Siunčiama nuotrauka

Išnuomojamo nekilnojamo turto skelbimai

Eil.              Nr. Turto pavadinimas, plotas, adresas, panaudojimo paskirtis Pradinis nuompinigių dydis už                    1 kv. m  per mėnesį,                  Eur (be PVM) Pradinis nuompinigių dydis už visą nuomojamą turtą per mėnesį,  Eur (be PVM) Pradinis įnašas, Eur (be PVM)* Turto nuomos terminas Papildomos sąlygos
1. 80,89 kv. m negyvenamosios patalpos Kauno jaunimo mokykloje Sandėlių g. 7, Kaune  (1C3p), moksleivių maitinimui organizuoti. 21 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su Kauno jaunimo mokykla susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir elektros energiją.
2. Negyvenamosios patalpos 1-1 dalis – 2 kv. m Kauno krepšinio mokykloje „Žalgiris“ Pašilės g. 41, Kaune (6U1g),  šaltųjų užkandžių ir gėrimų ir karštųjų gėrimų automatams pastatyti. 50 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su Kauno krepšinio mokykla „Žalgiris“ susitarimus dėl atsiskaitymo už sunaudotą elektros energiją  ir (ar) vandenį.

* – pradinis įnašas lygus paskelbto pradinio nuompinigių dydžio 3 mėnesių sumai, bet ne mažesnis nei 500 Eur (be PVM).

Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse ir pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://ep.kaunas.lt (Kauno miesto savivaldybės elektroninės paslaugos/turto nuomos konkursai) Naudojimosi Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistema taisyklių nustatyta tvarka.

Paskutinė paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo diena – 2018 m.  spalio 30 d., 17 valanda. Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2018 m. lapkričio 5 d. 14 val., J. Gruodžio g. 9, 101 kab.

Už nurodytą išnuomojamą turtą pradinis įnašas (nurodant adresą ar švietimo įstaigos pavadinimą) turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki 2018 m. spalio 30 d., 17 val.  į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT41 4010 0425 0005 0290, esančią AB DNB banke, banko kodas 40100.

Papildoma informacija apie Savivaldybės nuomojamą turtą teikiama tel. 20 92 73, Zita Mozūraitienė, el. p. zita.mozuraitiene@kaunas.lt. Patalpų apžiūra organizuojama interesantams iš anksto susitarus: Sandėlių g. 7  – tel. 24 55 90, Pašilės g. 41 – tel. 32 02 35,  32 09 92 .

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti Savivaldybės turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku turi pateikti paraišką ir pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://ep.kaunas.lt

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti nurodyto išnuomojamo turto nuomos konkurse (moksleivių maitinimui organizuoti) prie pridedamų dokumentų turi pateikti praėjusių metų pelno ir nuostolių ataskaitos kopiją ir pažymą iš mokyklos, kad įmonė nuompinigius mokėjo laiku ir neturi įsiskolinimų (tuo atveju, kai įmonė jau dirba kurioje nors mokykloje). Tuo atveju, kai dalyvis negali pateikti pelno (nuostolio) ataskaitos (pvz. veikia trumpiau kaip vienerius metus arba dalyvis – fizinis asmuo) gali pateikti kitus dokumentus, įrodančius, kad konkurso dalyvis turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas.

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti 2 punkte nurodyto išnuomojamo turto nuomos konkurse, savo nuožiūra turi pateikti dokumentus, kurie patvirtina, kad jie turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas.

Paraiška bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Su Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, pavyzdinės nuomos sutarties sąlygomis ir Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto tvarkos aprašu galima susipažinti čia


Eil.              Nr. Turto pavadinimas, plotas, adresas, panaudojimo paskirtis Pradinis nuompinigių dydis už visą nuomojamą turtą per mėnesį,  Eur (be PVM) Pradinis įnašas, Eur (be PVM)* Turto nuomos terminas Papildomos sąlygos
1. 106,80 kv. m negyvenamosios patalpos ir  kitas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas  Kauno Vaišvydavos pagrindinėje mokykloje Vaišvydo g. 28, Kaune (2C1p),  moksleivių maitinimui organizuoti. 36 500 1 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su Kauno Vaišvydavos pagrindine mokykla susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir elektros energiją.
2. 262,65 kv. m negyvenamosios patalpos Kauno „Santaros“ gimnazijoje Baltų pr. 51, Kaune (1C2pb), moksleivių maitinimui organizuoti. 125 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui 1. Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su Kauno „Santaros“ gimnazija susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą elektros energiją ir   vandenį. 2. Nuomos sutartis su viešo nuomos konkurso laimėtoju bus pasirašoma ne anksčiau, nei patalpos pagal priėmimo ir perdavimo aktą bus grąžintos patikėtiniui – Kauno „Santaros“ gimnazijai.
3. 243,40 kv. m negyvenamosios patalpos ir kitas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas pastate Vytauto pr. 79, Kaune (1C4p), viešajam maitinimui ir renginiams organizuoti. 478,81 1436,43 1 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui

Nuomininkas įsipareigoja:

1.  per metus suorganizuoti ne mažiau kaip 90 įvairių kultūros ir meno renginių iš anksto suderinęs su Kauno kultūros centro „Tautos namai“ administracija;

2. organizuoti valstybinių ir kalendorinių švenčių minėjimus;

3. sudaryti sąlygas nuomojamose patalpose vykti Kauno kultūros centro „Tautos namai“ mėgėjų meno, liaudies ir etninės kultūros kolektyvų tęstinės veiklos renginiams;

4. aptarnauti Kauno kultūros centre „Tautos namai“ vykstančių tradicinių renginių dalyvius ir svečius;

5. kiekvieną mėnesį lankytojus supažindinti su įvairių kultūrų, tautų, šalių kulinariniu paveldu;

6. užtikrinti, kad Kauno kultūros centro „Tautos namai“ darbuotojams patiekalams ir gėrimams būtų taikoma 10 proc. nuolaida;

7. suderinti nuomojamų patalpų interjero pakeitimus su Kauno kultūros centro „Tautos namai“ direktoriumi;

8. pasirašyti su Kauno kultūros centru „Tautos namai“ susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį, elektros ir šilumos energiją, bendrojo naudojimo patalpų naudojimą ir priežiūrą, tiekėjų transporto priemonių įleidimo į Kauno kultūros centro „Tautos namai“ teritoriją, tiekiamo maisto meniu ir jo kainodaros, organizuojamų renginių grafiko;

9. sudaryti sąlygas Kauno kultūros centrui „Tautos namai“ darbuotojams netrukdomai patekti į patalpą (sandėlį), plane pažymėtą 5-29, pusrūsis (pastatas, kuriame yra patalpa, pažymėtas 1C4p, unikalusis Nr. 1993-5055-8013), Vytauto pr. 79, Kaune;

10. iš anksto pranešti, kad nori naudoti nuomojamas patalpas savo reikmėms (rengti susitikimus ar kitus renginius, išskyrus pobūvius, gedulingus pietus ar kitus užsakomuosius renginius);

11. dirbti taip: pirmadieniais–penktadieniais 12–22 val., šeštadieniais 14–24 val., sekmadieniais 11–22 val. (darbo laikas gali būti keičiamas tik atskiru šalių susitarimu).

 

4. Negyvenamosios patalpos 1-169 dalis – 1 kv. m Kauno „Santaros“ gimnazijoje Baltų pr. 51, Kaune (1C2pb), savitarnos kopijavimo aparatui pastatyti. 5 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su Kauno „Santaros“ gimnazija susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą elektros energiją.

* – pradinis įnašas lygus paskelbto pradinio nuompinigių dydžio 3 mėnesių sumai, bet ne mažesnis nei 500 Eur (be PVM).

Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse ir pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://ep.kaunas.lt (Kauno miesto savivaldybės elektroninės paslaugos/turto nuomos konkursai) Naudojimosi Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistema taisyklių nustatyta tvarka.

Paskutinė paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo diena – 2018 m. spalio 17 d., 17 valanda. Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2018 m. spalio 19 d. 14 val., J. Gruodžio g. 9, 101 kab.

Už nurodytą išnuomojamą turtą pradinis įnašas (nurodant adresą ar švietimo įstaigos pavadinimą) turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki 2018 m. spalio 17 d., 17 val.  į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT41 4010 0425 0005 0290, esančią AB DNB banke, banko kodas 40100.

Papildoma informacija apie Savivaldybės nuomojamą turtą teikiama tel. 20 92 73, Zita Mozūraitienė, el. p. zita.mozuraitiene@kaunas.lt. Patalpų apžiūra organizuojama interesantams iš anksto susitarus: Vaišvydo g. 28 – tel. 38 38 54, Baltų pr. 51 – tel. 37 75 39, Vytauto pr. 79 – tel. 32 06 61.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti Savivaldybės turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku turi pateikti paraišką ir pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://ep.kaunas.lt

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti nurodyto išnuomojamo turto nuomos konkurse (moksleivių maitinimui organizuoti) prie pridedamų dokumentų turi pateikti praėjusių metų pelno ir nuostolių ataskaitos kopiją ir pažymą iš mokyklos, kad įmonė nuompinigius mokėjo laiku ir neturi įsiskolinimų (tuo atveju, kai įmonė jau dirba kurioje nors mokykloje). Tuo atveju, kai dalyvis negali pateikti pelno (nuostolio) ataskaitos (pvz. veikia trumpiau kaip vienerius metus arba dalyvis – fizinis asmuo) gali pateikti kitus dokumentus, įrodančius, kad konkurso dalyvis turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas.

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti išnuomojamo turto Vytauto pr. 79, Kaune,  nuomos konkurse papildomai turi pateikti planuojamų kultūros ir meno renginių ciklų (etninės ir liaudies kultūros renginių; literatūros (poezijos) skaitymo renginių; džiazo muzikos renginių; elektroninės muzikos renginių; klasikinės muzikos renginių) koncepcijos laisvos formos aprašymą, kuriame būtų nurodyti bent 3 kiekvieno renginių ciklo atlikėjai (dalyviai) ir numatomi viešinimo būdai (kanalai);  dokumentą (-us), įrodantį (-čius), kad konkurso dalyvis ne mažiau kaip 5 metus teikia viešojo maitinimo paslaugas ir turi tam reikiamas licencijas (sertifikatus, leidimus ir pan.). Taip pat savo nuožiūra turi pateikti dokumentus, kurie patvirtina, kad jie turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas.

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti 4 punkte nurodyto išnuomojamo turto nuomos konkurse savo nuožiūra turi pateikti dokumentus, kurie patvirtina, kad jie turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas.

Paraiška bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Su Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, pavyzdinės nuomos sutarties sąlygomis ir Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto tvarkos aprašu galima susipažinti čia.

Savivaldybės turto nuomos konkurso komisija

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba