PREVENCINĖS PASLAUGOS

Prevencinių socialinių paslaugų tikslas – padėti asmeniui (šeimai) ir (ar) bendruomenei išvengti galimų socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos atsiradimo, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir (ar) stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti didinti socialinę įtrauktį.

Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Kauno mieste tvarką reglamentuoja  Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Kauno mieste tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. T-427 (pridedama)

 

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas Kriterijus Apibūdinimas
1 3 4 5
1.

Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška

 

 

Apibrėžimas

Asmenų, kurie patiria įvairių sunkumų, paieška, santykio užmezgimas, palaikymas ir (ar) jų įtraukimas į pagalbos procesą. Paslauga susideda iš:

– konkrečios teritorijos ir (ar) tikslinės grupės asmenų stebėjimo ir situacijos vertinimo;

– veiklų ir veiksmų, siekiant užmegzti ryšius su pasirinktos tikslinės grupės asmeniu;

– veiklų ir veiksmų, siekiant palaikyti ryšį ir stiprinti santykius;

– pasiūlymo asmeniui kreiptis pagalbos, siekiant spręsti jo patiriamus sunkumus

    Gavėjai Asmenys ir šeimos
    Teikimo vieta Asmens (šeimos) namuose, įstaigose, organizacijose, viešosiose erdvėse, viešuose renginiuose ir kt.
    Teikimo trukmė / dažnumas Pagal poreikį
    Paslaugas teikiančios įstaigos ir specialistai

Kauno miesto socialinių paslaugų centras,

Partizanų g. 38 D, Kaunas

https://www.kaunospc.lt/ 

Tel. Nr. +370 37 322462

 

Socialiniai darbuotojai, psichologai, su jaunimu dirbantys specialistai, priklausomybių konsultantai, užimtumo, sielovados darbuotojai ir kiti specialistai

2. Kompleksinės paslaugos šeimai Apibrėžimas Paslaugos, skirtos asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos
    Gavėjai Asmenys ir šeimos
    Teikimo vieta Socialinių paslaugų įstaigose, asmens (šeimos) namuose ir kt.
    Teikimo trukmė / dažnumas Pagal poreikį

 

 

 

 

Paslaugos sudėtis

 

Individualių ir (ar) grupinių konsultacijų organizavimas ir teikimas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje
Savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje
Socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir vedimas – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimai
Tėvystės mokymų organizavimas ir teikimas –  paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes
Šeimos mediacija – paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai
  Šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir  kt.
      Pavėžėjimo paslauga asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas. Jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto nėra arba jis yra, bet neužtikrinama, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos) ar asmeniniu transportu
      Vaikų priežiūros paslauga teikiama tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos, ji gali būti teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams)
    Paslaugas teikiančios įstaigos ir specialistai  

VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras,

Laisvės al. 38C, Kaunas

El. paštas [email protected],

tel. Nr. +370 673 22562

VšĮ Šeimų centras „Būkime kartu

V. Krėvės per. 49, Kaunas

El. paštas [email protected],

tel. Nr.  +370  684 55396

 

VšĮ „Vilties žiedas
  1. Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas

El. paštas [email protected]

tel. Nr. +370 61689190

 

Psichologai, socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, mediatoriai, užimtumo specialistai, jaunimo darbuotojai ir kiti specialistai

3. Darbas su bendruomene Apibrėžimas

Asmenų, šeimų, jų grupių bei organizacijų gebėjimų, įgūdžių ir motyvacijos spręsti bendruomenės problemas puoselėjimas ir stiprinimas, siekiant kurti bendruomenei socialiai saugią aplinką.

Paslauga apima šiuos elementus:

–  bendruomenės situacijos (ryšių, gebėjimų ir išteklių) stebėsena ir grįžtamojo ryšio organizavimas;

– ryšių tarp įvairių asmenų grupių stiprinimas ir šių grupių telkimas;

– asmenų gebėjimo veikti savarankiškai ir iniciatyviai stiprinimas;

– viešųjų erdvių, reikalingų bendruomenei, paieška ir jų prieinamumo organizavimas;

– telkiančių ir įgalinančių bendruomeninių veiklų inicijavimas ir palaikymas;

– bendruomeniniam veikimui būtinų gebėjimų stiprinimas (iniciatyva, bendravimas ir bendradarbiavimas, planavimas);

– socialiai pažeidžiamų grupių identifikavimas ir jų ryšio su bendruomene stiprinimas

    Gavėjai Asmenys, šeimos, bendruomenė
    Teikimo vieta Viešosios erdvės, įstaigos, organizacijos ir kt.
    Teikimo trukmė / dažnumas Pagal poreikį
    Paslaugas teikiančios įstaigos ir specialistai

Kauno miesto socialinių paslaugų centras,

Partizanų g. 38 D, Kaunas

https://www.kaunospc.lt/ 

Tel. Nr. +370 37 322462

 

 

Įvairių įstaigų, organizacijų (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, teisėsaugos, krašto apsaugos ir kt.) socialiniai darbuotojai, psichologai, užimtumo ir kiti specialistai

    Ypatumai Paslauga teikiama bendradarbiaujant su bendruomenėmis, seniūnijomis, seniūnaitijomis ir įvairiomis socialinio darbo įgyvendinimo srityse veikiančiomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis
4. Šeimos konferencija Apibrėžimas Šeimos ir vaiko (vaikų) įgalinimas ir taikinimas, ieškant šeimos ir vaiko paramos išteklių tarp išplėstinės šeimos ir (ar) kitų šeimai svarbių asmenų, siekiant įtraukti į sprendimo dėl vaiko šeimoje ir kitoje aplinkoje situacijos gerinimo priėmimą patį vaiką, jo šeimą ir išplėstinę šeimą
    Gavėjai

Vaikai ir jų šeimos

 

    Teikimo vieta Asmens (šeimos) namuose, įstaigose, organizacijose, viešosiose erdvėse ir kt.
    Teikimo trukmė / dažnumas

Viena šeimos konferencija iki 35 val., ne daugiau kaip 2 kartus per kalendorinius metus

 

    Paslaugas teikiančios įstaigos ir specialistai

Šeimos konferencijos koordinatoriai

 

    Ypatumai Šeimos konferencijos koordinatorius negali teikti Šeimos konferencijos paslaugos šeimai, kuriai jis teikė arba teikia kitas socialines paslaugas ar pagalbą vaikui ir (ar) jo tėvams
    Pastaba Šiuo metu Kauno mieste neorganizuojama, planuojam pradėti teikti 2024 m.
5. Atvirasis darbas su jaunimu Apibrėžimas Paslauga teikiama siekiant ugdyti jaunų žmonių asmenines ir socialines kompetencijas, padėti jiems aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jauno žmogaus gyvenimo pokyčius. Jaunimas motyvuojamas dalyvauti jo interesus atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumą ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius
    Gavėjai Mažiau galimybių turintis jaunimas
    Teikimo vieta Atviruosiuose jaunimo centruose, atvirose jaunimo erdvėse
    Teikimo trukmė / dažnumas Pagal poreikį
    Paslaugas teikiančios įstaigos ir specialistai

https://www.kaunas.lt/jaunimas/atvirieji-jaunimo-centrai/

 

Su jaunimu dirbantys specialistai arba Jaunimo reikalų agentūros sertifikuotas jaunimo darbuotojas

    Ypatumai Paslauga organizuojama individualiai ir (arba) dirbant su grupe
    Pastaba
6. Mobilusis darbas su jaunimu Apibrėžimas Teikiant šią paslaugą, siekiama padėti jauniems žmonėms išspręsti kylančias problemas ir įveikti sunkumus (pvz., ugdymosi, užimtumo problemas ir pan.), sukurti saugią, atvirą, neformalią, neįpareigojančią aplinką, kurioje jauni žmonės galėtų kartu su draugais ir bendraamžiais ugdyti(s) socialinius įgūdžius. Teikiant paslaugą, siekiama padėti jaunimui įsitraukti į arčiausiai jo esančią darbo su jaunimu infrastruktūrą, savanorišką veiklą ir jaunimo organizacijų veiklą, užtikrinant turiningą laisvalaikį, ugdymą(si) ir socialinę integraciją, įgalinti jaunimą aktyviai veikti jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje
    Gavėjai Mažiau galimybių turintis jaunimas
    Teikimo vieta Gyvenamoji teritorija, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros
    Teikimo trukmė / dažnumas Pagal poreikį
    Paslaugas teikiančios įstaigos ir specialistai Mobilųjį darbą su jaunimu vykdo darbuotojų komanda, kurioje dirba ne mažiau kaip 2 darbuotojai. Bent vienas darbuotojas, vykdantis mobilųjį darbą su jaunimu, privalo turėti socialinio darbo, socialinės pedagogikos, psichologijos arba edukologijos išsilavinimą arba jaunimo darbuotojo sertifikatą
    Ypatumai Paslauga teikiama nuvykus į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros, atsižvelgiant į individualius šioje teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių poreikius
    Pastaba Šiuo metu Kauno mieste neteikiama

Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Kauno mieste tvarkos aprašas Prevencinių paslaugų teikimo tvarka

 

 

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content