Bendruomenė

Lietuvos Respublikos Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo (toliau – BOPĮ) 2 str. 1 d. apibrėžta, kad Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje. BOPĮ 2 str. 3 d. apibrėžta, kad Gyvenamosios vietos bendruomenė – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

Dainavos seniūnijos teritorijoje veikia bendruomeninės organizacijos:

KAUNO PILIETINĖS BENDRUOMENĖS CENTRAS „DAINAVA”. Pirmininkė – Jolanta Kaminskienė

Kontaktai:  el. paštas: [email protected]; nuoroda į puslapį feisbuke čia>>; tel. nr.: +370 615 17388

 

ASOCIACIJA „KOVO 11-OSIOS GATVĖS BENDRIJA”. Pirmininkas – Raimundas Kaminskas

Kontaktai: interneto svetainė:  www.kovo11-osiosbendrija.lt; nuoroda į puslapį feisbuke čia>>; el. paštas: [email protected];  tel. nr.: +370 680 53495

 

KAUNO DAINAVOS BENDRUOMENĖS CENTRAS „DRAUGYSTĖ“, vadovė Danutė Macenkaitė

Kontaktai: el. paštas: [email protected]; tel. nr.: +370 682 11812

Seniūnaičių sueiga – seniūnaičių susirinkimas, kuriame sprendžiami šio įstatymo nustatyti klausimai (Vietos savivaldos įstatymo 3 str. 20 d.).

Seniūnaičių sueiga (Vietos savivaldos įstatymo 40 str. )
1. Seniūnaičiai seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenėms rūpimus klausimus svarsto ir sprendimus priima seniūnaičių sueigoje. Sueigoje seniūnaičiai aptaria ir priima sprendimus ir dėl seniūnijos metinio veiklos plano projekto, ir dėl šio plano įgyvendinimo ataskaitos. Kai seniūnijos nesteigiamos, meras, atsižvelgdamas į gyvenamųjų vietovių ar jų dalių bendruomenių poreikius, nustato, kokių gyvenamųjų vietovių ar jų dalių seniūnaičiai sudaro seniūnaičių sueigą.
2. Seniūnaičių sueigos nuostatus tvirtina savivaldybės taryba.
3. Savivaldybė neatlygintinai suteikia patalpas seniūnaičių sueigai organizuoti. Seniūnaičiai į sueigą renkasi savo iniciatyva arba seniūno kvietimu. Seniūnaičių sueiga yra teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė tos seniūnijos seniūnaičių. Sueigai pirmininkauja sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių išrinktas sueigos pirmininkas. Kai seniūnaičiai į sueigą renkasi patys, kviečiamas atvykti ir seniūnas.
4. Seniūnaičių sueiga yra vieša. Sueigai pirmininkaujantis asmuo turi teisę leisti sueigoje pasisakyti kviestiems ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
5. Seniūnaičių sueigoje sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia sueigos pirmininko balsas. Seniūnaičių sueigos sprendimai surašomi sueigos protokole.
6. Seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai, tačiau atitinkama savivaldybės institucija privalo reglamento nustatyta tvarka juos įvertinti. Jeigu seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra savivaldybės tarybos kompetencija, jie vertinami ir sprendimas priimamas artimiausiame tarybos posėdyje; jeigu seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas yra mero kompetencija, meras priima dėl jų sprendimą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos. Savivaldybės institucijos privalo nurodyti savo sprendimų priėmimo motyvus. Atitinkamų savivaldybės institucijų sprendimai dėl seniūnaičių sueigos sprendimų turi būti paskelbti savivaldybės interneto svetainėje ir tų seniūnijų skelbimų lentose.

Dainavos seniūnijos seniūnaičiai ir kontaktai:

Nr. Seniūnaitija Seniūnaičio vardas,pavardė Kontaktai (el.paštas, telefono numeris)
1. Bermudų Gitana Bulovienė

gitanab30@gmail.com

+3706251266

2. Gerovės skg. Nijolė Kvedarienė

el. pašto nenaudoja

+37065763189

3. Partizanų g. 1-oji Saulius Juškevičius

[email protected]

+37068791154

4. Partizanų g. 2-oji Loreta Pakalniškienė

[email protected]

+37061275887

5. V. Krėvės pr. 1-oji Edita Aleksaitė

[email protected]

+37067928334

 

6. V. Krėvės pr. 2-oji Vilma Grigaravičė

[email protected]

+37060635097

7. Taikos pr. 1-oji Neringa Zdanavičienė

[email protected]

+37064989743

8. Taikos pr. 2-oji Inga Bradūnienė

[email protected]

+37060445835

Išplėstinė seniūnaičių sueiga – seniūnaičių ir seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų susirinkimas, kuriame sprendžiami šio įstatymo nustatyti klausimai (Vietos savivaldos įstatymo 3 str. 2 d.).

