Siunčiama nuotrauka

Aleksoto vietos veiklos grupės projektiniai kvietimai

Remiantis LR vidaus reikalų ministerijos inicijuotu teisės akto Nr. 17-12512 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2017 M. SAUSIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1V-77 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ ( http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1263446 pakeitimu bei Asociacijos „Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės“ valdybos posėdžio nr. 8 protokolu) Asociacijos „Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės“ paskelbtų projektinių kvietimų:

Uždavinio Didinti bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje.

1.3.2. veiksmo:  Verslui pradėti, įskaitant savarankišką veiklą pradedančius asmenis, reikalingų priemonių suteikimas.

BEI

 Uždavinio Didinti bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje. 

1.2.2. veiksmo: Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir kita pagalba įsidarbinant.

PARAIŠKŲ PRIĖMIMO TERMINAS YRA PRATĘSIAMAS IKI 2018 01 22 DIENOS.

 

Visas organizacijas, turinčias idėjų bei galimybių, prašome teikti paraiškas pagal šias priemones.

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 1 

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 2

Detalesnė informacija:

 

Asociacijos „Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės“

Pirmininkas Arūnas Samochinas

El.p.: vvgaleksotas@gmail.com

+370 698 58895

Skip to content