Siunčiama nuotrauka

Išnuomojamo nekilnojamo turto skelbimai

Eil.              Nr. Turto pavadinimas, plotas, adresas, panaudojimo paskirtis Pradinis nuompinigių dydis už visą nuomojamą turtą per mėnesį,  Eur (be PVM) Pradinis įnašas, Eur (be PVM)* Turto nuomos terminas Papildomos sąlygos
1. 99,88 kv. m negyvenamosios patalpos  ir  kitas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas  Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre Sandėlių g. 7 (1C3p), Kaune, moksleivių maitinimui organizuoti. 135 500 1 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui

Nuomininkas įsipareigoja:

1. pasirašyti su švietimo įstaigomis susitarimus dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir elektros energiją;

2. sudaryti moksleivių maitinimo valgiaraščius, atitinkančius sutarties 10.1 papunktyje nurodyto tvarkos aprašo ir Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-610 „Dėl Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus;

3. suderinti iš anksto (bent prieš vieną darbo dieną) su švietimo įstaigos administracija einamosios savaitės valgiaraščius ar jų keitimus (nurodant visus patiekalus ir gėrimus);

4. sudaryti sąlygas moksleiviams patiems pasirinkti valgiaraščiuose nurodytus patiekalus, jų sudedamąsias dalis ir kiekį; skatinti sveikatai palankaus maisto vartojimą ir mažinti maisto švaistymą;

5. organizuoti švediško stalo principo diegimą visiškai arba iš dalies, sudarant galimybę vaikams patiems įsidėti maisto, atsižvelgiant į švietimo įstaigos galimybes ir poreikius;

6. leisti švietimo įstaigos administracijai ar jos įgaliotam asmeniui ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistui stebėti gamybos procesą visuose gamybos etapuose ir į raštu pateiktas rekomendacijas atsakyti per 20 darbo dienų, o į raštu pateiktas pastabas (surašomas aktas dalyvaujant Nuomininkui arba Nuomininko atstovams) dėl teisės aktų pažeidimo, valgiaraščio nesilaikymo (neatitikties) reaguoti nedelsdamas ir pateikti atsakymą raštu per 1 darbo dieną.

22. 67,70 kv. m negyvenamosios patalpos  ir  kitas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas Kauno Motiejaus Valančiaus mokykloje-darželyje Kranto 5-ojoje g. 7 (1C2p), Kaune, moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimui organizuoti. 100 500  1 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui
3. 37,41 kv. m negyvenamosios patalpos  ir  kitas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas  Kauno Vaišvydavos pagrindinėje mokykloje Vaišvydo g. 28 (2C1p), Kaune, moksleivių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimui organizuoti 40 500 1 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui
44. 71,06 kv. m negyvenamosios patalpos  ir  kitas ilgalaikis ir  trumpalaikis materialusis turtas Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjuje Vaidoto g. 11 (1C3p), Kaune, moksleivių maitinimui organizuoti. 95 500 1 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui
5. 135,58 kv. m negyvenamosios patalpos Kauno Šv. Kazimiero progimnazijoje Vandžiogalos g. 51, Kaune (1C3b), moksleivių maitinimui organizuoti. 100 500 Iki 2020 m. birželio 30 d., bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui

* – pradinis įnašas lygus paskelbto pradinio nuompinigių dydžio 3 mėnesių sumai, bet ne mažesnis nei 500 Eur (be PVM).

Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse ir pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu https://epaslaugos.kaunas.lt (Kauno miesto savivaldybės elektroninės paslaugos/turto nuomos konkursai) Naudojimosi Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistema taisyklių nustatyta tvarka.

Paskutinė paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo diena – 2019 m.  rugsėjo 17 d., 17 valanda. Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2019 m. rugsėjo 20 d. 11 val., J. Gruodžio g. 9, 101 kab.

Už nurodytą išnuomojamą turtą pradinis įnašas (nurodant adresą ar švietimo įstaigos pavadinimą) turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 17 d., 17 val.  į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT41 4010 0425 0005 0290, esančią Luminor Bank AS, banko kodas 40100.

Papildoma informacija apie Savivaldybės nuomojamą turtą teikiama tel. 20 47 59, Dalė Kaušakienė, el. p. dale.kausakiene@kaunas.lt. Patalpų apžiūra organizuojama interesantams iš anksto susitarus: Sandėlių g. 7  – tel. 34 14 00,  Kranto 5-oji g. 7  – tel. 34 14 06,   Vaišvydo g. 28 – tel. 38 38 54, Vaidoto g. 11 – tel. 31 20 60., Vandžiogalos g. 51 – tel. 48 80 22.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti Savivaldybės turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku turi pateikti paraišką ir pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu https://epaslaugos.kaunas.lt

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti nurodyto išnuomojamo turto nuomos konkurse (moksleivių maitinimui organizuoti) prie pridedamų dokumentų turi pateikti praėjusių metų pelno ir nuostolių ataskaitos kopiją ir pažymą iš mokyklos, kad įmonė nuompinigius mokėjo laiku ir neturi įsiskolinimų (tuo atveju, kai įmonė jau dirba kurioje nors mokykloje). Tuo atveju, kai dalyvis negali pateikti pelno (nuostolio) ataskaitos (pvz. veikia trumpiau kaip vienerius metus arba dalyvis – fizinis asmuo) gali pateikti kitus dokumentus, įrodančius, kad konkurso dalyvis turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas.

Paraiška bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Su Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, pavyzdinės nuomos sutarties sąlygomis ir Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto tvarkos aprašu galima susipažinti čia.


Eil.              Nr. Turto pavadinimas, plotas, adresas, panaudojimo paskirtis Pradinis nuompinigių dydis už                    1 kv. m  per mėnesį,                  Eur (be PVM) Pradinis nuompinigių dydis už visą nuomojamą turtą per mėnesį,  Eur (be PVM) Pradinis įnašas, Eur (be PVM)* Turto nuomos terminas Papildomos sąlygos
1. 146,53 kv. m bendrojo ploto negyvenamosios patalpos Kauno klinikinėje ligoninėje Josvainių g. 2, Kaune (10D4p), viešojo maitinimo veiklai vykdyti.** 350 1050 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui

Papildomos sąlygos:

1. nuomininkas per 2 mėnesius nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos turi atlikti nuomojamų patalpų remontą ir įrengti jose tinkamą ventiliaciją;

2. nuomininkas privalo užtikrinti, kad kavinės lankytojų aptarnavimas vyktų taikant savitarnos (švediško stalo ar pan.) ir (ar) kombinuotą aptarnavimo modelį, ir pritaikyti patalpas tokiam maitinimo tipui;

3.  nuomotojas nuomos mokestį pradės skaičiuoti nuo tada, kai nuomininkas įvykdys 1 punkte nurodytą sąlygą. Jei nuomininkas neįvykdys šios sąlygos per nurodytą terminą, sutartis bus laikoma negaliojančia, užstatas, sumokėtas galimai žalai atlyginti, nebus grąžintas, o išnuomotas nekilnojamasis turtas per 1 dieną nuo 1 punkte nurodyto termino pabaigos pagal priėmimo ir perdavimo aktą turės būti grąžintas savininkei – Kauno miesto savivaldybei;

4. nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su pastato – ligoninės Josvainių g. 2, Kaune, naudotoju susitarimą dėl naudojimosi bendrojo naudojimo patalpomis tvarkos ir atsiskaitymo už sunaudotą vandenį, elektros ir šilumos energiją.

2. Negyvenamosios patalpos 189 dalis – 2 kv. m Kauno miesto poliklinikoje A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaune (1D4p), karštųjų gėrimų ir maisto produktų automatams pastatyti. 28 500 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui

Papildomos sąlygos:

Nuomininkas įsipareigoja:

1. pasirašyti su Kauno miesto poliklinika susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą elektros energiją;

2.derinti gėrimų ir maisto produktų pardavimo automatų

prekių asortimentą su Kauno miesto poliklinika.

3. Negyvenamosios patalpos 1-2 dalis – 1 kv. m Kauno „Aušros“ gimnazijoje Laisvės al. 95, Kaune (1C4p), kopijavimo aparatui pastatyti. 3,60 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su Kauno „Aušros“ gimnazija susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą elektros energiją.

* – pradinis įnašas lygus paskelbto pradinio nuompinigių dydžio 3 mėnesių sumai, bet ne mažesnis nei 500 Eur (be PVM).

