama nuotrauka

Gyvenamas būstas

 

 • 2014-11-06 sprendimas Nr. T-589 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010-06-23 sprendimo Nr. T-589 „Dėl daugiabučių namų (išskyrus daugiabučių namų bendrijas) šildymo (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo pakeitimo“
 • 2015-02-25 įsakymas A-537 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-04-28 įsakymo Nr. A-1556 „Dėl Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo“ pakeitimo
 • 2015-02-25 įsakymas Nr. A-538 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-01-05 įsakymo Nr. A-19 ,,Dėl Kauno miesto Šančių seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo“ pakeitimo
 • 2015-02-24 įsakymas Nr. A-522 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-02-08 įsakymo Nr. A-512 ,,Dėl Kauno miesto Aleksoto seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo“ pakeitimo
 • 2015-02-17 įsakymas Nr. A-447 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-05-18 įsakymo Nr. A-1836 ,,Dėl Kauno miesto Gričiupio seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo“ pakeitimo
 • 2015-02-24 įsakymas Nr. A-531 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-11-05 įsakymo Nr. A-3961 ,,Dėl Kauno savivaldybės įmonės „Santakos butų ūkis“ likvidavimo “ pakeitimo
 • 2015-02-25 įsakymas Nr. A-536 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-08-22 įsakymo Nr. A-1195 „Dėl Kauno miesto bendrabučio tipo gyvenamųjų namų administravimo“ pakeitimo“
 • 2015-02-17 įsakymas Nr. A-449 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. A-787 ,,Dėl Kauno miesto Centro seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo“ pakeitimoPriedai
 • 2015-02-09 įsakymas Nr. A-337 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. A-1557 ,,Dėl Kauno miesto Dainavos seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo“ pakeitimo
 • 2015-02-09 įsakymas Nr. A-338 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A-2929 ,,Dėl Kauno miesto Šilainių seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo“ pakeitimo

Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat LR įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra. Administratorius veikia vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais nuostatais, taip pat kitais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimą ir priežiūrą. Administravimas pasibaigia įregistravus daugiabučio namo savininkų bendriją ir jos įstatus arba sudarius patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį, taip pat kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais.

Daugiabučiams namams (trijų ir daugiau butų), kurių butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę daugiabučių namų savininkų bendrijos arba nėra sudarę namo priežiūros jungtinės veiklos sutarties, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Kauno miesto savivaldybė yra paskyrusi šiuos administratorius:

Seniūnija,
namas
Administratorius Įmonės adresas      Vadovas
Telefonas
Aleksoto UAB ,,Būsto valda“ Chemijos g. 11 Š. Eidintas 45 23 44
Centro UAB „Kauno centro būstas“ Ožeškienės g. 19 J. Balčiūnaitienė 20 64 75
Dainavos City Service SE Taikos pr.54 V. Naudžiūnienė 73 60 71
Eigulių UAB ,,Būsto valda“ Chemijos g. 11 Š. Eidintas 45 23 44
Gričiupio UAB ,,Būsto valda“ Chemijos g. 11 Š. Eidintas 45 23 44
Panemunė UAB Kauno butų ūkis Chemijos g. 18 M. Zaborskas 35 03 64
Petrašiūnų UAB Kauno butų ūkis Chemijos g. 18 M. Zaborskas 35 03 64
Šančių UAB ,,Būsto valda“ Chemijos g. 11 Š. Eidintas 45 23 44
Šilainių UAB Namų priežiūros centras 9-ojo Forto g. 60A J. Volteraitytė 24 10 64
Vilijampolė UAB Kauno butų ūkis Chemijos g. 18 M. Zaborskas 35 03 64
Žaliakalnio UAB ,,Būsto valda“ Chemijos g. 11 Š. Eidintas 45 23 44
Kauno miestas
(bendrabučiai)
UAB „Nemuno būstas“ 9-ojo Forto g. 60A J. Volteraitytė 22 53 64

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), asmenis, pretenduojančius teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atrenka Kauno miesto savivaldybės vykdomoji institucija.Bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gali teikti Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija tarifo, apskaičiuoto pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 18 d. sprendimą Nr. T-255 „Dėl Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dydžio.Asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui pateikia šiuos dokumentus:1. Prašymą įtraukti į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą;2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją (toliau – Deklaracija).

Šiuos dokumentus galima teikti tiesiogiai Kauno miesto savivaldybės administracijos Asmenų aptarnavimo skyriaus Interesantų aptarnavimo poskyrio (Laisvės al. 94, 44251 Kaunas) 6-ojoje darbo vietoje (fiziniai asmenys) ir 7-ojoje darbo vietoje (juridiniai asmenys), siųsti paštu Kauno miesto savivaldybės administracijai (Laisvės al. 96, 44251 Kaunas), elektroniniu paštu info@kaunas.lt (pasirašytą elektroniniu parašu) arba pateikti per elektroninę paslaugų sistemą:
http://ep.kaunas.lt/index.php/5/?itemID=6
fiziniams asmenims;
http://ep.kaunas.lt/index.php/5/?itemID=148 juridiniams asmenims.

PASTABOS:

1. Dėl Deklaracijos:
– pildant Deklaracijos IV skyrių, prašom atkreipti dėmesį į Aprašo 11.3 punkto nuostatą, kad bendrojo naudojimo administravimo paslaugos tarifas nurodomas priklausomai nuo namo naudingojo ploto;
– jei asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojas, bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifai turi būti nurodyti su PVM, todėl, pildant Deklaraciją, prašom nurodyti, ar asmuo yra / nėra PVM mokėtojas.

2. Prašymai elektroniniu būdu turi būti teikiami pagal LR Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų, nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 25 p. nustatytus reikalavimus.

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką:

1. LR civilinis kodeksas ir LR civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2012 m. gegužės 10 d. įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 18 d. sprendimas Nr. T-255 „Dėl Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, sąrašas

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikimas

Parama būstui įsigyti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu (toliau – Įstatymas), valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas šių būsto kredito daliai apmokėti.

Asmenų ir šeimų, atitinkančių Įstatymo nustatytus reikalavimus, teisė į paramą būstui įsigyti bus nagrinėjama, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija priims Įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus ir Socialinės apsaugos ir darbo ministras įsakymu nustatys valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo metinius limitus bankams ar kitoms kredito įstaigoms.

PAŽYMŲ APIE TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI IŠDAVIMAS

Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, įgiję visišką civilinį veiksnumą, kurių duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą, ir jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:

● asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 88 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių;

● dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 123 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių;

● keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių;

● šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 25 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. rugsėjo 10 d.Nr. 923 nutarimu „Dėl valstybės remiamų pajamų dydžio patvirtinimo“, patvirtino valstybės remiamų pajamų dydį – 102 (vienas šimtas du) eurus.

ir, jeigu jie įsigyja pirmąjį tinkamą būstą, t. y. jeigu šie asmenys (šeimos) Lietuvos Respublikos teritorijoje:

● neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma;

● turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (arba) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų;

● turi būstą (neatsižvelgiant į jo naudingojo ploto dydį), kuris Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, iki prašymo suteikti valstybės paramą būstui įsigyti padavimo dienos, yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų ir šis būstas yra kaimo vietovėje, kurioje jo savininkas negyvena ir (ar) nedirba;

● turi būstą (neatsižvelgiant į jo naudingojo ploto dydį), kuris Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, iki prašymo suteikti valstybės paramą būstui įsigyti padavimo dienos, yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, (parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti);

● neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams (parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams).

Subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikimas

Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai padengti apmokant 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie yra:

● buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys, iki jiems sukanka 35 metai, ar jų šeimos;

● šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių);

● neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų.

Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai padengti apmokant 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie yra:

● jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių);

● šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs.

Asmenims ir šeimoms suteikta subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui ar jo daliai padengti.

Asmenims ir šeimoms, teisę į subsidiją įgijusiems po kompensuojamo būsto kredito gavimo, subsidijos sumą apskaičiuojama nuo likusios negrąžintos kompensuojamo būsto kredito sumos. Asmuo ar šeima turi būti įvykdę visus skolinius įsipareigojimus pagal kreditavimo sutartį iki kreipimosi į kredito įstaigą su prašymu apskaičiuoti ir išmokėti subsidiją dienos.

Jeigu valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas, kuriam suteikta subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, gautą valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą grąžina bankui ar kitai kredito įstaigai anksčiau kaip per 5 metus arba už šį kreditą įsigytą būstą per pirmuosius 5 metus nuo kreditavimo sutarties sudarymo dienos perleidžia kito asmens nuosavybėn, sutartyje dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito teikimo (subsidijų finansavimo) tvarkos nustatyta tvarka iš kredito gavėjo išieškoma valstybės suteikta subsidija ir išieškota subsidijos suma pervedama į valstybės biudžetą.

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:

● 53 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;

● 87 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ir daugiau asmenų šeimai;

● 35 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta – būstui rekonstruoti, taip pat būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

Jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų.

Šeima–sutuoktiniai ir, jeigu turi, jų vaikas (įvaikis) (vaikai (įvaikiai), taip pat susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likęs (likę) gyventi jų vaikas (įvaikis) (vaikai (įvaikai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikas (įvaikis) (vaikai (įvaikai) iki 18 metų. Į šeimos sudėtį taip pat įskaitomi nedirbantys ir savarankiškos veiklos nevykdantys nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose ir kitose formaliojo švietimo įstaigose, aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės formos studijų programas (studentai), taip pat bendrojo ugdymo mokyklas baigę pilnamečiai vaikai (įvaikiai) laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, taip pat asmenys, teismo tvarka pripažinti šeimos nariais, arba asmenys, teismo pripažinti neveiksniais ir likę gyventi su savo tėvais, jeigu jiems nustatyta globa. Šeimos nariais gali būti laikomi sutuoktinių ar asmens kartu gyvenantys tėvai (įtėviai).

Neįgalusis – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis.

Likęs be tėvų globos asmuo – asmuo iki 18 metų, kurio abu tėvai yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs ir (arba) kuriam įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

Dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikimo kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Būsto valdymo skyrių , J. Gruodžio g. 9, Kaune, 107 kab., tel. (8 37) 42 54 46. Konsultacijų laikas: pirmadieniais 10-12 val., trečiadieniais 13-15 val.

SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ PARDAVIMO ATVEJAI

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymas) 24 straipsnio 1 dalimi, savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas gali būti parduodamas laikantis nuostatos, kad jo pardavimo kaina nebus didesnė negu kaina, kuri Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatyme nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998 m. liepos 1 d. ir patikslinta atsižvelgiant į infliaciją, šiais atvejais:

1) kai būstą perka nuomininkai, kuriems Butų privatizavimo įstatyme nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Seimo sudaryta Butų privatizavimo komisija iki 1998 m. liepos 1 d. buvo išdavusi leidimus privatizuoti nuomojamus būstus pagal Butų privatizavimo įstatymą;

2) kai būstą perka nuomininkai, kuriems teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamus būstus pagal Butų privatizavimo įstatymą;

3) kai būstą perka nuomininkai, kurie yra iškeldinti arba dėl kurių yra priimtas sprendimas iškeldinti iš avarinių būstų ir patalpų, įrašytų į griaunamų namų sąrašą pagal miesto (miestelio) plėtros planą arba į visuomenės poreikiams paimamų pastatų sąrašą, kurių dėl to nebuvo galima privatizuoti pagal Butų privatizavimo įstatymą;

4) kai patalpų savininkai perka pagal Butų privatizavimo įstatymą privatizuotų būstų papildomą naudingąjį plotą, atsiradusį atlikus privatizuoto buto inventorizaciją, taip pat plotą, atsiradusį savivaldybės institucijos sutikimu išplėtus privatizuoto buto naudingąjį plotą arba sumažinus gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpų plotą (bendrabučių privatizavimo ir pertvarkymo į butus atvejais);

5) kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parduodami nuomos pagrindais suteikti būstai grįžusiems į Lietuvos Respubliką reabilituotiems politiniams kaliniams, tremtiniams ar jų našliams ir vaikams;

6) kai būstą perka nuomininkai, gyvenantys būstuose, kurie negrąžinti religinėms bendruomenėms ar bendrijoms, taip pat nuomininkai, kuriems suteikti kiti būstai, iškeldinus juos iš religinėms bendruomenėms ar bendrijoms grąžintų būstų;

7) atvejais, kurie yra nustatyti Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme ir (arba) kituose teisės aktuose, susijusiuose su jo įgyvendinimu.

Vadovaujantis Įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi, už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas, gali būti parduodami šie savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai ir jų dalys:

1) kambariai ir butai, kuriuos sudaro tik viena patalpa su bendro naudojimo patalpų dalimi (ir jų priklausiniai), esantys iš dalies parduodamame bute ar gyvenamajame name, teikiant pirmenybę šio buto ar gyvenamojo namo bendraturčiams, taip pat patuštinti bendrabučių kambariai, kurie savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu gali būti priskirti greta esančių parduotų būstų savininkams, kad būtų sudarytos sąlygos bendrabučio kambarius pertvarkyti į butus;

2) būstų savininkų teisėtai naudojami pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys (išskyrus laikinus pastatus), taip pat kitos pagalbinio ūkio paskirties patalpos, teikiant pirmenybę šių būstų savininkams (bendraturčiams);

3) gyvenamųjų namų valdose esantys pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys, šių namų savininkams teikiant pirmenybę pagal šio straipsnio 3 dalį;

4) būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų bendrosios dalinės nuosavybės dalis, tenkanti savivaldybės būstams ir pagalbinio ūkio paskirties pastatams, ar jos dalis pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas – bendraturčiams arba tretiesiems asmenims, kai ši bendrosios nuosavybės dalis ar jos dalis savivaldybės butų ir kitų patalpų valdytojo ar savininko pagal kompetenciją, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu priimtu sprendimu yra pripažinta nereikalinga arba netinkama (negalima) naudoti reikmėms, susijusioms su valstybės ar savivaldybės butų ar kitų patalpų naudojimu. Parduodant bendrosios nuosavybės dalį, taikomos Civilinio kodekso 4.79 straipsnio nuostatos;

5) savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas.

Kauno miesto savivaldybės taryba 2015 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. T-421 patvirtino Kauno miesto savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Aprašas reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) nuosavybės teise priklausančio būsto ir (ar) pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių (toliau – būstas ir ūkio pastatai) pardavimo pagal Įstatymą organizavimą, kainos nustatymą, sandorių sudarymą, atsiskaitymą ir lėšų panaudojimą. Aprašas skelbiamas Teisės aktų registre (TAR).

 

PRAŠYMŲ PIRKTI SAVIVALDYBĖS BŪSTĄ IR ŪKIO PASTATUS PATEIKIMO SĄLYGOS

 

Savivaldybės būsto nuomininkai, pageidaujantys ir turintys teisę įsigyti nuomojamą Savivaldybės būstą, Turto valdymo skyriui turi pateikti:

1) prašymą pirkti Savivaldybės būstą. Prašyme nurodomas pageidaujamo pirkti Savivaldybės būsto adresas, indentifikavimo duomenys, naudojimosi juo teisinis pagrindas, informacija, kurio asmens vardu bus sudaroma Savivaldybės būsto pirkimo–pardavimo sutartis, kai Savivaldybės būste nuomos teisėmis gyvena daugiau nei vienas asmuo;

2) dokumentą, įrodantį naudojimosi Savivaldybės būstu teisinį pagrindą (nuomos sutartį) ir jo kopiją;

3) Savivaldybės būste nuomos teise gyvenančių (deklaravusių gyvenamąją vietą) asmenų notariškai patvirtintą susitarimą (sutikimą), kurio asmens (ar asmenų) vardu bus sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis;

4) asmens, kurio vardu bus sudaroma Savivaldybės būsto pirkimo–pardavimo sutartis, tapatybę patvirtinantį dokumentą;

5) pažymą apie asmens, kurio vardu bus sudaroma Savivaldybės būsto pirkimo–pardavimo sutartis, šeimos sudėtį;

6) kitus dokumentus:

6.1. valstybės įmonės Registrų centro išduotą (-as) pažymą (pažymas) apie asmens (ir nuomos teise kartu gyvenančių asmenų) turimą ir turėtą nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, įrodančią, kad asmuo nėra įgijęs nuosavybės teise gyvenamojo namo ar buto pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą, kai Savivaldybės būstas asmeniui gali būti parduodamas už kainą, kuri Butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998 m. liepos 1 d. ir patikslinta atsižvelgiant į infliaciją;

6.2. leidimą, kai asmeniui Butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Seimo sudaryta Butų privatizavimo komisija iki 1998 m. liepos 1 d. buvo išdavusi leidimą privatizuoti jo nuomojamą Savivaldybės būstą pagal Butų privatizavimo įstatymą;

6.3. dokumentus, įrodančius reabilituoto politinio kalinio ar tremtinio teisinį statusą, giminystės ryšį, nuolatinį gyvenimą Lietuvoje, kai Savivaldybės būstas nuomos pagrindais suteiktas grįžusiam į Lietuvos Respubliką reabilituotam politiniam kaliniui, tremtiniui ar jų našliams ir vaikams;

6.4. teismo sprendimą, kai asmeniui teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jo nuomojamą Savivaldybės būstą pagal Butų privatizavimo įstatymą.

Patalpų bendraturčiai, pageidaujantys įsigyti nuosavybėn patuštintą kambarį ar butą, kurį sudaro tik viena patalpa su bendrojo naudojimo patalpų dalimi (ir jo priklausinius), esantį iš dalies parduodamame bute ar gyvenamajame name, Turto valdymo skyriui turi pateikti:

1) prašymą pirkti kambarį ar butą (ir jo priklausinius). Prašyme nurodomas kambario ar buto adresas ir identifikavimo duomenys;

2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3) bendraturčio teisę į gyvenamąjį namą ar butą, kuriame yra pageidaujamas pirkti patuštintas kambarys ar butas, įrodantį dokumentą;

4) notariškai patvirtintą bendraturčių susitarimą, jei butas ar gyvenamasis namas, kuriame parduodamas patuštintas kambarys ar butas, nuosavybės teise priklauso dviem ar daugiau asmenų (bendraturčių).

Gyvenamųjų namų savininkai, pageidaujantys įsigyti gyvenamojo namo valdoje esantį Savivaldybės ūkio pastatą, jo dalį (išskyrus laikinus pastatus), Turto valdymo skyriui turi pateikti:

1) prašymą pirkti ūkio pastatą, jo dalį (išskyrus laikinus pastatus). Prašyme nurodomas ūkio pastato adresas, indentifikavimo duomenys, naudojimosi juo teisinis pagrindas (kai pareiškėjas teisėtai naudojasi pagalbinio ūkio paskirties pastatu), pageidaujama pirkti ūkio pastato dalis;

2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3) dokumentą, įrodantį naudojimosi ūkio pastatu teisinį pagrindą (kai asmuo teisėtai naudojasi ūkio pastatu);

4) dokumentą, įrodantį nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą (būstą), kurio valdoje yra norimas pirkti ūkio pastatas.

Patalpų bendraturčiai, pageidaujantys įsigyti būsto ar ūkio pastato bendrosios dalinės nuosavybės dalį, tenkančią Savivaldybės būstui ar ūkio pastatui, pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, Turto valdymo skyriui turi pateikti:

1) prašymą pirkti būsto ar ūkio pastatų bendrosios dalinės nuosavybės dalį. Prašyme nurodomas būsto ar ūkio pastato adresas, indentifikavimo duomenys, pageidaujamos pirkti bendrosios dalinės nuosavybės dalis;

2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3) dokumentą, įrodantį nuosavybės teisę į būsto ar ūkio pastato Nekilnojamojo turto registre atskiru turtiniu vienetu įregistruotos bendrosios dalinės nuosavybės dalį.

Asmuo, kurio skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrins kredito įstaiga, kartu su prašymu turi pateikti kredito įstaigos išduotą mokėjimo garantinį raštą.

Asmenų, pageidaujančių pirkti Savivaldybės būstą ir (ar) ūkio pastatus, prašymai nagrinėjami ir pardavimo procedūros vykdomos kiekvienu Įstatymo 24 straipsnio 1 ir 2 dalies nurodytu atveju atskirai pagal prašymo užregistravimo datą.

 

SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR ŪKIO PASTATŲ KAINOS NUSTATYMAS

 

Numatomo parduoti nekilnojamojo turto vertę pagal parengtą užsakymą ir nekilnojamojo turto techninę užduotį nustatys viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka parinkta nekilnojamąjį turtą vertinanti įmonė.

Savivaldybės būsto, parduodamo pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 1 dalį, kaina apskaičiuojama taip:

1) nustatyta parduodamo Savivaldybės būsto vertė, kuri Butų privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998 m. liepos 1 d., patikslinama atsižvelgiant į infliaciją;

2) į kainą įskaitomos išlaidos, susijusios su parduodamo Savivaldybės būsto vertės nustatymu.

Savivaldybės būsto ir ūkio pastatų, parduodamų pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 2 dalį, kaina apskaičiuojama taip:

1) nekilnojamojo turto kaina nustatoma pagal nekilnojamojo turto rinkos vertę;

2) įvertinamos parduodamo nekilnojamojo turto vertę pakeitusios nuomininko investicijos, t .y. nuomininko atliktas nekilnojamojo turto kapitalinis remontas ar rekonstrukcija, jei jis buvo atliktas, kaip nurodyta nuomos sutartyje ir Civiliniame kodekse. Parduodamo nekilnojamojo turto objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertina Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija;

3) į nekilnojamojo turto kainą įskaitomos išlaidos, susijusios su parduodamo Savivaldybės būsto ir ūkio pastatų vertės nustatymu.

Išlaidas, susijusias su Savivaldybės būsto vertinimu, nekilnojamojo turto pirkėjas sumoka kaip pradinį įnašą už perkamą Savivaldybės būstą. Atsisakius pirkti Savivaldybės būstą ir nesudarius Savivaldybės būsto pirkimo–pardavimo sutarties dėl nekilnojamojo turto pirkėjo kaltės, pradinis įnašas už perkamą Savivaldybės būstą negrąžinamas.

Parduodamo Savivaldybės būsto kainą nustato Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, kai:

1) pastatas, kuriame yra parduodamas Savivaldybės būstas, modernizuojamas (modernizuotas) ir yra galiojantys Savivaldybės įsipareigojimai;

2) parduodamo Savivaldybės būsto nuomininkas, gavęs Savivaldybės tarybos ar jos įgalioto asmens leidimą, pertvarkė Savivaldybės būstą, atlikdamas jo kapitalinį remontą ar rekonstrukciją.

Parduodamo Savivaldybės būsto ir ūkio pastatų apskaičiuota kaina įforminama Savivaldybės būsto ar ūkio pastatų įkainojimo aktu (toliau – įkainojimo aktas). Įkainojimo aktą tvirtina Savivaldybės taryba priimdama sprendimą dėl nekilnojamojo turto pardavimo.

 

SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR ŪKIO PASTATŲ PARDAVIMO SANDORIŲ VYKDYMAS

 

Apie priimtą Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Savivaldybės būsto ir (ar) ūkio pastatų pardavimo ir pirkimo–pardavimo sutarties sudarymą nekilnojamojo turto pirkėjas informuojamas per 5 darbo dienas nuo Savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo.

Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su nekilnojamojo turto pirkėju turi būti sudaryta per 90 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo dėl Savivaldybės būsto ar ūkio pastatų pardavimo priėmimo dienos. Jeigu per 90 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo dėl Savivaldybės būsto ir ūkio pastatų priėmimo dienos pirkimo–pardavimo sutartis nesudaroma dėl nekilnojamojo turto pirkėjo kaltės, laikoma, kad nekilnojamojo turto pirkėjas atsisakė ją sudaryti.

Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį ir turto perdavimo aktą su nekilnojamojo turto pirkėju sudaro (pasirašo) Savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo.

Už parduodamą Savivaldybės būstą ir ūkio pastatus atsiskaitoma per 10 kalendorinių dienų po pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.

Savivaldybės įsipareigojimai, susiję su pastato, kuriame yra parduodamas Savivaldybės būstas, modernizavimo projektų įgyvendinimu, teisės aktų nustatyta tvarka perduodami nekilnojamojo turto pirkėjui.

Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, jos įregistravimo ir nuosavybės teisės įregistravimo išlaidas apmoka nekilnojamojo turto pirkėjas.

Nuosavybės teisė į įsigytą Savivaldybės būstą ir ūkio pastatus pirkėjui pereina, kai jis visiškai atsiskaito už parduotą Savivaldybės būstą ir ūkio pastatus.

Ginčai dėl Savivaldybės būsto ir ūkio pastatų pardavimo sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Turto valdymo skyriaus Privatizavimo poskyrio vyr. specialistai konsultuoja:

Ingrida Juškevičienė – J. Gruodžio g. 9, 310 kab., tel. (8 37) 42 37 01;

Dijana Vasylienė – J. Gruodžio g. 9, 310 kab., tel. (8 37) 42 30 54.

Interesantai konsultuojami:

Pirmadienį 10–12 val.

Trečiadienį 13–15 val.

Prašymai registruojami J. Gruodžio g. 9, 302 kab.

Kaunas pilnas kultūros

FB-COVER-DVIRACIAI Minam už Kauną!

2017-05-01

Putvinskio_gatves_diena_image Putvinskio gatvės diena

2017-05-27

18055916_1788840021444152_7417872819856618360_o Ėjimo varžybos | Kaunas 2017

2017-06-03

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka