Suaugusiųjų globa

GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) IR TURTO ADMINISTRATORIŲ PARINKIMO NEVEIKSNIEMS (RIBOTAI VEIKSNIEMS) TAM TIKROSE SRITYSE PILNAMEČIAMS ASMENIMS IR JŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

 

Atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), įsigaliojusį 2018 m. gegužės 25 d. (toliau – Reglamentas), norime Jus informuoti, kad  Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius (toliau – Skyrius) tvarko Jūsų asmens duomenis. Šiame pranešime rasite informaciją apie tai, kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome duomenis ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

 

Jūsų asmens duomenų valdytojas:

 

Kauno miesto savivaldybės administracija, kodas 188764867, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 31, el. p. [email protected].

 

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 

 • Pagal kompetenciją organizuojant pilnamečių neveiksnių (ribotai veiksnių) asmenų globos (rūpybos) institucijos veiklą;
 • Renkant duomenis apie asmens, dėl kurio globos (rūpybos) nagrinėjama byla, buvimo vietą ir apie globėjo (rūpintojo) paskyrimo reikalingumą;
 • Atliekant pilnamečių neveiksnių (ribotai veiksnių) asmenų globos institucijos funkcijas, prižiūrinti ir kontroliuojant neveiksnių (ribotai veiksnių) asmenų globėjų (rūpintojų) veiklą;
 • Atliekant Kauno miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo Komisijai pavestas funkcijas;
 • Bendradarbiaujant su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis neveiksnumo (veiksnumo ribojimo) klausimais;
 • Atliekant kitas teisės aktais nustatytas Skyriaus veiklos srities funkcijas.

Tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys:

 

Bendrųjų kategorijų:

 • vardas, pavardė
 •  asmens kodas, gimimo data
 • gyvenamoji vieta ir adresas korespondencijai
 • fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys
 • elektroninio pašto adresas
 • telefono numeris
 • užimtumas, profesija
 • pilietybė
 • pajamos

Specialių kategorijų:

 • duomenys, kuriuos turi ligoninė ar gydytojas (pagal kuriuos gydymo tikslais unikaliai identifikuojamas asmuo)
 • duomenys, susiję su fizinio asmens sveikata
 • informacija apie asmens teistumą.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

 

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c, d, e punktais ir Reglamento 9 straipsnio 2 dalies f punktu taip pat:
 • Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymu.

 

Jūsų duomenų saugojimo terminas:

 

 • Jūsų duomenys Skyriuje saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

 

Duomenų gavimo šaltiniai:

 

Jūsų asmens duomenys renkami (gaunami) iš:

 • Jūsų pačių, pateikus prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių (seniūnijų, VĮ „Registrų centro“, sveikatos priežiūros įstaigų, Teritorinės ligonių kasos, teismų informacinės sistemos);
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

 

Jūsų duomenų gavėjai:

 

 • Jūsų duomenis teikiame kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai, pavyzdžiui: kitoms savivaldybėms, savivaldybių įstaigoms, VĮ „Registrų centras“, teismams, kitiems Savivaldybės administracijos padaliniams ir kitoms institucijoms;
 • Kitais atvejais, Skyrius gali perduoti Jūsų asmens duomenis esant Jūsų sutikimui arba atidžiai įvertinęs duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindamas perduodamų duomenų saugumą.

 

Organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės:

 

Siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis taikomos visos reikiamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės, tam, kad Jūsų duomenys būtų apsaugomi nuo neteisėto praradimo, atskleidimo, ir pan.

 

Jūsų teisės:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Prašyti, kad automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, kurie yra susiję su asmeniu arba turi asmeniui reikšmingos įtakos ir yra pagrįsti asmens duomenimis, priimtų fiziniai asmenys, o ne kompiuterinės sistemos.
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius).

Svarbu. Prašymai įgyvendinti duomenų subjekto teises nagrinėjami, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A-593  „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka, pateikus laisvos formos prašymą.

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūną. Rūta Dubosaitė, tel. (8 37) 42 46 00, mob. +370 673 08123,  el.p. [email protected].

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content