Dažniausiai užduodami klausimai apie elektroninius aukcionus

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytynių sistemoje – internetiniame puslapyje https://www.evarzytines.lt. Organizuojamų aukcionų sąrašą galima rasti paspaudus meniu punktą „Varžytynių / aukcionų rūšis“ ir pasirinkus reikšmę „Savivaldybių aukcionai“ bei paspaudus mygtuką „Ieškoti“. Norėdamas pamatyti visą reikiamą informaciją apie aukcioną, asmuo turi paspausti aukciono numerį ir įeiti į vidinį aukciono skelbimą.

Norėdamas registruotis į konkretų aukcioną, asmuo puslapio viršuje, dešinėje pusėje, spaudžia mygtuką „Prisijungti“ ir identifikuoja save sistemos siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais: elektroniniu parašu, mobiliuoju elektroniniu parašu ar per internetinę bankininkystę.

Apie rengiamą aukcioną ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki aukciono dalyvių registravimo pradžios skelbiama viešai Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt (Verslas ir finansai – Privatizuojami objektai) ir dienraštyje „Kauno diena“. Aukcionui neįvykus informacija apie rengiamą naują to paties turto aukcioną skelbiama ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki aukciono dalyvių registravimo pradžios.

Dalyvauti aukcione turi teisę tik organizatoriaus patvirtinti aukciono dalyviai.

Asmuo turi registruotis į aukcioną skelbime nurodytu registravimo laiku. Dalyvių registracijos pradžios ir registracijos pabaigos laikai rodomi pasirinkus konkretų aukcioną.

SVARBU. Užsiregistruoti į aukcioną gali tik prie sistemos prisijungę naudotojai.

 

Registracija į aukcioną vyksta tokiu būdu:

1 žingsnyje užpildoma informacija apie dalyvius ir atstovaujamus asmenis, jeigu tokie yra. Jeigu atstovaujami asmenys nenurodomi, tai reiškia, kad dalyvis atstovauja pats save, ir laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkas bus jis.

Jeigu yra nurodomas (-i) atstovaujamas (-i) asmuo (-enys), tai reiškia, kad laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkas (-i) bus jis arba jie.

Jei ne tik atstovaujamas (-i) asmuo (-enys), bet ir pats dalyvis bus įgyjamo turto savininkas, jis turi būti įtrauktas kaip atstovaujamas asmuo.

SVARBU. Būtina pagrįsti atstovavimo aukcione teisėtumą – prie atstovavimo pagrindo privaloma pridėti atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka (pridedamas failas turi būti .pdf formato, ne didesnis nei 1000 kB).

 

2 žingsnyje privaloma patvirtinti, jog dalyvis perskaitė ir susipažino su Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarka.

SVARBU. Jei šis dokumentas nėra patvirtinamas, registracijos proceso užbaigti negalima.

 

3 žingsnyje:

  1. a) prisegami dalyvio registravimo mokesčio ir garantinio įnašo apmokėjimą patvirtinantys dokumentai (mokėjimas vykdomas ne sistemos priemonėmis, todėl dalyvis privalo išsaugoti mokėjimą patvirtinančius dokumentus ir pridėti juos registracijos metu, skyriuje „Apmokėjimo dokumentai“, galimi pridedamo failo formatai: DOCX, XLSX, PDF, JPEG, JPG, PNG, ADOC, BDOC, DIGIDOC, DOC, XLS, PPSdydis iki 10000 kB);

SVARBU. Mokėjimo pavedimo paskirtyje BŪTINA įrašyti, nekilnojamojo turto, kurį ketinate įsigyti, adresą.

 

  1. b) Skyriuje „Dokumentai“ prikabinamos papildomai privalomų pateikti dokumentų skaitmeninės kopijos ir patvirtinama, kad laimėjus aukcioną bus pateikti šių dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka (galimi pridedamų failų formatai: DOCX, XLSX, PDF, JPEG, JPG, PNG, ADOC, BDOC, DIGIDOC, DOC, XLS, PPS dydis iki 10000 kB):

I. JURIDINIAI ASMENYS/JURIDINIO ASMENS STATUSO NETURINTYS SUBJEKTAI/JŲ FILIALAI AR ATSTOVYBĖS:

  1. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO arba JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠRAŠO (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, KOPIJĄ, PATVIRTINTĄ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA;
  2. ĮSTATŲ arba NUOSTATŲ (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, KOPIJĄ, PATVIRTINTĄ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA;
  3. KOMPETETINGO VALDYMO ORGANO SPRENDIMO dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, KOPIJĄ, PATVIRTINTĄ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA;
  4. SANDORIO DĖL KETINIMO ĮSIGYTI BENDROSIOS NUOSAVYBĖS TEISE ARBA JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES KOPIJAS, PATVIRTINTAS TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
  5. KITUS ELEKTRONINIO AUKCIONO SĄLYGOSE NURODYTUS DOKUMENTUS.

II. FIZINIAI ASMENYS:

  1. SANDORIO DĖL KETINIMO ĮSIGYTI BENDROSIOS NUOSAVYBĖS TEISE ARBA JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES KOPIJAS, PATVIRTINTAS TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
  2. KITUS AUKCIONO SĄLYGOSE NURODYTUS DOKUMENTUS.

SVARBU. Galutinį 3 žingsnio mygtuką „Užbaigti registraciją“ spauskite tik VISIŠKAI įsitikinę, kad Jūsų pateikti duomenys yra įvesti teisingai, yra pridėti visi reikalingi dokumentai. Paspaudus šį mygtuką, naudotojui NELEIDŽIAMA REDAGUOTI REGISTRACIJOS DUOMENŲ. Duomenų redagavimas dalyvio registracijoje leidžiamas iki registracijos patvirtinimo, jeigu registracijos būsena yra „Nepatvirtinta“.

Atlikus registraciją, registracijos būsena tampa „Laukiama organizatoriaus patvirtinimo“. Naudotojas tampa aukciono dalyviu ir gali dalyvauti aukcione tik po to, kai jo registracija į aukcioną yra patvirtinta aukciono organizatoriaus – būsena pasikeičia į „Patvirtinta“.

Atsakingi aukciono organizatoriaus darbuotojai tikrina registracijų į aukcioną duomenis po registracijai skirto laiko pabaigos ir patvirtina arba atmeta registraciją į aukcioną. Registracijos atmetimo atveju, nurodytu el. paštu naudotojas gauna registracijos atmetimo priežastis, o dalyvio garantinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas.

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis yra 10 procentų bendros pradinės turto pardavimo kainos. Aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypą ar kitus nekilnojamuosius daiktus.

Elektroninio aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantiniai įnašai grąžinami per 5 darbo dienas po elektroninio aukciono pabaigos į registracijos metu nurodytą banko sąskaitą.

Aukciono organizatorius kiekvienu atveju nustato aukciono dalyvio registravimo mokestį.

Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo kainą. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytais atvejais aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas, laikomas šalių sutartais minimaliais aukciono organizatoriaus nuostoliais dėl aukciono laimėtojo įsipareigojimų nevykdymo.

Asmuo, pateikdamas dokumentus registravimui į konkretų elektroninį aukcioną turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą, kurių dydžiai nurodyti elektroninio aukciono skelbime. Mokėjimai atliekami į skelbime nurodytą Kauno miesto savivaldybės administracijos sąskaitą (įmonės kodas 188764867) Nr. LT60 4010 0425 0008 0309, Luminor Bank, AB (banko kodas 40100).

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti elektroniniame aukcione, patvirtinęs savo tapatybę  www.evaržytynes.lt interneto svetainės skiltyje „Mano duomenys“ privalo nurodyti: adresą korespondencijai (jei gyvenamoji vieta/buveinė nėra deklaruota ar nesutampa su deklaruota), elektroninio pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitą, į kurią turėtų būti grąžintas garantinis įnašas.

Jeigu elektroniniame aukcione ketinama dalyvauti per atstovą – atstovas privalo nurodyti atstovaujamo fizinio ar juridinio asmens kodą ir atstovavimo pagrindą. Jei atstovaujamas  fizinis asmuo yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, reikia nurodyti fizinio asmens  vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat, esant reikalui, asmens kodą ir valstybę. Jei atstovaujama ne Lietuvos Respublikos juridinė įmonė, reikia nurodyti juridinio asmens pavadinimą, taip pat, esant reikalui, juridinio asmens kodą ir valstybę.

Jeigu atstovaujami asmenys nenurodomi, tai reiškia, kad dalyvis atstovauja pats save, ir laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkas bus jis.

Jeigu yra nurodomas (-i) atstovaujamas (-i) asmuo (-enys), tai reiškia, kad laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkas (-i) bus jis arba jie.

Jei ne tik atstovaujamas (-i) asmuo (-enys), bet ir pats dalyvis bus įgyjamo turto savininkas, jis turi būti įtrauktas kaip atstovaujamas asmuo.

Juridinis asmuo gali dalyvauti elektroniniame aukcione per atstovą – juridinio asmens vadovą arba įgaliotą asmenį, kuriam įgaliojimą juridinio asmens vadovas gali suteikti, prisijungęs prie Registrų centro savitarnos sistemos ir pasirašęs įgaliojimą elektroniniu parašu.

Už aukcione įsigytą turtą aukciono laimėtojas atsiskaito aukciono sąlygose nustatyta tvarka, sumokėdamas nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų kainą į aukciono organizatoriaus nurodytą sąskaitą. Į įsigyto turto kainą įskaičiuojamas iki dokumentų pateikimo sumokėtas garantinis įnašas. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis į nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo kainą neįskaitomas.

Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu neužregistruotas nė vienas aukciono dalyvis, nė vienas aukciono dalyvis nepasiūlo aukciono sąlygose nustatytos pradinės pardavimo kainos arba, įvykus aukcionui, paaiškėja, kad neįvykdytos kitos sąlygos.

Aukcionui neįvykus, gali būti skelbiamas naujas aukcionas.

Dėl informacijos apie valstybes, kurių piliečiai, nuolatiniai gyventojai, taip pat jose įsteigti asmenys atitinka Konstituciniame įstatyme nustatytus europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus, aukciono organizatorius gali raštu kreiptis į kompetentingas Lietuvos Respublikos valstybės institucijas ir įstaigas, o šios per 10 darbo dienų nuo kreipimosi gavimo turi parengti ir pateikti raštu informaciją, leidžiančią aukciono organizatoriui nustatyti, ar aukcione ketinantis dalyvauti asmuo – užsienio subjektas – turi teisę nuosavybėn įsigyti žemės sklypą.

Ši būsena parodo, kad asmuo, užbaigęs registraciją, turi sulaukti aukciono organizatoriaus registracijos patvirtinimo ar atmetimo. Aukciono organizatoriui patvirtinus/atmetus asmens registraciją, asmuo gauna pranešimą el. paštu bei būsena prie aukciono pasikeičia į „Patvirtinta“/ „Nepatvirtinta“.

Aukcione gali dalyvauti asmuo, kurio registracija į konkretų aukcioną yra patvirtinta.

Norint aukcione pasiūlyti kainą, reikia laukelyje „Mano siūloma kaina“ įvesti siūlomą kainą, už kurią gali būti nuperkamas turtas, ir paspausti mygtuką „Siūlyti“. Jeigu aukcione dar nėra nei vieno kainos siūlymo, kainos siūlymas gali būti lygus pradinei turto pardavimo kainai.

Visada po mygtuko „Siūlyti“ paspaudimo, naudotojas papildomai paklausiamas, ar jis tikrai nori siūlyti tokią kainą. Pasirinkus „Nesiūlyti“, kainos pasiūlymas nėra siunčiamas į duomenų bazę. Tokiu atveju, naudotojas turi galimybę pakeisti kainos siūlymą. Pasirinkus „Ar tikrai siūlote?“, naudotojo kainos siūlymas yra išsaugomas.

Dalyvio pasiūlyta kaina laikoma priimta, kai iki aukciono pabaigos ji užfiksuojama sistemos duomenų bazėje.

Aukcione padidinti kainą galima rankiniu arba automatiniu būdu. Nustatytus automatinio kainos kėlimo parametrus aukciono metu galima pakeisti arba atšaukti.

Aukcionas baigiamas automatiškai nustatytą dieną nustatytu laiku. Jei iki aukciono pabaigos laiko yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, aukcionas pratęsiamas papildomas penkias minutes nulį sekundžių ir per šį pratęstą papildomą laiką aukciono dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą. Pratęstas aukcionas baigiamas, jeigu per penkias minutes nulį sekundžių po paskutinio pratęsto aukciono metu gauto kainos pasiūlymo negaunamas kitas kainos pasiūlymas.

Laimėtoju pripažįstamas tas dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Laimėjusio dalyvio pasiūlyta kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina.

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content