Siunčiama nuotrauka

Išnuomojamo nekilnojamo turto skelbimai

 

Eil.              Nr. Turto pavadinimas, plotas, adresas, panaudojimo paskirtis Pradinis nuompinigių dydis už 1 kv. m  per mėnesį, Eur (be PVM) Pradinis įnašas, Eur (be PVM)* Turto nuomos terminas Papildomos sąlygos
1. Negyvenamosios patalpos 189 dalis –  2 kv. m Kauno miesto poliklinikoje A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaune (1D4p), karštųjų gėrimų ir maisto produktų automatams pastatyti. 20 500 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui

Papildomos sąlygos:

Nuomininkas įsipareigoja:

1. pasirašyti su Kauno miesto poliklinika susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą elektros energiją;

2.derinti gėrimų ir maisto produktų pardavimo automatų prekių asortimentą su Kauno miesto poliklinika.

2. Negyvenamosios patalpos 1-2 dalis –  1 kv. m Kauno „Aušros“ gimnazijoje  Laisvės al. 95, Kaune (1C4p), kopijavimo aparatui pastatyti. 2,52 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su Kauno „Aušros“ gimnazija susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą elektros energiją.
3. 106,19 kv. m bendrojo ploto negyvenamosios patalpos Partizanų g. 5, Kaune (1A5p), socialinei, užimtumo ar neformaliojo švietimo veiklai vykdyti. 1,0 500 2 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui

* – pradinis įnašas lygus paskelbto pradinio nuompinigių dydžio 3 mėnesių sumai, bet ne mažesnis nei 500 Eur (be PVM).

Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse ir pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://epaslaugos.kaunas.lt (Kauno miesto savivaldybės elektroninės paslaugos/turto nuomos konkursai) Naudojimosi Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistema taisyklių nustatyta tvarka.

Paskutinė paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo diena – 2019 m. lapkričio 4 d., 17 valanda. Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2019 m. lapkričio 7 d. 14 val., J. Gruodžio g. 9, 101 kab.

Už nurodytą išnuomojamą turtą (nurodant adresą)  pradinis įnašas turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 4 d., 17 val. į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT41 4010 0425 0005 0290, esančią Luminor Bank AS, banko kodas 40100.

Papildoma informacija apie Savivaldybės nuomojamą turtą teikiama tel. 20 92 73, Zita Mozūraitienė, el. p. zita.mozuraitiene@kaunas.lt Patalpų apžiūra organizuojama interesantams iš anksto susitarus  – dėl patalpų A. Juozapavičiaus pr. 72 – tel. 34 02 33; dėl Laisvės al. 95 – tel. 20 59 13.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti Savivaldybės turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku turi pateikti paraišką ir pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://epaslaugos.kaunas.lt

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti nurodyto išnuomojamo turto nuomos konkurse, savo nuožiūra turi pateikti dokumentus, kurie patvirtina, kad jie turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas.

Paraiška bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Su Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, pavyzdinės nuomos sutarties sąlygomis ir Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto tvarkos aprašu galima susipažinti čia.


Eil.              Nr. Turto pavadinimas, plotas, adresas, panaudojimo paskirtis Pradinis nuompinigių dydis už visą nuomojamą turtą per mėnesį,  Eur (be PVM) Pradinis įnašas, Eur             (be PVM)* Turto nuomos terminas Papildomos sąlygos
1. 99,88 kv. m negyvenamosios patalpos  ir  kitas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas  Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre Sandėlių g. 7 (1C3p), Kaune, moksleivių maitinimui organizuoti. 94,5 500 1 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui

Nuomininkas įsipareigoja:

1. pasirašyti su švietimo įstaigomis susitarimus dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir elektros energiją;

2. sudaryti moksleivių maitinimo valgiaraščius, atitinkančius sutarties 10.1 papunktyje nurodyto tvarkos aprašo ir Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-610 „Dėl Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus;

3. suderinti iš anksto (bent prieš vieną darbo dieną) su švietimo įstaigos administracija einamosios savaitės valgiaraščius ar jų keitimus (nurodant visus patiekalus ir gėrimus);

4. sudaryti sąlygas moksleiviams patiems pasirinkti valgiaraščiuose nurodytus patiekalus, jų sudedamąsias dalis ir kiekį; skatinti sveikatai palankaus maisto vartojimą ir mažinti maisto švaistymą;

5. organizuoti švediško stalo principo diegimą visiškai arba iš dalies, sudarant galimybę vaikams patiems įsidėti maisto, atsižvelgiant į švietimo įstaigos galimybes ir poreikius;

6. leisti švietimo įstaigos administracijai ar jos įgaliotam asmeniui ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistui stebėti gamybos procesą visuose gamybos etapuose ir į raštu pateiktas rekomendacijas atsakyti per 20 darbo dienų, o į raštu pateiktas pastabas (surašomas aktas dalyvaujant Nuomininkui arba Nuomininko atstovams) dėl teisės aktų pažeidimo, valgiaraščio nesilaikymo (neatitikties) reaguoti nedelsdamas ir pateikti atsakymą raštu per 1 darbo dieną.

