Asociacija “Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupė“ skelbia kvietimus

Asociacija “Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupė“ skelbia kvietimus pareiškėjams, finansuojamus ES lėšoms, kuriais bus siekiama mažinti socialinę atskirtį bei didinti bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje.

Veiklos bus vykdomos tikslinėje Kauno miesto Aleksoto seniūnijos teritorijoje.

Asociacijos Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės užduotis – paskirstyti ES lėšas vadinamiesiems „minkštiesiems“ projektams. Naudojant patvirtintą finansavimą, bus galima įgyvendinti įvairias veiklas, kurios yra patvirtintos Aleksoto VVG strategijoje. Kauno miesto Aleksoto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė, vadovaudamasi 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 uždaviniu „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ bei Kauno miesto integruota teritorijų vystymo programa parengė Aleksoto vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją. Šiai strategijai buvo patvirtintas 1 016 250 eur finansavimas.

Vietos plėtros strategijos tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Strategija numato tris uždavinius tikslui pasiekti: mažinti Kauno miesto Aleksoto VVG teritorijos gyventojų socialinę atskirtį; didinti bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje; didinti gyventojų verslumą, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje.

Šiuo metu yra skelbiami šie kvietimai teikti paraiškas:

Aleksoto vietos plėtros strategijos uždavinio – “Mažinti Kauno miesto Aleksoto VVG teritorijų gyventojų socialinę atskirtį”

 

1.1.2. veiksmo: Socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikų priežiūros organizavimas ir kitų paslaugų teikimas.

Aleksoto vietos plėtros strategijos uždavinio – “Didinti bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje”

1.2.1. veiksmo: Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimo rėmimas.

Aleksoto vietos plėtros strategijos uždavinio –  “Didinti bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje”

1.3.1. veiksmo: „Besikuriančio verslo, įskaitant savarankišką veiklą pradedančius asmenis, konsultavimas ir mentorystė“.

Mokymai pareiškėjams bus vykdomi 2018 11 09 dieną 09:00 – 16:00 val viešbučio “Kaunas” konferencijų salėje “Nemunas”, adresu Laisvės al. 79, Kaunas.

Paraiškų pateikimo terminas 2019 01 06 d. 17:00 val.

Detalesnė informacija apie paskelbtus kvietimus žemiau:

Bei asociacijos tinklalapyje www.aleksotovvg.lt

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

1. Vietos plėtros strategijos pavadinimas Aleksoto vietos plėtros 2015-2020 m. strategija
2. Vietos plėtros strategijos teritorija

Aleksoto vietos veiklos grupės tikslinė teritorija: Aleksoto, Fredos (Žemosios ir Aukštosios), Julijanos, Jiesios, Narsiečių, Naugardiškės, Tirkiliškių, Kazliškių, Yliškių, Linksmadvario, Marvelės, Kazliškių bei I ir II Birutės dalys ir Nemuno sala. Žemėlapis pridedamas prie kvietimo.

Besiribojanti teritorija: laikoma su tiksline teritorija besiribojanti zona, kuriai būdingi funkciniai ryšiai ir tos pačios infrastruktūros naudojimas su Žaliakalniu ir Aleksotu. Žemėlapis pridedamas prie kvietimo.

3. Vietos plėtros strategijos tikslas Pagerinti vietines įsidarbinimo galybes, didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius
4. Vietos plėtros strategijos uždavinys, veiksmas (-ai), kuriam įgyvendinti skelbiamas kvietimas teikti vietos plėtros pasiūlymus (toliau – Kvietimas)

1.1.Uždavinys: Mažinti Kauno miesto Aleksoto VVG teritorijų gyventojų socialinę atskirtį

1.1.2. veiksmas: Socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikų priežiūros organizavimas ir kitų paslaugų teikimas.

5. Vietos plėtros strategijos planuojami rezultatai (tikslo, uždavinio, veiksmo, kuriam įgyvendinti skelbiamas kvietimas

1 tikslo „Pagerinti vietines įsidarbinimo galybes, didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ įgyvendinimo rezultatai:

Rezultato rodiklis 1.R.1. „Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto dalyvavimo ESF veiklose)“ – rodiklio reikšmė 2022 m. – 10 proc.;

Rezultato rodiklis 1.R.2. „Projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose dalis“ – rodiklio reikšmė 2022 m. – 20 proc.

Rezultato rodiklis 1.R.3. “Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose”- rodiklio reikšmė 2022 m. – 10 proc.

Rezultato rodiklis 1.R.4. Projektų veiklų dalyvių, įkūrusių ar išplėtusių verslą, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis – rodiklio reikšmė 2022 m. – 20 proc.

1.1.uždavinio „Mažinti Kauno miesto Aleksoto VVG teritorijų gyventojų socialinę atskirtį“ įgyvendinimo rezultatai:

Produkto rodiklis „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes“ reikšmė skaičiais“ rodiklio reikšmė 2022 m. – 125 asmenys

Produkto rodiklis “Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius” – rodiklio reikšmė 2022 m. –  4 projektai

 

1.1.2. veiksmo: Socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikų priežiūros organizavimas ir kitų paslaugų teikimas įgyvendinimo rezultatai:

 

Produkto rodiklis „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“ – 25 asmenys

Produkto rodiklis „Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius“ – 2 projektai

6. Kvietimui numatytas finansavimas 102.500 EUR
7. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 102.500 EUR
8. Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjai bei partneriai

Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje

Galimi pareiškėjai:

·         Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta* yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje.

·         Kauno miesto savivaldybės administracija.

Galimi partneriai:

·         Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta* yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje

·         Kauno miesto savivaldybės administracija

·         Savivaldybės, kurios teritorija ribojasi su Kauno miesto savivaldybės teritorija, administracija.

Projekto vykdytojas arba vienas iš partnerių turi būti nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO) arba socialinis partneris (t. y. darbuotojų ar darbdavių organizacija).Pareiškėjai ir partneriai turi atitikti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – PFSA) 13 ir 14 punkte taikomus reikalavimus.

 *Veiklos vykdymo vieta – vieta, kurios adresu yra  juridinio asmens buveinė ir (arba) yra nekilnojamas turtas, kurį nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridinis asmuo ir kuriame nekilnojamąjį turtą valdantis asmuo ar jo atskiras padalinys, filialas, atstovybė vykdo faktinę veiklą.

Pareiškėju ir partneriu gali būti juridiniai asmenys ar jų filialai, atstovybės.

Pareiškėjas turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre ir veikti ne trumpiau nei 2 metus.

9. Reikalavimai projektams (tikslinės grupės, būtinas prisidėjimas lėšomis, projekto trukmė ir kt.), remiamos veiklos, tinkamoms finansuoti išlaidos

Tikslinės grupės:

–          Socialinę atskirtį patiriantys darbingi* gyventojai, turintys vaikų jaunesnių kaip 16 m. amžiaus (įskaitant ir pabėgelius);

–          Darbingų* gyventojų šeimos nariai (vaikai),įskaitant darbingų pabėgėlių šeimos narius (vaikus);

–          Visi Aleksoto VVG teritorijos gyventojai**(kiek tai susiję su gyventojų savanoriškos veiklos skatinimo, atlikimo organizavimo ir savanorių mokymo veikla)

Veiksmo tikslas yra pagerinti darbingų asmenų (vietos bendruomenės narių) padėtį darbo rinkoje, teikiant vaikų priežiūros organizavimo paslaugas tikslinėms Aleksoto VVG gyventojų grupėms (ypač socialinės rizikos ir pabėgėlių šeimoms).

Smulkesnę informaciją apie tinkamas tikslines grupes žr. PFSA 22.1.p ir 22.5.2 p.

*Darbingas asmuo – asmuo, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą turintis visišką ar ribotą darbinį teisnumą ir veiksnumą (t. y. nuo 14 metų amžiaus), išskyrus asmenį, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažintą nedarbingu.

**Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojas  – Lietuvos Respublikos piliečiu, užsienio valstybės piliečiu ar asmeniu be pilietybės esantis fizinis asmuo, kuris gyvena vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje. Laikoma, kad asmuo yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventoju, jei asmuo projekto dalyvio anketoje yra nurodęs savo gyvenamąją vietą (savivaldybę, miestą, gatvę, namo numerį), kuri yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje.

 

Finansavimo šaltiniai:

Projekto finansuojamoji dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis), ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. (PFSA 39, 40 ir 44 p.)

Projekto trukmė – iki 36 mėn.

Tinkamos finansuoti išlaidos – tokios, kaip nustatyta PFSA 44 punkte ir yra skirtos PFSA nurodytų 10.1, 10.1.1, 10.1.2.,10.5 veiklų įgyvendinimui: Nekilnojamasis turtas, statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai, įranga, įrenginiai ir kitas turtas,  projekto vykdymo išlaidos, informavimas apie projektą. Sprendžiant dėl išlaidų tinkamumo turi būti laikomasi PFSA 44 punkte nustatytų reikalavimų tinkamoms finansuoti išlaidoms. Planuojant projekto išlaidas turi būti laikomasi PFSA 44-47, 51-52, 54 punktuose nustatytų apribojimų. Netinkamos išlaidos yra detalizuotos PFSA 53 punkte.

Remiamos veiklos:

1. Veiklos, skirtos mažinti Kauno miesto Aleksoto  vietos veiklos grupės teritorijoje esančių darbingų gyventojų ir jų šeimos narių esamą socialinę atskirtį, teikiant vaikų priežiūros organizavimo paslaugas tikslinėms Aleksoto VVG gyventojų grupėms (PFSA 10.1 p.):

1.1. bendrųjų socialinių paslaugų (vaikų užimtumo organizavimas, vaikų priežiūros organizavimas, maitinimo organizavimas (organizuojant maitinimą vaikams),sociakultūrinių paslaugų teikimas, šeimų konsultavimas vaikų priežiūros klausimais, tarpininkavimas vaikų priežiūros klausimais ir atstovavimas. Minėtos paslaugos turi būti teikiamos tikslinėms Aleksoto VVG gyventojų grupėms) ir kitų reikalingų paslaugų (susijusių su vaikų priežiūros organizavimu ir pan.) socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems Kauno miesto Aleksoto  vietos veiklos grupės teritorijos gyventojams ir jų šeimos nariams teikimas  PFSA 10.1.1.p.);

1.2. informacijos apie  Aleksoto VVG teritorijoje teikiamų vaikų priežiūros paslaugų prieinamumą sklaida socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems Kauno miesto Aleksoto  vietos veiklos grupės teritorijos gyventojams ir jų šeimos nariams bei tarpininkavimas šias paslaugas gaunant. (PFSA 10.1.2 p.)

2. Savanoriškos veiklos skatinimas (taip pat savanoriškoje veikloje ketinančių dalyvauti asmenų ir savanorius priimančių organizacijų konsultavimas, informavimas), atlikimo organizavimas ir savanorių mokymas. Šiame punkte nurodytos veiklos remiamos tiek, kiek reikalinga pirmame ir (arba) antrame punkte nurodytoms veikloms vykdyti, šiame punkte nurodytos veiklos finansuojamos, jeigu jos projekte vykdomos kartu su bent viena pirmame ir (arba) antrame punkte nurodyta veikla. (PFSA 10.5 p.).

 

Minimalus dalyvių skaičius: 25

10. Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo terminas

Kvietimo paskelbimo pradžia 2018-11-05 8:00, pabaiga 2019-01-06 17:00.

 

11. Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo būdas

Projektiniai pasiūlymai turi būti įteikti pareiškėjo asmeniškai (pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas pareiškėjo vadovo parašu ir antspaudu)) adresu: Veiverių g. 132, LT-46337 Kaunas.

 

Teikiama:

-vietos plėtros projektinio pasiūlymo (su apraše nurodytais priedais) originalas;

-viena projektinio pasiūlymo su visais priedais kopija įrašyta į elektroninę laikmeną.

12. Vietos plėtros projektinių pasiūlymų  atrankos kriterijai ir vertinimo balai

Bendrieji vietos plėtros projektinių pasiūlymų administracinės atitikties bei naudos ir kokybės vertinimo kriterijai nustatyti  Aleksoto vietos plėtros 2015-2020 m. strategijos projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos apraše (dokumentas skelbiamas interneto svetainėje: http://www.aleksotovvg.lt/

Miesto VVG valdybos 2018 m. 10 mėn. 09 d. protokolu Nr. 06 patvirtintas specialusis vietos plėtros projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės kriterijus ir vertinimo balai (nurodomi patvirtinti specialieji vertinimo kriterijai):

1. Pareiškėjas dalį lėšų (laikydamasis PSFA 45 punkto apribojimų) skirs socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikų priežiūros organizavimo infrastruktūrai (skiriama 10 balų).

2.Projekto veiklai vykdyti įtraukiami specialiai projekto metu apmokyti savanoriai (skiriama 5 balai).

3.Projekte numatytos veiklos apima kompleksinių paslaugų teikimą tikslinės grupės vaikams ir jų šeimos nariams. Kompleksinės paslaugos turi apimti vaikų užimtumo organizavimą, vaikų priežiūros organizavimą, sociakultūrinių paslaugų teikimą ir  šeimų konsultavimą vaikų priežiūros klausimais. Paslaugos turi būti teikiamos nepertraukiamai kiekvieną darbo dieną ir savaitgaliais. (skiriama 15 balų).

Vietos plėtros projektinis pasiūlymas daugiausiai gali surinkti 100 balų. Mažiausia privaloma surinkti balų suma, kad vietos plėtros projektinė paraiška būtų įtraukta į siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, yra 55 balai.

13. Susiję dokumentai

Kvietimui aktualūs dokumentai:

1. Aleksoto vietos plėtros 2015-2020 m. strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės 2017 m.  rugsėjo 25 d. valdybos sprendimu  Nr.07;

2. Aleksoto vietos plėtros 2015-2020 m. strategija;

3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 patvirtintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (kvietime vadinamas PFSA)

 

Visi aukščiau išvardinti dokumentai skelbiami interneto svetainėje http://www.aleksotovvg.lt/

14. Kontaktai Aleksoto VVG pirmininkas Arūnas Samochinas, tel. +370 698 58 895
15. Papildoma informacija

Nuorodos į  Aleksoto vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją ir su kvietimu susijusius dokumentus ir kita

informacija: http://www.aleksotovvg.lt/

 

Mokymai pareiškėjams. Data ir vieta:

2018 m. lapkričio 09 d. Nuo 09:00 iki 16:00 Kauno viešbučio konferencijų salėje „Nemunas“, adresu Laisvės al. 79, Kaunas

 

Kauno miesto  Aleksoto vietos veiklos grupė numato sudaryti rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą. Vietos plėtros projektiniai pasiūlymai, kurių įgyvendinimui lėšų nepakanka, bus įtraukiami į rezervinį sąrašą. Esant sutaupymų, pritariant Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės valdybai, vietos plėtros projektiniai pasiūlymai iš rezervinio sąrašo eilės tvarka gali būti perkeliami į siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą.

 

Vietos plėtros projektinio pasiūlymo pareiškėjas, tapęs projekto vykdytoju, įsipareigoja Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupei teikti informaciją apie stebėsenos rezultatų pasiekimo rodiklius, projekto veiklų dalyvius ir jų pasiekimo rezultatus po veiklų įgyvendinimo ir praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo projekto veiklose, pasiektai reikšmei nustatyti.

1_2_1_kvietimas

1_3_1 veikla

 

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content