Išplėstinė seniūnaičių sueiga (Vietos savivaldos įstatymo 41 str. )

1. Sprendžiant klausimus, susijusius su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių (seniūnaitijų) bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumu, seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos projekto svarstymu ir vertinimu, atstovų delegavimu į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijos narius, atstovų delegavimu dalyvauti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų darbe, atstovų delegavimu į savivaldybės tarybos sudaromų komisijų narius, bendruomeninės veiklos ir partnerystės su savivaldybių institucijomis stiprinimu, viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga savivaldybė, teikimo perdavimu bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms, vietos verslumo skatinimu ir su kitais visiems tos teritorijos gyventojams svarbiais reikalais, organizuojama išplėstinė seniūnaičių sueiga. Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje gali būti svarstomi klausimai dėl seniūnijos bei seniūno veiklos gerinimo ir teikiami pasiūlymai savivaldybės administracijos direktoriui ir merui.
2. Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje su sprendimo priėmimo teise dalyvauja tos seniūnijos seniūnaičiai ir tos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje veikiantys bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai. Bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų skaičius, jų delegavimo į išplėstines seniūnaičių sueigas ir prireikus jų rotavimo ar atšaukimo tvarka, taip pat išplėstinės seniūnaičių sueigos organizavimo, sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo tvarka nustatomi savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamuose išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatuose.
3. Atsižvelgiant į vietos sąlygas ir aplinkybes, išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti tos seniūnijos teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.
4. Savivaldybė neatlygintinai suteikia patalpas išplėstinei seniūnaičių sueigai organizuoti.
5. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai yra rekomendaciniai, tačiau kompetentinga savivaldybės institucija privalo juos įvertinti. Jeigu išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų vertinimas priklauso savivaldybės tarybos kompetencijai, jie vertinami artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje reglamento nustatyta tvarka; jeigu šių sprendimų vertinimas priklauso mero kompetencijai, jis įvertina šiuos sprendimus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos. Savivaldybės institucijos, laikydamosi šio įstatymo 43 straipsnyje nustatytų reikalavimų, privalo paskelbti savo vertinimus dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, nurodydamos vertinimo motyvus ir numatomus veiksmus, jeigu tokių veiksmų bus imtasi.
6. Išplėstinė seniūnaičių sueiga renkasi savo iniciatyva arba seniūno kvietimu.

Dainavos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos narių kontaktai:
1. Bermudų Gitana Bulovienė

gitanab30@gmail.com

+37062051266

2. Gerovės skg. Nijolė Kvedarienė

el. pašto nenaudoja

+37065763189

3. Partizanų g. 1-oji Saulius Juškevičius

[email protected]

+37068791154

4. Partizanų g. 2-oji Loreta Pakalniškienė

[email protected]

+37061275887

5. V. Krėvės pr. 1-oji Edita Aleksaitė

[email protected]

+37067928334

6. V. Krėvės pr. 2-oji Vilma Grigaravičė

[email protected]

+37060635097

7. Taikos pr. 1-oji Neringa Zdanavičienė

[email protected]

+37064989743

8. Taikos pr. 2-oji Inga Bradūnienė

[email protected]

+37060445835

Dainavos seniūnijos seniūnaitijos ir seniūnaičiai

Eil. Nr. Seniūnaitija Seniūnaitis Kontaktai (el. pašto adresas, telefono numeris)
1. Partizanų g. 1-oji Saulius Juškevičius

 el.paštas:[email protected]

tel. Nr.: +37068791154

2. Partizanų g. 2-oji Loreta Pakalniškienė

 el.paštas:[email protected]

tel. Nr.: +37061275887

3. V. Krėvės pr. 1-oji Edita Aleksaitė

 el.paštas:[email protected]

tel. Nr.: +37067928334

4. V. Krėvės pr. 2-oji Vilma Grigaravičė

 el.paštas:[email protected]

tel. Nr.: +37060635097

5. Bermudų Gitana Bulovienė

 el.paštas:[email protected]

tel. Nr.: +37062051266

6. Taikos pr. 1-oji Neringa Zdanavičienė

[email protected]

+37064989743

7. Taikos pr. 2-oji Inga Bradūnienė

 el.paštas:[email protected]

tel. Nr.: +37060445835

8. Gerovės skg. Nijolė Kvedarienė

 el. pašto nenaudoja

tel. Nr.: +37065763189

Kauno miesto savivaldybės mero 2019 m. rugpjūčio 5 d. potvarkiu Nr. M-144 „Dėl Kauno miesto savivaldybės seniūnaitijų sudarymo projekto patvirtinimo”, Kauno miesto savivaldybės gyvenamosios vietovės (ar jų dalys) suskirstytos į seniūnaitijas. Dainavos seniūnijos teritorijoje yra 8 seniūnaitijos. Gatvių sąrašas, suskirstytas seniūnaitijomis, atsisiuntimui:  Seniūnaitijų pasidalinimas( gatvės, namų Nr.)

Kauno miesto seniūnaitijų žemėlapis

Dainavos seniūnijos seniūnaitijų žemėlapis

 

 

 

 

 

 

 

Seniūnaitisgyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktas atstovas, turintis šio įstatymo nustatytas teises ir pareigas (Vietos savivaldos įstatymo 3 str. 21 d.).

Seniūnaičio teisės ir pareigos (Vietos savivaldos įstatymo 39 str. ):

1. Seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose: 1) turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais; 2) dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka; 3) dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje; 4) dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, meru, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais; 5) dalyvauja seniūnaičių sueigoje; 6) kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.

2. Seniūnaitis skatina gyventojus: 1) prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga; 2) rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kitais); 3) organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti; 4) organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti; 5) puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

 

 

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content