Siunčiama nuotrauka

Projektas „Aplinkos oro kokybės gerinimas“

www.esinvesticijos.lt

Finansuojama iš Sanglaudos fondo

Projektas „Aplinkos oro kokybės gerinimas“

 

Projekto tikslas – pagerinti aplinkos oro kokybę Kauno mieste mažinant aplinkos taršą kietosiomis dalelėmis.

Kauno miestas yra vienas pagrindinių pramonės centrų Lietuvoje – jame veikia didelės gamybinės įmonės, yra tankus tarptautinės ir valstybinės reikšmės kelių tinklas, bei išvystyta miesto susisiekimo infrastruktūra. Esama situacija lemia didelį aplinkos oro užterštumą kietosiomis dalelėmis (KD10 ir KD2,5). Oro kokybės gerinimui buvo naudojamos senos, nusidėvėjusios, mažo našumo vakuuminės, laistymo, plovimo mašinos, gatvių valymo, šaligatvių valymo technika. Turimais pajėgumais buvo sunkiai išsprendžiamos taršos problemos ir gerinama aplinkos oro kokybė. Projekto įgyvendinimas leido prisidėti prie pagrindinės problemos sprendimo šalinant ją lemiančias priežastis. Parengus Kauno miesto aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planą, įsigijus gatvių valymo įrangą ir įgyvendinus visuomenės informavimo kampaniją buvo prisidedama prie aplinkos oro taršos mažinimo, didesnio visuomenės informuotumo ir įsitraukimo esamos situacijos gerinimo srityje.

Pasiekti projekto rezultatai – parengtas aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai, įsigyti 9 gatvių valymo įrenginiai (9 gatvių valymo mašinos: 1 vakuuminė 4-5 m3 talpos valymo mašina, 2 vakuuminės 7,5-8 m3 talpos valymo mašinos, 4 vakuuminės 1,7-2 m3 talpos valymo mašinos, 2 gatvių plovimo, laistymo 12-14 m3 mašinos)  ir įvykdytos visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos.

Projekto laikotarpis – 2017-2019

Projekto vertė – 2 062 955 EUR, iš jų ES lėšomis finansuojama 1 753 512 EUR

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.6.1-APVA-V-021 „Aplinkos oro kokybės gerinimas“.

 

Skip to content