22. 67,70 kv. m negyvenamosios patalpos  ir  kitas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas Kauno Motiejaus Valančiaus mokykloje-darželyje Kranto 5-ojoje g. 7 (1C2p), Kaune, moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimui organizuoti.            70             500  1 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui
3. 37,41 kv. m negyvenamosios patalpos  ir  kitas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas  Kauno Vaišvydavos pagrindinėje mokykloje Vaišvydo g. 28 (2C1p), Kaune, moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimui organizuoti 28 500 1 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui

* – pradinis įnašas lygus paskelbto pradinio nuompinigių dydžio 3 mėnesių sumai, bet ne mažesnis nei 500 Eur (be PVM).

Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse ir pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://epaslaugos.kaunas.lt (Kauno miesto savivaldybės elektroninės paslaugos/turto nuomos konkursai) Naudojimosi Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistema taisyklių nustatyta tvarka.

Paskutinė paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo diena – 2019 m.  lapkričio 4 d., 17 valanda. Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2019 m. lapkričio 7 d. 14val., J. Gruodžio g. 9, 101 kab.

Už nurodytą išnuomojamą turtą pradinis įnašas (nurodant adresą ar švietimo įstaigos pavadinimą) turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 4 d., 17 val.  į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT41 4010 0425 0005 0290, esančią Luminor Bank AS, banko kodas 40100.

Papildoma informacija apie Savivaldybės nuomojamą turtą teikiama tel. 20 92 73, Zita Mozūraitienė, el. p. zita.mozuraitiene@kaunas.lt. Patalpų apžiūra organizuojama interesantams iš anksto susitarus: Sandėlių g. 7  – tel. 34 14 00,  Kranto 5-oji g. 7  – tel. 34 14 06,   Vaišvydo g. 28 – tel. 38 38 54.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti Savivaldybės turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku turi pateikti paraišką ir pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://epaslaugos.kaunas.lt

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti nurodyto išnuomojamo turto nuomos konkurse (moksleivių maitinimui organizuoti) prie pridedamų dokumentų turi pateikti praėjusių metų pelno ir nuostolių ataskaitos kopiją ir pažymą iš mokyklos, kad įmonė nuompinigius mokėjo laiku ir neturi įsiskolinimų (tuo atveju, kai įmonė jau dirba kurioje nors mokykloje). Tuo atveju, kai dalyvis negali pateikti pelno (nuostolio) ataskaitos (pvz. veikia trumpiau kaip vienerius metus arba dalyvis – fizinis asmuo) gali pateikti kitus dokumentus, įrodančius, kad konkurso dalyvis turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas.

Paraiška bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Su Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, pavyzdinės nuomos sutarties sąlygomis ir Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto tvarkos aprašu galima susipažinti čia.


Eil.              Nr. Turto pavadinimas, plotas, adresas, panaudojimo paskirtis Pradinis nuompinigių dydis už 1 kv. m  per mėnesį,  Eur (be PVM) Pradinis įnašas, Eur (be PVM)* Turto nuomos terminas Papildomos sąlygos
1. 10,40 kv. m negyvenamoji patalpa 1-12 M. K. Čiurlionio g. 16B, Kaune (1H0b), įvairiai veiklai, išskyrus gamybinę. 0,5 500 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui  
2. 14 kv. m negyvenamoji patalpa 1-13 M. K. Čiurlionio g. 16B, Kaune (1H0b), įvairiai veiklai, išskyrus gamybinę. 0,5 500 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui  
3. 10 kv. m negyvenamoji patalpa 1-14 M. K. Čiurlionio g. 16B, Kaune (1H0b), įvairiai veiklai, išskyrus gamybinę. 0,5 500 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui  

* – pradinis įnašas lygus paskelbto pradinio nuompinigių dydžio 3 mėnesių sumai, bet ne mažesnis nei 500 Eur (be PVM).

Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse ir pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://ep.kaunas.lt (Kauno miesto savivaldybės elektroninės paslaugos/turto nuomos konkursai) Naudojimosi Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistema taisyklių nustatyta tvarka.

Paskutinė paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo diena – 2019 m. lapkričio 12 d., 17 valanda. Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2019 m. lapkričio 15 d. 11 val., J. Gruodžio g. 9, 101 kab.

Už nurodytą išnuomojamą turtą (nurodant adresą ir plotą)  pradinis įnašas turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 12 d., 17 val. į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT41 4010 0425 0005 0290, esančią Luminor Bank AS, banko kodas 40100.

Papildoma informacija apie Savivaldybės nuomojamą turtą teikiama tel. 20 92 73, Zita Mozūraitienė, el. p. zita.mozuraitiene@kaunas.lt Patalpų apžiūra organizuojama interesantams iš anksto susitarus  – tel. 20 47 59.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti Savivaldybės turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku turi pateikti paraišką ir pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://ep.kaunas.lt

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti nurodyto išnuomojamo turto nuomos konkurse, savo nuožiūra turi pateikti dokumentus, kurie patvirtina, kad jie turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas.

Paraiška bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Su Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, pavyzdinės nuomos sutarties sąlygomis ir Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto tvarkos aprašu galima susipažinti čia.

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba