Projektas „Tarptautinės grupės ikimokyklinukams“


Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

Projektas „Tarptautinės grupės ikimokyklinukams“

Projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, sudarant patrauklias ir pilnavertiškas ugdymo sąlygas kitakalbiams įstaigų ugdytiniams, skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Tikslui pasiekti suformuotas pagrindinis projekto uždavinys – naujo inovatyvaus ugdymo organizavimo modelio, kitakalbių vaikų poreikiams patenkinti, diegimas. Numatyta pagrindinė projekto veikla – įdiegti inovatyvų dvejų kalbų ugdymo grupėse modelį kiekvienoje veiklą tobulinančioje įstaigoje. Įgyvendinant veiklą numatoma: įsigyti 10 mėn. anglų kalbos kursų mokymų paslaugas, apmokant ir/ar pagal nustatytą anglų kalbos lygi pagilinant anglų kalbos žinias veiklą tobulinančių įstaigų darbuotojams (apie 40 asm.), taip pat lygiagrečiai anglų kalbos mokymams diegti eksperimentinį projektinį dviejų kalbų ugdymo grupėse modelį veiklą tobulinančiose įstaigose.

Projekto rezultatai: 2 veiklą tobulinančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose bus rengiamas eksperimentinis dviejų kalbų vienu metu ugdymo(si) grupėse modelis, kurį visapusiškai papildys konsultanto  turima programų ir metodikų rengimo patirtis, t. y. dėstytojų ir studentų  atliekama tiriamoji veikla leis pasimatuoti šio modelio diegimo veiksmingumą bei esant poreikiui pagal praktinę patirtį jį tobulinti iki nuolatinio modelio įdiegimo įstaigų veikloje.

Projekto įgyvendinimas planuojamas 2019 – 2020 metais.

Projekto biudžetas 47 tūkst. eurų.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.

www.esinvesticijos.lt

Skip to content