Projektas „Teritorijos prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas“

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

Projektas „Teritorijos prie daugiafunkcio  S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas“

Projekto tikslas – Skatinti Kauno miesto Žaliakalnio tikslinės teritorijos socialinę ir ekonominę plėtrą, gerinant Žaliakalnio tikslinės teritorijos viešosios infrastruktūros būklę, kuriant palankias sąlygas paslaugų sektoriui plėtoti bei sudarant sąlygas gyventojų užimtumui didėti.

Projektas bus vykdomas tikslinėje teritorijoje – Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijoje.

Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijoje yra gausu miesto svarbos esamų ir plėtotinų sporto, kultūros ir rekreacinių viešųjų erdvių ir  teritorijų. Šiuo metu labiausiai apleista viešųjų erdvių teritorija, kuri nebuvo modernizuota – susiformavusi ties S. Dariaus ir S. Girėno stadionu, Sporto hale ir Sporto g. Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas projektas, – kokybiškos viešosios infrastruktūros, skirtos laisvalaikio užimtumui organizuoti, trūkumas siekiant spręsti socialines-ekonomines Žaliakalnio seniūnijos problemas. Problemos sprendimo būdas – viešųjų erdvių  modernizavimas, stiprinant esamus Kauno miesto traukos centrus. Problematikai spręsti, numatoma, jog tikslinga viešąją erdvę prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigose modernizuoti bei pritaikyti šiuolaikiniams gyventojų poreikiams. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti aikštės prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, sporto halės ir Sporto g. dangą, taip pat įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus, modernizuoti mažąją architektūrą, atnaujinti apšvietimą, želdynus, keisti inžinerinius tinklus, griauti/rekonstruoti pastatus Sporto g. 1 ir Sporto g. 3A, diegti vaizdo stebėjimo sistemą. Tiesioginę naudą iš numatomo įgyvendinti projekto gaus Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos gyventojai, taip pat Žaliakalnio seniūnijoje veikiantys verslo subjektai bei kiti Kauno miesto gyventojai, turistai besilankantys šioje teritorijoje.

Projektas yra įtrauktas į Kauno miesto integruotą teritorijų vystymo programą, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-32. Programos 1 tikslo „Sumažinti neigiamas demografines tendencijas Kauno miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką“, 1.1 uždavinio „Sudaryti sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, kuriant naujus ir stiprinant esamus traukos centrus tikslinėse teritorijose“ 1.1.17 (v) veiksmas „Teritorijos prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas (sutvarkant aikštę ir pritaikant ją renginiams bei visuomenės poreikiams, pėsčiųjų takus ir želdinius, rekonstruojant apšvietimą)“.

Projekto vertė – 8 215 508,90 Eur, iš jų ES lėšomis finansuojama 6 452 278 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpi – 2019-2021

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“.

www.esinvesticijos.lt

Skip to content