Išnuomojamo nekilnojamo turto skelbimai

Eil.              Nr. Turto pavadinimas, plotas, adresas, panaudojimo paskirtis Pradinis nuompinigių dydis už 1 kv. m  per mėnesį, Eur (be PVM) Pradinis įnašas, Eur (be PVM)* Turto nuomos terminas Papildomos sąlygos
1. Dalis – 2 kv. m negyvenamosios patalpos 3-69 ir dalis – 2 kv. m negyvenamosios patalpos 1-8 Gedimino g. 36, Kaune (6D4p), karštų gėrimų ir maisto produktų pardavimo automatams pastatyti. 80 960 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligonine susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą elektros energiją.
2. Dalis – 1 kv. m negyvenamosios patalpos 1-17 Vytauto pr. 44, Kaune (1C2p), karštųjų gėrimų automatui pastatyti. 40 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui  
3. 55,71 kv. m negyvenamosios patalpos (nuo R-1 iki R-3, R-4, R-7) Vytauto pr. 44, Kaune (1C2p), paslaugų teikimo veiklai vykdyti.** 2 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas įsipareigoja sudaryti sąlygas Kauno švietimo inovacijų centro darbuotojams netrukdomai patekti į patalpas plane pažymėtas R-5 ir R-6, rūsyje (statinio, kuriame yra patalpos, unikalusis Nr. 1990-8005-8017, pažymėjimas plane 1C2p), Vytauto pr. 44, Kaune.
4. 8,61 kv. m negyvenamoji patalpa I-8 Vilniaus g. pėsčiųjų tunelyje, Kaune, prekybos ir (ar) paslaugų teikimo veiklai vykdyti. 10 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui  
5. Dalis – 4 kv. m  patalpos 1-3 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninėje Josvainių g. 2, Kaune (11D4b), maisto produktų savitarnos krautuvėlės įrangai pastatyti ir eksploatuoti. 56 672 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos sutartis pridedama.

* – pradinis įnašas lygus paskelbto pradinio nuompinigių dydžio 3 mėnesių sumai, bet ne mažesnis nei 500 Eur (be PVM).

** – nuomos sutartis su viešo nuomos konkurso laimėtoju bus pasirašoma ne anksčiau kaip kitą darbo dieną po turto perėmimo iš buvusio naudotojo.

Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse ir pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://epaslaugos.kaunas.lt (Kauno miesto savivaldybės elektroninės paslaugos/turto nuomos konkursai) Naudojimosi Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistema taisyklių nustatyta tvarka.

Paskutinė paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo diena – 2022 m. sausio  13 d., 17 valanda. Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2022 m. sausio 17 d. 11 val.

Už nurodytą išnuomojamą turtą (nurodant adresą)  pradinis įnašas turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio  13 d., 17 val. į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT41 4010 0425 0005 0290, esančią Luminor Bank AS, banko kodas 40100.

Papildoma informacija apie Savivaldybės nuomojamą turtą teikiama tel. 20 92 73, Zita Mozūraitienė, el. p. zita.mozuraitiene@kaunas.lt  Patalpų apžiūra organizuojama interesantams iš anksto susitarus: dėl patalpų Josvainių g. 2 – 8 658 53237, dėl patalpų Vytauto pr. 44 – 8 37 324157.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti Savivaldybės turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku turi pateikti paraišką ir pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://epaslaugos.kaunas.lt

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti nurodyto išnuomojamo turto nuomos konkurse, savo nuožiūra turi pateikti dokumentus, kurie patvirtina, kad jie turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas.

Paraiška bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Su Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, pavyzdinės nuomos sutarties sąlygomis ir Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto tvarkos aprašu galima susipažinti Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kaunas.lt (verslas ir finansai/turtas/nekilnojamasis turtas/išnuomojamas nekilnojamasis turtas).

 

                             Savivaldybės turto nuomos konkurso komisija

 


Viešo nuomos konkurso būdu išnuomojamas nekilnojamasis turtas (Ledo arena) ir kitas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas Kovo 11-osios g. 26, Kaune

 

 1. Išnuomojamas viešojo konkurso būdu Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas Kovo 11-osios g. 26, Kaune:

8688,75 kv. m sporto paskirties pastatas (Ledo arena), pažymėtas plane 2U1b;

kiti inžineriniai statiniai: automobilių stovėjimo aikštelė b14 (5062,75 kv. m), atraminės sienutės t3, t4, t5, t6;

nuotekų šalinimo tinklai: drenažo tinklai D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10,  lietaus nuotekų šalinimo tinklai L1, L2, L3, nuotekų šalinimo tinklai F1, F2, F3, vandentiekio tinklai V1, V2, V3, V4;

pastatui funkcionuoti pagal paskirtį reikalingas kitas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, dalį kurio nuomotojas įsipareigoja nupirkti ir jo duomenys bus tikslinami po nupirkimo (Kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, išnuomojamo kartu su nekilnojamuoju turtu, sąrašas pridedamas).

Išnuomojamame pastate yra dvi ledo aikštės ir treniruočių salė, pirmame aukšte numatytos patalpos parduotuvei ir kavinei. A+ energetinio naudingumo klasės standartus atitinkančiame pastate įrengtas geoterminis šildymas.

 1. Išnuomojamo turto naudojimo paskirtis – veikloms, kurios turi būti vykdomos ant ledo aikščių (ledo rutulio, čiuožimo, akmenslydžio treniruotėms, varžyboms ir kitiems renginiams ir veikloms, turintiems vykti ant tinkamai įrengto ledo), organizuoti, vykdyti, su tuo susijusioms ir kitoms su sporto veikla susijusioms paslaugoms teikti, taip pat maitinimo paslaugoms teikti tam pagal paskirtį tinkamose patalpose.
 2. Nuomos sutarties terminas – iki 2023 m. birželio 30 d. Iki sutarties galiojimo termino pabaigos neįvykus koncesijos, pagal kurią bus suteikiama teisė veiklų vykdymui sporto paskirties pastate (Ledo arena) 2U1b, suteikimo procedūrai, sutartis gali būti atnaujinta, bet ne ilgiau nei įsigalios koncesijos sutartis.

Nuomos sutarties projektas pridedamas.

 1. Pradinis nuompinigių dydis – 100 Eur už visą nuomojamą turtą ir įstatymų nustatyto dydžio PVM (jei nuomininkas yra PVM mokėtojas) per mėnesį.
 2. Papildomi reikalavimai, kuriuos turi atitikti konkurso dalyvis:

5.1. konkurso dalyvis turi (ar planuoja pasitelkti) ne mažiau kaip 1 ledo valymo mašiną, kurios sniego surinkimo talpa (snow tank) ne mažesnė kaip 2,5 kub. m, ledo paruošimo vandens talpa (Ice making water capacity) ne mažesnė kaip 700 l, ledo mašinos peilio ilgis (plotis) (shaving blade) ne mažesnis kaip 1,9 m;

5.2. konkurso dalyvis turi technines, organizacines galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas, t. y. konkurso dalyvio vidutinės metinės visos veiklos pajamos per paskutinius 3 (trejus) finansinius metus arba per laiką nuo konkurso dalyvio įregistravimo dienos (jeigu konkurso dalyvis vykdė veiklą mažiau negu 3 (trejus) finansinius metus) turi būti ne mažesnės kaip 500000 Eur su PVM;

5.3. konkurso dalyvis per pastaruosius 3 (trejus) metus iki paraiškos dalyvauti nuomos konkurse registravimo dienos arba per laikotarpį nuo konkurso dalyvio įregistravimo dienos (jeigu konkurso dalyvis vykdo veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus):

5.3.1. yra įgijęs ne mažesnę kaip 10 mėnesių patirtį valdant ir (ar) prižiūrint (ar) administruojant ne mažesnes kaip 1000 kv. m ploto patalpas, pritaikytas ne mažiau kaip 3 skirtingoms sporto šakoms vystyti, ir

5.3.2. yra suorganizavęs ne mažiau kaip 1 sporto renginį (varžybas), kuriame buvo ne mažiau kaip 300 dalyvių ir (ar) žiūrovų.

Visų reikalavimų nuomos konkurso dalyviui ir atitiktį jiems pagrindžiančių dokumentų aprašymas pridedamas.

 1. Konkurso dalyvio pradinis įnašas – 500 Eur (be PVM), turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki 2021 m. sausio 7 d., 15 val. į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT41 4010 0425 0005 0290, esančią Luminor Bank AS, banko kodas 40100. Pavedimo paskirtyje būtina nurodyti „Turto Kovo 11-osios g. 26, Kaune, nuomos konkurso dalyvio pradinis įnašas“.
 2. Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse ir pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://epaslaugos.kaunas.lt (Kauno miesto savivaldybės elektroninės paslaugos/turto nuomos konkursai) Naudojimosi Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistema taisyklių nustatyta tvarka.
 3. Paskutinė paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo diena – 2021 m. sausio 7 d., 15 valanda. Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2021 m. sausio 11 d. 15 val.
 4. Informacija apie Savivaldybės nuomojamą turtą teikiama tel. 20 92 73, Zita Mozūraitienė, el. p. zita.mozuraitiene@kaunas.lt Patalpų apžiūra organizuojama interesantams iš anksto susitarus.
 5. Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti Savivaldybės turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku turi pateikti paraišką ir pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://epaslaugos.kaunas.lt
 6. Paraiška bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.
 7. Su Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis ir Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto tvarkos aprašu galima susipažinti čia.

Savivaldybės turto nuomos konkurso komisija

 

 

 

 

 

 

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content