**- nuomos sutartis su konkurso laimėtoju bus pasirašoma tada, kai buvęs naudotojas turtą perduos Savivaldybei.

Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse ir pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://epaslaugos.kaunas.lt (Kauno miesto savivaldybės elektroninės paslaugos/turto nuomos konkursai) Naudojimosi Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistema taisyklių nustatyta tvarka.

Paskutinė paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo diena – 2019 m. spalio 1 d., 17 valanda. Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2019 m. spalio 4 d. 11 val., J. Gruodžio g. 9, 101 kab.

Už nurodytą išnuomojamą turtą (nurodant adresą)  pradinis įnašas turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 1 d., 17 val. į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT41 4010 0425 0005 0290, esančią Luminor Bank AS, banko kodas 40100.

Papildoma informacija apie Savivaldybės nuomojamą turtą teikiama tel. 20 92 73, Zita Mozūraitienė, el. p. zita.mozuraitiene@kaunas.lt Patalpų apžiūra organizuojama interesantams iš anksto susitarus  – dėl patalpų Josvainių g. 2 – tel. 8 655 48400, dėl patalpų A. Juozapavičiaus pr. 72 – tel. 34 02 33; dėl Laisvės al. 95 – tel. 20 59 13.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti Savivaldybės turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku turi pateikti paraišką ir pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://epaslaugos.kaunas.lt

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti nurodyto išnuomojamo turto nuomos konkurse, savo nuožiūra turi pateikti dokumentus, kurie patvirtina, kad jie turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas.

Paraiška bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Su Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, pavyzdinės nuomos sutarties sąlygomis ir Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto tvarkos aprašu galima susipažinti čia.


Turto pavadinimas, plotas, adresas, panaudojimo paskirtis Pradinis nuompinigių dydis už 1 kv. m  per mėnesį, Eur (be PVM) Pradinis įnašas, Eur (be PVM)* Turto nuomos terminas Papildomos sąlygos
Stogo dalis –  1 kv. m ir 3 kv. m pastogės su bendrojo naudojimo patalpomis 30, 31 Kauno Antano Martinaičio dailės mokykloje Šv. Gertrūdos g. 33, Kaune (1C3p), ryšio perdavimo antenai sumontuoti ir eksploatuoti.** 35 500 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui

Papildomos sąlygos:

– nuomininkas teisės aktų nustatyta tvarka turi užtikrinti gyventojų ir darbuotojų apsaugą nuo kenksmingo elektromagnetinės spinduliuotės poveikio;

– nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą elektros energiją ir naudojimosi bendrojo naudojimo patalpomis.

* – pradinis įnašas lygus paskelbto pradinio nuompinigių dydžio 3 mėnesių sumai, bet ne mažesnis nei 500 Eur (be PVM).

**- nuomos sutartis su konkurso laimėtoju bus pasirašoma tada, kai buvęs naudotojas turtą perduos Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklai.

Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse ir pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://epaslaugos.kaunas.lt (Kauno miesto savivaldybės elektroninės paslaugos/turto nuomos konkursai) Naudojimosi Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistema taisyklių nustatyta tvarka.

Paskutinė paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo diena – 2019 m. spalio 2 d., 17 valanda. Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2019 m. spalio 4 d. 11 val., J. Gruodžio g. 9, 101 kab.

Už nurodytą išnuomojamą turtą (nurodant adresą)  pradinis įnašas turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 2 d., 17 val. į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT41 4010 0425 0005 0290, esančią Luminor Bank AS, banko kodas 40100.

Papildoma informacija apie Savivaldybės nuomojamą turtą teikiama tel. 20 92 73, Zita Mozūraitienė, el. p. zita.mozuraitiene@kaunas.lt Patalpų apžiūra organizuojama interesantams iš anksto susitarus  – tel. 8 615 38811.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti Savivaldybės turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku turi pateikti paraišką ir pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://epaslaugos.kaunas.lt

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti nurodyto išnuomojamo turto nuomos konkurse, savo nuožiūra turi pateikti dokumentus, kurie patvirtina, kad jie turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas.

Paraiška bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Su Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, pavyzdinės nuomos sutarties sąlygomis ir Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto tvarkos aprašu galima susipažinti čia.

Savivaldybės turto nuomos konkurso komisija

 

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba