Siunčiama nuotrauka

Išnuomojamo nekilnojamo turto skelbimai

Eil.              Nr. Turto pavadinimas, plotas, adresas, panaudojimo paskirtis Pradinis nuompinigių dydis už                    1 kv. m  per mėnesį,                  Eur (be PVM) Pradinis nuompinigių dydis už visą nuomojamą turtą per mėnesį,  Eur (be PVM) Pradinis įnašas, Eur (be PVM)* Turto nuomos terminas Papildomos sąlygos
1. 207,96 kv. m negyvenamoji patalpa pastate-garaže S. Dariaus ir S. Girėno g. 29A, Kaune  (3G1p), įvairiai veiklai vykdyti. 2 1247,76 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui.  
2. 38,5 kv. m bendrojo ploto negyvenamosios patalpos pastate Kurpių g. 12, Kaune (1C1p), viešajam maitinimui ir renginiams organizuoti. 5,2 600,6 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui Nuomininkas įsipareigoja: 1. užtikrinti, kad maitinimas iš dalies būtų orientuotas į lietuvišką tradicinę virtuvę;                      2. nuomojamose patalpose organizuoti koncertus ar kitus renginius, kurie iš dalies būtų susiję su pagrindine Kauno miesto muziejaus Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriaus veikla  – lietuvių tautinės muzikos ir jos šiuolaikinių muzikos krypčių  populiarinimu; 3. dalyvauti organizuojant su Kauno miesto muziejaus koncepcija suderintus bendrus  koncertus ar kitus renginius arba bendradarbiauti juos rengiant; 4. pasirašyti su Kauno miesto muziejumi susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį, elektros ir šilumos energiją, bendrojo naudojimo patalpų naudojimą ir priežiūrą bei viešojo maitinimo įstaigos darbo laiko; 5. įrengti, susiderinus su Kauno miesto muziejumi, stiklinę (permatomą) mobiliąją pertvarą bendrojo naudojimo patalpoje (patalpa plane pažymėta 1-1, pastatas, kuriame yra patalpa, pažymėtas 2C1p, pastato unikalusis Nr. 1987-0001-8029) Kurpių g. 12, Kaune;  6.  sudaryti sąlygas Kauno miesto muziejaus darbuotojams netrukdomai patekti į patalpą, kurioje yra apskaitos prietaisai (patalpa plane pažymėta II-7, pastatas, kuriame yra patalpa, pažymėtas 1C1p, pastato unikalusis  Nr. 1987-0001-8018), Kurpių g. 12, Kaune.
3. 7,34 kv. m negyvenamosios patalpos pastate J. Gruodžio g. 16, Kaune (3A2p), veiklai, atitinkančiai patalpų paskirtį (tualetas). 5 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui 1. Nuomininkas įsipareigoja pasirašyti su Kauno miesto savivaldybės administracija susitarimą dėl atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir elektros energiją. 2. Savo lėšomis atlikti patalpų ir santechnikos įrenginių remontą. 3. Leisti patalpomis neatlygintinai naudotis Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinių darbuotojams, dirbantiems pastate J. Gruodžio g. 16, Kaune.
4. 4,24 kv. m negyvenamoji patalpa (I-4) Vilniaus g. pėsčiųjų tunelyje, Kaune, paslaugų, prekybos veiklai vykdyti. 6 500 5 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui  
5. 182,29 kv. m pastatas – biblioteka Prancūzų g. 49, Kaune (1B2p), veiklai, atitinkančiai pastato paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre. 80 500 3 metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į turtą perėjimo kitam asmeniui  

* – pradinis įnašas lygus paskelbto pradinio nuompinigių dydžio 3 mėnesių sumai, bet ne mažesnis nei 500 Eur (be PVM).

Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse ir pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://ep.kaunas.lt (Kauno miesto savivaldybės elektroninės paslaugos/turto nuomos konkursai) Naudojimosi Kauno miesto savivaldybės elektroninių paslaugų sistema taisyklių nustatyta tvarka.

Paskutinė paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo diena – 2018 m. vasario 15 d., 14 valanda. Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos posėdis vyks 2018 m. vasario 20 d. 14 val., J. Gruodžio g. 9, 302 kab.

Už nurodytą išnuomojamą turtą (nurodant adresą)  pradinis įnašas turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 15 d., 14 val. į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT41 4010 0425 0005 0290, esančią Luminor Bank AB, banko kodas 40100.

