Siunčiama nuotrauka

Bendruomenė

Aleksoto bendruomenės centras

Veiverių g. 132, Kaunas, įmonės kodas 135892058, pirmininkė – Steputė Račkauskienė.
Tel. 8 670 85882, el. p.  aleksotobendruomene@gmail.com, www.aleksotas.lt

Naugardiškių bendruomenė
Asociacija Kauno miesto Aleksoto seniūnijos Naugardiškių bendruomenė, įmonės kodas 301844208, Aukštažio g. 7, Kauno m., LT-46451, pirmininkė – Neringa Šeštokienė
Tel. +370 640 44564, el. p.: neringaskau@gmail.com

Asociacija MARVELĖS BENDRUOMENĖS CENTRAS
Marvelės g. 13, Kaunas, įmonės kodas 302808841, pirmininkė – Elena Kavaliauskaitė
Tel. +370 677 16648, el. p.: marvenka13@gmail.com

Asociacija “Jiesios bendruomenė”
Kalkinės g. 19, Kauno m. sav., LT-46327, pirmininkas – Artūras Barkauskas,
Tel.: 867558184, el. p.: jiesiosbendruomene@gmail.com

Asociacija Narsiečių bendruomenė
http://narsieciubendruomene.lt/, įmonės kodas: 304919445, pirmininkė – Vilma Litvaitienė
Tel. +37061426058, el.paštas: info@narsieciubendruomene.lt, http://narsieciubendruomene.lt/kontaktai/

2015 metai buvo įkurta Aleksoto vietos veiklos grupė.

Aleksoto VVG pagrindiniai uždaviniai:

 • rengti ir įgyvendinti Aleksoto vietos plėtros strategiją,
 • skatinti Aleksoto seniūnijos gyventojus aktyviai dalyvauti priimant ir įgyvendinant sprendimus, susijusius su Aleksoto seniūnijos plėtra,
 • telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, kitų įstaigų bei organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų Aleksoto seniūnijos ekonominei ir socialinei gerovei kelti,
 • skatinti ir palaikyti vietines Aleksoto seniūnijos gyventojų iniciatyvas verslo, aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse, taip gerinant vietines įsidarbinimo galimybes,
 • organizuoti ir teikti paramą Aleksoto bendruomenės ir kitų nevyriausybinių organizacijų projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti,
 • plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis vietos veiklos grupėmis, nevyriausybinėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje,
 • teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinės valdžios institucijoms bei organizacijoms dėl bendruomenės inicijuotos Aleksoto seniūnijos plėtros programos planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo,
 • organizuoti Aleksoto seniūnijos plėtros dalyvių švietimą ir mokymą,
 • teikti informaciją socialiniams partneriams.

ALEKSOTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS NARIAI:

 • Kauno miesto savivaldybė
 • Aleksoto bendruomenės centras
 • Asociacija „Didžiojo Aleksoto draugija“
 • Kauno miesto Aleksoto seniūnijos Naugardiškių bendruomenė
 • Asociacija „Jiesios bendruomenė“
 • Asociacija „Marvelės bendruomenės centras“
 • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
 • Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija
 • Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija
[/table-wrap]

Kauno Aleksoto seniūnijos vietos bendruomenių taryba dirba vadovaudamasi:

 • Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 18 d. sprendimu, Nr. T-215 (Kauno miesto savivaldybės tarybos  2014 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. T-204 redakcija) “Vietos bendruomenių savivaldos 2013- 2015 metų programos  lėšų vietos bendruomenių sprendimams  įgyvendinti Kauno miesto savivaldybėje skyrimo ir naudojimo , vietos bendruomenės tarybos sudarymo tvarkos aprašas”;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-71 “Dėl Vietos bendruomenių  savivaldos  2013-2015 metų programos patvirtinimo”;
 • Lietuvos Respublikos  socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. A1-102 “Dėl Vietos bendruomenių savivaldos  2013- 2015 metų programos įgyvendinimo aprašo patvirtinimo”.

Aleksoto seniūnijos vietos bendruomenės tarybos  (VBT) 2015 m. lėšų panaudojimo ataskaita: VBT ataskaita už_2015

 

Socialinės apsaugos  ir darbo ministerija 2015 metais  Aleksoto bendruomenės tarybai  skyrė 28592 Eur. Aleksoto seniūnijos vietos bendruomenės tarybos  (VBT) 2015 m. lėšos buvo paskirstytos taip:

VBT2015veiklosplanas jpg


 

 

Aleksoto seniūnijos VBT lėšų panaudojimas 2014 m.

Jau trečius metus Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, skiria lėšas vietos bendruomenių savivaldos programai vykdyti. Šiais metais Aleksoto bendruomenės tarybai paskirta 88 600 lt. Aleksoto bendruomenės tarybos 2014 metų lėšų paskirstymas.

Eil. nr Veiklos sritis Veiklos srities paaiškinimas Suma (Lt.)
 1.  Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms  Jaunimo pilietiškumo ir savanorystės programa vienišiems pagyvenusiems Aleksoto žmonėms  1 000
Kalėdinė eglutė 4 000
2. Vaikų ir jaunimo užimtumas Vasaros stovykla soc. remtinų šeimų vaikams J. Dobkevičiaus vidurinėje mokykloje 1 000
Vasaros stovykla soc. remtinų šeimų vaikams Šv. Pranciškaus  mokykloje 1 000
3. Kultūrinė ir švietėjiška veikla Japonų kultūros pažintinė programa mikrorajono bendruomenei 2 000
4.  Sporto ir sveikatinimo veikla  Aleksoto seniūnaitijų sporto žaidynių organizavimas  5000
5. Bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos gerinti viešųjų erdvių ir aplinkos kokybę Vaikų žaidimo aikštelių įrenginio- klasikinių vertikalių švytuoklinių supynių (tarp Vinčų g. 16 ir 18) įrengimas 1800
Dangos įrengimas  prie vaikų žaidimo aikštelių  Univer-siteto-Maisto g. skvere ir Vinčų g. tarp 16 ir 18 (70 kv. m). 3430
 Šviečiančios iškabos (bėgančios eilutės)- 3 vnt. 4500
Sporto treniruoklių įrengimas (5 vnt.) Vinčų g. 3, 5, 7 13590
Biotualetų nuoma renginiams 1176
Želdynų projektų parengimas parkuose ir skveruose 15000
Daugiafunkcinių  bendruomenės namų Europos pr. 107 architektūrinio projekto parengimas (prisidedant VBT skirtomis lėšomis)  10000
Dangos įrengimas po vaikų žaidimo akštelių įrenginiais (3 vnt.-48 kv. m) ir gimnastikos skersiniu (8 kv. m) Antakalnio parke

8654

1450

6.  Bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla Edukacinė- pažintinė programa “Po Dzūkijos nacionalinį parką” 2000
Tradicinė 14- oji Aleksoto šventė 8000
Naugardiškių “Oninių” šventė 2000
Marvelės “Žolinių” šventė ir Marvos dvaro 500 metų sukakties paminėjimas 3000
 VISO: 88 600

 


NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENIŲ PLĖTROS PROGRAMA

Priemonė “Įgyvendinti Vietos bendruomenių savivaldos programos priemones”

2015 III ketvircio ataskaita


                                                                                                                                                       
Aleksoto seniūnijos seniūnaitijos ir seniūnaičiai:

 Seniūnaitija Vardas, pavardė Tel. nr. El. paštas
Aleksoto Rita Jonaitienė 8 611 38633 ritajonaitienez@gmail.com
Birutės Jūratė Petrikaitė 8 686 24675 jupeja1964@gmail.com
Fredos Tomas Makarevičius 8 692 44469 freda.seniunaitija@gmail.com
Kazliškių Gintarė Pažėrienė pazeriene@gmail.com
Marvelės Adelė Zorskienė adelezorskiene@gmail.com

ALEKSOTO SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJOS

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu, Aleksoto seniūnija yra suskirstyta į 5 seniūnaitijas:

 1. Aleksoto ;
 2. Birutės ;
 3. Fredos ;
 4. Kazliškių ;
 5. Marvelės .

Aleksoto seniūnijos gatvių sarašas pagal seniūnaitijas <— spausti ant šios nuorodos.

 

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Nr. I-533 (TAR, 1995):

Seniūnaitis gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktas atstovas, turintis šio įstatymo nustatytas teises ir pareigas. Seniūnaitis renkamas 3 metams. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Nr. I-533 (TAR, 1995), 34 straipsnis numato:

Seniūnaičio teisės ir pareigos:

1. Seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose:

1) turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais;

2) dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

3) dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje;

4) dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;

5) dalyvauja seniūnaičių sueigoje;

6) kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.

2. Seniūnaitis skatina gyventojus:

1) prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;

2) rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinės rizikos šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kt.);

3) organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti;

4) organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti;

5) puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

3. Seniūnaitis prireikus teikia informaciją seniūnaitijos gyventojams apie savivaldybės institucijų ir įstaigų, Vyriausybės atstovo funkcijas, jų darbo laiką.

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content