Papildoma informacija apie Savivaldybės nuomojamą turtą teikiama tel. 20 92 73, Zita Mozūraitienė, el. p. zita.mozuraitiene@kaunas.lt Patalpų apžiūra organizuojama interesantams iš anksto susitarus  – tel. 20 92 73.

Fiziniai arba juridiniai asmenys, norintys dalyvauti Savivaldybės turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku turi pateikti paraišką ir pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėmis priemonėmis prisijungus prie elektroninių paslaugų sistemos adresu http://ep.kaunas.lt

Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti nurodyto išnuomojamo turto nuomos konkurse, savo nuožiūra turi pateikti dokumentus, kurie patvirtina, kad jie turi galimybes ir finansinius pajėgumus įgyvendinti sutarties sąlygas.

Paraiška bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

Su Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, pavyzdinės nuomos sutarties sąlygomis ir Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto tvarkos aprašu galima susipažinti čia  arba Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kaunas.lt (verslas ir finansai/turtas/nekilnojamasis turtas).

 


Nekilnojamojo turto (915,73 kv. m ) A. Juozapavičiaus pr. 19b, Kaune, viešojo nuomos konkurso sąlygos

 

 1. Kauno miesto savivaldybė (buveinės adresas: Laisvės al. 96, Kaune, kodas 111106319), skelbia viešą nuomos konkursą.
 2. Konkursas vykdomas vadovaujantis Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“, kitais teisės aktais ir šiomis konkurso sąlygomis.
 3. Kauno miesto savivaldybė viešojo konkurso būdu 3 (trejiems) metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės  į  turtą  perėjimo kitam asmeniui, išnuomoja  sandėliavimo veiklai  vykdyti patikėjimo  teise  valdomą  nekilnojamąjį  turtą – 915,73 kv. m  bendro  ploto  patalpas  (patalpos  plane  pažymėtos 1-4, nuo 1-23 iki 1-27, nuo 1-35 iki 1-38) pastate – sandėlyje Juozapavičiaus pr. 19B, Kaune (pastatas  plane pažymėtas 239F1p, unikalusis Nr. 1996-6009-4015).

Turte šildymo,  vandens   ir   nuotekų   šalinimo   sistemų   nėra, elektros instaliacija sena, neveikianti.

 1. Nurodyto turto pradinis nuompinigių dydis – 0,53 Eur be PVM (0,64 Eur su PVM) per mėnesį už 1 kv. m.
 2. Konkursų dalyviai nuomojamą turtą gali apžiūrėti iš anksto suderinę laiką nuo 2018 m. sausio 24 d. iki 2018 m. sausio 26 d. nuo 9 val. iki 15 val. Dėl turto apžiūros kreiptis 8 37 209273, Zita Mozūraitienė, el. p. zita.mozuraitiene@kaunas.lt.
 3. Nuompinigiai mokami kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.
 4. Laiku nesumokėjus nuompinigių, nuomininkui skaičiuojami 0,05 proc. dydžio delspinigiai nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
 5. Konkurso dalyviai privalo iki registracijos pradžios sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 (trijų) mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (tuo atveju, kai konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, pradinis įnašas sumokamas su PVM, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas) į Kauno miesto savivaldybės administracijos, įstaigos kodas 188764867, sąskaitą LT41 4010 0425 0005 0290, esančią Luminor Bank AB, banko kodas 40100.
 6. Konkurso dalyviai pasiūlymus turi pateikti nuo 2018 m. sausio 29 d. 9 val. iki 2018 m. vasario 8 d. 11 val., darbo dienomis nuo 9.00 iki 11.00 val. komisijos narei Zitai Mozūraitienei adresu J. Gruodžio g. 9, Kaune, 200 kab., tel. (8 37) 209273. Pavėluotai atneštas vokas su paraiška neatplėštas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui.
 7. Paraiškos turi būti pateikiamos lietuvių kalba užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašytas konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.
 8. Kartu su voku pateikiama banko kvito ar mokėjimo pavedimo, patvirtinančio įmokėtą 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydį, patvirtinta kopija.
 9. Voke pateikiama:

12.1. paraiška (priedas), kurioje nurodoma:

12.1.1. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas, ir gyvenamosios vietos adresas (fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (juridiniams asmenims), kontaktinio telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

12.1.2. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

12.1.3. siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

12.1.4. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

12.2. steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (juridiniams asmenims);

12.3. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

12.4. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą (juridinio asmens įstatų (nuostatų) kopija (juridiniams asmenims), fizinio asmens dokumento, patvirtinančio jo veiklą, kopija (fiziniams asmenims);

 1. Vokai su Konkurso dalyvių paraiškomis bus atplėšiami Komisijos posėdyje, kuris įvyks 2018 m. vasario 9 d. 14 val., adresu J. Gruodžio g. 9, Kaune, 302 kab. Dalyvauti Konkurse turi teisę įregistruoti Konkurso dalyviai ar jų įgalioti atstovai, turintys konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Paraiška


Nekilnojamojo turto (1204,93 kv. m) A. Juozapavičiaus pr. 19b, Kaune, viešojo nuomos konkurso sąlygos

 

 1. Kauno miesto savivaldybė (buveinės adresas: Laisvės al. 96, Kaune, kodas 111106319), skelbia viešą nuomos konkursą.
 2. Konkursas vykdomas vadovaujantis Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“, kitais teisės aktais ir šiomis konkursų sąlygomis.
 3. Kauno miesto savivaldybė viešojo konkurso būdu 3 (trejiems) metams, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės  į  turtą  perėjimo kitam asmeniui, išnuomoja  sandėliavimo veiklai  vykdyti patikėjimo  teise  valdomą  nekilnojamąjį  turtą – 1204,93 kv. m  bendro  ploto  patalpas  (patalpos  plane  pažymėtos nuo 1-1 iki 1-3, nuo 1-5 iki 1-17, nuo 1-19 iki 1-22, nuo 1-28 iki 1-34) pastate – sandėlyje A. Juozapavičiaus pr. 19B, Kaune (pastatas  plane pažymėtas 239F1p, unikalusis Nr. 1996-6009-4015).

Turte šildymo,  vandens   ir   nuotekų   šalinimo   sistemų   nėra, elektros instaliacija sena, neveikianti.

 1. Nurodyto turto pradinis nuompinigių dydis – 0,53 Eur be PVM (0,64 Eur su PVM) per mėnesį už 1 kv. m.
 2. Konkurso dalyviai nuomojamą turtą gali apžiūrėti iš anksto suderinę laiką nuo 2018 m. sausio 24 d. iki 2018 m. sausio 26 d. nuo 9 val. iki 15 val. Dėl turto apžiūros kreiptis 8 37 209273, Zita Mozūraitienė, el. p. zita.mozuraitiene@kaunas.lt.
 3. Nuompinigiai mokami kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.
 4. Laiku nesumokėjus nuompinigių, nuomininkui skaičiuojami 0,05 proc. dydžio delspinigiai nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
 5. Konkurso dalyviai privalo iki registracijos pradžios sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 (trijų) mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (tuo atveju, kai konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, pradinis įnašas sumokamas su PVM, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas) į Kauno miesto savivaldybės administracijos, įstaigos kodas 188764867, sąskaitą LT41 4010 0425 0005 0290, esančią Luminor Bank AB, banko kodas 40100.
 6. Konkurso dalyviai pasiūlymus turi pateikti nuo 2018 m. sausio 29 d. 9 val. iki 2018 m. vasario 8 d. 11 val., darbo dienomis nuo 9.00 iki 11.00 val. komisijos narei Zitai Mozūraitienei adresu J. Gruodžio g. 9, Kaune, 200 kab., tel. (8 37) 209273. Pavėluotai atneštas vokas su paraiška neatplėštas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui.
 7. Paraiškos turi būti pateikiamos lietuvių kalba užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašytas konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.
 8. Kartu su voku pateikiama banko kvito ar mokėjimo pavedimo, patvirtinančio įmokėtą 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydį, patvirtinta kopija.
 9. Voke pateikiama:

12.1. paraiška (priedas), kurioje nurodoma:

12.1.1. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas, ir gyvenamosios vietos adresas (fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (juridiniams asmenims), kontaktinio telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

12.1.2. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

12.1.3. siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

12.1.4. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

12.2. steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (juridiniams asmenims);

12.3. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

12.4. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą (juridinio asmens įstatų (nuostatų) kopija (juridiniams asmenims), fizinio asmens dokumento, patvirtinančio jo veiklą, kopija (fiziniams asmenims);

 1. Vokai su Konkurso dalyvių paraiškomis bus atplėšiami Komisijos posėdyje, kuris įvyks 2018 m. vasario 9 d. 14 val., adresu J. Gruodžio g. 9, Kaune, 302 kab. Dalyvauti Konkursuose turi teisę įregistruoti Konkurso dalyviai ar jų įgalioti atstovai, turintys konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Paraiška

 

                                                                   Valstybės nekilnojamojo turto nuomos konkurso komisija

 

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba